Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ZÁKON O DĚDICTVÍ A DARY

o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

České národní rady

(Zákon č. 357/1992 Sb.)

 

Schváleno (Vydáno): 05.05.1992

Účinnost od: 01.01.1993

 

 

  Osvobození od daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí

 

§ 19

..............

§ 20

 

(1) Od daně dědické a  daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku do vlastnictví  České republiky nebo do vlastnictví obcí, pokud právo hospodaření s tímto majetkem vykonávají ústřední orgány, státní fondy, Fond dětí a mládeže, okresní úřady nebo obce či  rozpočtové  nebo  příspěvkové  organizace  zřízené  ústředními orgány, okresními úřady nebo obcemi.

(2) Od daně z převodu nemovitostí jsou osvobozeny

a) převody a přechody vlastnictví k  nemovitostem při  likvidaci státních  podniků,3) akciových  společností s  plnou majetkovou účastí  státu nebo  s plnou  majetkovou účastí  Fondu národního majetku  České   republiky  a  nebo   Pozemkového  fondu  České    republiky a  společností s ručením omezeným  s plnou majetkovou účastí státu,

b) převody a přechody  vlastnictví  k   nemovitostem  akciových společností s  plnou majetkovou účastí  státu uskutečněné podle rozhodnutí valné hromady a schválené vládou České republiky,

c) převody vlastnictví k  nemovitostem  akciových  společností s plnou majetkovou  účastí státu související s  přímým prodejem v rámci rozhodnutí o privatizaci podle zvláštního zákona,4)

d) převody a přechody vlastnictví k nemovitostem v souvislosti s rozdělováním  a slučováním  obcí nebo  se změnami  jejich území  podle zvláštních předpisů,5)

e) převody vlastnictví k  nemovitostem  z  vlastnictví  obcí  do vlastnictví  dobrovolných  svazků   obcí  (dále  jen  "svazek") vytvořených  podle zvláštního  zákona,6) a  dále z  vlastnictví svazků  do  vlastnictví  obcí,  které  byly  či  jsou ve svazku sdruženy  a   které  byly  předchozími   vlastníky  převáděných nemovitostí.

(3) Od daně  z převodu nemovitostí  je osvobozen převod  nebo přechod vlastnictví k nemovitostem  z vlastnictví České republiky, pokud  právo  hospodaření  s  tímto  majetkem  vykonávají ústřední orgány, státní fondy, okresní úřady nebo rozpočtové či příspěvkové organizace zřízené ústředními orgány nebo okresními úřady, jakož i převody  nebo  přechody  vlastnictví   k  nemovitostem  na  Českou republiku.

(4) Od   daně  dědické   a  daně   darovací  jsou  osvobozena bezúplatná nabytí majetku

a) určená na financování zařízení a humanitárních akcí v oblasti kultury,  školství,  vědy  a  vzdělání, zdravotnictví, sociální péče, ekologie,  tělovýchovy, sportu, výchovy a  ochrany dětí a mládeže a  požární ochrany, pokud je  majetek nabyt právnickými osobami, které  byly zřízeny k zabezpečování  těchto činností a které mají sídlo na území České republiky,

b) státem registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi,7)

c) obecně prospěšnými společnostmi určená na jejich činnost,

d) nadacemi nebo nadačními fondy, jakož i majetku  poskytnutého nadacemi nebo  nadačními fondy v souladu  s účelem a podmínkami stanovenými v nadační listině nebo ve statutu.

(5) Od  daně  dědické  je   osvobozen  nárok  zůstavitele  na odškodnění  podle zvláštních  zákonů,8) jestliže  zůstavitel podal žádost  o předběžné  projednání podle  zákona č.  119/1990 Sb.,  o soudní rehabilitaci,  ve znění pozdějších  předpisů, nebo obdobnou žádost podle ostatních zvláštních předpisů, a do smrti zůstavitele nárok  nebyl  ústředním  orgánem  uspokojen.  Toto  osvobození  se vztahuje  též na  případy, kdy  zůstavitel nárok  včas uplatnil  u soudu, do  smrti zůstavitele však  nebylo soudem o  něm pravomocně rozhodnuto.

(6) Od  daně  darovací  a  daně  z  převodu  nemovitostí jsou osvobozeny

a) převody a přechody vlastnictví  k  majetku z  Fondu národního majetku České  republiky a z Pozemkového  fondu České republiky na  nabyvatele, na  základě rozhodnutí  o privatizaci 9)  a při převodu  zemědělských  a  lesních  pozemků  z vlastnictví státu podle zvláštního předpisu,9a)

b) převody a přechody  vlastnictví  k   nemovitostem  akciových společností s plnou majetkovou účastí státu uskutečněné v rámci schváleného   privatizačního   projektu   nebo   rozhodnutí o privatizaci  před převodem  majetkové účasti  na Fond národního majetku   České  republiky   nebo  na   Pozemkový  fond   České republiky,10)

c) převody a přechody majetku, který přechází na právnické osoby v České republice v souvislosti  se  zánikem České  a Slovenské Federativní Republiky,

d) převody a přechody vlastnictví k  pozemkům a  zřízení věcných břemen  v souvislosti  s výměnou  nemovitostí podle  zvláštního předpisu,11)

e) vklady vložené podle   zvláštního  zákona 12) do obchodních společností  nebo  družstev   (dále  jen  "společnost").  Je-li vkladem nemovitost,  osvobození se neuplatní,  jestliže do pěti let  od  vložení  vkladu   zanikne  účast  společníka  obchodní společnosti  nebo člena  v družstvu  (dále jen  "společník"), s výjimkou případu úmrtí společníka, a nemovitost není společníku vrácena.  Po dobu  těchto pěti  let neběží  lhůta pro  vyměření daně. Zánik  účasti ve společnosti nebo  členství v družstvu do pěti  let  od  vložení  nemovitosti  jako  vkladu  je společník povinen oznámit  do 30 dnů ode dne  zániku účasti nebo členství místně příslušnému správci daně;  součástí tohoto oznámení je i sdělení o způsobu vypořádání,

f) přechody jmění obchodních společností a  družstev  při jejich sloučení,  splynutí,  rozdělení  nebo  přeměně podle zvláštního zákona,12)

g) převody bytů, garáží a ateliérů podle zvláštních předpisů,12a)

h) převody rodinných domků 12b)  a  garáží  z  majetku  bytových družstev do vlastnictví členů těchto družstev - fyzických osob, jejichž nájemní  vztah k rodinnému domku  nebo garáži vznikl po splacení  členského podílu  těmito členy  nebo jejich  právními předchůdci,

i) převody a přechody majetku bytového družstva v souvislosti  s vyčleněním části bytového družstva.12c)

(7) Od daně z převodu  nemovitostí je osvobozen první úplatný převod nebo  přechod vlastnictví ke stavbě,  která je novostavbou, na  níž  bylo  vydáno  pravomocné  kolaudační  rozhodnutí, nebo je dokončenou  novostavbou  nebo  rozestavěnou  novostavbou  a stavba nebyla dosud užívána, jestliže převodce (prodávající) je

a) fyzickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku nebo právnickou osobou a  převod  stavby  je  prováděn  v souvislosti s jejich podnikatelskou činností,

b) obec.

(8) Daň dědická, daň darovací a  daň z převodu nemovitostí se nevybírá při vydání majetku podle zvláštních předpisů.13)

(9) Od  daně  darovací  jsou  osvobozena  nabytí vlastnického práva k nemovitostem, které jsou kulturními památkami, pokud k nim dochází mezi osobami zařazenými v I. skupině.

(10) Od  daně  darovací  jsou  osvobozena  bezúplatná  nabytí majetku  fyzickými osobami  s bydlištěm  na území  České republiky provozujícími  školská  a  zdravotnická  zařízení  a  zařízení  na ochranu opuštěných  zvířat nebo ohrožených druhů  zvířat určená na financování  těchto zařízení.  Obdobně jsou  osvobozena bezúplatná nabytí  majetku  právnickými  osobami  provozujícími  zařízení  na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat.

(11) Od  daně darovací jsou osvobozeny  bezúplatné a částečně bezúplatné  převody  majetku  z   Fondu  národního  majetku  České republiky  a  z  Pozemkového  fondu  České  republiky  na Podpůrný a garanční rolnický  a lesnický fond, a.  s., a dotace poskytované Podpůrným  a  garančním  rolnickým  a  lesnickým  fondem,  a.  s., z majetku tohoto fondu.

(12) Od  daně dědické  a  daně  darovací je  osvobozeno první bezúplatné  nabytí  majetkového  podílu  stanoveného  §  7 odst. 4 a částí třetí  zákona č. 42/1992 Sb.,  o úpravě majetkových vztahů a vypořádání  majetkových   nároků  v  družstvech,   mezi  osobami blízkými.13a)

(13) Od   daně  darovací   je  osvobozeno   nabytí  peněžních prostředků  poskytnutých  fyzické  osobě,  která  je  prokazatelně použije na zvýšení nebo změnu kvalifikace, studium, léčení, úhradu sociálních  služeb   nebo  na  zakoupení   pomůcky  pro  zdravotně postižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky.