Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

REPUBLIKA SLOVENIJA

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

 

Stevilka: Datum:

00405-4/2015/5

12.6.2015

 

Na podlagi sestega odstavka 21. elena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, st. 24/05- uradno preeiseeno besedilo, 109/08, 38/10-ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13-ZDU-1G in 65/14) in 5. elena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, st. 43/01, 23/02, 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11,64/12, 80/13 in 10/14) ter v povezavi z drugim odstavkom 5. elena Zakona o verski svobodi (Uradni list RS, st. 14/07, 46/10- Odi. US, 40/12 - ZUJF, 100/13) je Vlada Republike Slovenije na 41. redni seji dne 12. 6. 2015 pod toeko 10.13 sprejela naslednji

 

SKLEP:

 

o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za dialog o verski svobodi

 

1. clen

Ustanovi se Svet Vlade Republike Slovenije za dialog o verski svobodi (v nadaljnjem besedilu: Svet), ki deluje na podroeju verske svobode.

Svet je v skladu z doloebo 5. elena Poslovnika Vlade Republike Slovenije namenjen vzpostavitvi vladnega dialoga z organizacijami civilne druzbe - registriranimi verskimi skupnostmi na podrocju verske svobode.

Vsebina delovnega podroeja Sveta je podroeje verske svobode, ki pravno zamejuje druzbeni pojav religije oziroma versko dejavnost verskih skupnosti kot temeljno lastnost vseh registriranih verskih skupnosti.

Osnovno poslanstvo Sveta je zagotovitev posebne institucionalizirane oblike trajnega sodelovanja, s katero se na podroeju verske svobode zagotavlja tudi odprtost in transparentnost dialoga med Vlado Republike Slovenije kot organom izvrsilne oblasti in najvisjim organom dr:Zavne uprave ter verskimi skupnostmi kot delom civilne druzbe na podroeju verske svobode.

 

2. clen

Naloge Sveta so:

zagotavljanje dodatne posebne oblike vladnega institucionalizirane dialoga z registriranimi verskimi skupnostmi na podroeju verske svobode;

siroka dialoska obravnava zadev (mnenj, vprasanj, zahtev in predlogov) s podroeja verske svobode, ki jih Svetu predlozijo registrirane verske skupnosti, vlada, ministrstva in vladne sluzbe ter ciana Sveta, ki sta strokovnjaka za religijo in podrocje prepovedi diskriminacije zaradi razlicnih osebnih okoliscin;

zagotavljanje moznosti oblikovanja skupnih (enotnih) stalisc, priporocil, mnenj clanov Sveta na podrocju verske svobode, ki so lahko podlaga za oblikovanje politike na podrocju verske svobode, ki je upravna naloga Ministrstva za kulturo.

 

3. clen

Svet sestavljajo predsednik, namestnik predsednika in ciani.

Ciani so predstavniki ministrstev in vladnih sluzb, registriranih verskih skupnosti ter strokovnjaka za religijo in podrocje prepovedi diskriminacije zaradi razlicnih osebnih okoliscin.

Predsednik, namestnik predsednika in ciani Sveta opravljajo naloge v Svetu nepoklicno. Njihov mandat traja pet let.

 

4. clen

Za predsednika Sveta se imenuje minister za kulturo.

Za namestnika predsednika Sveta se imenuje direktor Urada za verske skupnosti na Ministrstvu za kulturo.

Za ciane Sveta se imenuje:

Zagovornik nacela enakosti iz Ministrstva za delo dru:Zino, socialne zadeve in enake moznosti, predstavnik Katoliske Cerkve,

predstavnik lslamske skupnosti v Republiki Sloveniji,

predstavnik Srbske pravoslavne cerkve Metropolije Zagrebsko- Ljubljanske, predstavnik Evangelicanske cerkve AV v Republiki Sloveniji,

dva predstavnika drugih registriranih verskih skupnosti,

dr. Marko Kersevan, sociolog religije,

dr. Neza Kogovsek Salamon, strokovnjakinja na podrocju prepovedi diskriminacije zaradi razlicnih osebnih okoliscin.

Dva predstavnika drugih registriranih verskih skupnosti se doloci na volitvah med predstavniki drugih verskih skupnosti, ki jih opravi Ministrstvo za kulturo.

Druge verske skupnosti predstavljata predstavnika, ki sta na volitvah prejela najvecje stevilo glasov podpore drugih verskih skupnosti.

 

5. clen

Svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik. Seja sveta se sklice vsaj enkrat v koledarskem letu.

Svet deluje po poslovniku, ki ga z vecino glasov vseh clanov sprejme na prvi seji.

 

6. clen

Na seje Sveta se vabi Varuha clovekovih pravic, ki ima na sejah pravico do aktivnega sodelovanja oziroma izrekanja in opredeljevanja do zadev (mnenj, vprasanj, zahtev in predlogov) s podrocja verske svobode.

Seja Sveta se lahko brez povabila kot del zainteresirane javnosti udelezijo zastopniki registriranih verskih skupnosti oziroma njihovi pooblascenci, ki nimajo predstavnikov v Svetu, vendar ti na sejah nimajo pravice do aktivnega sodelovanja oziroma izrekanja in opredeljevanja do zadev (mnenj, vprasanj, zahtev in predlogov) s podrocja verske svobode.

Sej Sveta se lahko na povabilo predsednika Sveta udelezijo tudi predstavniki ministrstev in vladnih sluzb, katerih delovno podrocje se dotika vprasanj uresnicevanja verske svobode (posega na podrocje uresnicevanja verske svobode).

 

7. clen

Ciani Sveta, ki niso predstavniki vladnih organov oziroma sluzb, imajo ob udelezbi na seji Sveta ali delovne skupine Sveta pravico do sejnine in pravico do povrnitve potnih stroskov smiselno enako kot dolocata Uredba o sejninah in povracilih stroskov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (Uradni list RS, st.16/09, 107/10, 66/12 in 51/13) ter sklep vlade RS, st. 00712-35/2005/23, z dne 15.02.2007, ki ureja izplacilo sejnin.

 

8. clen

Kadrovske, materialne in tehnicne pogoje ter strokovno-administrativne naloge za delo Sveta zagotavlja in opravlja Ministrstvo za kulturo.

 

9. clen

Sklep o ustanovitvi Komisije Vlade Republike Slovenije za resevanje odprtih vprasanj verskih skupnosti, st. 01201-13/2008/4, Sklep o preimenovanju Komisije Vlade Republike Slovenije za resevanje odprtih vprasanj verskih skupnosti v Komisijo Vlade Republike Slovenije za dialog z verskimi skupnostmi, st. 01201-15/2009/3 in Sklep o spremembi sklepa Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi in nalogah delovne skupine vlade - Komisije Vlade Republike Slovenije za dialog z verskimi skupnostmi st. 01203-3/2011/4 prenehajo veljati.

 

10. clen

Ta sklep zacne veljati s sprejemom na Vladi Republike Slovenije.

 

Mag. Dark Krasovec generalni ekretar

 

Sklep prejmejo:

Ministrica za kulturo,

Direktor Urada za verske skupnosti na Ministrstvu za kulturo

Zagovornik nacela enakosti iz Ministrstva za delo druzino, socialne zadeve in enake moznosti

Katoliska Cerkev, Ljubljana, Ciril Metodov trg 4

lslamska skupnost v Republiki Sloveniji, Ljubljana, Grabloviceva ulica 14

Srbska pravoslavna cerkvena Metropolija Zagrebsko - Ljubljanska, Ljubljana, Presernova cesta 35

Evangelicanska cerkev AV v Republiki Sloveniji, Murska Sabota, Slovenska ulica 17

Ministrstvo za kulturo

dr. Marko Kersevan na naslov Slovenskega socioloskega drustva, Kardeljeva ploscad 5, Ljubljana

dr. Neza Kogovsek Salamon na naslov Mirovnega instituta, Metelkova 6, Ljubljana

Generalni sekretariat Vlade RS, Sektor za podporo dela KAZI