Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O PŘESTUPCÍCH

 

ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

Zákon č. 200/1990 Sb.

 

Schváleno (Vydáno): 17.05.1990

Účinnost od: 01.07.1990

§ 32 odst. 1 písm. 1 svítí. c) § 49 (ve znění zákona č. 273/2001 Sb.)

 

§ 32

Přestupky na úseku kultury

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a) neoprávněně užije dílo ve smyslu práva autorského nebo výkon výkonného umělce, záznam výkonu výkonného umělce anebo pořad rozhlasových nebo televizních organizací,

b) poruší obecně závazný právní předpis o ochraně předmětů nebo souborů předmětů kultovní, muzejní nebo galerijní hodnoty,

c) poruší obecně závazný právní předpis ve věcech ochrany církví a náboženských společností.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 3000 Kč.

 

Zákonem č. 273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů byl změněn § 49 Přestupkového zákona s účinností od 2. srpna 2001 (doplnění o písmena d) a e)

 

§ 49

Přestupky proti občanskému soužití

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a) jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch,

b) jinému z nedbalosti ublíží na zdraví,

c) úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním.

d) omezuje nebo znemožňuje příslušníku národnostní menšiny výkon práv příslušníků národnostních menšin,

e) působí jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo pro jeho etnický původ, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru nebo náboženství, pro jeho politické nebo jiné smýšlení, členství nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích nebo jiných sdruženích, pro jeho sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav anebo pro jeho stav manželský nebo rodinný.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 1000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. d) a e) pokutu do 5 000 Kč, a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) a c) pokutu do 3000 Kč.