Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O ZMIANACH W ORGANIZACJI ORAZ ZAKRESIE DZIAŁANIA NIEKTÓRYCH NACZELNYCH I CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PANSTWOWEJ.

 

DZ.U. 1989 NR 64 POZ 387

USTAWA

z dnia 23 listopada 1989 r.

 

Art. 1.

W ustawie z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji panstwowej (Dz.U. Nr 50, poz. 262, z 1997 r. Nr 33, poz. 180 i z 1989 r. Nr 30, poz. 163) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 7:

a) po ust. 1 dodaje sie ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Urzedu Rady Ministrów naleza równiez sprawy zwiazanie z realizacja zadan w dziedzinie stosunków Panstwa z Hosciołem Hatolickim oraz innymi kosciołami i zwiazkami wyznaniowymi.”,

b) po ust. 2 dodaje sie ust. 2a w brzmieniu:

„2a. DO zakresu działania Urzedu Rady Ministrów przechodza zadania nalezace dotychczas do Urzedu do Spraw Wyznan.”,

c) po ust. 4 dodaje sie ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Minister-Szef Urzedu Rady Ministrów realizuje zadania przewidziane dotychczas w odrebnych ustawach dla Ministra-Hierownika Urzedu do Spraw Wyznan, a takze dla Dyrektora Urzedu do Spraw Wyznan.”;

2) w art. 9 dodaje sie ust. 5 w brzmieniu:

„5. Znosi sie Urzad do Spraw Wyznan.”

 

Art. 2.

Traci moc ustaw z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zmianie organizacji naczelnych władz panstwowych w zakresie gospodarki komunalnej i administracji publicznej (Dz.U. Nr 19, poz. 156 i z 1972 r. Nr 11, poz. 78).

 

Art. 3.

Ustawa wchodzi w zycie a dniem ogłoszenia.

 

 

Kancelaria Sejmu