Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O ZMIANIE ORGANIZACJI NACZELNYCH WŁADZ PAŃSTWOWYCH W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ,

(dnia 19 kwietnia 1950 r. poz 156.)

 

Przekształcenie rad narodowych na terenowe organy jednolitej władzy państwowej wymaga odpowiedniej reorganizacji naczelnych władz państwowych w zakresie gospodarki komunalnej i administracji publicznej.

Dlatego stanowi się, co następuje:

 

Art. 1.

(uchylony).

 

Art.  2.

(uchylony).

 

Art.  3.

1. Znosi się urząd Ministra Administracji Publicznej.

2. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi władze naczelne, do których właściwości przejdą sprawy, należące dotychczas do zakresu działania Ministra Administracji Publicznej, z zastrzeżeniem postanowień art. 2 i 4.

 

Art.  4.

1. Tworzy się Urząd do Spraw Wyznań, podległy Prezesowi Rady Ministrów.

2. Do zakresu działania Urzędu do Spraw Wyznań należą sprawy stosunku Państwa do wyznań, wchodzące dotychczas do zakresu działania Ministra Administracji Publicznej.

3. Na czele Urzędu do Spraw Wyznań stoi dyrektor, powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów.

4. Organizację Urzędu do Spraw Wyznań określi statut, nadany przez Radę Ministrów.

 

Art.  5.

Zatwierdzanie planów wyrównania niedoborów funduszów lokalnych, należące do zakresu właściwości Rady Państwa (art. 27 ust. 2 dekretu z dnia 28 lipca 1948 r. o najmie lokali - Dz. U. R. P. z 1948 r. Nr 36, poz. 259 i Nr 50, poz. 383 oraz z 1949 r. Nr 18, poz. 114), przechodzi do zakresu właściwości Rady Ministrów.

 

Art.  6.

Pracownicy, zatrudnieni dotychczas w działach służby przekazanych do właściwości Ministra Gospodarki Komunalnej (art. 2), innych władz naczelnych (art. 3 ust. 2) lub Urzędu do Spraw Wyznań (art. 4), przechodzą do służby w odpowiednich działach zarządu państwowego.

 

Art.  7.

Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz właściwym ministrom.

 

Art.  8.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1. Art. 1 uchylony przez art. 2 ustawy z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu urzędu Ministra Gospodarki Komunalnej (Dz.U.72.11.78) z dniem 29 marca 1972 r.

2. Art. 2 uchylony przez art. 2 ustawy z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu urzędu Ministra Gospodarki Komunalnej (Dz.U.72.11.78) z dniem 29 marca 1972 r.