Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Obec Kunín jako provozovatel veřejného pohřebiště podle §16 odst.1 zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.479/2001 Sb. (dále jen „zákon“) vydává v souladu s ustanovením §19 citovaného zákona

 

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

 

čl. 1

Úvodní ustanovení

1) Řád veřejného pohřebiště (dále jen „řád“) upravuje provoz veřejného pohřebiště v obci Kunín na pozemku parc.č. 1327, zejména po stránce hygienicky nezávadného pohřbívání zemřelých nebo ukládání jejich zpopelněných ostatků, a péči o místa s uloženými ostatky v souladu s platnými předpisy a zásadami piety. Veřejné pohřebiště (dále jen „pohřebiště“) provozuje Obec Kunín (dále jen „provozovatel pohřebiště“).

 

čl. 2

Provozní doba pohřebiště

1) Pohřebiště jsou přístupná veřejnosti v době

od 3.11. do 31.3.  -  7.00 - 18.00 hod.

od 1.4. do 2.11.    -  6.00 - 20.00 hod.

Návštěvníci jsou povinni opustit do stanovené uzavírací hodiny hřbitov. Na období svátku zemřelých bude uzavírací hodina prodloužena do 21.00 hodin.

 

čl.3

Pořádek na pohřebišti

1) Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tz. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určených a používat prostory pohřebiště  a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

2) Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

3) Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami      a jinými zvířaty.

4) Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech      a kolečkových bruslích.

5) Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště a při splnění jim stanovených podmínek. Chodci mají vždy přednost před vozidly.

6) Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může provozovatel pohřebiště         z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

7) Vstup na rozptylovou loučku je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze umísťovat jen na plochy, které jsou na vsypové a rozptylové loučce k tomu účelu vyhrazené. Provozovatel pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary příp. jiné předměty z těchto míst odstranit.

8) Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

9) Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Na vsypové a rozptylové loučce je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazených plochách. V odůvodněných případech může provozovatel pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.

10) Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodní výpusti. Tato voda je určena k provozním účelům provozovatele pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet voduv náhradních obalech z areálu pohřebišť.

11) Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa.

12) Návštěvníci nejsou oprávnění provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené provozovatelem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.

13) Pořádání pietních a vzpomínkových akci na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatele pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).

14) Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu          a takovým způsobem, který stanoví tento řád.

15) Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí provozovatel pohřebiště.

16) Upravené reklamní letáky max. formát A5 odevzdat provozovateli pohřebiště, který zajistí umístění do informační skříňky. (Jejich umisťování v rozporu s č.3/16 bude považováno za přestupek).

  

čl.4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Provozovatel pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

a) výkopové práce související s pohřbením a exhumaci provádí pohřební služby

b) pohřbívání

c) provádění exhumací

d) ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků

e) pronájem hrobových míst

f) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků

g) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště.

h) informační služby

 

čl. 5

Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

1) Provozovatel pohřebiště je povinen:

a) předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo.

b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených   v článku 9.

c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení   s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště - v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu, dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

2) Hrobová místa provozovatele pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

  

čl. 6

Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

1) Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními viz.čl.9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas provozovatele pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny, má-li být zřízena hrobka, předat provozovateli pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat provozovatele pohřebiště o její technické převzetí   a řídit se pokyny vydanými provozovatelem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.

2) Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:

a) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.

b) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady, tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.

c) Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa, je provozovatel pohřebiště oprávněn to učinit sám.

d) neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita, a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je provozovatel pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

3) Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.

4) Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona č.256/2001 Sb.

5) Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona č. 256/2001 Sb.

6) Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.

7) Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládaní s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.

 

čl. 7

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1) Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze provozovatel pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.

2) Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště a způsobem, který stanoví.

3) Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní části rakve.

4) Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.

5) Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to:

- celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo

- kovové s nepropustným dnem.

6) Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může provozovatel pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika.

  

čl. 8

Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 18 let.

  

čl. 9

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm.

b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.

c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.

d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny. Pohřbívací plocha má být zachována nejméně v rozměrech:

- u hrobu    80 x 200 cm

- u hrobky  90 x 210 cm

- u hrobu dětského 60 x 160 cm

- u hrobu pro dítě mladší 3 let 50 x 100 cm

- u urnového hrobu70 x 100 cm

Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm).

b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.

c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.

d) Dno hrobky může být bez betonového pokrytu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáži.

e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.

f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.

g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.

h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).

i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.

j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšné uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.

k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2

l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

2) Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit

- dobu výstavby hrobky

- zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova

- požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště

- podmínky používání komunikací pohřebiště

- způsob skladování materiálů, odpadu a jejich likvidace

- povinnost dozoru při výstavbě

- průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.

3) Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit

- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce

- způsoby a cyklus revizí hrobky.

4) Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté provozovatelem pohřebiště, zejména

- respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací

- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům

- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst

- zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně

- stanovené jízdní trasy, spolu s upozorněním na zjevné závady tras

5) Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

 

čl.10

Zrušovací ustanovení

Tímto se ruší „Hřbitovní řád“ ze dne 1.4.1995

  

čl. 11

Účinnost

Tento předpis nabývá účinnosti dnem 1.8.2002

Trascina file per caricare