Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

VYHLÁŠKA

(ze dne 17. října 2001, 379/2001 Sb)

 

Ministerstva pro místní rozvoj

kterou se stanoví obsah a rozsah specializované odborné přípravy kprovozovánípohřební služby, provádění balzamace a konzervace aprovozování krematoria

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 31 zákona č. 256/2001Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 6 odst. 3, § 10 odst. 3 a § 13 odst. 3 zákona:

 

§ 1 Provozování pohřební služby

Specializovaná odborná příprava požadovaná podle § 6 odst. 2 zákona kprovozování pohřební služby zahrnuje

a) provozní část v rozsahu minimálně 40 vyučovacích hodin zaměřenou na sjednávání pohřbení a psychologii jednání s lidmi, postupy při přepravě a pohřbívání lidských pozůstatků, úpravu, přechodné uložení a vystavenílidských pozůstatků, bezpečnost a zdraví při práci, technické a
provozní vybavení pohřební služby;

b) ekonomickou část v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin zaměřenou na ekonomiku provozování pohřební služby včetně účetnictví, cenové kalkulace, evidence, odměňování a daňové problematiky;

c) právní část v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin zaměřenou na úpravu zacházení s lidskými pozůstatky^1) a znalosti vybraných částí občanského, obchodního, pracovního, živnostenského a trestního právasouvisejících s provozováním pohřební služby.

 

§ 2 Provádění balzamace a konzervace

Specializovaná odborná příprava požadovaná podle § 10 odst. 2 zákona k provádění balzamace a konzervace zahrnuje

a) provozní část v rozsahu minimálně 260 vyučovacích hodin zaměřenou na postupy při balzamaci a konzervaci, na bezpečnost a zdraví při práci ana otázky technického a provozního vybavení;

b) ekonomickou část v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin zaměřenou na ekonomiku provádění balzamací a konzervací včetně účetnictví, cenové kalkulace, evidence a daňové problematiky;
c) právní část v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin zaměřenou na úpravu zacházení s lidskými pozůstatky a znalosti vybraných částí základů občanského, živnostenského a trestního práva.

 

§ 3 Provozování krematoria

Specializovaná odborná příprava požadovaná podle § 13 odst. 2 zákona k provozování krematoria zahrnuje

a) provozní část v rozsahu minimálně 40 vyučovacích hodin zaměřenou na nakládání s lidskými pozůstatky před zpopelněním, zpopelňování lidských pozůstatků a lidských ostatků a jejich ukládání do uren, problematiku provozování kremačních pecí a souvisejících technických a provozních zařízení, na bezpečnost a zdraví při práci a na otázky ochrany životního prostředí;

b) ekonomickou část v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin zaměřenou naekonomikuprovozováníkrematoriavčetně účetnictví, cenové kalkulace, evidence, odměňování a daňové problematiky;

c) právní část v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin zaměřenou na úpravu zacházení s lidskými pozůstatky^1) a znalosti vybraných částí základů občanského, obchodního, pracovního, živnostenského a trestního práva a právních úprav souvisejících s provozováním krematoria z
hlediska ochrany životního prostředí a energetiky.

 

§ 4 Úspěšnéabsolvování specializované odborné přípravy se prokazuje dokladem obsahujícím

a) registrační číslo dokladu,

b) název a adresu vzdělávacího zařízení,

c) údaje o uchazeči (jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, u cizince místo pobytu mimo území České republiky a místo pobytu v České republice),

d) název oboru, pro nějž je doklad vydán,

e) den vydání dokladu,

f) otisk razítka vzdělávacího zařízení.

 

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

 

Ministr:
Ing. Lachnit, CSc. v. r.

 

Například zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, vyhláška č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a o pohřebnictví, vyhláška č. 11/1988 Sb., o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí matky.

Napříkladzákonč.309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).