Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

 

předsednictva České národní rady

307/1990 Sb.

ze dne 20. července 1990


o působnosti orgánu České republiky při provádění zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého

 

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:

 

§ 1

O udělení souhlasu k vyklizení nemovitého majetku uvedeného ve zvláštním předpise,1) pokud tento majetek slouží k poskytování služeb zdravotnických nebo sociálních anebo pro školství nebo kulturní či osvětovou činnost, rozhoduje ministerstvo kultury České republiky po projednání s příslušným ústředním orgánem státní správy.

 

§ 2

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.  

 

Burešová v.r.

Pithart v.r.  

 

 

Poznámky:

1)    § 1 zákona č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého.  

 

Schváleno (Vydáno): 20.07.1990

Účinnost od: 20.07.1990

Uveřejněno v č. 48/1990 Sbírky zákonů na straně 1098

Trascina file per caricare

LEGAL PROVISION OF BOARD OF CZECH NATIONAL COUNCIL

307/1990 Sb., of the 20th of July 1990

ON COMPETENCE OF BODY OF THE CZECH REPUBLIC FOR IMPLEMENTATION OF ACT ON REGULATION OF SOME PROPERTY RELATIONSHIPS OF MONASTIC ORDERS AND CONGREGATIONS AND OF ARCHDIOCESE OF OLOMOUC

 

Board of Czech National Council has passed according to the article 123 paragraph 3 of constitutional Act Nr. 143/1968 Coll., on Czechoslovak Federation, this following Legal Provision:

 

Article 1 

On giving of assent to clearence of immovable property stated in special Act, 1), if this property is used to providing of medical or social services or to education or cultural or enlightenmental activity, is deciding the Ministry of Culture of the Czech Republic after consideration with competent central body of state administration.

 

Article 2

This Legal Provision comes into force on the day of promulgation.

 

Burešová

signed in my own hand.

Pithart

signed in my own hand.

 

Notes:

1)    Article 1 of the Act Nr. 298/1990 Coll., on regulation of some property relationships of monastic orders and congregations and of Archdiocese of Olomouc

 

Passed on 20. 7. 1990

legal act came into force on 20. 7. 1990

Promulgated in Collection of Laws, Chapter Nr. 48/1990, from page Nr. 1098