Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

SOGLASJE KOMISIJE VLADE REPOBLLKE SLOVENIJE ZA RESLTEV ODPRTIH VPRASANJ RIMSKOKATOLISKE CERKVE IN KOMISLIE SLONSKE SKOFOVSKE KONFERENCE ZA UREDITEV ODNOSOV Z DRFAVO

 

1. Pravna osezbnost Katoliskc cerkve v Rcpubliki Slovcniji

1.1. Katoliska cerkev v Republiki Sloveniji je pravna oseba.

1.2. Pravne osebe v Republiki Sloveniji so lahko tudi vse teritorialne in personalne cerkvene institucije, ki imajo to osebnost z interno zakonodajo Katoliske cerkve. Cerkvena oblast jih, v skladu z zakonodajo Republike Slovenije, priglasi/registrira pri pristojnemu driavnemu organu.

1.3. Pravne osebe Katoliske cerkve lahko v skladu z zakonodajo Republike Slovenije kupujejo, posedujejo, izkoriscajo in odtujujejo nepremicnine in premicnine ter pridobivajo ali odtujujejo lastninske pravice

 

2. Svoboda pri organizaciji in izvajanju pastoraine in vzgojne dejavnosti tczr jurisdikcije

2.1. Katoliski cerkvi v Republiki Sloveniji je zagotovljena svoboda bogocastja, verskega pouka in vseh drugih dejavnosti v skladu z ustavnim in pravnim redom Republike Slovenije.

2.2. Vsa izredna bogosluzna opravila in druga verska zbiranja (romanja, procesije. shode) pristojna krajevna oblast Katoliske cerkve prijavi pristojni driavni oblasti, kakor zahtevajo ustrezni zakonski predpisi.

 

3. Svoboda pri oblikovanju ccukvenih struktur

3.1. Pristojna cerkvena avtoriteta je izkljucno pristojna za vzpostavitev, spremembo in ukinitev cerkvenih struktur. To v prvi vrsti zadeva vzpostavitev, spremembo in ukinitev cerkvenih pokrajin, nadskofij in skofij, apostolskih administratur, personalnih in teritorialnih prelatur in opatij, samostanov, zupnij, ustanov posvecenega in druzb apostolskega zivljenja.

3.2. Nobena skofija Katoliske cerkve v Republiki Sloveniji ne bo obsegala ozemlja, ki je zunaj meja Republike Slovenije in noben del ozemlja Republike Slovenije ne bo pripadal skofiji, katere sedez je zunaj ozemlja Republike Slovenije.

 

4. Svoboda pri stikih z Apostolskim sedezem

4.1. Katoliska cerkev v Republiki Sloveniji in njeni predstavniki lahko svobodno vzdrZujejo osebne in vse druge stike s Svetim sedezem.

4.2. Pravne osebe Katoliske cerkve lahko svobodno vzdrZujejo stike in sodelujejo s skofovskimi konferencami po svetu, z drugimi cerkvenimi ustanovami, organizacijami in osebami, bodisi v domovini ali po svetu.

 

5. Svoboda pri lenovanja nositeljev cerkvenik sluzb

5.1. Cerkvene sluzbe podeljuje pristojna oblast Katoliske cerkve v skladu z doloCili kanonskega prava.

 

6. Svoboda pri dostopu do javnih glasil in pri ustanavljanju lastnih

6.1. Katoliska cerkev ima enako svobodo in enake pogoje pri ustanavljanju javnih glasil kot ostale pravne osebe v Republiki Sloveniji.

6.2. Katoliska cerkev ima enako kot druge pravne osebe moznost dostopa do drZavnih in drugih sredstev javnega obvescanja.

 

7. Svoboda pri astanavijanja cekvenik zdrazenj

7.1. Pravne osebe Katoliske cerkve lahko, v skladu z zakonodajo Republike Slovenije, ustanavljajo zdruzenja.

7.2. V skladu z zakonodajo Republike Slovenije lahko verniki svobodno ustanavljajo svoja zdruzenja z nameni in cilji, ki so povezani z delovanjem Katoliske cerkve ter v njih svobodno in javno delujejo.

7.3. Pravne osebe Katoliske cerkve lahko ustanavljajo fundacije, ki se ustanavljajo in delujejo v skladu z zakonodajo Republike Slovenije.

 

8. Svoboda astanavljanja izobraievalnih in vzgojnih ustanov

8.1. Katoliska cerkev ima, v skladu z zakonodajo Republike Slovenije, pravico ustanavljati izobrazevalne in vzgojne ustanove, dijaske in studentske domove in druge podobne ustanove in v njih svobodno izvrsevati izobrazevalno in vzgojno dejavnost po lastnih statutih.

8.2. Drzava podpira te ustanove pod enakimi pogoji, kakor podpira druge tovrstne zasebne ustanove.

8.3. Status dijakov, studentov in gojencev teh ustanov je izenacen s statusom gojencev v drugih javnih ustanovah.

 

9. Sodelovanje med cerkvenimi in drzavnimi astanovami pri ohranjanja zgodovinske in kalturne dediscine

9.1. Pristojna drZavna in cerkvena oblast sodelujeta za ohranjanje in vzdrZevanje kulturnih spomenikov in drugih kulturnih dobrin in arhivov, ki so v cerkveni lasti.

 

10. Versko pastoralne dejavnosti v bolnisnicah, domovih za ostarele in v posrbnih astanovah

10.1. V Republiki Sloveniji je zagotovljeno celovito spostovanje verske svobode posameznikom v bolnisnicah, zdraviliscih, zaporih in drugih ustanovah, kjer je gibanje oseb, ki se v njih nahajajo, omejeno ali onemogoceno.

10.2. Katoliska cerkev ima, v skladu s podrocno zakonodajo, pravico do pastoralnega delovanja v teh ustanovah.

 

11. lzcznacitcv ccrkvcznih dobrodcinih organizacij z drugimi dobrodelnimi organizacijami

11.1. Dobrodelne in druge socialne cerkvene ustanove in organizacije, ki se ukvarjajo z dobrodelnosljo in druzbeno solidarnostjo ter so organizirane v skladu s slovensko zakonodajo, so glede olajsav, pomoci in drugih spodbujevalnih ukrepov izenacene z drugimi podobnimi ustanovami v ddavi.

 

V Ljubljani, 1. februar 1999

 

 

Dr. Anton Stres predsednik

Komisije Slovenske skofovske konfernce

za ureditev odnosov z driavo

 

 

omaz Marusic predsednik

Komisije Vlade Republike Slovenije

za resitev odprtih vprasanj

Rimskokatoliske cerkve