Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O CIVILNÍ SLUŽBĚ

Zákon, č. 18/1992 Sb. Federálního shromáždění

 

Schváleno (Vydáno): 12.12.1991

Účinnost od: 16.01.1992

Uveřejněno v č. 4/1992 Sbírky zákonů na straně 89

 

§ 1

Úvodní ustanovení  

(1) Civilní službou je služba, kterou je občan podléhající služební povinnosti 1) povinen podle tohoto zákona vykonat, jestliže z důvodů svědomí nebo náboženského vyznání 2) odmítá vykonávat vojenskou základní (náhradní) službu nebo vojenská cvičení.3)  

(2) Občan vykonává civilní službu formou pomocných činností v organizacích státu, obcí a u nevýdělečných nestátních právnických osob (dále jen "organizace"), zejména ve zdravotnictví, v sociálních službách, při ochraně životního prostředí, při likvidaci následků živelních pohrom a v jiných obecně prospěšných činnostech.   

(3) Civilní služba pro odvedence 4) je o polovinu delší než vojenská základní (náhradní) služba 5) a pro vojáky v záloze o polovinu delší než nevykonaná vojenská cvičení. 6)  

(4) Vláda České a Slovenské Federativní Republiky může délku civilní služby zkrátit nařízením.

(5) Výkonem civilní služby nesmějí občanu, který ji vykonává, vzniknout neodůvodněné výhody proti těm občanům, kteří vykonávají vojenskou základní (náhradní) službu nebo vojenská cvičení.

 

Poznámky:

1) § 20 odst. 1 zákona č. 92/1949 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů.

2) Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky.

3) § 20 odst. 2 písm. a), b), f) branného zákona.

4) § 21 branného zákona.

5) § 27 odst. 2 branného zákona, § 1 písm. a) nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 230/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 17/1990 Sb., o změně doby trvání základní vojenské služby.

6) § 39 branného zákona.

Trascina file per caricare

ON CIVIL MILITARY SERVICE

Act Nr. 18/1992 Coll., of the Federal Assembly

 

Passed: 12.12. 1991

In force since: 16. 1. 1992

Published in Nr. 4/1992 of Collection of Laws of the Czech Republic, page nr. 89

 

Article 1

preliminary provisions

(1) Civil military service is a service, which is citizen, who has military service duty 1), obligated to exercise according to this act, if he refuses to exercise basic (alternative) military service or military trainings 3) because of the reasons of conscience or religious confession 2).

(2) Citizen exercises civil military service in way of supporting activities in organizations of the state, municipalities and in non-profit non-state legal persons (hereinafter referred to as "organizations"), especially in hospitals, social servicies, in protection of environment, in liquidation of results of natural calamities and in other public beneficial activities.

(3) Civil military service for conscripts 4) is longer about one half then basic military (alternative) service 5) and for soldiers in reserve is longer about one half then non-exercised military training.6)

(4) Government of the Czech and Slovak Federal Republic can the lenght of cilvil military service stipulates shorter by governmental decree.

(5) By exercising of civil military service has not arises to citizen, who exercises it, non-justified benefits against that citizens, who exercise basic military (alternative) service or military trainings.

 

Notes:

1) Article 20 par. 1 of the act Nr. 92/1949 Coll., Act on conscription (repealed by the Act Nr. 218/1999 Coll.)

2) Constitutional Act Nr. 23/1991 Coll, which proclaims the Charter of fundamental rights and freedoms as a constitutional Act of the Federal Assembly of the Czech and Slovak Federal Republic.

3) Article 20 par. 2 lit. a), b) f) of the act Nr. 92/1949 Coll., Act on conscription (repealed by the Act Nr. 218/1999 Coll.)

4) Article 21 of the act Nr. 92/1949 Coll., Act on conscription (repealed by the Act Nr. 218/1999 Coll.)

5) Article 27 par. 2 of the act Nr. 92/1949 Coll., Act on conscription (repealed by the Act Nr. 218/1999 Coll.); Governmental decree of the Government of the Czech and Slovak Federal Republic

6) Article 39 of the act Nr. 92/1949 Coll., Act on conscription (repealed by the Act Nr. 218/1999 Coll.)