Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O OSOBNICH POZITCICH POSKYTOVANÝCH DUCHOVNIM CIRKVI A NABOZENSKÝCH SPOLECNOSTI

(86/1993 Sb. Nařízení vládyze dne 3. února 1993)

 

Změna: 273/1995 Sb.

Změna: 322/1998 Sb.

Změna: 68/2002 Sb. (účinná od 2. března 2002);

Změna: 586/2002 Sb. (účinná od 1. ledna 2003)

 

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem:

 

§ 1

Základní plat

(1) Duchovní, kteří jsou zaměstnanci registrovaných církví a náboženských společností (dále jen "duchovní"), se zařadí do platové třídy podle činnosti vykonávané v duchovní správě, církevní administrativě nebo ústavu pro výchovu duchovních (dále jen "duchovenská činnost") uvedené v příloze č. 1, která je součástí tohoto nařízení.

 (2) Duchovní se zařadí do jednoho z deseti platových stupňů v závislosti na délce praxe započtené příslušnou církví nebo náboženskou společností (dále jen "církev").

(3) Do doby rozhodné pro zařazení duchovního do platového stupně (dále jen "započitatelná praxe") příslušné platové třídy se započte doba

a) výkonu duchovenské činnosti,

b) výkonu vojenské základní (náhradní) služby a civilní služby v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem pro výkon vojenské základní (náhradní) služby,

c) mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této péče podle zvláštního právního předpisu,1) nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let; uvedené doby se nezapočtou, pokud se duchovní současně připravoval na povolání v denním studiu1a) nebo v prezenčním studiu,1b)

d) osobní péče o dlouhodobě těžce zdravotně postižené nezletilé dítě nebo děti, které vyžadovaly mimořádnou péči, pokud nebyly umístěny v ústavu pro takové děti, nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let, a to včetně doby započtené podle písmene c),

e) po kterou byl duchovní ve výkonu trestu odnětí svobody, jestliže soudní rozhodnutí, na jehož základě vykonával trest odnětí svobody, bylo podle zvláštního zákona1c) zrušeno, a doba, po kterou nemohl vykonávat duchovenskou činnost z důvodu neplatného pracovněprávního úkonu,1d)

f) jiné praxe v rozsahu, v jakém jsou získané znalosti a zkušenosti použitelné pro výkon duchovenské činnosti, nejvýše však v rozsahu dvou třetin.

(4) Duchovnímu, který nemá vysokoškolské vzdělání pro výkon duchovenské činnosti, se odečte z doby započitatelné praxe podle odstavce 3 doba

a) dvou roků, pokud má jiné vysokoškolské vzdělání,

b) pěti roků, pokud má nižší než vysokoškolské vzdělání.

(5) Duchovnímu přísluší za výkon duchovenské činnosti základní plat stanovený v příloze č. 2, která je součástí tohoto nařízení, pro platovou třídu a platový stupeň, do nichž je zařazen. Při výkonu duchovenské činnosti po dobu kratší než 40 hodiny týdně přísluší duchovnímu základní plat snížený v poměru doby výkonu duchovenské činnosti ke 40 hodinám.

(6) Základní plat ve vyšším platovém stupni náleží duchovnímu od prvého dne měsíce, v němž dosáhl doby započitatelné praxe podle odstavců 3 a 4.

(7) Za měsíce červen a listopad přísluší duchovním základní plat stanovený v příloze č. 2, popř. upravený podle odstavce 5 věty druhé, ve dvojnásobné výši.

 

§ 2

Hodnostní přídavek

(1) Za vedení přísluší duchovnímu hodnostní přídavek podle jeho zařazení do platové třídy ve výši:

platová třída

hodnostní přídavek

Kč měsíčně

I. od 300 do 900

II. od 700 do 1800

III. od 1200 do 3000

IV. od 2300 do 5700

V. od 4500 do 7500 

(2) Vedením se pro účely tohoto nařízení rozumí zejména vedení podřízených duchovních, vedení farních rad, metodické vedení katechetů a skupin laiků.

(3) Příslušná církev stanoví pravidla pro určení výše hodnostního přídavku v rámci rozpětí stanoveného v odstavci 1.

(4) Při výkonu duchovenské činnosti po dobu kratší než 40 hodiny týdně přísluší duchovnímu hodnostní přídavek podle odstavců 1 až 3 snížený v poměru doby výkonu duchovenské činnosti ke 40 hodinám.

 

§ 3

Odměny za vyšší výkon

Církev může poskytnout duchovnímu podle pravidel stanovených touto církví odměnu

a) za trvale vysokou kvalitu výkonu duchovenské činnosti nebo jejího trvale vyššího rozsahu každý měsíc až do částky nepřevyšující 40 % základního platu 10. platového stupně v platové třídě, do které je duchovní zařazen,

b) za splnění mimořádného nebo zvlášť významného úkolu,

c) k ocenění jeho duchovenské činnosti při významném životním výročí.

 

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 4

Zrušuje se nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 578/1990 Sb., o úpravě osobních požitků poskytovaných duchovním církví a náboženských společností.

 

§ 5

Církev může v rámci celkového rozsahu úhrady osobních požitků, který je jí stanoven podle zvláštního předpisu,2) doplatit duchovním za měsíc leden a únor 1993 rozdíl mezi základním platem a hodnostním přídavkem, který jim příslušel podle nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 578/1990 Sb., o úpravě osobních požitků poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, a základním platem a hodnostním přídavkem, který jim přísluší podle tohoto nařízení.

 

§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 1993.

 

Předseda vlády:

Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Vodička v. r.

Příl.1

 

ZAŘAZENÍ DUCHOVNÍCH DO PLATOVÝCH TŘÍD PODLE VYKONÁVANÝCH DUCHOVENSKÝCH ČINNOSTÍ

 

I. Platová třída

Duchovní vykonávající duchovenskou činnost jako nesamostatní a výpomocní duchovní správcové, popřípadě pastorační asistenti.

 

II. - V. Platová třída

Podle náročnosti vykonávané duchovenské činnosti se zařadí duchovní v jednotlivých církvích a náboženských společnostech podle bodů A až N. Není-li činnost vykonávaná duchovním v bodech A až N uvedena, zařadí se duchovní do platové třídy na základě porovnání náročnosti jím vykonávané činnosti s činností uvedenou v těchto bodech.

A. Římskokatolická a řeckokatolická církev

II. samostatní duchovní správcové, úředníci konzistoří,

III.konzistorní kancléři, ordinariátní sekretáři, sídelní kanovníci, diecézní vikáři (děkani), arcikněží,

IV.sídelní dignitáři kapitul, generální vikáři a administrátoři diecézí, světící biskupové, generální sekretář biskupské konference, vyšší představení řeholních společenství,

IV. arcibiskupové, diecézní biskupové, apoštolští administrátoři.

 

B. Československá církev husitská

II. samostatní duchovní správcové (faráři, zatímní faráři nebo jáhnové pověření samostatným vedením náboženské obce) a kazatelé z povolání v diecézní administrativě,

III.diecézní tajemníci, další diecézní funkcionáři (inspektoři náboženské výchovy, sekretáři duchovní péče), duchovenští členové rad, funkcionáři okrsků, přednostové oddělení úřadu ústřední rady a kazatelé v administrativě úřadu ústřední rady,

IV.vedoucí diecézní tajemníci, tajemníci úřadu ústřední rady, ředitel kanceláří úřadu ústřední rady, přednostové odborů úřadu patriarchy, generální vikář,

V. patriarcha, biskupové (správci diecéze).

 

C. Českobratrská církev evangelická

II. faráři a duchovní jim na roveň postavení,

III.duchovenští členové seniorátních výborů, duchovenští tajemníci synodní rady,

IV.senioři, vedoucí tajemníci synodní rady, vedoucí komise pro vikariát,

V. synodní senior, duchovenští členové synodní rady.

 

D. Pravoslavná církev

II. duchovní správcové, duchovenští zaměstnanci ve službě eparchiální a metropolitní rady,

III.okružní protopresbyteři, vedoucí tajemníci odborů a archivu eparchiální a metropolitní rady, členové církevního odboru eparchiální a metropolitní rady, členové duchovních soudů, igumeni, představení katedrálních chrámů, osobní tajemníci biskupů,

IV.archimandrita, kancléř a vicekancléř metropolitní rady, metropolitní protopresbyter, ředitelé eparchiální a metropolitní kanceláře,

V. metropolita, arcibiskupové, eparchiální biskupové, biskupové-vikáři, správci eparchií, metropolitní administrátoři.

 

E. Židovská náboženská obec

II. Šames,

III.Mašgiah, kantor,

IV.vrchní kantor,

V. vrchní rabín, rabín.

 

F. Starokatolická církev

II. samostatní duchovní správcové, sekretář biskupského ordinariátu,

III.kanovníci katedrální kapituly, oblastní vikáři,

IV.generální vikář nebo kancléř ordinariátu,

V. biskup-ordinář nebo administrátor biskupství.

 

G. Slezská evangelická církev a.v., Luterská evangelická církev a.v.

II. seniorátní diakoni a senionární vikáři, administrátoři a pomocní duchovní,

III.biskupský vikář, resp. diakon, faráři, duchovenští členové seniorátních výborů, tajemníci seniorátních výborů,

IV.konsenioři, duchovenští členové církevní rady, tajemník církevního ústředí,

V. biskup, náměstek biskupa, senioři.

 

H. Bratrská jednota baptistů

II. kazatelé,

III.členové Rad,

IV.tajemníci Rad,

V. předsedové Rad.

 

I. Církev bratrská

II. kazatelé,

III.členové Rad,

IV.tajemníci Rad,

V. předsedové Rad.

 

J. Jednota bratrská

II. kazatelé a diakoni samostatně spravující sbor,

III.přesbyteři,

IV.členové Úzké rady, ústřední tajemník,

V. předseda Úzké rady, biskup.

 

K. Evangelická církev metodistická

II. kazatelé,

III.členové Církevní rady,

IV.tajemník a předseda duchovní správy v Církevní radě,

V. superintendent.

 

L. Novoapoštolská církev

II. evangelista, pastýř samostatně spravující sbor,

III. staršina,

IV. náměstek hlavního kazatele,

V. hlavní kazatel.

 

M. Náboženská společnost československých unitářů

II. duchovní samostatně spravující sbor,

III.tajemníci oblastí a ústředí,

IV.oblastní duchovní správce, vedoucí tajemník ústředí,

V. ústřední duchovní správce.

 

N. Evangelické církve

II. samostatní duchovní správcové, diakoni,

III.duchovenští členové vyšších správních orgánů církve, tajemníci církevního ústředí,

IV.duchovenští členové ústředního orgánu církve, náměstkové duchovenského představitele církve, vedoucí tajemník církevního ústředí,

V. duchovenští představitelé vyšších správních orgánů církve a duchovenský představitel celé církve.

 

Příl.2

Základní platy podle platových tříd a platových stupňů (v Kč měsíčně)

Platový stupeň Počet let započitatelné praxe platová třida

.III.

IV.

V.

1. do 3 let 7130 7910 8760 9900 11240

2. do 6 let 7510 8320 9230 10440 11860

3. do 9 let 7910 8740 9680 10980 12490

4. do 12 let 8270 9180 10160 11530 13110

5. do 15 let 8680 9580 10630 12090 13730

6. do 18 let 9050 10010 11090 12640 14360

7. do 21 let 9420 10430 11570 13180 14970

8. do 24 let 9810 10860 12030 13720 15610

9. do 27 let 10190 11260 12500 14260 16240

10. nad 27 let 10570 11700 12970 14820 16860.

 

Poznámky:

1) Například zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, zákon č. 58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné ženy a matky, § 157 až 160 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 88/1968 Sb., zákona č. 153/1969 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 52/1987 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb.

 

1a) § 20 odst. 1 a § 27a odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.

 

1b) § 44 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

 

1c) Zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb. a zákona č. 633/1992 Sb. Zákon č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu.

 

1d) § 21 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.

 

2) § 1 odst. 3 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění zákona č. 16/1990 Sb. a zákona č. 522/1992 Sb.

Trascina file per caricare

ON PERSONAL ENJOYMENTS GIVED TO CLERGYMEN OF CHURCHES AND RELIGIOUS SOCIETIES

( 86/1993 Sb. Governmental decree of 3rd of February 1993)

 

Amended by: 273/1995 Coll.

Amended by: 322/1998 Coll.

Amended by: 68/2002 Coll.

(in force since 2.3.2002);

Amended by:  586/2002 Coll.

(in force since 1.1.2003)

  

The government rules according to the article 3 par. 2 of the act Nr. 218/1949 Coll., on economic security of churches and religious societies by state: 

 

Article 1

Basic salary 

(1) Clergymen, who are employees of registered churches and religious societies (hereinafter referred to as "clergymen"), are grouped to wage level according to their activity done in religious service, church administration or institutes for education of clergymen (hereinafter reffered to as "clerical work"), which is stated in Appendix Nr. 1, which is component part of this decree.

(2) Clergymen are grouped to one of ten wage degree in dependence on duration of standing, which is included by relevant church or religious society (hereinafter referred to as "church").

(3) In the time relevant for ranking of clergyman in wage degree (hereinafter referred to as "including standing") of proper wage level will be including the time of lenght:

a) of execution of clerical work,

b) of execution of fundamental (substitutional) military service and civil service in amount stated in special act for execution of fundamental (substitutional) military service,

c) of maternity leave, next maternity leave or parental leave or of permanent care on child or children in amount, which is corresponding to the lenght of maternity leave and next maternity leave or parental leave, which is in force according to the special legal act,1) at most in total extent of six years; this mentioned times of lenght will not be including, if clergyman was simultaneus prepared for profession in full-time study1a) or in attendance study, 1b)

d) personal care on long-time hardly physically handicapped under full age child or children, who needed extraordinary care, unless they was placed in institute for this children, at most in total extent of six years, including in it the time of lenght included according to the lit. c),

e) in which clergyman was in execution of imprisonment, if the judical decision, on which ground was executing the imprisonment, was abolished according to the special act 1c), and lenght of time, in which clergyman had not to execute of clerical work because of invalid employment legal juridical act, 1d)

f) other standing in amount, in which are acquired knowledges and expiriences usable for execution of clerical work, at the most in lenght of two third part.

(4) To clergyman, who is not graduated to execute clerical work, it will be substracted from the time of lenght of including standing according to the par. 3 time

a) two years, if he is graduated in other education,

b) five years, if his education is less then graduation.

(5) Clergyman has the right on basic salary for execution of clerical work stated in appendix Nr. 2, which is component part of this decree, determined for wage level and wege degree, in which is clergyman is grouped. If the clerical work is done less them 40 hours in a week, clergyman has the right on basic salary decreased in propotion of time of lenght of clerical work to 40 hours.

(6) Clergyman has the right on basic salary in higher wage degree from the first day of mounth, in which he attained the lenght of time of including standing according to the paragraphs 3 and 4

(7) In mounths June and November clergymen have right on basic salary stated in appendic Nr. 2, eventually modified according to the paragraph 5 phrase two, in twice amount.

 

Article 2

Dignitary allowance

(1) For Management clergyman has the right on dignitary allowance according to his ranking in wage level in amount:

wage level dignitary allowance CZK mounthly

I. from 300 to 900

II. from 700 to 1800 

III. from 1200 to 3000

IV. from 2300 to 5700

V. from 4500 to 7500

(2) As per this decree the term management means especially managing of subordinate clergymen, managing of parish councils, mothodical managing of catechists and groups of laymen.

(3) Relevant church determines regulation for determination of amount of dignitary allowance in range setting in paragraph 1.

(4) If the clerical work is done less them 40 hours in a week, clergyman has the right on dignitary allowance according to the paragraphs 1 to 3 decreased in propotion of time of lenght of clerical work to 40 hours.

 

Article 3

Remunerations for higher pursunace

Church can give to clergyman according to the regulation determined by this church remuneration

a) for permanent high quality of execution of clerical work or for permanent higher amount of execution each mount at the most to the rate not more than 40% of basic salary of 10. wage degree in wage level, in which is clergyman grouped,

b) for execution of extraordinary or especially important task,

c) for assessment of his clerical work in the case of eminent anniversary of living.

  

Transitional and final provisions

Article 3

The Decree of the government of the Czech and Slovak federal Republic Nr. 578/1990 Coll., on regulation of personal enjoyments gived to clergymen of churches and religious societies.

  

Article 5

Church can in scope of aggregated amount of reimbursment of personal enjoyments, which is determinated according to the special legal act2) pay extra to the clergymen for mounths January and February of 1993 remainder between basic salary and dignitary allowance, which were determined to them according to the decree of the government of the Czech and Slovak federal Republic Nr. 578/1990 Coll., on regulation of personal enjoyments gived to clergymen of churches and religious societies and basic salary and dignitary allowance, which are determinated according to this decree.

 

Article 6

This decree comes into force on 1st of March 1993.

 

Prime Minister:

Associated professor, Ing. Klaus, CSc.

(signed in my own hand)

 

Minister of Labour and Social Affairs:

Ing. Vodička

(signed in my own hand)

 

Appendix Nr. 1

RANKING OF CLERICAL WORKS INTO WAGE LEVELS ACCORDING TO THE EXECUTING CLERICAL WORKS

  

This appendix involves ranking of clerical works into one of five wage level according to the character of clerical work and according to the appointment of specific works in each church or religious society.

 

Appendix Nr. 2

Basic salaries according to the wage levels and wage degrees (in CZK mounthly)

 

Wage  degree

number of year of including standing

wage level

 

I.

II.

III.

IV.

V.

 

1. to 3 years 7130 7910 8760 9900 11240

2. to 6 years 7510 8320 9230 10440 11860  

3. to 9 years 7910 8740 9680 10980 12490  

4. to 12 years 8270 9180 10160 11530 13110  

5. to 15 years 8680 9580 10630 12090 13730  

6. to 18 years 9050 10010 11090 12640 14360

7. to 21 years 9420 10430 11570 13180 14970  

8. to 24 years 9810 10860 12030 13720 15610

9. to 27 years 10190 11260 12500 14260 16240  

10. above 27 years 10570 11700 12970 14820 16860

 

Notes:

1) For examle Act Nr. 99/1948 Coll., on national insurance; Act Nr. 58/1964 Coll., on improvement of care on pregnant women and mothers; Articles 157 to 160 of Act Nr. 65/1965 Coll., Labour Code, as amended by following acts Nr. 88/1968 Coll., Nr. 153/1969 Coll., Nr. 100/1970 Coll., Nr. 20/1975 Coll., Nr. 52/1987 Coll., Nr. 188/1988 Coll., Nr. 3/1991 Coll.,  Nr. 74/1994 Coll., Nr. 225/1999 Coll., Nr. 155/2000 Coll. and Nr. 220/2000 Coll.

1a) Article 20 par. 1 and Article 27a par. 2 of the Act Nr. 29/1984 Coll., on systém of basic schools, high schools and higher vocational schools (School Act), as amended by Act Nr. 138/1995 Coll.

 1b) Article 44 par. 4 of the Act Nr. 111/1998 Coll., on universities and on amending  and changing of other acts (Act on universities).

1c) Act Ne. 119/1990 Coll., on judical rehabilitations, as amended by act Nr. 47/1991 Coll. and Act Nr. 633/1992 Coll. Act Nr. 198/1993 Coll., on unlawfullment of comunist system and on opposition against it.

1d) Article Nr. 87/1991 Coll., on extra-judical rehabilitations.

2) Article 1 paragraph 3 of the Act Nr. 218/1949 Coll., on on economic security of churches and religious societies by state, as amended by act Nr. 16/1990 Coll. and Nr. 522/1992 Coll.