Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

PRAVILNIK O USPOSTAVI I VOĐENjU JEDINSTVENOG REGISTRA ZA UPIS CRKAVA I VJERSKIH ZAJEDNICA, NjIHOVIH SAVEZA I ORGANIZACIONIH OBLIKA U BOSNI I HERCEGOVINI
(Objavljeno u "Sl. glasnik BiH", br. 46 od 21 oktobra 2004)

 

Na osnovu člana 16. stava 1. Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 5/04), ministar pravde Bosne i Hercegovine donosi

 

I- OPĆE ODREDBE

 

Član 1.
Ovim pravilnikom propisuje se: vođenje jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacionih oblika u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Registar); upis u Registar; postupanje po prijavi za upis u Registar; upis promjena u Registru; zbirka isprava; javnost Registra; čuvanje Registra; izvadak iz Registra, kao i druga pitanja od značaja za uspostavu i vođenje Registra, u skladu sa Zakonom o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Zakon) za:

a) sve crkve i vjerske zajednice i njihove unutrašnje organizacione oblike, kojima se na osnovu Zakona potvrđuje kontinuitet svojstva pravne osobe, te nove pravne osobe koja se konstituiše iz postojećeg Subjekta upisa;

b) saveze crkava i vjerskih zajednica i njihovih organizacionih oblika, za koje to zatraži crkva ili vjerska zajednica;

c) registraciju nove crkve i vjerske zajednice.

 

II- VOĐENjE JEDINSTVENOG REGISTRA

 

Član 2.

1. Registar postojećih i novih crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i unutrašnjih organizacionih oblika iz člana 1. tač. a), b), c) ovoga pravilnika (u daljem tekstu: Subjekt upisa), vodi Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

2. Registar se vodi u obliku knjige formata 350 dž 250 mm uvezane u tvrde korice od trajnog materijala (Obrazac RSU).

3. Na naslovnoj strani knjige Registra u lijevom gornjem uglu se upisuje: Bosna i Hercegovina, Ministarstvo pravde, a na sredini naslovne strane, Registar, s konkretnom naznakom za koju crkvu ili vjersku zajednicu se vodi Registar, te broj knjige (knjiga broj I., II., III., IV. i V.).

4. Registar se vodi posebno za svaku: crkvu, vjersku zajednicu, saveze crkava i vjerskih zajednica i njihovih organizacionih oblika, koji imaju svojstvo pravne osobe.

5. Strane Registra, osim naslovne strane, označene su rednim brojevima.

6. Prije prvog upisa u Registar, ovlaštena službena osoba Ministarstva ovjerava Registar svojim potpisom i pečatom Ministarstva, na način, da na prvoj unutrašnjoj strani Registra upiše tekst, koji glasi: "Ovaj Registar sadrži ukupno______ strana".

 

Član 3.

1. Popunjavanje rubrike u Registru obavlja se upisivanjem odgovarajućih podataka, koji su naznačeni u rubrici.

2. Rubrika se popunjava čitljivo, tintom ili hemijskom olovkom.

3. Upisani tekst u rubrici se ne smije brisati niti ispravljati.

4. Iznimno, manje pogreške ispravljaju se precrtavanjem vodoravnom crtom i stavljanjem potpisa ovlaštene službene osobe Ministarstva i datum ispravke, a ako se radi o većim pogreškama, cijeli se upis poništava precrtavanjem crvenom kosom crtom, i upis se obavlja u prvoj slobodnoj rubrici.

 

Član 4.

1. Izmjena nastala nakon upisa u Registar, upisuje se u rubriku, koja se odnosi na odgovarajuću izmjenu, a nakon upisa novog podatka, rubrika koja sadrži stari podatak precrtava se kosom crvenom crtom.

2. Ako je rubrika, koja se odnosi na izmjenu podatka, popunjena, ili ako Subjekt upisa mijenja svoj naziv, na prvoj slobodnoj strani Registra prenose se svi važeći podaci iz odgovarajućih rubrika s registarske strane s koje se prenosi upis u Registar, na način, da se u rubriku: "registarski broj" upisuje registarski broj pod kojim je upisan Subjekt upisa, u rubriku: "datum registra sa strane broj", upiše se broj prethodne strane s koje se prenosi registracija, na strani s koje se prenosi registracija, u rubriku: "datum registracije na stranu broj", upiše se broj strane na koju se prenosi registracija, nakon čega se strana s koje se prenosi registracija precrtava kosom crvenom crtom.

3. Datum prestanka s radom Subjekta upisa upisuje se u odgovarajuću rubriku, a potom se registarska strana koja se odnosi na taj Subjekt upisa, precrtava s dvije kose crvene crte.

 

III- UPIS U REGISTAR

 

Član 5.

1. Prijava za upis u Registar Subjekta upisa podnosi se Ministarstvu na obrascu U-1, koji potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje Subjekta upisa.

2. U prijavi za upis u Registar Subjekta upisa, kojemu se, u skladu sa članom 8. st. 2., 5. i 6. Zakona potvrđuje kontinuitet pravne osobe, navode se slijedeći podaci:

a) puni naziv (i skraćeni, ako postoji) Subjekta upisa;

b) sjedište Subjekta upisa i broj telefona;

c) sadržaj, opis i otisak pečata Subjekta upisa;

d) sadržaj, opis i otisak štambilja Subjekta upisa;

e) sadržaj i opis logo ili znaka Subjekta upisa, ako postoji.

3. Uz prijavu se prilaže: ime, prezime, svojeručni potpis, jedinstveni matični broj i služba osobe ovlaštene za zastupanje Subjekta upisa, na obrascu U-2, koji potpisuje službena osoba.

4. Ako se unutar postojećeg Subjekta upisa iz stava 2. ovoga pravilnika konstituiše nova organizaciona cjelina, koja će imati svojstvo pravne osobe, prijava za upis u Registar Ministarstva takvog Subjekta upisa podnosi se na obrascu U-1-1, koji potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje.

5. U prijavi U-1-1 navode se slijedeći podaci:

a) puni naziv (i skraćeni, ako postoji) Subjekta upisa;

b) sjedište i broj telefona Subjekta upisa;

c) sadržaj i opis pečata Subjekta upisa;

d) sadržaj i opis štambilja Subjekta upisa;

e) sadržaj i opis logo ili znaka Subjekta upisa, ako postoji.

6. Uz prijavu U-1-1, prilaže se:

a) uredno popunjen obrazac U-1 za postojeći Subjekt upisa, u skladu sa stavom 2. ovoga člana, koji potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje;

b) odluka nadležne vlasti crkve ili vjerske zajednice o osnivanju Subjekta upisa;

c) ime, prezime, ovjereni potpis i služba osobe ovlaštene za zastupanje Subjekta upisa, na obrascu U-2, koji potpisuje službena osoba.

 

Član 6.

1. Prijava za upis u Registar novog Subjekta upisa podnosi se Ministarstvu na obrascu U-3, koji potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje Subjekta upisa.
U prijavi U-3 navode se slijedeći podaci:

a) puni naziv (i skraćeni, ako postoji) Subjekta upisa;

b) sjedište i broj telefona Subjekta upisa;

c) sadržaj i opis pečata Subjekta upisa;

d) sadržaj i opis štambilja Subjekta upisa;

e) sadržaj i opis logo ili znaka Subjekta upisa, ako postoji.

2. Uz prijavu U-3, u skladu sa članom 18. st. 1. i 2. Zakona, prilaže se:

a) statut Subjekta upisa;

b) isprava o službenom vjerskom naukovanju Subjekta upisa;

c) spisak 300 građana-sljedbenika, koji sadrži slijedeće podatke: ime i prezime, mjesto rođenja, sadašnja adresa stanovanja, jedinstveni matični broj i svojeručni potpis građana-sljedbenika;

d) odluka o osnivanju, koja je usvojena od najmanje 30 osnivača crkve ili vjerske zajednice, ime i prezime predstojnika crkve ili vjerske zajednice, njegova zamjenika ili drugih predstavnika ovlaštenih da zastupaju crkvu ili vjersku zajednicu pred državnim organima;

e) podaci za ovlaštenu osobu iz člana 5. stav 3. ovoga pravilnika, na obrascu U -2.

 

Član 7.

1. Statut Subjekta upisa ovjerava Ministarstvo, na način, da se strane statuta prošiju vrpcom, a oba kraja vrpce se na posljednjoj strani statuta pričvrste naljepnicom, na kojoj se otisne pečat Ministarstva.

2. Na posljednjoj strani statuta upisuje se tekst ovjere, koji glasi:
"Ovjerava Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine".

Broj
Datum
Potpis

 

Član 8.

1. Dva ili više Subjekata upisa iz Bosne i Hercegovine mogu osnovati saveze crkava i vjerskih zajednica (u daljem tekstu: Savez).

2. Savezi se osnivaju pisanim aktom, u kojem se navode osnivači, definisani ciljevi osnivanja Saveza, način osnivanja zajedničke upravljačko-predstavničke strukture, te vrijeme trajanja Saveza.

3. Prijava za upis Saveza u Registar podnosi se Ministarstvu na obrascu U-1, koji potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje Subjekta upisa.

U prijavi U-1 navode se slijedeći podaci:

a) puni naziv (i skraćeni, ako postoji) Subjekta upisa;

f) sjedište i broj telefona Subjekta upisa;

g) sadržaj i opis pečata