Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

(Vyhláška č. 207/2001 Sb., Ministerstva vnitra kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.)

 

 

Schváleno (Vydáno): 08.06.2001
Účinnost od: 01.07.2001
Uveřejněno v č. 77/2001 Sbírky zákonů na straně 4289

 

§ 2, 14, 21, 29-30

 

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon"):

 

 

§ 2

Vzory matričních tiskopisů

V příloze č. 2 jsou uvedeny vzory těchto matričních tiskopisů:

1. Úvodní list matriční knihy narození

2. Úvodní list matriční knihy manželství

3. Úvodní list matriční knihy úmrtí

4. List podpisových vzorů

5. List matriční knihy narození

6. List matriční knihy manželství

7. List matriční knihy úmrtí

8. Abecední jmenný rejstřík

9. Rodný list

10. Oddací list

11. Úmrtní list

12. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

13. Osvědčení k uzavření církevního sňatku

14. Dotazník k uzavření manželství

15. Protokol o uzavření manželství.

 

§ 14

Dodatečný zápis

(1) Dodatečný zápis se provede v ročníku matriční knihy, v němž matriční událost nastala, a to v takové podobě, která je v souladu s právními předpisy v té době platnými.

(2) Dodatečné zápisy matričních událostí nastalých před 1. lednem 1950 se provádějí do matričních knih, do nichž se zapisovaly matriční události osob bez náboženského vyznání.

(3) Nelze-li pro nedostatek místa provést dodatečný zápis matriční události do matriční knihy v příslušném ročníku, v němž matriční událost nastala, provede se

a)     do matriční knihy na konci ročníku 1949, nastala-li matriční událost před 1. lednem 1950,

b)    do matriční knihy nejbližšího následujícího ročníku.

 

§ 21

Zápis manželství

(1) Zápis manželství provede matrikář vyplněním příslušného matričního listu v knize manželství.

(2) V oddíle "Záznamy a opravy před podpisem" se zejména uvede pravomocné rozhodnutí o povolení okresního úřadu k uzavření manželství zástupcem, pravomocné rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství nezletilému staršímu šestnácti let, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo pravomocné rozhodnutí o jeho prominutí, osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku.

Postup při vydávání osvědčení pro uzavření církevního sňatku a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

 

§ 29

Osvědčení o splnění požadavků zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku4) vydá matriční úřad na základě písemné žádosti snoubenců po předložení dokladů k uzavření manželství.5)

 

§ 30

(1) Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydá matriční úřad na základě písemné žádosti snoubence po předložení dokladů k vydání vysvědčení6) a po ověření splnění podmínek k uzavření manželství.5)

(2) Má-li být vysvědčení zasláno do ciziny, postupuje se obdobně jako u zasílání matričních dokladů do ciziny.

 

VZOR 13 

Osvědčení k uzavření církevního sňatku

 

Č.j.: 

OSVĚDČENÍ 

................................................................

(název matričního úřadu)

 

OSVĚDČUJE, 

ŽE SNOUBENCI 

MUŽ:

jméno a příjmení ....................

roz. ......................

datum narození ......................

r. č. .....................

státní občanství ....................

stav ......................

bydliště ........................................................

 

A

ŽENA:

 

jméno a příjmení ....................

roz. ......................

datum narození ......................

r. č. .....................

státní občanství ....................

stav ......................

bydliště ........................................................

 

SPLNILI VŠECHNY POŽADAVKY ZÁKONA O RODINĚ PRO UZAVŘENÍ CÍRKEVNÍHO SŇATKU.

Toto osvědčení je platné po dobu 3 měsíců ode dne vydání.

 

V .....................

dne ...................

....................................

jméno, příjmení a podpis matrikáře

 

Poznámky:

4) Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 32 až 37 zákona.

6) § 46 zákona.

 

 

On record books, name and surname and on amendment to several related acts.

 (Regulation Nr. 207/2001 Sb., of the Ministry of the Interior, which provides act Nr. 301/2000 Sb.)

 

Passed: 8.6. 2001

In force since: 1. 7. 2001

Published in Nr. 77/2001 of Collection of acts from page Nr. 4289

 

Articles 2, 14, 21, 29 and 30

 

Ministry of the Interior regulates according to the article 96 of the Act Nr. 301/2000 Coll, on record books, first name and surname and on amendment of several relating legal acts (hereinafter referred to as "act")

 

Article 2

Patterns of register blanks

 In Appendix Nr. 2 are patterns of these register blanks:

1.

2.

(.......)

13. Certification for religious weddings (.......)

14. Report on the marriage ceremony

 

Article 14

Additional record

 (1) Additional record will be done in year of partial register, in which recordable event occured, and in form, which is in conformity with legal acts, which were in force in that time.

(2) Additional records of recordable events, which occured before 1st of January 1950, are done into partial registers, in which were recorded recordable events of persons without religious confession.

 (3) If is not possible to make additional record of recordable events into partial registers in year, in which recordable event occured, the record will be make:

a) in the end of partial register of year 1949, if recordable events occured before 1.1. 1950,

b) in partial register of next following year.

 

Article 21

Record of marriage

 (1) Record of marriage will be done by registrar by completing of certain record list in book of marriage.

 (2) In part "Records and corrections before signature" will be gived especially ... certification that fiancés satisfied all conditions of act on family religious weddings.

Procedure of issuing certification of religious weddings and marriage licence

 

Article 29

 Certification that fiancés satisfied all conditions of act on family to religious weddings 4) will be issued by register office after written application of fiancés and after submission of documents for enter into marriage. 5) 

 

Article 30

 (1) Marriage licence will be issued by register office after written application and after submission of documents for issuing of licence and after verification of conditions for enter into marriage. 5)

(2) If llicence should be sent in abroad, the procedure is similar as in sending of register documents in abroad. 

 

PATTERN Nr. 13

Certification for religious weddings 

 

Agenda Number: 

CERTIFICATION

 

................................................................

(name of register office)

CERTIFIES,

THAT FIANCÉS

MAN:

Name and surname ....................

born in ......................

date of birth ......................

birth number .....................

citizenship ....................

status ......................

residence ........................................................

 

AND

WOMAN:

Name and surname ....................

born in ......................

date of birth ......................

birth number .....................

citizenship ....................

status ......................

residence ........................................................

 

FULFIL ALL CONDITIONS

OF ACT ON FAMILY FOR ENTER INTO CHURCH MARRIAGE.

This cortificate is valid for period of three month from the day of issuing.

 

In (city) .....................

day ...................

....................................

name, surname and signature of registrar

 

4) Act Nr. 94/1963 Coll., on Family, as amended by following acts.

5) Article 32 to 37 of the Act.

6) Article 46 of the Act.