Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O USTANOVITVI URADA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VERSKE SKUPNOSTI

(2642. Sklep stran 3800).

 

Na podlagi 28. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) in soglasja Državnega zbora Republike Slovenije z dne 7. decembra 1993 (Uradni list RS, št. 67/93) izdaja Vlada Republike Slovenije

 

SKLEP
o ustanovitvi Urada Vlade Republike Slovenije za verske skupnosti

 

1. člen

Ustanovi se Urad Vlade Republike Slovenije za verske skupnosti (v nadaljevanju: Urad).

2. člen

Urad je strokovna služba Vlade Republike Slovenije.

3. člen

Urad opravlja naslednje naloge:

– spremlja položaj verskih skupnosti,

– nudi strokovno pomoč in obvešča verske skupnosti o predpisih, drugih aktih in ukrepih, ki zadevajo njihovo delovanje,

– vodi evidenco v Sloveniji delujočih verskih skupnosti,

– izdaja potrdila o prijavi ustanovitve in prenehanja delovanja verskih skupnosti,

– izvaja sklep Vlade Republike Slovenije v zvezi s pokojninskim, invalidskim in zdravstvenim zavarovanjem duhovnikov in redovnikov,

– spremlja izvajanje predpisov, drugih aktov in ukrepov, ki zadevajo delovanje verskih skupnosti,

– sodeluje pri pripravi predpisov, drugih aktov in ukrepov, ki jih pripravljajo ministrstva,

– pripravlja gradiva in predloge sklepov za odločanje Vlade Republike Slovenije o zadevah s področja delovanja verskih skupnosti,

– organizira razgovore s predstavniki verskih skupnosti (delovni sestanki, sprejemi – novoletni, ob praznikih...),
– sodeluje z ministrstvi in drugimi republiškimi in lokalnimi organi in organizacijam pri reševanju odprtih vprašanj verskih skupnosti,

– spremlja mednarodne konference in srečanja na temo: religija,

– sodeluje z uradi oziroma ustreznimi službami v drugih državah.

4. člen

Urad opravlja naloge samostojno in v sodelovanju z ministrstvi in vladnimi službami ter strokovnimi in znanstvenimi institucijami oziroma strokovnjaki za posamezna področja.

5. člen

Urad vodi direktor.

6. člen

Direktor določi notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v Uradu v 30 dneh po uveljavitvi tega sklepa.

7. člen

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 080-03/93-1/2-8

Ljubljana, dne 7. decembra 1993.

Vlada Republike Slovenije

 

  1. Janez Drnovšek l. r.

Predsednik