Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O SDRUŽOVÁNÍ V POLITICKÝCH STRANÁCH A V POLITICKÝCH HNUTÍCH

(Zákon, č. 424/1991 Sb.)

 

Federálního shromáždění ze dne 2. října 1991 

§ 1 odst. 3

 

Schváleno (Vydáno): 02.10.1991

Účinnost od: 01.11.1991

Uveřejněno v č. 81/1991 Sbírky zákonů na straně 1993 

Změna: 468/1991 Sb.

Změna: 68/1993 Sb.

Změna: 189/1993 Sb.

Změna: 117/1994 Sb.

Změna: 296/1995 Sb.

Změna: 322/1996 Sb.

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

 

Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Občané mají právo se sdružovat v politických stranách a v politických hnutích (dále jen "strany a hnutí"). Výkon tohoto práva slouží občanům k jejich účasti na politickém životě společnosti, zejména na vytváření zákonodárných sborů a orgánů vyšších územních samosprávných celků a orgánů místní samosprávy. Zvláštní zákony stanoví, ve kterých případech je výkon tohoto práva omezen.

(2) K výkonu tohoto práva není třeba povolení státního orgánu.

(3) Tento zákon se nevztahuje na sdružování občanů

a) v občanských sdruženích,1)

b) k výdělečné činnosti nebo zajištění řádného výkonu určitých povolání,

c) v církevních a náboženských společnostech.

 

1) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

ON ASSOCIATION IN POLITICAL PARTIES AND POLITICAL MOVEMENTS

(Act Nr. 424/1991 Sb. of Federal Assembly of 2nd of October 1991)

 

Article 1 par. 3

 

 

Passed: 2.10.1991

In force from: 1.11.1991

Published in Nr. 81/1991 of Collection of Laws, from the page nr. 1993

 

Amended by 468/1991 Coll.

Amended by 68/1993 Coll.

Amended by 189/1993 Coll.

Amended by 117/1994 Coll.

Amended by 296/1995 Coll.

Amended by 322/1996 Coll.

 

Federal Assembly of the Czech and Slovak Federal Republic has passed the following act:

 

Preliminary provisions

Article 1

(1) Citizens have the right to associate in political parties and in political movements (hereinafter referred to as "parties and movements"). Exercising of this right served to the citizens to their participation on political life of society, especially on establishing of legislative assemblies and organs of the superior self-governing territorial divisions and organs of local sef-government. Special acts determine, in which cases is exercising of this right limited.

(2) To exercise this right is not necessary to obtain state permit.

(3) This act is not applying to associating of citizens

a) in associtions of citizens, 1)

b) to gainful activities or to ensure regular execution of certain profession,

c) in churches and religious societies.

 

1) Act Nr. 83/1990 Coll., on association of citizens