Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O ÚPRAVĚ NĚKTERÝCH MAJETKOVÝCH VZTAHŮ ŘEHOLNÍCHŘÁDŮ A KONGREGACÍ A ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉHO

Zákon  c. 298/1990 Sb., Změna: 338/1991 Sb. (změny jsou v textu vyznačeny kurzívou)

 

K nápravě křivd způsobených řeholním řádům a kongregacím v padesátých letech, zejména protiprávním odnětím jejich nemovitého majetku se Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky usneslo na tomto zákoně:

 

§ 1

(1) Nemovitý majetek uvedený v příloze č. 1 tohoto zákona se prohlašuje ke dni účinnosti tohoto zákona za vlastnictví jednotlivých řádů a kongregací.

(2) Nemovitý majetek uvedený v příloze č. 2 tohoto zákona se prohlašuje ke dni účinnosti tohoto zákona za vlastnictví arcibiskupství olomouckého.

(3) Nemovitý majetek uvedený v příloze č. 3 tohoto zákona se prohlašuje ke dni 1. srpna 1991 za vlastnictví jednotlivých řádů a kongregací.

(4) Za vlastnictví jednotlivých řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého se ke dni účinnosti tohoto zákona prohlašuje též movitý majetek, který byl ke dni 10.4.1950 umístěn v nemovitostech uvedených v přílohách č. 1 a 2 zákona č. 298/1990 Sb. a v příloze č. 3 tohoto zákona, pokud existuje a je známo, kde se uvedený movitý majetek nachází.

 

§ 2

Dnem účinnosti tohoto zákona zanikají nároky příslušných řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého vůči dosavadním vlastníkům a uživatelům majetku uvedeného v § 1 na náhradu škody a neoprávněného majetkového prospěchu, včetně nároků na úhradu nájemného, pokud vznikly v době od 1. ledna 1950 do dne účinnosti tohoto zákona.

 

§ 3

(1) Spory z uplatňování tohoto zákona rozhodují soudy.

(2) Orgány geodézie provedou zápisy změn vlastnických vztahů vyplývajících z tohoto zákona.

 

§ 4

(1) Vyklizení nemovitého majetku uvedeného v § 1, pokud slouží k poskytování služeb zdravotnických nebo sociálních anebo pro školství nebo kulturní či osvětovou činnost, se lze domáhat jen po předchozím souhlasu orgánu stanoveného zákony národních rad.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně pro nemovitý majetek uvedený v § 1 odst. 3, pokud slouží pro potřeby archivnictví.

(3) O vyklizení nemovitého majetku uvedeného v § 1 uzavřou řeholní řády a kongregace s dosavadními uživateli nemovitostí, kteří je užívají k účelům uvedeným v odstavcích 1 a 2, dohodu. Nedojde-li k této dohodě, vzniká řeholním řádům a kongregacím nárok na vyklizení nemovitostí uvedených v přílohách č. 1 a 2 zákona č. 298/1990 Sb. a v příloze č. 3 tohoto zákona, které slouží k účelům uvedeným v odstavcích 1 a 2 tohoto zákona, po uplynutí deseti let ode dne účinnosti tohoto zákona. Uzavření dohody o užívání bytů a nebytových prostor se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor a předpisy souvisejícími. Tento závazek přechází na všechny další vlastníky v uvedené době.

(4) Nedojde-li k dohodě o výši nájemného a podmínkách jeho placení mezi dosavadními uživateli nemovitostí, kteří je užívají k účelům uvedeným v odstavcích 1 a 2 tohoto zákona, a řeholními řády, kongregacemi a arcibiskupstvím olomouckým, rozhodne o výši nájemného příslušný orgán státní správy podle obecně platných cenových předpisů.

 

§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

 

Havel v.r.

Dubček v.r.

Čalfa v.r.

 

 

Příloha č. 1 a 2 k zákonu č. 298/1990 Sb., v původním znění

Příloha č. 1,2 a 3 k zákonu č. 298/1990 Sb., ve znění zákona č. 338/1991 Sb.

 

Zákon č. 298/1990 Sb.

Schváleno (Vydáno): 19.07.1990

Účinnost od: 19.07.1990

Uveřejněno v č. 47/1990 Sbírky zákonů na straně 1070

 

Novela zákonem č. 338/1991 Sb.

Schváleno (Vydáno): 18.07.1991

Účinnost od: 01.08.1991

Uveřejněno v č. 66/1991 Sbírky zákonů na straně 1554

 

ON REGULATION OF SOME PROPERTY RELATIONSHIPS OF

MONASTIC ORDERS AND CONGREGATIONS AND OF ARCHDIOCESE OF OLOMOUC

Act.  Nr. 298/1990 Sb. as amended by 338/1991 Sb (changes are in text signed in italics)

 

To amends of injustices, which were caused to monastic orders and congregations in fivethies, especially by unlawful deprivation of their immovable property, the Federal Assembly of the Czech and Slovak Federal Republic has passed the following act:

 

Article 1

(1) Immovable property, which is stated in Appendix Nr. 1 of this Act is declared to the day, in which this Act will come into force as ownership of appointed orders and congregations.

(2) Immovable property, which is stated in Appendix Nr. 2 of this Act is declared to the day, in which this Act will come into force as ownership of Archdiocese of Olomouc

(3) Immovable property, which is stated in Appendix Nr. 3 of this Act is declared to the 1. sr of August 1991 as ownership of appointed orders and congregations.

(4) Ownership of appointed orders and congregations and of Archdiocese of Olomouc is declared to the day, in which this Act will come into force, movable property, which was to the day 10. 4. 1950 located in immovables stated in Appendixs Nr. 1 and 2 of Act Nr. 298/1990 Coll., and in Appendix Nr. 3 of this Act (note of translator: 338/1991 Coll.), if this movable property exists and if it is known, where this stated movable property is located now.

 

Article 2

To the day, in which this Act will come into force, the claims of appointed orders and congregations and Archdiocese of Olomouc against current owners and users of property stated in article 1 for demages and for unjust enrichment, including claims for recovery of rent, if these claims arised in period from 1st of January 1950 to the day, in which this act will come intro force.

 

Article 3

(1) lotigations arised from enforcement of this Act are decided by courts.

(2) Organs of geodesy will carry out records of changes of  property relationships arised from this Act.

 

Article 4

(1) Clereance of immovable property stated in article 1, if is used to providing of medical or social services or to education or cultural or enlightenmental activity, could be seeked only after former assent of the organ stated in Acts of National Councils.

(2) Provision of paragraph 1 is used similarly for immovable property stated in article 1 paragraph 3, if this property is used for archives.

(3) Monastic orders and congregations will conclude agreement on clearance of immovable property stated in article 1, with current users of immovables, which are used for aims stated in paragraphs 1 and 2. If this agreement will not be concluded, the right of monastic orders or congregations on clearance of immovables stated in appendixs Nr. 1 and 2 of the Act Nr. 298/1990 Coll. and in appendix Nr. 3 of this Act (Note of translator, i.e. Act Nr. 338/1991 Coll.) will arised after expiration of ten years from the day, in which this act will come into force. Concluding of agreement on using of flats and non-residential facilities is obeyed with provisions of Civil Code, Act on lease and sublease of non-residential facilities and with connected legal acts. This obligation descends to all next owners in stated period.

(4) If the agreement on rate of the rent and on conditions of its paying between current users of immovables, who used them to aims stated in paragraphs 1 and 2 of this Act, and monastic orders, congregations and Archdiocese of Olomouc, the competent organ of state administration will decide on rate of rent according to the general price legal acts

 

Article 5

This legal act comes into force on the day of promulgation.

 

Havel,

signed in my own hand.

Dubček,

signed in my own hand.

Čalfa,

signed in my own hand.

 

 

Appendix Nr. 1 and 2 to the previous expression of the Act Nr. 298/1990 Coll. (only in Czech language)

Appendix Nr. 1, 2 and 3 to the Act Nr. 298/1990 Coll., as was amended by Act Nr. 338/1991 Coll. (only in Czech language)

 

The Act Nr. 298/1990 Coll.:

Passed on 19. 7. 1990

legal act came into force on 19. 7. 1990

Promulgated in Collection of Laws, Chapter Nr. 47/1990, from page Nr. 1070

 

The Act Nr. 338/1991 Coll.:

Passed on 18. 7. 1991

legal act came into force on 1. 8. 1991

Promulgated in Collection of Laws, Chapter Nr. 66/1991, from page Nr. 1554