Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

(Zákon č. 301/2000 Sb. Parlamentu České republiky)
 

Schváleno (Vydáno): 02.08.2000
Účinnost od: 01.07.2001

 

§  13 a 25

 

§ 13

(1) K vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku, (dále jen "osvědčení") 4) je příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

 (2) Osvědčení vydá matriční úřad ve dvojím vyhotovení.

 

§ 25

 Matriční úřad vydá matriční doklad, nebo povolí nahlédnout do matriční knihy, popřípadě do sbírky listin a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře

a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům,

b) pro úřední potřebu státních orgánů,

c) statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.*)

(2) V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dosažení zletilosti i osvojenec.

(3) Doslovný výpis z matriční knihy se vydává pouze pro úřední potřebu státních orgánů a lze jej pořídit i fotokopií matričního zápisu.

Poznámky pod čarou:

4) § 4b odst. 2 zákona č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka překladatele:

*) § 27 zákona č. 268/1949 Sb., o matrikách (účinnost od 1.1. 1950): Veškeré církevní matriky jsou majetkem státu a přecházejí dnem počátku účinnosti tohoto zákona do správy národních výborů.

On record books, name and surname and on amendment to several related acts.

(Act Nr. 301/2000 Sb., of the Parliament of the Czech Republic)

 

Passed: 2. 8. 2000

In force since: 1. 7. 2001

 

Articles 13 and 25

 

Article 13 

(1) To issue certification, that fiancés satisfied all conditions to religious weddings, (hereinafter referred to as "certification") 4) is competent register office, in which administrative district should be marriage concluded.

(2) Register office shall issue certification in two copies.

 

Article 25

Register offfice shall issue document, or shall permit to see partial register, or collection of lists and permit to make copies of an entry in them in presence of registrar

a)     to natural person, to which is record related, or to member of his/her family, his/her siblings and authorised agents,

b)     for official demands of state organs,

c)     to authorised representatives of churches or to clergymen, who are authorised by them, in the case of partial registers kept by these churches to 31st. of December 1949.*)

(2) In the case of adoption, only adopitve parents and full-aged adopted can see the receord.

(3) Literar copy of an entry in partial register will be issued only for official demands of state organs and it could be made also by photo-copy of partial register.

 

Footnotes:

4) Article 4b paragraph 2 of act Nr. 94/1963 Sb, as amended by following provisions.

 

Note of translator:

*) Article 27 of Act Nr. 268/1949 Sb., on records books (in force since 1.1. 1950): All chruch records books are property of the state and to the day, in which this act entered into force they are transfered into administration of national commitees.