Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O ZŘIZOVÁNÍ A ČINNOSTI CÍRKEVNÍCH ŠKOL A ŠKOL NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

(Vyhláška 452/1991 Sb.ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministerstva zdravotnictví České republikyze dne 30. září 1991v platném zn)?ění 138/1995 Sb.)


původní znění platné do 26.7.1995

 

OBSAH:

§ 1 Zřizování církevních škol a škol náboženských společenství

§ 2-12 Zařazování do sítě škol

§ 6 zrušen

§ 7 Název církevní školy

§ 8 Zajišťování plnění povinné školní docházky

§ 9 Hodnocení a klasifikace

§ 10 Společná, přechodná a závěrečná ustanovení


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministerstvo zdravotnictví České republiky stanoví podle § 57b odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb. a podle § 13 písm. f) zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství:

 

§ 1

Zřizování církevních škol a škol náboženských společenství

Církevní školy a školy náboženských společenství (dále jen "církevní školy") mohou zřizovat a zrušovat

a) státem uznané církve, registrované příslušný orgánem státní správy,

b) náboženská společenství, 1) kterými jsou pro potřeby této vyhlášky sdružení státem uznaných církví evidovaných příslušným orgánem státní správy. 2)

1) § 4 odst. 3 zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností.

2) § 19 odst. 1 zákona č. 308/1991 Sb.

 

Zařazování do sítě škol

§ 2 - 6

zrušeny

 

§ 7

Název církevní školy

Název církevní školy obsahuje označení druhu a typu školy, 4) popř. označení, které charakterizuje obsah její výchovně vzdělávací práce nebo čestný název a úřední název sídla církevní školy včetně názvu ulice a čísla hlavní budovy. Název musí být shodný s názvem církevní školy uvedené v síti škol.

4) § 4 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb.

 

§ 8

Zajišťování plnění povinné školní docházky

Pokud žák nemůže v církevní škole dokončit povinnou školní docházku a nepřejde na jinou církevní školu nebo soukromou školu zařazenou do sítě škol, v níž se plní povinná školní docházka, školský úřad příslušný podle místa bydliště žáka jej zařadí po dohodě se zákonným zástupcem dítěte, pěstounem nebo občanem, popř. ústavem, jemuž bylo dítě na základě soudního rozhodnutí svěřeno do výchovy, do příslušného ročníku odpovídající školy zřízené obcí nebo školským úřadem nebo ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

 

§ 9

Hodnocení a klasifikace

(1) Žák církevní školy, který dokončí povinnou školní docházku nebo studium nebo přestupuje na jinou školu, se hodnotí a klasifikuje podle obecně závazných právních předpisů upravujících hodnocení a klasifikaci žáka základní školy, 5) střední školy 6) nebo speciální školy. 7)

(2) Ředitel církevní školy může způsob hodnocení a klasifikace žáka v dohodě se zřizovatelem a ministerstvem stanovit odlišně od obecně závazných právních předpisů upravujících hodnocení a klasifikaci žáka základní školy, střední školy nebo speciální školy, nejde-li o hodnocení a klasifikaci podle odstavce 1.

5) § 10 a násl. vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 291/1991 Sb., o základní škole.

6) § 9 a 10 vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 354/1991 Sb., o středních školách.

7) § 12 vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 399/1991 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách.

 

§ 10

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Pokud tato vyhláška nestanoví jinak, vztahují se na církevní školy obecně závazné právní předpisy pro základní školy nebo střední školy nebo speciální školy. 8)

(2) Po potřeby této vyhlášky se církvemi rozumí i náboženské společnosti. 9)

8) § 57b školského zákona.

9) § 4 odst. 1 zákona č. 308/1991 Sb.

 

§ 11

Pokud zřizovatelé církevních škol, které byly zařazeny do sítě škol před nabytím účinnosti této vyhlášky, v žádosti o jejich zařazení do sítě škol nepředložili údaje a doklady uvedené v § 3 odst. 2 a 3, předloží je dodatečně, a to do 30. 11. 1991. Pokud tyto údaje a doklady nejsou předloženy ve stanovené lhůtě, budou tyto církevní školy ze sítě školy vyřazeny.

 

§ 12

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchov

České republiky: Vopěnka v.r.

Ministr zdravotnictví České republiky: Bojar v.r.