Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ VE ŠKOLSTVÍ

ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

Zákon č. 564/1990 Sb.


Abstract
celý text předpisu ve formátu ms-word platný k 7.1.2002

 

Schváleno (Vydáno): 13.12.1990

Účinnost od: 27.12.1990

Uveřejněno v č. 91/1990 Sbírky zákonů na straně 2097 § 10 byl změněn novelou č. 132/2000 Sb. a novelou č. 3/2002 Sb. (v textu tato novela vyznačena tučně)

 

Školský úřad

§ 10

(1) Školský úřad ekonomicky zabezpečuje předškolní zařízení, školy a školská zařízení zřizované registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštních práv, a zařazené do sítě škol a školských zařízení; kontroluje efektivnost hospodaření s prostředky a provádí s nimi finanční vypořádání.

(2) Školský úřad přiděluje soukromým předškolním zařízením, školám a školským zařízením zařazeným do sítě ministerstvem finanční dotaci v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním předpisem, kontroluje efektivnost hospodaření s přidělenou dotací a provádí její finanční vypořádání.2)

2) Zákon č. 29/1984 Sb.

Zákon ČNR č. 76/1978 Sb.

Nařízení vlády č. 245/1993 Sb., kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým předškolním zařízením a soukromým školským zařízením.

Nařízení vlády ČR č. 379/1990 Sb., o poskytování dotací soukromým školám.

 

ČÁST SEDMÁ

Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů

 

§ 19a

Na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů (dále jen "nákladů") může obec za podmínek stanovených tímto zákonem vybírat příspěvek. Příspěvek platí rodiče dítěte nebo jiní zákonní zástupci (dále jen "plátce").

 

§ 19b

(1) Příspěvek podle § 19a se platí obci, která zřizuje mateřskou školu nebo školní družinu nebo školní klub, na účet zřízený vždy pro mateřskou školu nebo školní družinu nebo školní klub.

(2) Obec použije příspěvek na částečnou úhradu nákladů příslušné mateřské školy, školní družiny nebo školního klubu. Pokud je příspěvek použit na mzdy pracovníků a učební pomůcky, poukáže jej obec školskému úřadu.

 

§ 19c

(1) Povinnost platit příspěvek podle § 19a, jeho výši a splatnost upraví obec obecně závaznou vyhláškou.

(2) Výši příspěvku stanoví obec po projednání se školským úřadem tak, aby nepřesáhla 30 % nákladů vynaložených na jedno dítě.

(3) Pro případ, že příspěvek nebude zaplacen včas nebo ve správné výši, může obec ve vyhlášce vydané podle odstavce 1 stanovit, že plátce zaplatí penále. Výše penále nesmí přesáhnout výši dlužného příspěvku.

 

§ 19d

(1) Příspěvek podle § 19a se neplatí, jestliže po jeho zaplacení klesne součet příjmů příslušníků domácnosti, ve které dítě žije, pod 1,25 násobku částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb 3) a nezbytných nákladů na domácnost.4)

(2) Ve výjimečných případech může obec osvobodit plátce od placení příspěvku zcela nebo zčásti, a to zpravidla na jeden rok.


3) § 3 odst. 2 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu. § 1 nařízení vlády č. 81/1993 Sb., kterým se zvyšují částky životního minima.


4) § 3 odst. 3 zákona č. 463/1991 Sb.

§ 2 nařízení vlády č. 81/1993 Sb.

 

§ 19e

Ustanovení § 19a až 19d se nevztahují na soukromá a církevní předškolní zařízení, školní družiny a školní kluby.