Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O POSTUPU OBCE PŘI ZAJIŠTĚNÍ SLUŠNÉHO POHŘBENÍ

(Vyhláška ze dne 23. srpna 2017, č. 277/2017 Sb.)

 

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 31 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 193/2017 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 5 odst. 4 zákona:

 

§ 1 Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje postup obce při zajištění pohřbení těla zemřelého slušným způsobem podle místních zvyklostí (dále jen „slušné pohřbení”).

 

§ 2 Postup obce před zajištěním slušného pohřbení

(1) Obec si po přijetí informace podle § 5 odst. 6 zákona vyžádá od poskytovatele zdravotních služeb nebo pohřební služby, kde je tělo zemřelého uloženo, část B2 Listu o prohlídce zemřelého (dále jen „část B2 Listu”) a ověří svou místní příslušnost k zajištění slušného pohřbení.

(2) Pokud obec zjistí, že není místně příslušná k zajištění pohřbení, předá bezodkladně informaci spolu s částí B2 Listu místně příslušné obci a současně o tom uvědomí osobu, u které je tělo zemřelého uloženo.

(3) Obec ověří, zda od oznámení úmrtí osobě blízké zemřelému uplynula lhůta podle § 5 odst. 1 zákona; při pochybnostech, zda k oznámení došlo, oznámí úmrtí osobě blízké zemřelému, pokud je jí známa.

 

Zajištění slušného pohřbení

§ 3

(1) Obec zajistí slušné pohřbení těla zemřelého bez zbytečného odkladu. Řídí se rozhodnutím zemřelého, je-li jí známo.

(2) Obec při zajištění slušného pohřbení postupuje tak, aby nevznikaly zbytečné náklady a aby byla co nejméně zatěžována osoba, u které je tělo zemřelého uloženo.

(3) Obec informuje o zajištění slušného pohřbení matriční úřad, který provedl zápis úmrtí fyzické osoby do knihy úmrtí.

 

§ 4

(1) V případě zajištění slušného pohřbení do hrobu nebo hrobky na veřejném pohřebišti obec postupuje tak, aby s tím související náklady byly tvořeny nejméně těmito položkami:

a) hrobnické práce,

b) nájem hrobového místa na dobu tlecí a

c) opatření hrobového místa včetně hrobové desky.

(2) V případě zajištění slušného pohřbení v krematoriu obec postupuje tak, aby s tím související náklady byly v závislosti na způsobu uložení lidských ostatků na pohřebišti tvořeny nejméně těmito položkami:

a) kremace,

b) nájem hrobového místa na dobu 10 let,

c) opatření hrobového místa včetně hrobové desky,

d) urna,

e) uložení popela do pevně uzavíratelné urny s označením,

f) převoz urny s lidskými ostatky na veřejné pohřebiště a

g) uložení urny s lidskými ostatky do úložiště jednotlivých uren na veřejném pohřebišti, uložení urny s lidskými ostatky do hrobu nebo hrobky na veřejném pohřebišti, rozptyl zpopelněných lidských ostatků na veřejném pohřebišti, nebo vsyp zpopelněných lidských ostatků na veřejném pohřebišti.

(3) Obec při zajištění slušného pohřbení podle odstavce 1 nebo 2 postupuje tak, aby s tím související náklady byly v závislosti na způsobu pohřbení dále tvořeny nejméně těmito položkami:

a) odměna pro provozovatele pohřební služby,

b) použití chladicího zařízení,

c) použití mrazicího zařízení,

d) konečná rakev,

e) vložka do konečné rakve,

f) vystýlka do konečné rakve,

g) transportní vak,

h) úprava těla zemřelého

1. svlečení,

2. umývání,

3. holení,

4. stříhání,

5. kosmetické úpravy,

i) rubáš,

j) návleky na chodidla,

k) oblečení do šatů nebo rubáše,

l) uložení těla zemřelého do rakve,

m) manipulace s rakví, jinou obdobnou schránkou nebo transportním nosítkem a

n) přeprava těla zemřelého, kromě přepravy na pitvu a z pitvy, do místa pohřbení.

 

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.

 

Ministryně:

Ing. Šlechtová v. r.