Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ZÁKON O DANÍCH Z NEMOVITOSTÍ

(Schváleno 04.05.1992 Účinnost od: 01.01.1993, Uveřejněno v č. 71/1992  Sbírky zákonů na straně 1946)

 

§ 4

Osvobození od daně

(1) Od daně z pozemků jsou osvobozeny

a) pozemky ve vlastnictví státu,

b) pozemky ve vlastnictví obce,

c) pozemky užívané diplomatickými  zástupci  pověřenými  v České    republice,  konzuly z  povolání a  jinými osobami,  které podle    mezinárodního  práva  požívají  diplomatických  a  konzulárních   výsad a  imunity, a to  za předpokladu, že  nejsou občany České  republiky, a že je zaručena vzájemnost,

d) pozemky spravované Pozemkovým fondem České  republiky,6) nebo   převedené  na Fond  národního majetku  České republiky,7) pokud   nejsou pronajaty,

e) pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou nebo její částí sloužící k vykonávání náboženských obřadů církví a náboženských  společností státem uznaných,8) dále  se stavbou nebo její částí  sloužící k výkonu duchovní  správy těchto církví a náboženských   společností,

f) pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou ve vlastnictví    sdružení občanů 9) a obecně prospěšných společností,

g) pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou sloužící školám a školským zařízením, muzeím  a galeriím,  budou-li tato muzea a galerie  vymezeny  zvláštním  předpisem,  knihovnám,  státním archivům, zdravotnickým zařízením,  zařízením sociální péče,10)  nadacím a se stavbou  památkových objektů stanovených vyhláškou

Ministerstva financí  České republiky v  dohodě s Ministerstvem  kultury České republiky,

h) pozemky tvořící jeden  funkční  celek  se stavbami sloužícími výlučně k  účelu zlepšení stavu  životního prostředí, stanovené  vyhláškou  Ministerstva   financí  České  republiky   v  dohodě  s Ministerstvem životního prostředí České republiky,

i) pozemky, na nichž jsou zřízeny hřbitovy,1)

j) pozemky území zvláště  chráněných  podle  předpisů  o ochraně přírody a  krajiny 11) s výjimkou národních  parků a chráněných krajinných oblastí; v národních parcích a chráněných krajinných  oblastech pozemky zařazené do jejich I. zóny,

k) pozemky remízků, hájů  a  větrolamů  a  mezí  na  orné  půdě, loukách a  pastvinách, pozemky pásma hygienické  ochrany vod I. stupně 12)  a  pozemky  ostatních  ploch,1)  které nelze žádným způsobem využívat,

l) pozemky veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť,1)m) zemědělské pozemky na dobu pěti let a lesní pozemky na dobu 25 let, počínaje   rokem  následujícím  po  roce,   kdy  byly  po rekultivaci technickým opatřením  nebo biologickým zúrodňováním  vráceny zemědělské nebo lesní výrobě,

n) na dobu pěti let od nabytí účinnosti tohoto zákona zemědělské pozemky  a do  výměry 10  ha pozemky  hospodářských lesů vydané vlastníkům   na   základě    zvláštního   předpisu,13)   a   to  i v  případech,  kdy  za  tyto  pozemky  byly přiděleny pozemky  náhradní, pokud  na nich vlastníci  nebo osoby blízké 14)  sami  hospodaří a nedošlo k  převodu nebo přechodu vlastnického práva  na jiné osoby než osoby blízké,14)

o) pozemky určené pro veřejnou dopravu,

p) části pozemků, na kterých jsou zřízeny měřické značky, signály a jiná zařízení geodetických bodů,15)  a pásy pozemků v lesích, vyčleněné pro rozvody elektrické energie a topných plynů.16)

(2)  Pozemkem  tvořícím  jeden  funkční  celek  se stavbou se rozumí  část  pozemku  nezbytně  nutná  k  provozu a plnění funkce stavby.

(3) Pozemky uvedené v odstavci  1 písm. a) jsou osvobozeny od daně z pozemků, nejsou-li  využívány k podnikatelské činnosti nebo pronajímány, s výjimkou  pronájmu rozpočtovým organizacím. Pozemky uvedené v odstavci  1 písm. e) až g) a  l) jsou osvobozeny od daně z pozemků,  nejsou-li  využívány  k  podnikatelské  činnosti  nebo

pronajímány.

(4)  Poplatník  daně  uplatní  nárok  na  osvobození  od daně z pozemků podle  odstavce 1 písm.  e) až h),  j), k), m),  n) a p) v daňovém přiznání.

(5) Při uplatnění nároku na osvobození podle odstavce 1 písm. n) doloží poplatník daně  samostatné provozování zemědělské výroby na   zemědělské   půdě   zápisem   do   evidence  podle zvláštních  předpisů.16a)

------------------------------------------------------------------

1) Zákon  ČNR  č.  344/1992  Sb.,  o  katastru  nemovitostí  České  republiky (katastrální zákon).

6) Zákon ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky.

7) Zákon ČNR č. 171/1991 Sb.,  o působnosti orgánů České republiky  ve  věcech  převodů  majetku  státu  na  jiné  osoby  a o Fondu  národního  majetku  České  republiky,  ve  znění  zákona ČNR č.  285/1991  Sb.,  zákona  ČNR  č.  438/1991  Sb.  a zákona ČNR č.  569/1991 Sb.

8) Zákon č.  308/1991 Sb., o  svobodě náboženské víry  a postavení  církví a náboženských společností.

9) Zákon č. 83/1990  Sb., o sdružování občanů, ve  znění zákona č.  300/1990 Sb. a zákona č. 513/1991 Sb.

10) Vyhláška Ministerstva práce a  sociálních věcí České republiky  č.  182/1991   Sb.,  kterou  se  provádí   zákon  o  sociálním   zabezpečení a zákon ČNR o  působnosti orgánů České republiky v   sociálním  zabezpečení, ve  znění zákona  ČNR č.  482/1991 Sb.     a zákona ČNR č. 582/1991 Sb.

11) Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

12) Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon).

13) Zákon č. 229/1991  Sb., o úpravě vlastnických vztahů  k půdě a   jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

14) § 8  odst. 2  zákona ČNR  č.  337/1992  Sb., o  správě daní  a  poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

15) Zákon č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii.

Zákon  č. 50/1976  Sb., o  územním plánování  a stavebním řádu   (stavební zákon), ve znění zákona  č. 103/1990 Sb. a zákona č.    262/1992 Sb.

16) Zákon č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny.

Zákon  č. 67/1960  Sb., o  výrobě, rozvodu  a využití  topných   plynů (plynárenský zákon).

16a) Zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění  zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb.

 

§ 9

Osvobození od daně

(1) Od daně ze staveb jsou osvobozeny

a) stavby ve vlastnictví státu,

b) stavby ve vlastnictví obce,

c) stavby ve vlastnictví  jiného  státu  užívané  diplomatickými zástupci  pověřenými  v  České  republice,  konzuly  z povolání a jinými  osobami,  které  podle  mezinárodního  práva požívají  diplomatických  a  konzulárních  výsad   a  imunity,  a  to  za  předpokladu, že nejsou občany České republiky, a že je zaručena  vzájemnost,

d) stavby spravované Pozemkovým   fondem  České  republiky  nebo  převedené  na  Fond  národního  majetku  České republiky, pokud nejsou pronajaty,

e) stavby ve vlastnictví církví a náboženských společností státem uznaných,8) sloužící   k   vykonávání   náboženských   obřadů a k  výkonu  duchovní  správy   těchto  církví  a  náboženských  společností,

f) stavby ve vlastnictví sdružení občanů 9) a obecně prospěšných společností,

g) na dobu 15  let,  počínaje  rokem   následujícím  po  vydání  kolaudačního   rozhodnutí,   novostavby    obytných   domů   ve  vlastnictví  fyzických osob,  pokud slouží  k trvalému  bydlení  vlastníka  nebo  osob  blízkých, a  novostavby  obytných  domů,  v nichž jsou byty výhradně ve vlastnictví fyzických osob,

h) na dobu 15 let od nabytí účinnosti tohoto  zákona obytné domy vrácené do vlastnictví fyzickým osobám z titulu restituce podle  zvláštních předpisů,18)  pokud nedošlo k  převodu nebo přechodu  vlastnického práva na jiné osoby než osoby blízké,

i) na dobu 15 let od nabytí účinnosti tohoto zákona obytné domy ve vlastnictví fyzických osob, pokud byly postaveny  do roku 1948  a je v nich buď nadpoloviční  většina nájemních bytů, nebo byty  v nich byly  nejméně 15 let  obsazeny též jinými  uživateli než vlastníkem  a  osobami  mu  blízkými  podle  dřívějších  zákonů  o hospodaření s byty a s  přikázaným nájemným, pokud nedošlo od    roku 1948  k převodu nebo  přechodu vlastnického práva  na jiné  osoby než osoby blízké,

j) na dobu 10 let od nabytí účinnosti tohoto  zákona obytné domy s byty převedenými do vlastnictví  fyzických osob z vlastnictví  státu,  obcí a  družstev,18a) pokud  nedošlo k dalšímu převodu nebo  přechodu  vlastnického  práva  na  jiné  osoby  než osoby   blízké,

k) stavby sloužící školám a školským zařízením, muzeím a galeriím, budou-li tato muzea  a galerie  vymezeny zvláštním  předpisem, státním archivům, knihovnám, zdravotnickým zařízením, zařízením  sociální   péče,   nadacím,   občanským sdružením   zdravotně  postižených   občanů   a   dále   stavby   památkových  veřejně  přístupných objektů stanovených  vyhláškou Ministerstva financí  České  republiky   v  dohodě  s   Ministerstvem  kultury  České  republiky,

l) stavby sloužící k zajištění hromadné osobní přepravy,

m) stavby sloužící výlučně  k  účelům  zlepšení  stavu životního  prostředí   stanovené  vyhláškou   Ministerstva  financí  České republiky  v dohodě  s Ministerstvem  životního prostředí České  republiky,

n) obytné domy ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají dávky sociální péče na základě zákona o sociální potřebnosti 18b  a  jsou  držiteli průkazů  ZTP a  ZTP/P, a  to v  rozsahu, v jakém  slouží k jejich trvalému bydlení,

o) stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají dávky sociální péče na základě zákona o sociální potřebnosti a   jsou  držiteli  průkazu  ZTP,   a  stavby  pro  individuální rekreaci ve vlastnictví držitelů průkazu ZTP/P,

p) stavby kulturních památek 18c) na dobu osmi let, počínaje rokem následujícím po vydání stavebního povolení  na stavební úpravy   prováděné vlastníkem,

r) stavby na dobu pěti let  od roku  následujícího po  provedení  změny spočívající ve změně systému vytápění přechodem z pevných  paliv na vytápění plynem, elektřinou nebo na systém využívající  obnovitelné  energie  solární, větrné, geotermální, biomasy,   anebo  změny spočívající  ve snížení  tepelné náročnosti stavby  stavebními úpravami, na které bylo vydáno stavební povolení.

(2) Podléhá-li osvobození podle odstavce 1 pouze část stavby, zjistí  se nárok  na osvobození   z poměru,  v jakém  je podlahová plocha  nadzemní  části  stavby  podléhající  osvobození k celkové podlahové ploše nadzemních částí stavby.

(3) Osvobození od daně ze staveb podle odstavce 1 písm. g) až i)   nepodléhají   nebytové   prostory   staveb  sloužící  výlučněk podnikatelské činnosti.

(4) Stavby a jejich části uvedené  v odstavci 1 písm. a) jsou osvobozeny od daně ze  staveb, nejsou-li využívány k podnikatelské činnosti   nebo   pronájmu,   s   výjimkou   pronájmu  rozpočtovým organizacím. Stavby  a jejich části uvedené  v ustanoveních písmen

d), e) a f) jsou osvobozeny od daně ze staveb, nejsou-li využíványk podnikatelské činnosti nebo  pronájmu. Podle ustanovení odstavce1 písm.  i) postupují  obdobně bytová  družstva, označovaná  podledřívějších předpisů jako lidová bytová družstva.18d)

(5) Poplatník  uplatní nárok na osvobození  od daně ze staveb podle odstavce 1 písm. e) až k), m) až r) v daňovém přiznání.

(6) Osvobození od daně podle odstavce  1 písm. h), i) a p) je vázáno  na  poplatníkem  prokázané  použití  finančních prostředků získaných   osvobozením   na    stavební   opravy,   rekonstrukci a modernizaci obytných  domů a stavební  úpravy kulturních památek (dále  jen  "prostředky").  Účinnost   osvobození  vzniká  již  ve

zdaňovacím období, v němž byl  nárok na osvobození uplatněn. První doklady  osvědčující  vynaložení  prostředků  je poplatník povinen předložit do  dvou let od  účinnosti osvobození, jinak  poskytnuté osvobození   zaniká.  Poslední   doklady  osvědčující   vynaložení prostředků je  možno předložit nejdéle  do jednoho roku  po zániku účinnosti  osvobození. Pokud  nebyly prokázány  všechny prostředky

získané  z  osvobození  od  daně,  rozdíl  prokázaných  prostředků a daňové  povinnosti se  předepíše poplatníkovi  k přímému placení jako daň.

(7) Pokud dojde k zániku osvobození od daně podle předchozího odstavce, může poplatník požádat o osvobození znovu kdykoli v době do 15  let od nabytí  účinnosti tohoto zákona.  K této žádosti  je poplatník   povinen   současně   předložit   doklady   osvědčující vynaložení prostředků.  Osvobození se při  splnění těchto podmínek

poskytne již na  zdaňovací období, v němž byl  nárok uplatněn, pro zbytek zákonné  lhůty dané pro osvobození.  Další postup je shodný s ustanovením uvedeným v odstavci 6.

(8)  Po dobu  přiznaného  osvobození  podle odstavce  1 písm. h),  i) a  p) se  staví běh  prekluzivní lhůty  pro vyměření  nebo doměření daně a promlčecí lhůta pro placení daně.

------------------------------------------------------------------

8) Zákon č.  308/1991 Sb., o  svobodě náboženské víry  a postavení církví a náboženských společností.

9) Zákon č. 83/1990  Sb., o sdružování občanů, ve  znění zákona č.300/1990 Sb. a zákona č. 513/1991 Sb.  Zákon č. 424/1991 Sb., o  sdružování v politických stranách a v politických hnutích.

18) Zákon   č.  403/1990   Sb.,  o   zmírnění  následků  některých  majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 87/1991 Sb.,  o mimosoudních rehabilitacích, ve znění  pozdějších předpisů.

Zákon č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

18a) Zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona  č. 30/1978  Sb., zákona  č. 509/1991  Sb., zákona  č.265/1992 Sb.  a zákonného opatření  Předsednictva Federálního  shromáždění č. 297/1992 Sb.

18b) Zákon ČNR  č. 482/1991 Sb., o  sociální potřebnosti, ve znění  zákona č. 84/1993 Sb. a zákona č. 165/1993 Sb.

18c) Zákon ČNR č.  20/1987 Sb., o státní památkové  péči, ve znění pozdějších předpisů.

18d) Např.  zákon   č.  53/1954  Sb.,  o   lidových  družstvech  a  družstevních   organisacích,  ve   znění  zákonného  opatření  předsednictva Národního shromáždění č. 20/1956 Sb.