Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ODLUKU
O KRITERIJIMA ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA CRKVAMA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2016. GODINU
(Službeni glasnik BiH, broj 80/16)

 

Na osnovu člana 10. stava (2) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 101/15) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 65. sjednici održanoj 21.07.2016. godine, donijelo je

 

Član 1.

(Predmet Odluke)

(1) Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, postupak i način dodjele grant sredstava crkvama i vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu, u visini od 70.000,00 KM, koja su tekućim grantom u okviru budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo) namijenjena crkvama i vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu.

(2) Na osnovu člana 14. stava 1. tačke 4. Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 5/04), država može na osnovu jednakosti prema svima davati materijalnu podršku crkvama i vjerskim zajednicama za očuvanje kulturne i historijske baštine, zdravstvene djelatnosti, obrazovne, karitativne i socijalne usluge koje pružaju crkve i vjerske zajednice, jedino pod uslovom da crkve i vjerske zajednice spomenute usluge obavljaju bez ikakve diskriminacije, a posebno nediskriminacije na osnovu vjere ili uvjerenja.

 

Član 2.

(Sredstva)
U okviru redovnog budžeta Ministarstva za 2016. godinu, osigurana su grant sredstva crkvama i vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini u iznosu od 70.000,00 KM.

 

Član 3.

(Javni poziv)

(1) Pravo na podnošenje projektnih prijedloga na osnovu objavljenog Javnog poziva imaju sve crkve i vjerske zajednice koje su registrovane u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine.
(2) Ukoliko subjekti iz stava (1) ovog člana apliciraju s više projekata, sredstva mogu biti dodijeljena samo za jedan projekt u okviru jednog granta na osnovu rang-liste.

 

Član 4.

(Namjena sredstava)

Odobrena sredstva namijenjena crkvama i vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu mogu se koristiti za sljedeće projekte:

a) jačanje vjerskih sloboda i međureligijske tolerancije,

b) očuvanje kulturne i historijske baštine,

c) podršku karitativnim i socijalnim uslugama koje pružaju crkve i vjerske zajednice.

 

Član 5.

(Raspodjela sredstava)

1) Sredstva se dodjeljuju crkvama i vjerskim zajednicama (u daljem tekstu: korisnici sredstava) putem Javnog poziva za prikupljanje projektnih prijedloga za dodjelu grant sredstava crkvama i vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu i u skladu s kriterijima definisanim ovom Odlukom.

2) Maksimalni iznos koji se odobrava iz raspoloživih budžetskih sredstava može iznositi do 10.000.00 KM za sedam projektnih prijedloga crkava i vjerskih zajednica.

3) Korisnici sredstava prilikom podnošenja prijektnog prijedloga mogu:

a) učestvovati s vlastitim sredstvima,

b) vlastita sredstva udružiti s partnerima i ista moraju biti prikazana u projektnom prijedlogu.


Član 6.

(Troškovi projekta)

(1) ukupna vrijednost administrativnih troškova projekta ne može prelaziti 10% od ukupnog traženog iznosa za projekt, a u zavisnosti od namjene grant sredstava.

(2) U budžetu projekta, u obrascu 3 koji je sastavni dio ove Odluke, mora biti jasno naznačeno za koje aktivnosti se traži finansiranje od strane Ministarstva, a koje aktivnosti će biti finansirane vlastitim sredstva ili sredstvima iz drugih izvora.


Član 7.

(Postupak i način dodjele sredstava)

(1) Ministarstvo će po stupanju na snagu ove Odluke, na svojoj web-stranici www.mhrr.gov.ba putem Javnog poziva, objaviti postupak i način dodjele grant sredstava crkvama i vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu.

(2) Obavijest o Javnom pozivu objavit će se u trima dnevnim listovima u Bosni i Hercegovini.

(3) Postupak i način dodjele grat sredstava će se vršiti u skladu s ovom Odlukom.

(4) Nosilac ukupne realizacije i koordinator projekta u Ministarstvu je Sektor za ljudska prava.


Član 8.

(Način i podnošenje projektnih prijedloga)

Projekti se dostavljaju isključivo putem pošte na adresu Ministarstva, Trg BiH 1, 71000 Sarajevo, u zatvorenim kovertama, s naznakom za Komisiju za odabir projekata iz grant sredstava crkvama i vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu.

Projekte dostaviti ISKLJUČIVO NA OBRASCU PROJEKTNOG PRIJEDLOGA koji se može preuzeti u prostorijama Ministarstva i dostupan je na stranici www.mhrr.gov.ba.


Član 9.

(Kriteriji za vrednovanje projektnih prijedloga)

(1) Prilikom razmatranja projektnih prijedloga vrednovat će se sljedeće:

a) Relevantnost projekta

1) Da je projekt relevantan u odnosu na namjenu grant sredstava

do 10 bodova

2) Da li projekt rezultira osnaživanjem postavljenih ciljeva?

do 10 bodova

3) Da li projekt rezultira aktivnijim angažmanom vjernika?

do 10 bodova

b) Kvalitet i logika projekta

1) Da li je projekt jasan, logičan i omogućava ostvarivanje očekivanih rezultata?

do 5 bodova

2) Da li je plan aktivnosti izvodljiv i logičan?

do 5 bodova

3) Da li su indikatori praćenja dobro definirani (mjerljivi i kvantificirani) i logički povezani s očekivanim rezultatima i ishodima?

do 5 bodova

c) Budžet projekta

1) Da li je predloženi budžet realan, jasan i povezan s očekivanim rezultatima?

do 5 bodova

2) Da li budžet sadrži narativna pojašnjenja u svrhu provjere realnosti budžeta?

do 5 bodova

d) Administrativni i finansijski kapaciteti podnosioca prijave

1) Administrativni kapaciteti podnosioca prijave (odgovarajuća organizaciona struktura koja omogućava kvalitetno i efikasno upravljanje projektom, ekspertiza, prethodno iskustvo u upravljanju projektima)

do 5 bodova

2) Finansijski kapaciteti podnosioca prijave (ukupni izvori finansiranja na osnovu kojih se usklađuje rezultat poslovanja veći od traženog iznosa za realizovanje projekta)

do 5 bodova

e) Dodatni kriteriji

1) Da li je projekt jasno povezan s djelatnošću crkava i vjerskih zajednica?

do 5 bodova

2) Učešće u sufinansiranju ili sufinansiranje od strane implementatora

do 5 bodova

f) Održivost projekta

1) Da li je projekt održiv u smislu funkcioniranja, upravljanja i daljnjeg finansiranja aktivnost i nakon završetka projekta? do 5 bodova

(2) Maksimalni broj bodova nakon izvršenog vrednovanja projektnog prijedloga može iznositi 80 bodova.

 

Član 10.

(Sadržaj projektne dokumentacije)

(1) Podnosilac projektnog prijedloga za dodjelu grant sredstava obavezan je dostaviti sljedeću dokumentaciju i obrasce koji su sastavni dio ove Odluke:

a) Obrazac projektnog prijedloga - obrazac 1;

b) Plan aktivnosti - obrazac 2;

c) Budžet projekta -obrazac 3;

d) Logički okvir -obrazac 4;

e) Podatke o podnosiocu projektnog prijedloga -obrazac 5;

f) Uvjerenje o poreskoj registraciji i ID broj (ovjerene kopije);

g) Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa (ovjerena kopija);

h) Izvod iz Registra o upisu crkava i vjerskih zajednica, ne stariji od 3 mjeseca, odnosno uvjerenje ili potvrdu Ministarstva pravde BiH.

(2) U budžetu projekta mora biti jasno naznačeno za koje aktivnosti se traže sredstva od Ministarstva, a za koje aktivnosti su osigurana sredstva iz drugih izvora, ukoliko postoje.

(3) Svi obrasci moraju biti popunjeni, potpisani i ovjereni od strane odgovorne osobe podnosioca prijave.

 

Član 11.

(Komisija za odabir korisnika grant sredstava)

(1) Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH će posebnom Odlukom imenovati članove Komisije za odabir projekata utroška grant sredstava - crkvama i vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu (u daljem tekstu: Komisija).

(2) Komisija kao privremeno tijelo se sastoji od pet članova i sekretara Komisije bez prava odlučivanja.
(3) Osnovni zadatak Komisije je da izvrši evaluaciju i vrednovanje pristiglih projektnih prijedloga, te sačini rang-listu projektnih prijedloga/korisnika s prijedlogom odluke o dodjeli grant sredstava.

(4) Ostali zadaci, način rada i odlučivanja, prava i obaveze članova Komisije će se regulisati Poslovnikom o radu Komisije.

(5) Konačni izvještaj o radu Komisije će se dostaviti Ministrici za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine nakon donošenja Odluke Vijeća ministara Bоsne i Hercegovine o dodjeli grant sredstava.

 

Član 12.

(Odluka o dodjeli grant sredstava)

Odluku o dodjeli grant sredstava na prijedlog Ministarstva donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i ista će biti objavljena na web-stranici Ministarstva.

 

Član 13.

(Obavijest o rezultatima)

Obavijest o rezultatima odabira projektnih prijedloga kao i obavijesti o eventualnom odbacivanju ili odbijanju projektnih prijedloga će se dostaviti svim podnosiocima prijava.

 

Član 14.

(Ugovor o dodjeli grant sredstava)

(1) Na osnovu Odluke iz člana 11. ove Odluke Ministarstvo zaključuje ugovor o dodjeli grant sredstava sa svakim korisnikom granta, kojim će se definisati uslovi, svrha, način korištenja sredstava, izvještavanje, odgovornosti ugovornih strana i druga pitanja važna za provođenje projekata.
(2) Prije potpisivanja ugovora, odabrani korisnici grant sredstava su dužni Ministarstvu dostaviti popunjenu i ovjerenu bjanko-mjenicu bez protesta, s mjeničnom izjavom, u visini iznosa dodijeljenog granta.

(3) Ukoliko korisnik sredstava ne prihvati uslove propisane ugovorom iz st. (1) i (2) ovog člana, gubi pravo na korištenje grant sredstava i ista će biti dodijeljena narednom podnosiocu prijave na rang-listi.

 

Član 15.

(Način utroška dodijeljenih sredstava)

Crkve i vjerske zajednice kojima su dodijeljena sredstva putem Javnog poziva odgovaraju za namjensko trošenje sredstava.

 

Član 16.

(Kontrola realizacije odobrenih projektnih prijedloga)

(1) Kontrola realizacije odobrenih projekata vršit će se na sljedeći način:

a) u toku same realizacije projekta, prema ukazanoj potrebi, kako bi se utvrdilo trenutno stanje na terenu i zakonitost provođenja potrebnih postupaka;

b) po završetku projekta na bazi dostavljenog kompletnog narativnog i finansijskog izvještaja.

(2) Kontrolu iz stava (1) ovog člana vrši Sektor za ljudska prava.

(3) U slučaju uočenih nepravilnosti Ministarstvo može formirati posebnu komisiju koja će biti stručno vezana za konkretan predmet i izvršiti dodatnu kontrolu, te ukoliko zaključi da je potrebno, članovi komisije mogu otići i u sjedište korisnika sredstava radi uvida u cjelokupnu dokumentaciju.

(4) Ukoliko se ustanovi nenamjensko trošenje doznačenih sredstava, ili u slučaju da se projekt ne može realizovati, ili ako se rok za realizaciju projekta neopravdano prekoračuje, podnosilac prijave je dužan izvršiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pismenim putem to od njega zatraži, u suprotnom pokrenut će se postupak pred nadležnim organom, te se zabranjuje apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

 

Član 17.

(Preostala sredstva)

(1) Ukoliko korisnik grant sredstava nije utrošio cjelokupna dodijeljena sredstva za realizaciju odobrenog projekta, može ih naknadno utrošiti u skladu s projektnim prijedlogom uz prethodno odobrenje Ministarstva, u protivnom je obavezan u roku od 10 dana od dana saznanja izvijestiti Ministarstvo o iznosu neutrošenih grant sredstava, kako bi dobio upute o načinu na koji će izvršiti povrat dijela grant sredstava.

(2) Korisnik grant sredstava je dužan u roku od 10 dana uplatiti preostala neutrošena grant sredstva prema uputama Ministarstva.

 

Član 18.

(Izvještavanje)

(1) Korisnik sredstava dužan je voditi izdvojenu dokumentaciju o realizaciji projekta koji se finansira, a u slučaju potrebe istu učini dostupnom za razmatranje i kontrolu od strane Ministarstva.

(2) Korisnik sredstava dužan je Ministarstvu dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava na obrascu 7 za izvještavanje koji je sastavno dio ove Odluke, najkasnije do 31.1.2017. godine za prethodnu godinu.

(3) Izvještaj će osigurati informacije o projektnim aktivnostima, postignućima i rezultatima, kao i o troškovima i rеlеvаntnim plаćаnjimа nastalim u toku provedbe, koji će biti potkrijeplјeni оdgоvаrајućоm finansijskom dokumentacijom.

(4) Ministarstvo će nakon dostavljanja izvještaja i prateće dokumentacije izvršiti kontrolu reаlizacije i finansijski monitoring za svaki odobreni projekt iz granta.

(5) Ukoliko korisnik grant sredstava u propisanom roku ne dostavi izvještaj, Ministarstvo će pokrenuti postupak za povrat uplaćenih finansijskih sredstava.

 

Član 19.

(Odgovornost za realizaciju Odluke)

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

 

Član 20.

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

 

VM broj 230/16

21. jula 2016. Godine

Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH

Dr. Denis Zvizdić, s. r.