Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

VYHLÁŠKAO O ODMĚŇOVÁNÍ UČITELŮ NÁBOŽENSTVÍ

(Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 571/1990 Sb., 30. listopadu 1990)

 

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 123 odst. 1 a § 239b zákoníku práce po projednání s příslušnými odborovými orgány:

 

§ 1

Rozsah platnosti

Tato vyhláška upravuje odměňování pracovníků, kteří v pracovním poměru k církvi nebo náboženské společnosti1) (dále jen "církev") nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, uzavřených s církví vyučují náboženství (dále jen "učitel náboženství").

1) Zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění zákona č.16/1990 Sb.

 

§ 2

(1) Učiteli náboženství, který koná tuto činnost v pracovním poměru, přísluší při stanovené týdenní pracovní době a při vyučovací povinnosti 21 vyučovacích hodin týdně základní plat v rozpětí 2000 až 3000 Kčs měsíčně.2) Výši základního platu v rámci rozpětí stanoví církev s přihlédnutím ke kvalifikaci učitele náboženství a k jeho osobním schopnostem.

(2) Učiteli náboženství, který koná tuto činnost na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, přísluší odměna v rozpětí 20 až 35 Kčs za jednu vyučovací hodinu výukové činnosti odpovídající svou náplní výuce na základních a středních školách. Pokud učitel náboženství koná výukovou činnost odpovídající svou náplní výuce na vysokých školách, přísluší odměna v rozpětí 30 až 50 Kčs za jednu vyučovací hodinu. Výši odměny v rámci rozpětí sjedná církev s přihlédnutím ke kvalifikaci učitele náboženství a k jeho osobním schopnostem.

2) § 86 odst. 1 poslední věta a § 116 zákoníku práce.

 

§ 3

Církev může ze svých prostředků poskytovat učiteli náboženství k základnímu platu odměny; podmínky pro poskytování těchto odměn a jejich výši stanoví příslušná církev.

 

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Ministr:
Miller v. r.