Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

VYHLÁŠKA

345/1999 SB.

MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI,

 

Schváleno (Vydáno): 21.12.1999

Účinnost od: 01.01.2000

Uveřejněno v č. 110/1999 Sbírky zákonů na straně 7568

 

ŘÁD VÝKONU TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY

§ 2, 29, 33 odst. 1, §§ 71 - 75 a § 98

 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 81 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon"):

 

§ 2

(1) Pro účely této vyhlášky se pověřenou osobou vykonávající duchovenskou činnost (dále jen "pověřená osoba") rozumí kvalifikovaný a schválený duchovní, který je oprávněn poskytovat duchovní službu odsouzeným a je k vykonávání této činnosti pověřen vedením příslušné církve nebo náboženské společnosti a s jehož pověřením vyslovil ředitel věznice souhlas.

 

§ 29

Uspokojování kulturních potřeb

(1) Knihy, denní tisk a časopisy mohou odsouzenému zasílat též jeho příbuzní nebo jiné osoby. Na jejich zasílání se nevztahuje omezení uvedené v § 24 odst. 1 zákona. Pokud jsou k zásilce s knihami, denním tiskem a časopisy přiloženy jiné věci, považuje se zásilka za balíček ve smyslu § 24 zákona.

(2) Věznice zajišťuje provoz knihovny a v rámci svých možností zabezpečuje její vybavení běžně dostupnou beletrií, náboženskou a odbornou literaturou včetně základních právních předpisů z jednotlivých právních odvětví. Odsouzenému se umožní výběr knih z knihovního fondu věznice podle jeho zájmu, duchovních potřeb a vyznání.

 

§ 33

(1) V případě, že balíček obsahuje ... tiskoviny nebo materiály propagující národností, etnickou, rasovou, náboženskou nebo sociální nesnášenlivost, fašismus a podobná hnutí, násilí a hrubost, ... vrátí se balíček nebo jeho nepředaná část odesílateli jako nová zásilka na náklady odsouzeného, pokud k vrácení nedošlo již při návštěvě.

 

HLAVA SEDMÁ
ÚČAST NESTÁTNÍCH SUBJEKTŮ NA NAPLŇOVÁNÍ ÚČELU TRESTU

 

Účast církví a náboženských společností  

  • § 71

Registrované církve a náboženské společnosti se mohou podílet na naplňování účelu výkonu trestu poskytováním duchovní služby, a to zejména

a) konáním bohoslužeb pro zájemce z řad odsouzených,

b) individuálními rozhovory, pastoračními návštěvami a umožněním individuálního přístupu k náboženským úkonům,

c) vedením studijních hodin k výkladu náboženských textů (biblické hodiny),

d) zajišťováním duchovní a náboženské literatury,

e) prováděním přednášek a besed, zejména s etickou tématikou, popřípadě koncertů hudebních skupin a jednotlivců,

f) podílem na uplatňování speciálních výchovných a zájmových aktivit programů zacházení (§ 36 odst. 5 a 6),

g) podílem na přípravě odsouzených k propuštění na svobodu a na sociální práci s odsouzenými,

h) dalšími vhodnými formami přispívajícími k dosažení účelu výkonu trestu.

 

§ 72

(1) Věznice zabezpečí po dohodě s pověřenými osobami vhodné prostory a podmínky pro bohoslužby a poskytování individuální duchovní služby.

(2) Se souhlasem příslušného lékaře je pověřená osoba oprávněna navštěvovat odsouzené umístěné na lůžkových částech zdravotnických zařízení Vězeňské služby; souhlasu není třeba, je-li ohrožen život odsouzeného.

(3) Odsouzenému, který vykonává kázeňský trest umístění do uzavřeného oddělení nebo samovazby, se na jeho žádost umožní individuální duchovní služba.

(4) Odsouzení jsou vhodným způsobem informováni o možnosti návštěvy bohoslužeb a poskytnutí individuální duchovní služby.

(5) Požádá-li odsouzený o poskytnutí duchovní služby, informuje věznice o této žádosti bez odkladu pověřenou osobu.

 

§ 73

(1) Pověřená osoba může žádat věznici o podání zprávy o chování odsouzeného a o nahlédnutí do jeho osobního spisu; této žádosti věznice vyhoví, pokud s tím odsouzený souhlasí.

(2) Církve nebo náboženské společnosti z místa bydliště odsouzeného nebo mající vztah k odsouzenému mohou požádat o podání zprávy o chování odsouzeného, včetně oznámení o nadcházejícím propuštění; této žádosti věznice vyhoví, pokud odsouzený s podáním takové zprávy souhlasí.

 

Účast zájmových sdružení občanů a nevládních organizací

§ 74

Zájmová sdružení občanů a nevládní organizace působící v souladu s právními předpisy se mohou podílet na naplňování účelu výkonu trestu zejména těmito formami:

a) individuálními návštěvami odsouzených,

b) prováděním přednášek a besed, popřípadě koncertů hudebních skupin a jednotlivců,

c) podílem na uplatňování speciálních výchovných a zájmových aktivit programů zacházení (§ 36 odst. 5 a 6),

d) podílem na přípravě odsouzených k propuštění na svobodu a na sociální práci s odsouzenými.

 

§ 75

(1) Návštěvy odsouzených [§ 74 písm. a)] se uskuteční v mimopracovní době v termínu stanoveném ředitelem věznice a nezapočítávají se do návštěv blízkých osob.

(2) Při poskytování zpráv zájmovým sdružením občanů a nevládním organizacím se obdobně užije ustanovení § 73.

 

HLAVA OSMÁ
VÝKON TRESTU U ODSOUZENÝCH CIZINCŮ

 

§ 98

(1) Při výkonu trestu se podle možnosti věznice přihlíží i k požadavkům kulturních a náboženských tradic odsouzených cizinců.

REGULATION OF THE MINISTRY OF JUSTICE,

Nr. 345/1999 COLL.,

BY WHICH IS ISSUED

 

Passed: 21.12.1999

In force since: 1.1.2000

Published in Nr. 110/1999 of Collection of Laws from the page Nr. 7568

 

ORDER OF EXECUTION OF IMPRISONMENT

Articles 2, 29, 33 par. 1, 71 - 75 and 98

 

The Ministry of Justice regulates according to the article 81 of the Act Nr. 169/1999 Coll., on serving of imprisonment and on amending of some other acts (hereinafter referred to as "Act"):

 

Article 2 

(1) For purpose of this regulation, the authorised person, who executing clerical work (hereinafter referred to as "authorised person") means qualified and approved clergyman, who is authorised to provide spiritual service to convicted persons, and who is commited by administration of competent church or religious society, and if with his/her commitment agreed director of prison.

 

 

Article 29

Satisfaction of cultural needs 

(1) Books, daily press and periodicals can be sended to convicted persons also by his kins or by others persons.The restriction according to the article 24 par. 1 of the act is not applyed on their sending. If in the shipment with books, daily press and with periodicals are gived other thing, the shipment is considered as parcel according to the article 24 of the Act. 

(2) Prison ensures operation of library and according to its abilities secures its equipment by usually availlable beletry, religious and professinal literature including basic legal acts from particular legal branch of law. To convicted person will be facilitated election of books from book´s collection of prison according to his interests, spiritual needs and his/her religion.

 

Article 33 

(1) If the parcel includes ........ printed material or material, which propage national, ethnical, racial, religious or social intolerance, fascism and similar movements, violence and crudity... tha parcel or its non-delivered part will be return to sender as a new shipment on costs of convicted person, unless the returning was done in visit.

 

HEAD SEVENTH

PARTICIPATION OF NON STATE SUBJECTS ON FULFILMENT OF AIMS OF PUNISHMENT

 

Participation of churches and religious societies

Article 71 

Registered churches and religious societies can participate on fulfilment of the aim of punishment by providing of spiritual service, especially:

a) by conducting divine servicies for interesed persons from convicted persons,

b) by individual talks, pastoral visits and by enabling of individual approach to religious performances,

c) by leading of study groups to explaining of religious texts (biblical lessons),

d) by arrangement of spiritual and religious literature,

e) by providing lectures and discussions, especially on ethical themas, eventually by providing of concerts of music groups of individuals,

f) by participation of using special educatorial and interests activities of programs of treatment (article 36 par. 5 and 6),

g) by participation on preparation of convicted persons for releasment on freedom and on social work with convicted persons,

h) by other appropriate forms, which contribute to fulfilment of the aim of execution of imprisonment.

 

Article 72 

(1) Prison ensures for spiritual servicies in agreement with authorised perssons suitable rooms and conditions for divine servicies and for providing of individual spiritual service.

(2) With agreement of competent doctor is authorised person entitled to visit conviced persons, who are located in bed parts of medical facilities of Prison Service; agreement is not necessary, if the life of convicted person is endangered.

(3) To convicted person, who executes disciplinary punishment of location in closed section or in solitary confinement, will be on his/her application facilitated individual spiritual service.

(4) Convicted persons have to be in proper way informed about possibility of visiting of divine services and on providing of individual spiritual service.

(5) If convicted person will ask for providing of spiritual service, prison will inform about this application authorised person immediatelly.

 

Article 73

(1) Authorised person can ask the prison for information about treatement of convicted person and for see of his personal records; prison will satisfy to this application, if the convicted person will agree with it.

(2) Churches and religious societies from the place of residence of convicted person or which have relation to the convicted person can ask for information about treatment of convicted person, including information about following release; prison will satisfy to this application, if the convicted person will agree with giving of this information.

 

Participation of associations of interests of citizens and non governmental organizations

Article 74

Associations of interests of citizens and non governmental organizations which operate according to the legal acts can participate on fulfilment of aim of execution of imprisonment, especially by this forms:

a) by individual visits of convicted persons,

b) by providing lectures and discussions, eventually by providing of concerts of music groups of individuals,

c) by participation of using special educatorial and interests activities of programs of treatment (article 36 par. 5 and 6),

d) by participation on preparation of convicted persons for releasment on freedom and on social work with convicted persons,

 

Article 75

(1) Visits of convicted persons (Article 74 lit. a) will be done in non-working time in term, which will be set by the director of prison and they are not inclucing on visits of the next of kin.

(2) For information of associations of interests of ciztizens and non-governmental organization will be used article 73 similarly.

 

HEAD EIGHTH

EXECUTION OF IMPRISONMENT OF CONVICTED FOREIGNERS

 

Article 98 

(1) According to the possibilities of prisons also the cultural and religious traditions of convicted foreigners have to be respected.