Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

CRNA GORA

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

 

PRAVILNIK

 

O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI MINISTARSTVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

 

Podgorica, novembar 2017. godine

 

 

Na osnovu člana 37 stav 2 Zakona o državnoj upravi („Sl. list RCG“, br. 38/03 i „Sl. list CG“, br. 22/08, 42/11 i 54/16), na predlog ministra za ljudska i manjinska prava, Vlada Crne Gore, na sjednici od 2017. godine, utvrdila je

 

PRAVILNIK

O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI MINISTARSTVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

 

 

 

Član 1

Ovim Pravilnikom utvrĎuje se unutrašnja organizacija i sistematizacija Ministarstva za ljudska i manjinska prava (u daljem tekstu: Ministarstvo) i utvrĎuju organizacione jedinice, njihov djelokrug rada, radna mjesta i zapošljavane pripravnika/ca.

 

A. ORGANIZACIONE JEDINICE I NJIHOV DJELOKRUG

 

Član 2

Unutrašnje organizacione jedinice Ministarstva su:

1. Direktorat za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda

2. Direktorat za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica

3. Direktorat za odnose sa vjerskim zajednicama

4. Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti

5. Odjeljenje za unapređenje i zaštitu prava Roma i Egipćana

6. Odjeljenje za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova

7. Kabinet ministra

8. Sluţba za opšte poslove

9. Sluţba za finansijske poslove

 

Član 3

1. U Direktoratu za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda vrše se poslovi koji se odnose na: zaštitu ljudskih prava i sloboda ako ta zaštita nije u nadležnosti drugih ministarstava; zaštitu od diskriminacije i zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom; analiziranje meĎunarodnih i EU standarda iz oblasti ljudskih prava i sloboda i davanje predloga za usklaĎivanjem nacionalnog zakonodavstva sa relevantnim meĎunarodnim standardima;

praćenje razvoja pravne tekovine EU i meĎunarodnih standarda u dijelu koji se odnosi na zaštitu ljudskih prava i sloboda; realizacija obaveza za uključivanje u meĎunarodne institucije iz djelokruga rada Direktorata; realizacija projekata finansiranih sredstvima meĎunarodnih organizacija iz djelokruga rada Direktorata; izvršavanje obaveza koje proizilaze iz meĎunarodnih sporazuma koji se odnose na praćenje mjera antidiskriminacione politike; pristupanje meĎunarodnim donatorskim fondovima i obezbjeĎivanje dodatnih vanbudžetskih izvora finansiranja za pitanja iz oblasti ljudskih prava i sloboda; izradu analiza, informacija i izvještaja za potrebe državnih organa i tijela o stanju ljudskih prava i sloboda koja nijesu u djelokrugu drugog ministarstva; obavljanje drugih poslova iz oblasti ljudskih prava i sloboda u pitanjima koja nijesu u djelokrugu drugog ministarstva, kao i drugi odgovarajući poslovi iz djelokruga Direktorata.

 

Član 4

2. U Direktoratu za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica vrše se poslovi koji se odnose na: praćenje ostvarivanja i zaštitu prava pripadnika/ca manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u dijelu njihovog nacionalnog, etničkog, kulturnog i jezičkog identiteta; unapreĎivanje meĎusobnih odnosa pripadnika/ca manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica; unapreĎenje meĎuetničke tolerancije u Crnoj Gori; uspostavljanje i održavanje nesmetanih kontakata pripadnika/ca manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica sa graĎanima i udruženjima van Crne Gore sa kojima imaju zajedničko nacionalno i etničko porijeklo, kulturno-istorijsko nasljeĎe i vjerska ubjeĎenja; izradu analiza, informacija i izvještaja za potrebe državnih organa i tijela o položaju pripadnika/ca manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori; voĎenje registra savjeta pripadnika/ca manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica; nadgledanje sprovoĎenje izbora za manjinske savjete; praćenje primjene meĎunarodnih dokumenata i konvencija, kao i usvojenih meĎunarodnih standarda iz oblasti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, preduzimanje mjera za njihovu implementaciju u pravni sistem Crne Gore i kreiranje kvalitetnog monitoringa poštovanja tih dokumenata; sprovoĎenje aktivnosti na uspostavljanju regionalne i meĎunarodne saradnje iz oblasti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica;, kao i drugi odgovarajući poslovi iz djelokruga Direktorata.

 

Član 5

3. U Direktoratu za odnose sa vjerskim zajednicama vrše se poslovi koji se odnose na: izradu predloga zakona i podzakonskih propisa koji se odnose na položaj vjerskih zajednica; saradnju i odnose države sa vjerskim zajednicama i unapreĎenje njihovog položaja u društvu; afirmaciju i razvoj slobode vjeroispovjesti; zaštitu vjerskih komponenata u kulturnom i etničkom identitetu naroda, manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica; razvoj i afirmisanje vrijednosti religijske kulture; pružanje podrške i pomoći u obnovi i izgradnji sakralnih objekata i u zaštiti kulturnog nasljeĎa; pružanje pomoći u zaštiti pravnog i društvenog položaja vjerskih zajednica, ostvarivanju njihovih zakonom utvrĎenih prava, regulisanju i poboljšanju socijalno- materijalnog položaja sveštenstva, kao i drugi odgovarajući poslovi iz djelokruga Direktorata.

 

Član 6

4. U Odjeljenju za poslove rodne ravnopravnosti vrše se poslovi koji se odnose na: koordiniranje procesom izrade predloga Zakona o rodnoj ravnopravnosti, pripremanje, kreiranje i koordiniranje aktivnosti i istraživanja o različitim aspektima rodne ravnopravnosti; koordiniranje procesom izrade Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti, predlaganja njegovog usvajanja i praćenja njegovog sprovoĎenja; pripremanje programa za sprovoĎenje Plana aktivnosti na osnovu izvještaja organa za oblasti iz njihove nadležnosti; organizovanje istraživanja i analize o stanju rodne ravnopravnosti i analize potrebne za sprovoĎenje Plana aktivnosti, kao i sakupljanje podataka u okviru saradnje na nacionalnom i meĎunarodnom nivou; praćenje primjene meĎunarodnih dokumenata i konvencija, kao i usvojenih meĎunarodnih standarda iz oblasti rodne ravnopravnosti, preduzimanje mjera za njihovu implementaciju u pravni sistem Crne Gore i kreiranje kvalitetnog monitoringa poštovanja tih dokumenata; koordiniranje procesom izvještaja o sprovoĎenju meĎunarodnih multilateralnih ugovora u oblasti rodne ravnopravnosti; pripremanje izvještaja o ispunjavanju meĎunarodnih obaveza od strane Crne Gore u oblasti rodne ravnopravnosti; saradnju sa lokalnim samoupravama i pružanje podrške za osnivanje mehanizama za uspostavljanje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou; uspostavljanje saradnje sa nevladinim organizacijama; preduzimanje i podsticanje aktivnosti na edukaciji o rodnoj ravnopravnosti; sprovoĎenje aktivnosti iz Programa pristupanja u punopravno članstvo u Evropsku uniju i akcionih planova iz pregovaračkih poglavlja; sprovoĎenje aktivnosti u vezi sa regionalnim inicijativama iz rodne ravnopravnosti; pripremanje projekata prema meĎunarodnim donatorskim fondovima i obezbjeĎivanje dodatnih vanbudžetskih izvora finansiranja za pitanja iz oblasti rodne ravnopravnosti; učestvovanje u izradi predloga programa za dobijanje sredstava iz fonda predpristupne pomoći EU i njihovo sprovoĎenje; obavljanje drugih poslova iz oblasti rodne ravnopravnosti, kao i drugi odgovarajući poslovi iz djelokruga Odjeljen

 

Član 7

5. U Odjeljenju za unapređenje i zaštitu prava Roma/kinja i Egipćana/ki vrše se poslovi koji se odnose na: opšta pitanja položaja Roma/kinja i Egipćana/ki; obavljanje poslova iz oblasti unapreĎenja i zaštite prava Roma/kinja i Egipćana/ki u vezi sa pridruživanjem u punopravno članstvo u Evropsku Uniju; izgraĎivanje neophodnih administrativnih kapaciteta za ispunjavanje obaveza iz oblasti prava Roma/kinja i Egipćana/ki koja proističu iz članstva u Savjetu Evrope i Ujedinjenim nacijama; praćenje i ostvarivanje kulturnih, obrazovnih, jezičkih, vjerskih i drugih prava koja se odnose na unapreĎenje položaja Roma/kinja i Egipćana/ki; priprema i sprovoĎenje strateških dokumenata koja se odnose na unapreĎenje položaja Roma/kinja i Egipćana/ki; obavljanje drugih poslova od značaja za unapreĎenje i zaštitu prava Roma/kinja i Egipćana/ki i njihovo uključenje u crnogorsko društvo, kao i drugi odgovarajući poslovi iz djelokruga Odjeljen

 

Član 8

6. U Odjeljenju za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova vrše se poslovi koji se odnose na: vršenje poslova koji se odnose na pristupanje EU iz nadležnosti Ministarstva, vršenje poslova u funkciji jedinice za implementaciju projekata, praćenje usklaĎenosti normativnih akata iz nadležnosti Ministarstva sa EU standardima; učestvovanje u izradi predloga projekata/programa za dobijanje sredstava iz fonda pretpristupne pomoći (IPA) i drugih izvora i njihovo sprovoĎenje; definisanje procedura za sprovoĎenje i praćenje projekata Ministarstva u skladu sa preporukama organa nadležnih za uspostavljanje decentralizovanog sistema za upravljanje sredstvima Evropske unije, kao i obavljanje drugih poslova od značaja za Ministarstvo u cilju evropskih integ

 

Član 9

7. U Kabinetu ministra vrše se poslovi koji se odnose na: protokolarne, administrativno-tehničke poslove potrebne za ostvarivanje funkcije ministra/ke; poslove pripreme i sprovoĎenja interne i eksterne komunikacije, aktivnosti vezane za odnose s javnošću; komunikacija prema Vladi Crne Gore i drugim organima državne uprave i graĎanima; organizaciju sastanaka ministra/ke; poslove prevoĎenja za potrebe ministra/ke; kao i drugi poslovi od značaja za ostvarivanje funkcije ministra/ke.

 

Član 10

8. U Sluţbi za opšte poslove vrše se poslovi koji se odnose na: administrativne i tehničke poslove za potrebe ministarstva; praćenje i primjenu propisa iz oblasti radnih odnosa i razvoj ljudskih resursa; priprema opštih i pojedinačnih pravnih akata za ostvarivanje prava iz radnih odnosa službenika/ca i namještenika/ca, izradu i kontrolu primjene rasporednih rješenja službenika/ca i namještenika/ca; planiranje stalnog stručnog usavršavanja službenika/ca i namještenika/ca Ministarstva; pripremu akta o organizaciji i sistematizaciji Ministarstva; voĎenje i ažuriranje kadrovskog informacionog sistema (KIS); voĎenje i ažuriranje stambene evidencije; prijem evidentiranje i čuvanje arhiviranih predmeta, voĎenje osnovnih i pomoćnih evidencija; štampanje i umnožavanje materijala; poslove vozača/ice i kurira/ke.

 

Član 11

9.U Sluţbi za finansijske poslove vrše se poslovi koji se odnose na: obradu zahtjeva za budžetsku potrošnju i isplatu Ministarstva; ovjeravanje zahtjeva za plaćanje, praćenje mjesečnih varanta i njihov utrošak, voĎenje knjiga ulaznih faktura; evidencija osnovnih sredstava; priprema i obrada knjigovodstvene dokumentacije; voĎenje poslovnih knjiga (dnevne i glavne knjige); usaglašavanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem; obrada i dostava statističkih podataka; podizanje avansa i voĎenje blagajne; trebovanje kancelarijskog i potrošnog materijala; priprema izvještaja za obračun zarada, naknada i drugih primanja zaposlenih; izrada periodičnih obračuna i završnog računa; izrada drugih finansijskih izvještaja i njihovo dostavljanje trezoru i poreskoj upravi; planiranje i priprema budžeta; organizovanje popisa; planiranje i praćenje investicionih poslova; praćenje i kontrola finansijske realizacije ugovora zaključenih u postupku javnih nabavki; blagovremeno i namjensko korišćenje sredstava za namjene predviĎene budžetom i finansijskim planom; učestvovanje u izradi izvještaja o troškovima projekata kao i uspostavljanje i održavanje analitičkog sistema evidencija u skladu sa meĎunarodnim računovodstvenim standardima; pripremu plana javnih nabavki i njegovo dostavljanje nadležnim organima; pripremu izvještaja o javnim nabavkama, sprovoĎenje postupka javnih nabavki i voĎenje evidencija o javnim nabavkama, kao i drugi odgovarajući poslovi iz djelokruga Službe.

 

B. SISTEMATIZACIJA POSLOVA I ZADATAKA

 

Član 12

Za izvršenje poslova iz djelokruga Ministarstva utvrĎuju se radna mjesta za 46

izvršioca/teljku:

Red. broj

Zvanje i uslovi za obavljanje poslova

Broj izvr.

Opis poslova radnog mjesta

1.

Ministar/ka

1

 

2.

Sekretar/ka ministarstva

 

-Visoko obrazovanje u        obimu     od     240

CSPK-a (VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja), Fakultet       iz     oblasti društvenih nauka          - pravo,

-najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima

rukovoĎenja, odnosno na drugim odgovarajućim poslovima                 koji zahtijevaju samostalnost u radu,

-položen stručni ispit za rad u državnim organima.

1

Koordinira rad svih unutrašnjih

organizacionih jedinica u Ministarstvu; obezbjeĎuje ostvarivanje odnosa i saradnje sa organima uprave u oblasti ljudskih i manjinskih prava; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog/e.

1. Direktorat za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda

3.

Generalni/a

direktor/ica

 

-Visoko obrazovanje u        obimu     od     240

CSPK-a (VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja), Fakultet       iz     oblasti društvenih          ili humanističkih

nauka,

1

Koordinira i rukovodi radom Direktorata;

vrši kontrolu obavljanja poslova iz djelokruga rada Direktorata; odgovara za blagovremeno, zakonito i potpuno za izvršavanje poslova; rasporedjuje poslove na neposredne izvršioce; vrši najsloženije poslove iz djelokruga rada Direktorata; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog/e.

 

-najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima rukovoĎenja, odnosno na drugim odgovarajućim poslovima                 koji zahtijevaju samostalnost u radu,

-položen             stručni

ispit        za       rad       u

državnim organima.

 

 

4.

Samostalni/a savjetnik/ca I

 

-Visoko obrazovanje u obimu od 240

CSPK-a (VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja), Fakultet iz                    oblasti društvenih          ili humanističkih

nauka,

-najmanje pet godina radnog iskustva,

-položen stručni ispit za rad u državnim organima,

-znanje engleskog jezika (B1),

-poznavanje rada na

računaru.

1

Prati sprovoĎenje meĎunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava i sloboda i učestvuje u poslovima usaglašavanja domaćih propisa sa meĎunarodnim ugovorima i drugim meĎunarodnim aktima o ljudskim pravima i slobodama koji nijesu u nadležnosti drugih ministarstava; poslovi na unapreĎenju saradnje sa meĎunarodnim institucijama i drugim državama po pitanju zaštite ljudskih prava i sloboda; izvršava obaveze koje

proizilaze iz meĎunarodnih sporazuma koje se odnose na praćenje mjera

antidiskriminacione politike koje nijesu

u nadležnosti drugih državnih organa; vrši poslove pripreme godišnjih izvještaja i učestvuje u pripremi izvještaja o implementaciji zakona, obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog/e.

5.

Samostalni/a savjetnik/ca I

 

-Visoko obrazovanje u        obimu     od     240

CSPK-a (VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja), Fakultet  iz                    oblasti društvenih nauka          - pravo,

- najmanje pet godina radnog iskustva,

 

1

Prati ostvarivanje ljudskih prava i sloboda; postupa po predstavkama

graĎana/ki u kojima se ukazuje na posrednu ili neposrednu diskriminaciju; redovno prati primjenu propisa iz oblasti antidiskiminacije koji su u nadležnosti Ministarstva; vrši poslove izrade godišnjeg Izvještaja o primjeni Zakona iz nadležnosti ovog Direktorata;

prati usklaĎenost novih zakonskih

rješenja (nacrta, prijedloga); obavlja normativno pravne poslove; vodi upravni postupak i donosi rješenja iz nadležnosti Direktorata; obavlja i druge

 

 

-položen stručni ispit za rad u državnim organima,

-znanje engleskog jezika (B1),

-poznavanje rada na

računaru.

 

poslove po nalogu pretpostavljenog/e.

 

6.

Samostalni/a

savjetnik/ca II

 

-Visoko obrazovanje u        obimu     od     240

CSPK-a (VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja), Fakultet iz                    oblasti društvenih          ili humanističkih

nauka,

-najmanje tri godine radnog iskustva,

-položen stručni ispit za rad u državnim organima,

-znanje         engleskog jezika (B1),

-poznavanje rada na

računaru.

 

1

 

Učestvuje u aktivnostima iz djelokruga Direktorata koje se odnose na saradnju sa EK, SE i UN vrši stručne poslove vezane za voĎenje dijaloga sa institucijama EK, SE i UN u dijelu koji se odnosi na nadležnost Direktorata; vrši poslove prikupljanja podataka o primjeni zakona iz nadležnosti ovog Direktorata; priprema izvještaje i informacije u vezi sa obavezama koje proističu iz instrumenata EK, SE i UN; pripema godišnje izvještaje, obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog/e.

7.

Samostalni/a savjetnik/ca III

 

-Visoko obrazovanje u obimu od 240

CSPK-a (VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja), Fakultet iz                    oblasti društvenih          ili humanističkih

nauka,

-najmanje jedna godina radnog iskustva,

-položen stručni ispit za rad u državnim organima,

1

Učestvuje u aktivnostima iz djelokruga Direktorata koji se odnose na ostvarivanje saradnje sa EU, SE i UN vrši stručne poslove vezane za voĎenje dijaloga sa institucijama SE i UN u dijelu koji se odnosi na nadležnost

Direktorata; saraĎuje sa lokalnim samoupravama za pitanja iz oblasti ljudskih prava i sloboda u oblasti primjene standarda na lokalnom nivou; saraĎuje sa nevladinim organizacijama koje se bave antidiskriminacionom politikom, priprema izvještaje i

informacije u vezi sa obavezama koje

proističu iz instrumenata EK, SE i UN; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog/e.

 

-znanje         engleskog jezika (B1),

-poznavanje rada na

računaru.

 

 

2. Direktorat za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda

i drugih manjinskih nacionalnih zajednica

8.

Generalni/a

direktor/ica

 

- Visoko obrazovanje u obimu od 240 CSPK-a (VII-

1      nivo    kvalifikacije obrazovanja), Fakultet         iz        oblasti društvenih   ili humanističkih

nauka,

-najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima rukovoĎenja, odnosno na drugim odgovarajućim poslovima                 koji zahtijevaju samostalnost u radu,

-položen stručni ispit za rad u državnim organima.

1

Koordinira i rukovodi radom Direktorata;

vrši kontrolu obavljanja poslova iz djelokruga rada Direktorata; odgovara za blagovremeno, zakonito i potpuno izvršavanje poslova; rasporeĎuje poslove na neposredne izvršioce; prati rad manjinskih savjeta; vrši najsloženije poslove iz djelokruga rada Direktorata; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog/e.

9.

Samostalni/a

savjetnik/ca I

 

-Visoko obrazovanje u        obimu     od     240

CSPK-a (VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja), Fakultet  iz                    oblasti društvenih nauka          - pravo,

-najmanje pet godina radnog iskustva,

-položen stručni ispit

1

Vrši poslove koji se odnose na izradu

predloga zakona i podzakonskih propisa koji se odnose na prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica; inicira usklaĎivanje domaćeg zakonodavstva sa meĎunarodnim standardima i opšteprihvaćenim dokumentima koji se tiču manjinskih prava; vodi upravni postupak i donosi rješenja iz nadležnosti Direktorata; obavlja normativno pravne poslove; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog/e.

 

 

za rad u državnim

organima,

-poznavanje rada na

računaru.

 

 

10.

Samostalni/a

savjetnik/ca I

 

-Visoko obrazovanje u        obimu     od     240

CSPK-a (VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja), Fakultet                    iz     oblasti humanističkih nauka

-Albanski jezik i

književnost,

- najmanje pet godina radnog iskustva,

-položen stručni ispit za rad u državnim organima,

-poznavanje rada na

računaru.

1

Prati ostvarivanje prava manjinskih

naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u oblasti informisanja, obrazovanja, kulture i drugih aspekata očuvanja identiteta manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica; sačinjava izvještaje, analize i informacije; sprovodi aktivnosti u vezi sa regionalnom saradnjom iz oblasti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica; vrši prevoĎenje svih akata koji se odnose na položaj albanske populacije u Crnoj Gori; prevoĎenje korespodencije sa albanskog i na albanski jezik; vodi registar manjinskih savjeta; vrši upis u registar manjinskih savjeta, a albanskog savjeta u Crnoj Gori na albanskom jeziku; saraĎuje sa nacionalnim javnim servisima- redakcijama na albanskom jeziku; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog/e.

 

11.

Samostalni/a savjetnik/ca II

 

-Visoko obrazovanje u        obimu     od     240

CSPK-a (VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja), Fakultet iz                    oblasti društvenih          ili humanističkih

nauka,

-najmanje tri godine radnog iskustva,

-položen stručni ispit za rad u državnim organima,

-poznavanje rada na

računaru.

1

Učestvuje u aktivnostima iz djelokruga Direktorata koji se odnosi na ostvarivanje prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i o očuvanju identiteta i unapreĎenju položaja manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica; prikuplja informacije na osnovu kojih sačinjava izvještaje i analize o položaju

manjinskih naroda i drugih manjinskih

nacionalnih zajednica; saraĎuje NVO- ima koje se bave unapreĎenjem položaja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori; učestvuje u poslovima planiranja i evaluacije aktivnosti; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog/e.

12.-13.

Samostalni/a

savjetnik/ca III

 

-Visoko obrazovanje u        obimu     od     240

CSPK-a (VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja), Fakultet iz                    oblasti društvenih          ili humanističkih

nauka,

-najmanje jedna godina radnog iskustva,

-položen stručni ispit za rad u državnim organima,

-poznavanje rada na

računaru.

2

 

Prati ostvarivanje prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u oblasti informisanja, obrazovanja, kulture i drugih aspekata očuvanja identiteta manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica; prati sprovoĎenje izbora za

članove/ice manjinskih savjeta; ostvaruje saradnju sa majinskim savjetima; prati razvoj prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i priprema izvještaj o preduzetim aktivnostima na unapreĎenju prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica; vodi statističke podatke iz djelokruga rada Ministarstva; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog/e.

 

 

3. Direktorat za odnose sa vjerskim zajednicama

14.

Generalni/a

direktor/ica

 

-Visoko obrazovanje u        obimu     od     240

CSPK-a (VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja), Fakultet iz                    oblasti društvenih          ili humanističkih

nauka,

-najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima rukovoĎenja, odnosno na drugim odgovarajućim poslovima                 koji zahtijevaju samostalnost u radu,

-položen stručni ispit za rad u državnim organima.

1

Koordinira i rukovodi radom Direktorata;

vrši kontrolu obavljanja poslova iz djelokruga rada Direktorata; odgovara za blagovremeno, zakonito i potpuno izvršavanje poslova; rasporeĎuje poslove na neposredne izvršioce; vrši najsloženije poslove iz djelokruga rada Direktorata; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog/e.

15.

Samostalni/a savjetnik/ca I

 

-Visoko obrazovanje u obimu od 240

CSPK-a (VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja), Fakultet                    iz     oblasti društvenih nauka - pravo,

-najmanje pet godina radnog iskustva,

-položen stručni ispit za rad u državnim organima,

-poznavanje rada na

računaru.

1

Prati rad vjerskih organizacija; ostvaruje saradnju države sa vjerskim zajednicama; obavlja poslove koji zahtijevaju posebnu stručnost, analitički pristup i samostalnost u radu u skladu sa uputstvima pretpostavljenog; vodi upravni postupak i donosi rješenja iz nadležnosti Direktorata; obavlja normativno pravne poslove za potrebe Direktorata; obavlja i druge poslove po

nalogu pretpostavljenog/e.

16.-17.

Samostalni/a savjetnik/ca II

2

Stara se o afirmaciji i razvoju slobode

vjeroispovjesti;              zaštiti           vjerskih

 

 

 

 

-Visoko obrazovanje u        obimu     od     240

CSPK-a (VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja), Fakultet iz                    oblasti društvenih          ili humanističkih

nauka,

-najmanje tri godine radnog iskustva,

-položen stručni ispit za rad u državnim organima,

-poznavanje rada na

računaru.

 

komponenata u kulturnom i etničkom identitetu naroda, manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica; razvoju i afirmisanju vrijednosti religijske kulture; pružanju podrške i pomoći u obnovi i izgradnji sakralnih objekata i u zaštiti kulturnog nasljeĎa; pružanju pomoći u zaštiti pravnog i društvenog položaja vjerskih

zajednica; ostvarivanju njihovih

zakonom utvrĎenih prava; regulisanju i poboljšanju socijalno-materijalnog položaja sveštenstva; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog/e.

18.

Samostalni/a savjetnik/ca III

 

-Visoko obrazovanje u obimu od 240

CSPK-a (VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja), Fakultet  iz                    oblasti društvenih nauka          - pravo,

-najmanje jedna godina radnog iskustva,

-položen stručni ispit za rad u državnim organima,

-poznavanje rada na

računaru.

1

Prati istraživanja i preporuke u vezi sa afirmacijom i razvojem slobode vjeroispovjesti, zaštite vjerskih komponenata u kulturnom i etničkom identitetu naroda, manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica; saraĎuje sa NVO-ima;

učestvuje u pripremi izvještaja u oblasti

saradnje sa vjerskim zajednicama; i vrši druge poslove po nalogu pretpostavljenog/e.

4. Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti

19.

Načelnik/ca

 

-Visoko obrazovanje u        obimu      od    240

CSPK-a (VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja), Fakultet  iz                       oblasti društvenih      nauka     - pravo,

-najmanje tri godine

1

Koordinira radom Odjeljenja za

poslove rodne ravnopravnosti; sprovodi analize i istraživanja u oblasti rodne ravnopravnosti; učestvuje u izradi i realizaciji projekata i programa iz domena rodne ravnopravnosti; prati uporedna iskustva iz ove oblasti; odgovoran/na je za organizaciju rada Odjeljenja, odgovara za blagovremeno, kvalitetno i pravilno izvršavanje poslova; obavlja normativno pravne

 

 

radnog iskustva na poslovima rukovoĎenja, odnosno na drugim odgovarajućim poslovima                 koji zahtijevaju samostalnost u radu,

-položen stručni ispit za rad u državnim

organima.

 

poslove; obavlja najsloženije poslove iz djelokruga rada Odjeljenja; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog/e.

20.

Samostalni/a savjetnik/ca I

 

-Visoko obrazovanje u obimu od 240

CSPK-a (VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja,

Fakultet iz oblasti društvenih nauka - pravo,

-najmanje pet godina radnog iskustva,

-položen stručni ispit za rad u državnim organima,

-poznavanje rada na

računaru.

1

Prati primjenu Zakona o rodnoj ravnopravnosti; prikuplja podataka o

primjeni Zakona; priprema izradu godišnjeg Izvještaja o realizaciji Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti; priprema programe za sprovoĎenje Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti na osnovu izvještaja organa iz njihove nadležnosti; priprema izvještaje o ispunjavanju obaveza iz meĎunarodnih dokumenata u oblasti rodne ravnopravnosti; obavlja normativno

pravne poslove; saraĎuje sa lokalnim

mehanizmima za rodnu ravnopravnost u oblasti primjene standarda na lokalnom nivou; aktivno učestvuje u poslovima evaluacije i planiranje novih aktivnosti, pisanja prijedloga projekata; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog/e.

21.

Samostalni/a savjetnik/ca II

 

-Visoko obrazovanje u obimu 240 CSPK- a             (VII-1        nivo kvalifikacije obrazovanja), Fakultet iz             oblasti društvenih                   ili humanističkih nauka,

-najmanje tri godine radnog iskustva,

- položen stručni ispit za rad u državnim organima,

1

Učestvuje u aktivnostima iz djelokruga Odjeljenja u vezi sa ispunjenjem obaveza iz meĎunarodnih dokumenata UN, SE I EU, vrši stručne poslove

vezane za izvještavanje meĎunarodnim institucijama UN, SE I EU u dijelu koji se odnosi na nadležnost Odjeljenja; priprema izvještaje i informacije u vezi sa obavezama koje proističu iz pristupanja EU i akcionih planova iz pregovaračkih poglavlja; prati rad i

saraĎuje sa institucijama i NVO-ima

koje se bave rodnom ravnopravnosti na nacionalnom i lokalnom nivou; nadgleda uvoĎenje i sprovoĎenje posebnih mjera za obezbjeĎivanje i

 

 

-znanje         engleskog jezika nivoa (B1),

-poznavanje rada na

računaru.

 

unapreĎivanje rodne ravnopravnosti iz nadležnosti drugih institucija; obavlja poslove u vezi sa istraživanjima i statistikom; učestvuje u poslovima planiranja i evaluacije aktivnosti; vršipo slove administratora/ke portala Ministartva i moderatora/ke portala eUprave; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog/e.

22.

Samostalni/a savjetnik/ca III

 

-Visoko obrazovanje u obimu 240 CSPK- a             (VII-1        nivo kvalifikacije obrazovanja), Fakultet iz             oblasti društvenih                   ili humanističkih nauka,

-najmanje jedna godina radnog iskustva,

- položen stručni ispit za rad u državnim organima,

-znanje engleskog jezika nivoa (B1),

-poznavanje rada na

računaru.

1

Prati istraživanja u oblasti rodne ravnopravnosti, a naročito nasilja u porodici; učestvuje u izradi izvještaja;

saraĎuje sa NVO-ima iz oblasti rodne ravnopravnosti; saraĎuje sa Zavodom za statistiku i nadležnim institucijama i prati statistiku iz oblasti rodne ravnopravnosti; prati i učestvuje u aktivnostima koje se tiču sprovoĎenja strateških dokumenata i akcionih planova iz oblasti rodne ravnopravnosti; obavlja poslove koji se odnose na razvijanje komunikacije i saradnje sa institucijama za rodnu ravnopravnost; razvija komunikaciju i saradnju sa

donatorima; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog/e.

5. Odjeljenje za unapređenje i zaštitu prava Roma i Egipćana

23.

Načelnik/ca

 

-Visoko obrazovanje u        obimu      od    240

CSPK-a (VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja), Fakultet iz                     oblast društvenih                   ili humanističkih nauka,

-najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima rukovoĎenja

odnosno na drugim

odgovarajućim

1

Vrši poslove koji se odnose na

koordinaciju i saradnju sa državnim organima i organima lokalne samouprave u cilju izrade i realizovanja operativnih mjera i aktivnosti na planu poboljšanja položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori; izraĎuje izvještaje o realizaciji preuzetih meĎunarodnih dokumenata iz oblasti zaštite i unapreĎenja prava Roma i Egipćana; izraĎuje izvještaje, analize i informacije o položaju Roma i Egipćana u Crnoj Gori; vrši i druge poslove koji se odnose na unapreĎenje i zaštitu prava Roma i Egipćana u Crnoj Gori; obavlja i druge poslove po nalogu

 

 

 

poslovima                 koji zahtijevaju samostalnost u radu,

-položen stručni ispit za rad u državnim organima.

 

pretpostavljenog/e.

24.

Samostalni/a

savjetnik/ca I

 

-Visoko obrazovanje u        obimu      od    240

CSPK-a (VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja), Fakultet iz                    oblasti društvenih                   ili humanističkih nauka,

-najmanje pet godine radnog iskustva,

-položen stručni ispit za rad u državnim organima,

-poznavanje rada na

računaru.

1

Vrši poslove koji se odnose na izradu

predloga Strateških dokumenata za ostvarivanje prava Roma i Egipćana i prati njihovu primjenu; saraĎuje sa lokalnim samoupravama u cilju unapreĎenja i zaštite prava Roma i Egipćana; aktivno učestvuje u poslovima planiranja i evaluacije aktivnosti; sačinjava izvještaje, analize i informacije; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog/e.

25.

Samostalni/a

savjetnik/ca II

 

-Visoko obrazovanje u        obimu      od    240

CSPK-a (VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja), Fakultet iz                    oblasti društvenih                   ili humanističkih nauka,

-najmanje tri godine radnog iskustva,

-položen stručni ispit za rad u državnim organima,

-poznavanje rada na

računaru.

1

Prati ostvarivanje prava Roma i

Egipćana u oblasti informisanja, obrazovanja, kulture, jezika, zapošljavanja, zdravstvene zaštite, uslova života i drugih aspekata očuvanja identiteta i unapreĎenja položaja Roma i Egipćana; prikuplja informacije na osnovu kojih sačinjava izvještaje i analize o položaju Roma i Egipćana; saraĎuje NVO-ima koje se bave unapreĎenjem položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog/e.

26.

Samostalni/a

savjetnik/ca III

 

Visoko      obrazovanje u        obimu      od    240

CSPK-a (VII-1 nivo

1

Prati istraživanja i preporuke o

različitim aspektima ostvarivanja prava Roma i Egipćana; učestvuje u izradi preporuka u cilju unapreĎenja prava Roma i Egipćana u oblasti informisanja, obrazovanja, kulture, jezika,

 

 

 

kvalifikacije obrazovanja), Fakultet iz                    oblasti društvenih                   ili humanističkih nauka

,

-najmanje jedna godina radnog iskustva,

-položen stručni ispit za rad u državnim organima,

-poznavanje rada na

računaru.

 

zapošljavanja, zdrastvene zaštite, uslova života i drugih aspekata očuvanja identiteta i unapreĎenja položaja Roma i Egipćana; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog/e.

27.

Referent/kinja

 

-Srednje

obrazovanje u obimu od 240 CSPK-a (IV nivo kvalkifikacija obrazovanja),

-najmanje jedna godina radnog iskustva,

-položen stručni ispit za rad u državnim organima,

-poznavanje rada na

računaru.

1

Vrši tehničku pripremu (kompletiranje, odlaganje i čuvanje) materijala rezultata istraživanja o položaju Roma i Egipćana u Crnoj Gori, priprema materijale za učešće u aktivnostima koji se odnose na ostvarivanje prava Roma i Egipćana; prikuplja podatke za izradu izvještaje o realizaciji preuzetih meĎunarodnih dokumenata iz oblasti zaštite i unapreĎenja prava Roma i

Egipćana; prukuplja podatke za

pripremu izvještaja, analiza i informacija o položaju Roma i Egipćana; vrši i druge poslove koji se odnose na unapreĎenje i zaštitu prava Roma i Egipćana; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog/e.

6. Odjeljenje za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU

fondova

28.

Načelnik/ca

 

-Visoko obrazovanje u obimu od 240

CSPK-a       (VII-1   nivo kvalifikacije obrazovanja),

Fakultet iz oblasti društvenih ili humanističkih nauka,

- najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima

1

Rukovodi radom Odeljenja, obavlja

poslove i preduzima odgovarajuće aktivnosti koje se odnose na pitanja od značaja za Crnu Goru iz oblasti EU integracija, obavlja poslova u funkciji Visokog/e Programskog/e Službenika/ce -SPO-a, učestvuje u meĎunarodnim i regionalnim aktivnostima i inicijativama koje se odnose na EU integracije, priprema materijale za informisanje i izvještavanje Vlade o aktivnostima iz nadležnosti Ministarstva u oblasti EU

     

 

 

 

rukovoĎenja odnosno na                            drugim odgovarajućim poslovima                                  koji zahtijevaju samostalnost u radu,

-     Znanje     engleskog jezika (C1),

- položen stručni ispit za         rad    u    državnim

organima.

 

integracija, saraĎuje sa ostalim institucijama od značaja za pristupanje EU, vrši izradu predloga projekata/programa za dobijanje sredstava iz fonda pretpristupne pomoći (IPA) i drugih izvora i njihovo sprovoĎenje; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog/e.

29.

Samostalni/a savjetnik/ca I

 

- Visoko obrazovanje u obimu od 240

CSPK-a       (VII-1   nivo kvalifikacije obrazovanja),

Fakultet iz oblasti društvenih nauka - pravo,

- najmanje pet godina radnog iskustva,

- položen stručni ispit za rad u državnim organima,

- poznavanje rada na

računaru,

Znanje engleskog jezika (B1).

1

Učestvuje i prati aktivnosti iz djelokruga

Ministarstva u pripremi i ostvarivanju meĎunarodne saradnje sa EU u postupku usklaĎivanja pravnog sistema; vrši stručne poslove vezane za voĎenje dijaloga sa institucijama EU u dijelu koji se odnosi na nadležnost ministarstva; obavlja poslove u funkciji Službenika/ce za programiranje; izraĎuje izvještaje, mišljenja i informacije za potrebe praćenja ostvarenog napretka u ispunjavanju mjerila u procesu pridruživanja EU; priprema i izraĎuje redovne izvještaje za Vladu Crne Gore; održava i ažurira bazu podataka o aktivnostima na polju integracija u EU; saraĎuje sa načelnikom/com u cilju ispunjavnja obaveza za programiranje projekata i vrši programiranje; obavlja i druge poslove koji proizilaze u skladu sa meĎunarodnim sporazumima, nacionalnim zakonodavstvom i važećim procedurama za upravljanje pretpristupnom podrškom EU, obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog/e.

30.

Samostalni savjetnik/ca II

 

- Visoko obrazovanje u         obimu      od     240

CSPK-a       (VII-1   nivo kvalifikacije obrazovanja),

Fakultet        iz     oblasti

društvenih                     ili

1

Učestvuje u izradi prijedloga projekata; osigurava praćenje sprovoĎenja projekata finansiranih iz fondova EU; obavlja poslove Službenika/ce za implementaciju; osigurava saradnju sa

svim tijelima i strukturama uključenim u

proces korišćenja pretpristupne podrške EU; učestvuje u procesu pripreme i revizije strateških i planskih dokumenata za korišćenje

 

 

 

humanističkih nauka,

- Znanje engleskog jezika (B1),

- najmanje tri godine radnog iskustva,

- položen stručni ispit za rad u državnim organima,

- poznavanje rada na

računaru.

 

pretpristupne podrške EU; obavlja i druge poslove koji proizilaze iz obaveza u skladu sa potpisanim meĎunarodnim sporazumima, nacionalnim zakonodavstvom i važećim procedurama za upravljanje pretpristupnom podrškom EU, vrši implementacione aktivnosti i druge poslove po nalogu pretpostavljenog/e.

31.

Samostalni/a savjetnik/ca III

 

- Visoko obrazovanje u obimu 240 CSPK-a (VII-1                               nivo kvalifikacije obrazovanja),

Fakultet iz oblasti društvenih ili humanističkih nauka;

- najmanje jedna godina radnog iskustva;

- položen stručni ispit za rad u državnim organima;

- znanje engleskog jezika (B1);

- poznavanje rada na

računaru.

1

Učestvuje u izradi prijedloga projekata;

osigurava praćenje       sprovoĎenja projekata finansiranih iz fondova EU; učestvuje u procesu pripreme i revizije strateških i planskih dokumenata za korišćenje pretpristupne podrške EU; vrši                implementacione       aktivnosti; obavlja i druge poslove koji proizilaze iz obaveza   u                  skladu               sa potpisanim‚meĎunarodnim sporazumima,                                        nacionalnim zakonodavstvom                 i            važećim procedurama                za          upravljanje pretpristupnom   podrškom EU,      vrši implementacione         aktivnosti     i    druge poslove po nalogu pretpostavljenog/e.

7. Kabinet ministra

32.

Šef/ica kabineta

 

-Visoko obrazovanje u        obimu     od     240

CSPK-a (VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja), Fakultet iz                    oblasti društvenih          ili humanističkih

nauka,

- najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima

1

Koordinira radom zaposlenih u

Kabinetu ministra/ke; stara se o korespondenciji i pošti ministra/arke; učestvuje u sprovoĎenju postupka protokola u meĎunarodnim aktivnostima; priprema informacije shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama; organizuje sastanke kojima predsjedava ministar/ka i sačinjava zapisnike i predloge zaključaka sa tih sastanaka; prati realizaciju naloga i zaključaka ministra/arke; priprema platforme i izvještaje sa meĎunarodnih susreta

     

 

 

 

rukovoĎenja

odnosno na drugim odgovarajućim poslovima                 koji zahtijevaju samostalnost u radu,

- položen stručni ispit za rad u državnim organima,

- znanje engleskog jezika (B1),

-      poznavanje      rada

na računaru.

 

ministra/arke; stara se o prezentovanju rada ministra/arke; priprema govore za izlaganja ministra/arke u javnosti; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog/e.

33.

Samostalni savjetnik/ca I

- Visoko obrazovanje u obimu od 240 CSPK-a (VII-

1      nivo    kvalifikacije obrazovanja), Fakultet         iz        oblasti društvenih   ili humanističkih

nauka,

- najmanje pet godina radnog iskustva,

- položen stručni ispit za rad u državnim organima,

- Znanje engleskog jezika (B1),

- poznavanje rada

na računaru.

1

Vrši najsloženije poslove i zadatke iz djelokruga Ministarstva koji zahtijevaju posebnu stručnost, obučenost i samostalnost u radu, a odnose se na saradnju sa drugim državnim organima i službama, organima lokalne samouprave, nevladinim organizacijama i/ili drugim subjektim; razmatranje zahtjeva fizičkih i pravnih lica upućenih ministru; vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog/e.

34.

Samostalni/a savjetnik/ca II za

odnose s javnošču –

PR

 

-Visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a

-VII1                       nivo kvalifikacije obrazovanja

- Fakultet iz oblasti društvenih ili humanističkih nauka

1

Neposredno učestvuje u

uspostavljanju, održavanju i organizovanju komunikacije sa domaćim i inostranim medijima; prezentuje strateške politike i aktivnosti Ministarstva domaćoj i inostranoj javnosti; koncipira komunikacione kampanje; izraĎuje komunikacione planove za potrebe strateških politika Ministarstva; planira, organizuje i prati konferencije, press-ove i druge medijske aktivnosti i javne nastupe ministra i službenika/ca Ministarstva; održava redovnu komunikaciju i

 

 

 

- najmanje tri godine radnog iskustva

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

-znanje engleskog jezika (B1)

-poznavanje rada na

računaru

 

obezbjeĎuje saradnju sa Biroom za odnose sa javnošću Vlade Crne Gore; prati i analizira izvještavanje medija o aktivnostima Ministarstva i informiše ministra i službenike/ce Ministarstva o reakcijama ciljnih grupa i ukupne javnosti na politike i aktivnosti Ministarstva; razvija i ureĎuje web portal Ministarstva i druge interaktivne

komunikacione servise; vrši poslove

administratora/ke portala u Ministarstvu i moderatora/ke portala eUprave; ureĎuje publikacije Ministarstva; vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog/e.

35.

Samostalni/a savjetnik/ca III

 

-Visoko obrazovanje u obimu od 240

CSPK-a (VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja), Fakultet iz                    oblasti društvenih          ili humanističkih

nauka,

- najmanje jedna godina radnog iskustva,

-položen stručni ispit za rad u državnim organima,

-znanje engleskog jezika (B1),

-poznavanje rada na

računaru.

1

Kontaktira sa odgovarajućim institucijama u oblasti ljudskih i manjinskih prava; prati realizaciju utvrĎenog programa rada; priprema, proučava i izraĎuje radne materijale, informacije i izvještaje u vezi sa izvršavanjem obaveza ministra/arke; proučava i obraĎuje predstavke i pritužbe graĎana; saraĎuje sa NVO-

ima; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog/e.

36.

Samostalni/a referent/kinja

- tehnički/a

sekretar/ka

 

-Srednje

obrazovanje u obimu od 240 CSPK-a (IV nivo kvalifikacije obrazovanja),

-najmanje tri godine

1

Vrši tehničku pripremu (kompletiranje, uručivanje, odlaganje i čuvanje) materijala sa sjednica Vlade Crne Gore, Skupštine Crne Gore i njihovih radnih tijela i drugih sastanaka kojima prisustvuje ministar/arka, sekretar/ka

ministarstva, generalni/a direktor/ica ili

drugi ovlašćeni predstavnik Ministarstva; vodi evidenciju zaključaka Skupštine, Vlade i drugih organa koji se odnose na Ministarsvo; vrši tehničke

 

 

 

radnog iskustva

-poznavanje rada na

računaru.

 

poslove u vezi prijema stranaka ministra/ke; priprema kalendar radnih obaveza ministru/ki; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog/e.

8. Sluţba za opšte poslove

37.

Načelnik/ca

 

-Visoko obrazovanje u        obimu     od     240

CSPK-a (VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja), Fakultet  iz                    oblasti društvenih nauka          - pravo,

-najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima rukovoĎenja

odnosno na drugim odgovarajućim poslovima                 koji zahtijevaju samostalnost                                     u

radu,,

-položen stručni ispit za rad u državnim organima

-      poznavanje      rada

na računaru.

1

Koordinira i rukovodi radom Službe;

priprema pojedinačna akta o ostvarivanju prava iz radnih odnosa; planira stalno stručno usavršavanje službenika/ca i namještenika/ca Ministarstva; vodi evidenciju o stambenoj problematici u Ministarstvu; stara se o obezbjeĎenju tehničkih i drugih uslova rada u Ministarstvu; saraĎuje sa Upravom za kadrove; vodi kadrovsku evidenciju službenika/ca i namještenika/ca; vodi upravni postupak i donosi rješenja; osigurava izradu tenderske dokumentacije, vrši poslove koji se odnose na sprovoĎenje postupaka ocjenjivanja, napredovanja, utvrĎivanja sposobnosti zaposlenih, stručnog usavršavanja, obuke i osposobljavanja pripravnika/ca obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog/e.

38.

Samostalni/a

savjetnik/ca I

 

-Visoko obrazovanje u        obimu     od     240

CSPK-a (VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja), Fakultet  iz                    oblasti društvenih nauka          - pravo,

-najmanje pet godina radnog iskustva,

-položen stručni ispit

1

Priprema nacrte rješenja iz oblasti rada

i radnih odnosa; vodi kadrovsku i druge vrste evidencija iz oblasti rada i stara se o ažuriranju podataka; stara se o ažurnom unosu podataka u kadrovski informacioni sistem i voĎenju drugih evidencija iz oblasti rada; vrši poslove koji se odnose na razvoj ljudskih resursa u Ministarstvu; definiše plan razvoja i ciljeve upravljanja ljudskim resursima u Ministarstvu; priprema nacrt analize postojećih kadrovskih potencijala Ministarstva; saraĎuje sa Upravom za kadrove u aktivnostima edukacije; priprema nacrt plana

 

 

 

za rad u državnim organima,

-poznavanje rada na

računaru.

 

integriteta koji sadrži mjere za sprječavanje i otklanjanje mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije; vodi upravni postupak i donosi rješenja po zahtjevima za slobodan pristup informacijama; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog/e.

39.

Samostalni/a

savjetnik/ca III

 

- Visoko obrazovanje u obimu

240 kredita CSPK

-VII1                       nivo kvalifikacije obrazovanja

- Fakultet iz oblasti društvenih nauka - pravo,

-najmanje jedna godina radnog iskustva,

-položen stručni ispit za rad u državnim organima,

-poznavanje rada na

računaru.

1

Učestvuje u pripremi potrebne

dokumentacije za potrebe postupka oglašavanja za zasnivanje radnog odnosa; priprema nacrte rješenja iz oblasti rada i radnih odnosa i konačna rješenja unosi u kadrovski informacioni sistem; vodi evidenciju o godišnjem ocjenjivanju službenika; vrši dostavu podataka za potrebe državnih organa i komisija; ostvaruje saradnju sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva; priprema pojedinačna akta o pravima iz radnih odnosa; vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog/e.

40.

Samostalni/a referent/kinja upisničar/ka                  – arhivar/ka

 

-Srednje

obrazovanje u obimu od 240 CSPK-a (IV nivo kvalifikacije obrazovanja),

- najmanje tri godine radnog iskustva,

- položen stručni ispit za rad u državnim organima,

- poznavanje rada

na računaru.

1

Vrši prijem cjelokupne pošte, otvara poštu i rasporeĎuje je po kategorijama; zavodi akta u djelovodnik, dostavlja akta u rad preko internih dostavnih knjiga; vodi kontrolnik poštarine, razvodi akta u djelovodniku, oprema i distribuira poštu, arhivira predmet; vodi registre; čuva arhivski materijal za predaju Državnom arhivu; čuva i rukuje

pečatom i štambiljem; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog/e.

 

 

41.

Samostalni/a referent/kinja evidentičar/ka– vozač/ica

 

- Srednje obrazovanje u obimu od 240 CSPK-a (IV nivo kvalifikacije obrazovanja),

-najmanje tri godine radnog iskustva,

-položen stručni ispit ispit za rad u državnim organima,

-položen vozački ispit za „B“ kategoriju.

1

Obavlja poslove vozača/ice za potrebe ministra/ke; stara se o održavanju vozila Ministarstva, vodi evidenciju o održavanju i servisiranju vozila; vrši poslove registracije vozila; vodi pomoćne evidencije predvidjene kancelarijskim poslovanjem - interne i dostavne evidencije; stara se o otpremanju materijala Vladi i Skupštini

Crne Gore; vrši poslove otpremanja

pošte organima i institucijama i dostavu akata za potrebe Kabineta; vodi knjigu kvarova; vodi propisane evidencije o korišćenju vozila upisivanjem podataka u obrazac PN i obrazac OK; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog/e.

42.

Samostalni/a referent/kinja evidentičar/ka               - vozač/ica– kurir/ka

 

-Srednje

obrazovanje u obimu od 240 CSPK-a (IV nivo kvalifikacije obrazovanja),

-najmanje tri godine radnog iskustva,

-položen stručni ispit ispit za rad u državnim organima,

- položen vozački ispit za „B“ kategoriju.

1

Obavlja poslove prevoza radi obavljanja zadataka iz nadležnosti Ministarstva; stara se o održavanju vozila Ministarstva, vodi evidenciju o održavanju i servisiranju vozila Ministarstva; obavlja poslove interne

dostave pošte i ekspediciju pošte; vrši

kurirske poslove i poslove neposredne dostave pošte i drugih pisama; vrši umnožavanje, slaganje i povezivanje radnih materijala; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog/e.

 

9. Sluţba za finansijske poslove

43.

Načelnik/ca                za

finansijske poslove

 

-                          Visoko obrazovanje u obimu

240 kredita CSPK

1

- Koordinira i organizuje rad Službe;

stara se o efikasnom vršenju finansijskih poslova u Službi; vrši kontrolu nad izvršenjem budžeta Ministarstva; obavlja finansijski zadatak koji se odnosi na ovjeravanje zahtjeva

 

 

 

-             VII1          nivo kvalifikacije obrazovanja

- Fakultet iz oblasti društvenih nauka - ekonomija

- najmanje tri godine radnog iskustva na

poslovima

rukovoĎenja, odnosno                           drugim odgovarajućim poslovima                 koji zahtijevaju samostalnost u radu

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

- poznavanje rada na računaru (Excel, Word).

 

za plaćanje, prati mjesečne varante i njihov utrošak; neposredno učestvuje u pripremi budzetske potrebe za finansiranje organa (finansijski plan); vrši kontrolu za obračun zarada zaposlenih i drugih ličnih primanja; kontroliše punovažnost predloga zahtjeva za plaćanje državnim novcem; ostvaruje kontakt sa nadležnim

državnim organom za poslove finansija

i poslovnim bankama; obraĎuje finansijske izvještaje kvartalne i godišnje; na zahtjev daje podatke iz revizije i učestvuje u izradi finansijskih iskaza; prati propise iz oblasti računovodstva i finansija; vodi poslovne knjige u knjigovodstvenom sistemu SAP-a; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog/e.

44.

Samostalni/a savjetnik/ca I

 

- Visoko obrazovanje u obimu

240 kredita CSPK

-              VII1         nivo kvalifikacije obrazovanja

- Fakultet iz oblasti društvenih ili humanističkih

nauka,

- najmanje pet godina radnog iskustva

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

- poznavanje rada na računaru (Excel, Word).

1

-Prati i stara se o ažuriranju podataka o

imovini koju koristi, kojom upravlja i koja je u nadležnosti Ministarstva;prati plaćanje dospjelih obaveza; priprema analize, informacije i izvještaje koji služe kao osnova za izradu projekcije potrebnih sredstava za rad Ministarstva; objedinjuje odgovarajuće statistike i izvještaje o korišćenju sredstava opredijeljenih za rad i statističke podatke o zaposlenim u ministarstvu; stara se o nabavci potrošnog materijala i sitnog inventara; obraĎuje izvještaje, kvartalne i godišnje; priprema i dostavlja Poreskoj upravi podatke o plaćenim porezima i doprinosima; vodi poslovne knjige u knjigovodstvenom sistemu SAP-a; vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog/e.

 

 

45.

Samostalni/a savjetnik/ca                          I       za javne nabavke

 

-Visoko obrazovanje u obimu 240 kredita CSPK

- VII1 nivo acije obrazovanja

- Fakultet iz oblasti društvenih nauka – ekonomija ili pravo

- najmanje pet godina radnog iskustva

- položen stručni ispit za rad na poslovima javnih nabavki

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

- poznavanje rada

na računaru (Excel,

Word)

1

Prati i proučava propise koji se odnose na javne nabavke; priprema plan javnih nabavki i odluke o pokretanju postupka javnih nabavki za potrebe Ministarstva; vrši stručne i administrativne poslove u realizaciji postupka javnih nabavki; sprovodi postupak javne nabavke

šopingom; priprema izvještaje o

sprovedenim javnim nabavkama; vodi evidenciju javnih nabavki; učestvuje u izradi plana potrebnih sredstava za finansiranje Ministarstva; učestvuje u pripremi informacija, izveštaja, analiza i statistika vezanih za finansijsko poslovanje; vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog/e..

46.

Samostalni/a referent/kinja – za

obračun i blagajnu

 

-Srednje opšte ili stručno obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK

-IV nivo kvalifikacije obrazovanja

-najmanje tri godine radnog iskustva,

- položen stručni ispit za rad u državnim organima,

-poznavanje rada na

računaru.

1

Objedinjuje cjelokupnu finansijsku dokumentaciju ministarstva; vrši

pripremu obračunskih lista za obračun zarada; stara se o dostavi mjesečnih izvještaja o zaradama; vrši predračun i plaćanje zarada na nivou Ministarstva; vodi elektronsko blagajničko poslovanje, knjigu blagajne i usaglašava stvarno stanje sa knjigovodstvenim stanjem; vrši obradu i dostavu statističkih podataka

-prati prolazne račune i blagajnu , čija se obrada ne vrši u sistemu SAP-a; vrši plaćanje po programima budžetskog knjigovodstva; podiže avans gotovine; vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog/e.

 

Član 13

U Ministarstvu se, radi stručnog osposobljavanja, može zaposliti jedan ili više

pripravnika/ca sa visokim ili srednjim obrazovanjem.

 

C) PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 14

Raspored službenika/ca Ministarstva, saglasno odredbama ovog Pravilnika, izvršiće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

 

Član 15

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o unutrašnjoj

organizaciji i sistematizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava broj 01-023-51/15-

6 od 10. marta, 2015. godine.

 

Član 16

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli

Ministarstva, a nakon utvrĎivanja od strane Vlade Crne Gore.

 

MINISTAR

Mehmed Zenka

 

Broj: Podgorica,

Trascina file per caricare