Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O USPOSTAVI I VOĐENJU JEDINSTVENOG REGISTRA ZA UPIS CRKAVA I VJERSKIH ZAJEDNICA, NJIHOVIH SAVEZA I ORGANIZACIONIH OBLIKA U BOSNI I HERCEGOVINI

(Službeni glasnik BiH, broj 4/18 )


Na osnovu člana 61. stav 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), ministar pravde Bosne i Hercegovine donosi

 

Član 1.

U Pravilniku o uspostavi i vođenju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacionih oblika u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 46/04), član 20. se mijenja i glasi:

"Član 20.

Podnosilac prijave je obavezan da prilikom podnošenja prijave, uz istu dostavi dokaz o uplati administrativne takse za spise i radnje u određenoj upravnoj stvari, u skladu sa Tar. Brojem 110. propisan Odlukom o dopuni Tarife administrativnih taksi ("Službeni glasnik BiH", br. 73/17)".

 

Član 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

 

Broj 09-02-9903/17
30. oktobra 2017. godine
Sarajevo

 

Ministar
Josip Grubeša, s. r.