Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

W SPRAWIE WARUNK6W I SPOSOBU ORGANIZOWANIA NAUKI RELIGII W SZKOFACH PUBLICZNYCH.

 

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ n. 155

z dnia 14 kwietnia 1992 r.

 

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia

1991 r. o systemie oswiaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 i z 1992 r. Nr 26, poz. 113) zarzqdza Sifil, co nastfilpuje:

 

§ 1.

1. W publicznych szkotach podstawowych i ponadpodstawowych, zwanych dalej szkotami, organizuje Sifil w ramach planu zajfilé szkolnych naukfil religii i etyki dia uczni6w, kt6rych rodzice (opiekunowie prawni) wyrazq takie zyczenie, a w szkotach ponadpodstawowychdia uczni6w, kt6rych rodzice lub sami uczniowie wyrazq takie zyczenie. Po osiqgnifilciu petnoletnosci o pobieraniu nauki religii i etyki decydujq uczniowie.

2. Zyczenie, o kt6rym mowa w ust. 1, jest wyrazane w najprostszej formie oswiadczenia, kt6re nie musi byé ponawiane w kolejnym roku szkolnym, moze natomiast zostaé zmienione.

3. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie moze byé powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.

 

§ 2.

1. Szkota ma obowiqzek zorganizowania lekcji reli­ gii dia grupy nie mniejszej niz siedmiu uczni6w danej klasy (oddziatu). Dia mniejszej liczby uczni6w lekcje religii w szko­ le powinny byé organizowane w grupie mi dzyklasowej mifildzyoddziatowej.

2. Jezeli w szkole na naukreligii danego wyznania lub wyznan wspòlnie nauczajqcych zglosi simniej niz siedmiu uczni6w, organ prowadzqcy szkotw porozumieniu z rodzicami oraz wtasciwym kosciofem lub zwiqzkiem wyznaniowym-organizuje naukreligii w grupie mi dzyszkolnej lub w pozaszkolnym punkcie katechetycznym. Liczba uczniòw w grupie lub w punkcie katechetycznym nie powin­ na byé mniejsza niz 3.

3. Jezeli w grupie mi dzyszkolnej punkcie katechetycznym uczestniczq uczniowie szkòf pro­ wadzonych przez r6zne organy, organy te ustalajq, w drodze porozumienia, zasady prowadzenia grup lub punkt6w kate­ chetycznych.

4. W szczegòlnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzqcy szkot. na wniosek kosciota lub zwiqzku wyznaniowegozorganizowaé nauczanie religii danego wyznania w spos6b odmienny niz okreslony w ust. 1-3.

5. Dopuszcza sinieodptatne udost pnianie nych na cele katechetyczne, w terminach wolnych od zaj é szkolnych, kosciotom i zwiqzkom wyznaniowym ròwniez nie organizujqcym nauczania religii w ramach systemu oswiato­ wego.

 

§ 3.

1. Uczniom, kt6rych rodzice lub kt6rzy sami wyrazq takie zyczenie (§ 1 ust. 1). szkola organizuje lekcje etyki w oparciu o programy dopuszczone do uzytku szkolnego na zasadach okreslonych w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o systemie oswiaty.

2. W zaleznosci od liczby zgfoszonych uczni6w zaj cia z etyki mogq byé organizowane wedfug zasad podanych w§ 2.

3. Nie sq obj ci wedle oswiadczenia rodzic6w lub ich samych (§ 1 ust. 1) pobierajq naukreligii poza systemem oswiaty lub swiado­ mie z niej rezygnujq. W miarpotrzeby nalezy im zapewnié opieklub zaj cia

 

§ 4.

Nauczanie religii odbywa siw oparciu o programy zatwierdzone przez wfasciwe wfadze Kosciota Katolickiego, Polskiego Autokefalicznego Kosciota Prawosfawnego oraz wladze zwìerzchnie innych kosciof6w lub zwiqzk6w wy­ znaniowych i przedstawione Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomosci. Te same zasady stosuje siwobec podr cz­ nik6w do nauczania religii.

 

§ 5.

1. Szkofa moze zatrudnié nauczyciela religii-katechetszkolnego, zwanego dalej nauczycielem religii", wyfqcznie na podstawie imiennego, pisemnego skierowania do danej szkofy, wydanego przez:

1) w przypadku Kosciota Katolickiegowtasciwego biskupa diecezjalnego,

2) w przypadku innych wyznar'i wfasciwych biskup6w lub zwierzchnik6w kosciol6w lub zwiqzkòw wyznaniowych.

2. Skierowanie to moze byé cofni te co jest r6V)Inoznaczne z utratq prawa do nauczania religii w danej szkole. O cofni ciu damia dyrektora wtasciwej szkoty oraz organ prowadzqcy szkot. wiedzenie (zmian) religii. Na okres wypowiedzenia kosci6t lub zwiqzek wyznaniowy moze wskazaé innq osobdo nauczania religii, z tym ze r6wnoczesnie pokrywa on koszty z tym zwiqzane.

3. Nauczyciel religii prowadzqcy zaj cia pie mi dzyszkolnej lub pozaszkolnym punkcie kateche­ tycznym albo uczqcy na terenie kilku szk6f jest zatrudniony przez dyrektora szkoty wyznaczonej przez miejscowego kura­ tora oswiatyw porozumieniu z organem prowadzqcym szkoty.

4. Nauczycieli zatrudnia sizgodnie z Kartq Nauczyciela, z tym ze zatrudnienie ksiti!ZY i diakonòw nast puje z porozumieniami zawartymi z poszczeg61nymi kosciotami i zwiqzkami wyznaniowymi.

 

§ 6.

Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii okresla­

Ì<l odpowiednio wfasciwe wfadze Kosciofa Katolickiego, Polskiego Autokefalicznego Kosciota Prawosfawnego oraz wfadze zwierzchnie innych kosciot6w lub zwiqzk6w wyznaniowychw porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej.

 

§ 7.

1. Nauczyciel religii wchodzi w sktad rady pedago­ gicznej szkoty, nie przyjmuje jednak obowiqzk6w wychowa­ wcy klasy.

2. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spot­ kan z rodzicami swoich uczniòw ròwniez poza wyznaczo­ nymi przez szkotzebraniami og61nymi, wczesniej usta­ lajqc z dyrektorem szkofy termin i miejsce planowanego spotkania.

3. Nauczyciel religii moze prowadzié na terenie szkoty organizacje o charakterze spotecznoreligijnym i ekumenicz­ nym na zasadach okreslonych w art. 56 ustawy o systemie oswiaty. z tytutu prowadzenia organizacji nie przystuguje mu dodatkowe wynagrodzenie.

4. Nauczyciel religii ma obowiqzek wypetniania dziennika szkolnego.

5. Nauczyciel religii uczqcy w grupie mi dzyklasowej (mi dzyoddziatowej), chetycznym ma obowiqzek prowadzié odr bny zaj é, szkolny.

 

§ 8.

1. Nauka religii we wszystkich typach szk6t odbywa siw wymiarze dwu godzin lekcyjnych tygodniowo. Ze wzgl du na brak dostatecznej liczby kadry nauczajqcej, w poszczeg61nych przypadkach tygodniowy wymiar lekcji religii moze byé zmniejszony; wyrazenie zgody na jednq godzintygodniowo nalezy odpowiednio do biskupa diece­ zji Kosciota Katolickiego albo do wtadz zwierzchnich Pol­ skiego Autokefalicznego Kosciota Prawostawnego lub innych kosciot6w i zwiqzk6w wyznaniowych.

2. Tygodniowy wymiar godzin etyki ustala dyrektor szkoty.

 

§ 9.

1. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na swiadectwie szkolnym bezposrednio po ocenie ze sprawo­ wania. W celu wyeliminowania ewentualnych przejaw6w nietolerancji nie nalezy zamieszczaé danych, z ktòrych wyni­ kafoby, na zaj cia czat.

2. Ocena z religii (etyki) nie ma wptywu na promowanie ucznia do nast pnej

3. Ocena z religii (etyki) jest wystawiana wedtug skali ocen przyj tej

4. Uczniowie korzystajqcy z nauki religii prowadzonej przez kosciofy lub zwiqzki wyznaniowe w grupach mifi)dzy­ szkolnych i w punktach katechetycznych lub uczfi)szczajqcy na zajfi)cia z etyki organizowane na podobnych zasadach otrzymujq ocenfi) z religii (etyki) na swiadectwie wydawanym przez szkoffi), do kt6rej UCZfi!SZCZajq, na podstawie swiadect­ wa przekazanego przez katechetfi) lub nauczyciela etyki.

 

§ 10.

1. Uczniowie uczfi)szczajqcy na naukfi! religii uzys­ kujq trzy kolejne dni zwolnienia z zajfi)é szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, jezeli religia lub wy­ znanie, do kt6rego nalezq, nakfada na swoich czfonk6w tego rodzaju obowiqzek. Pieczfi) nad uczniami w tym czasie zapewniajq katecheci. Szczeg6fowe zasady dotyczqce organizacji sq przedmiotem odrfi!bnych ustalen mifi)dzy or­ ganizujqcymi rekolekcje a szkolq.

2. O terminie rekolekcji dyrektor szkofy powinien byé powiadomiony co najmniej miesiqc wczesniej.

3. Jezeli na terenie szkofy prowadzona jest nauka religii wifi)cej niz jednego wyznania, kosciofy i zwiq_zki wyznaniowe powinny dqzyé do ustalenia wsp61nego terminu rekolekcji wielkopostnych.

 

§ 11.

1. Do wizytowania lekcji religii upowaznieni Sé! odpowiednio wizytatorly wyznaczeni przez biskup6w diece­ zjalnych Kosciofa Katolickiego, wfasciwe wfadze Polskiego Autokefalicznego Kosciofa Prawosfawnego oraz wfadze zwierzchnie innych kosciof6w i zwiqzk6w wylnaniowych. Lista tych os6b jest przekazana do wiadomosci organom sprawujqcym nadz6r pedagogiczny.

2. Nadz6r pedagogiczny nad nauczaniem religii i etyki, w zakresie metodyki nauczania i lgodnosci l programem, prowadzq dyrektor szkofy oraz pracownicy nadzoru pedago­ gicznego, na zasadach okreslonych odrfi!bnymi przepisami.

3. W uzasadnionych przypadkach wnioski wynikajqce ze sprawowania nadloru pedagogiclnego mogq oni przeka­ zywaé biskupowi diecezjalnemu Kosciola Katolickiego, wla­ sciwym wfadzom Polskiego Autokefalicznego Kosciofa Pra­ wosfawnego oraz wfadzom zwierzchnim innych kosciof6w i zwiqzk6w wyznaniowych.

 

§ 12.

W pomieszczeniach szkolnych moze byé umiesz­ czony krzyz. W szkole moina takze odmawiaé modlitw przed i po zaj ciach. no byé wyrazem wsp61nego dqi.enia uczni6w oraz taktu i delikatnosci ze strony nauczycieli i wychowawc6w.

 

§ 13.

1. Tracq moc:

1) instrukcja Ministra Edukacji Narodowej l dnia 3 sierpnia 1990 r. dotyczqca powrotu nauczania religii do szko/y w roku szkolnym 1990/91,

2) instrukcja Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierp­ nia 1990 r. dotyczqca powrotu nauczania religii do szkoly w roku szkolnym 1990/91, okreslajqca zasady wsp6fdzialania z kosciolami i zwiqzkami wyznaniowymi poza Kosciolem Rzymskokatolickim,

3) decyzja nr 25 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 1991 r., z zastrzezeniem ust. 2.

2. Do czasu wydania zarzqdzen przewidzianych w przepisach o stosunku Panstwa do poszczeg61nych koscio16w i zwiqzk6w wyznaniowych zachowujq moc instrukcje wymie­ nione w ust. 1 odnosnie do nauki religii w przedszkolach publicznych i w zakladach opiekunczo-wychowawczych.

 

§ 14.

Rozporzqdzenie wchodzi w i:ycie po uplywie czternastu dni od dnia ogfoszenia, z wyjqtkiem § 9, kt6ry wchodzi w zycie z dniem 1 wrzesnia 1992 r.

 

Minister Edukacji Narodowej:

A. Stelmachowski