Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DRŽAVNI UPRAVI

(815. Zakon (ZDU-1F), stran 1765).

 

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

 

UKAZ


o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1F)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 9. marca 2012.

Št. 003-02-2/2012-3

Ljubljana, dne 19. marca 2012

dr. Danilo Türk l.r.

Predsednik

Republike Slovenije

 


O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DRŽAVNI UPRAVI (ZDU-1F)

 

1. člen

V Zakonu o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G in 8/12 – ZVRS-F) se 28. člen spremeni tako, da se glasi:

»28. člen

(ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve)

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve opravlja naloge na področjih delovnih razmerij in pravic iz dela, zaposlovanja in poklicnega usposabljanja, enakih možnosti, družine, socialnih zadev, invalidskega varstva, vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja ter vojnih grobišč.«.

 

2. člen

29. člen spremeni tako, da se glasi:

»29. člen

(ministrstvo za finance)

Ministrstvo za finance opravlja naloge na področjih makroekonomske politike in koordinacije strukturnih reform, zakladništva, javnega računovodstva, programskega proračuna, javnih naročil, davčnega in carinskega sistema, javnofinančnih prihodkov in finančnega sistema, finančnega premoženja, poroštev, zadolževanja javnega sektorja, javno-zasebnega partnerstva, preglednosti finančnih odnosov, preprečevanja in odkrivanja pranja denarja, prirejanja iger na srečo, državnih pomoči ter makrofiskalnih analiz in napovedi.«.

 

3. člen

30. člen spremeni tako, da se glasi:

»30. člen

(ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo opravlja naloge na področjih ekonomskega sistema in razvoja, notranjega trga, tehnične zakonodaje in meril, varstva potrošnikov, varstva konkurence, ekonomskih odnosov s tujino, razvoja podjetniškega sektorja in konkurenčnosti, intelektualne lastnine, drobnega gospodarstva in turizma, industrijskih projektov, naloge na področju regionalnega razvoja in evropske kohezijske politike ter naloge na področju tehnologije, meroslovja in pošte.«.

 

4. člen

31. člen se črta.

 

5. člen

32. člen se spremeni tako, da se glasi:

»32. člen

(ministrstvo za kmetijstvo in okolje)

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje opravlja naloge na področjih kmetijstva, razvoja podeželja, prehrane, varstva rastlin, veterinarstva in zootehnike, gozdarstva, lovstva, ribištva, varnosti in kakovosti krme in hrane oziroma živil, razen prehranskih dopolnil, živil za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene ter hrane oziroma živil v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu ter naloge s področja varovanja okolja, ohranjanja narave, upravljanja voda, podnebnih sprememb, javnih služb varstva okolja, javnih služb ohranjanja narave, javnih služb urejanja voda, varstva pred ionizirajočimi sevanji, odprave posledic naravnih nesreč in investicij v okoljsko ter vodno infrastrukturo.«.

 

6. člen

33. člen se črta.

 

7. člen

34. člen se spremeni tako, da se glasi:

»34. člen

(ministrstvo za notranje zadeve)

Ministrstvo za notranje zadeve opravlja naloge na področjih javne varnosti in policije, organizacije in statusa državnega tožilstva, pravosodnega nadzora nad poslovanjem državnega tožilstva, pravosodne uprave za področje državnega tožilstva, mednarodnega sodelovanja in mednarodne pravne pomoči v delu, ki se nanaša na državna tožilstva, naloge na področjih upravnih notranjih zadev in migracij ter naloge na področju uresničevanja ustavnih in zakonskih določil, ki zadevajo posebne pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti ter spremljanja in skrbi za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti.«.

 

8. člen

36. člen se črta.

 

9. člen

37. člen se spremeni tako, da se glasi:

»37. člen

(ministrstvo za pravosodje in javno upravo)

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo opravlja naloge na področjih organizacije in statusa sodišč, državnega pravobranilstva in ustavnega sodišča, nadzora nad poslovanjem državnega pravobranilstva ter druge vrste z zakonom določenih pravosodnih nadzorov razen pravosodnega nadzora nad državnim tožilstvom, civilnega in kaznovalnega prava, sodnih postopkov, alternativnega reševanja sporov, pravosodne uprave, odvetništva, notariata, izvrševanja kazenskih sankcij, varstva osebnih podatkov, mednarodne pravne pomoči, mednarodnega pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah, naloge e-pravosodja, ter naloge na področjih javne uprave, sistemskega urejanja organiziranosti in delovanja javnega sektorja, sistema javnih uslužbencev, plačnega sistema v javnem sektorju, elektronskega poslovanja, dostopa do informacij javnega značaja, delovanja nevladnih organizacij, sistemskega urejanja gospodarskih javnih služb, sistemskega urejanja ravnanja s stvarnim premoženjem države ter naloge na področju lokalne samouprave.«.

 

10. člen

38. člen se spremeni tako, da se glasi:

»38. člen

(ministrstvo za infrastrukturo in prostor)

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor opravlja naloge na področjih železniškega, zračnega, pomorskega prometa, plovbe po celinskih vodah in cestnega prometa, razen nadzora varnosti cestnega prometa, naloge na področjih prometne infrastrukture in žičniških naprav, naloge na področju prostora in stanovanjske politike, naloge na področju energetike, rudarstva, učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ter naloge na področju razvoja in graditve širokopasovnih omrežij.«.

 

11. člen

39. člen se spremeni tako, da se glasi:

»39. člen

(ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport)

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport opravlja naloge na področjih predšolske vzgoje, osnovnega, srednjega, višjega in visokega šolstva, znanosti, raziskovanja, športa, ustvarjanja, umetnosti, kulture, kulturne dediščine, medijev, informacijske družbe, elektronskih komunikacij, slovenskega jezika ter verskih skupnosti.«.

 

12. člen

39.a člen se črta.

 

13. člen

41. člen se spremeni tako, da se glasi:

»41. člen

(ministrstvo za zunanje zadeve)

Ministrstvo za zunanje zadeve opravlja naloge na področjih zunanjih zadev države, gospodarske diplomacije, vključno z usklajevanjem in uveljavljanjem ter zaščito gospodarskih interesov države v tujini, konzularne zaščite in mednarodnega prava, vključno s sklepanjem mednarodnih pogodb, mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, evropskih zadev ter usklajevanja stališč in sodelovanja z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).«.

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

14. člen

Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se uskladijo najkasneje do 1. aprila 2012.

 

15. člen

(1) Pristojna ministrstva v skladu s tem zakonom najkasneje do 1. aprila 2012 prevzamejo naloge, javne uslužbence, opremo, prostore, dokumentacijo in pravice proračunske porabe Urada Vlade Republike Slovenije za enake možnosti, Urada Vlade Republike Slovenije za verske skupnosti, Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti in Službe Vlade Republike Slovenije za podnebne spremembe (v nadaljnjem besedilu: prevzem vladne službe). Vlada Republike Slovenije s sklepom ugotovi, kdaj je prišlo do prevzema vladne službe.
(2) Vladne službe iz prejšnjega odstavka prenehajo z delom z dnem prevzema vladne službe.
(3) Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport do 1. aprila 2012 v skladu s tem zakonom prevzame naloge, javne uslužbence, opremo, prostore, dokumentacijo in pravice proračunske porabe na delovnih področjih informacijske družbe in elektronskih komunikacij.
(4) Ministrstvo za finance do 1. aprila 2012 v skladu s tem zakonom prevzame naloge, javne uslužbence, opremo, prostore, dokumentacijo in pravice proračunske porabe na delovnem področju strukturnih reform in programskega proračuna.

 

16. člen

Ministrstvo oziroma minister za notranje zadeve prevzame pristojnosti in naloge, ki jih ima ministrstvo oziroma minister, pristojen za pravosodje, v skladu z Zakonom o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11) in drugimi predpisi, v razmerju do državnega tožilstva.

 

17. člen

(1) Naloge, ki jih opravlja Urad Vlade Republike Slovenije za enake možnosti v skladu z Zakonom o enakih možnostih žensk in moških (Uradni list RS, št. 59/02 in 61/07 – ZUNEO-A), Zakonom o uresničevanju načela enakega obravnavanja (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo) in drugimi predpisi, od prevzema vladne službe opravlja ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve.
(2) Zagovornik načela enakosti od prevzema vladne službe nadaljuje z delom pri ministrstvu, pristojnem za delo, družino in socialne zadeve.
(3) Določbe zakonov in drugih predpisov iz prvega odstavka tega člena se uskladijo s tem zakonom v enem letu od uveljavitve tega zakona.

 

18. člen

(1) Naloge, ki jih v skladu z zakoni in drugimi predpisi opravlja Urad Vlade Republike Slovenije za verske skupnosti, od prevzema vladne službe opravlja ministrstvo, pristojno za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
(2) Naloge, ki jih v skladu z zakoni in drugimi predpisi opravlja Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti, od prevzema vladne službe opravlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(3) Določbe zakonov in drugih predpisov iz prejšnjih odstavkov se uskladijo s tem zakonom v enem letu od uveljavitve zakona.

 

19. člen

V Zakonu o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11) se v tretjem odstavku 10. člena, v tretjem odstavku 17. člena in v prvem odstavku 146. člena beseda »pravosodje« nadomesti z besedilom »notranje zadeve«.

 

20. člen

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– Sklep o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju Urada za enake možnosti (Uradni list RS, št. 12/01 in 126/03),
– Sklep o ustanovitvi Urada Vlade Republike Slovenije za verske skupnosti (Uradni list RS, št. 72/93 in 22/07),
– Sklep o organizaciji in delovnem področju Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti (Uradni list RS, št. 75/02) in
– Odlok o ustanovitvi Službe Vlade Republike Slovenije za podnebne spremembe (Uradni list RS, št. 49/09).
(2) Akti iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do prevzema vladnih služb.

 

21. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 020-01/12-2/17

 

Ljubljana, dne 9. marca 2012

EPA 184-VI

 

Državni zbor
Republike Slovenije

dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik