Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

SPORAZUM

O PRAVNEM POLOZAJU BUDISTICNE KONGREGACIJE DHARMALING

 

Na podlagi 21. elena Zakona o verski svobodi (Uradni list RS, st. 14/07) sklepata

Vlada Republike Slovenije in Budisticna kongregacija Dharmaling:

 

Vlada Republike Slovenije m Budisticna kongregacija Dharmaling sta se sporazumeli:

 

I.

SVOBODA DELOVANJA BUDISTICNE KONGREGACUE DHARMALI.NG

 

Budisticna kongregacija Dharmaling deluje svobodno in avtonomno po pravilih svoje notranje organiziranosti, ki so v skladu z ustavnim in pravnim redom Republike Slovenije ter vrednotarni in naceli svobodne in demokraticne druzbe.

 

II.

PRAVNA OSEBNOST BUDISTICNE KONGREGACIJE DHARMALING

 

Budisticna kongregacija Dharmaling je pravna oseba zasebnega prava v skladu z zakonom, ki ureja polozaj verskih skupnosti.

Pravne osebe zasebnega prava so lahko tudi institucijc s sedezem v Rcpubliki Sloveniji, ki delujejo v okviru Budistiènc kongregacjc Dharmaling (sestavni dcii) in imajo to osebnost po pravilih notranje organiziranosti Budisticne kongregacije Dharmaling. Sestavni deli Budisticne kongregacije Dharmaling imt jo pridobitve lastne pravne osebnosti. Pravno osebnost pridobijo na podlagi predhodnega potrdila Budisticne kongregacije Dharmaling.

Pravne osebe Budisticne kongregacije Dharmaling lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije pridobijo lastninsko pravico in druge stvarne pravice na nepremicninah in premicninah.

 

III.

SVOBODA PRI ORGANIZACIJI IN IZVA.JAN.JU VERSKE IN VZGOJNE DEJAVNOSTI TER JURISDIKCIJE

 

Budisticni kongregaciji Dharmaling je zagotovljena svoboda verskih obredov, verskega pouka in vseh drugih dejavnosti v skladu z ustavnim in pravnim redom Republike Slovenije.

V skladu z ustavnim in pravnim redom Republike Slovenije Budisticna kongregacija Dharmaling organizira tudi verske obrede zunaj prostorov verske skupnosti in druga verska javna zbiranja.

 

IV.

SVOBODA PRI OBLIKOVANJU STRUKTUR BUDISTICNE KONGREGACIJE OHARMALING IN IMENOVANJU NJIHOVIH NOSILCEV

 

Ustanovitev, sprememba in ukinitev institucij iz drugega odstavka 2. tocke tega sporazuma je v skladu s pravili notranje organiziranosti v pristojnosti Budisticne kongregacije Dharmaling.

Pristojna telesa Budisticne kongregacije Dharmaling v skladu s pravili notranje organiziranosti oblikujejo sluzbe in organe Budisticne kongregacije Dharmaling.

Imenovanje, odpoklici, odpovedi in premestitve verskih usluzbenccv ali funkciomujev Budisticne kongregacije Dharmaling so v njeni izkljucni pristojnosti oziroma v pristojnosti organov Budisticne kongregacije Dharmaling.

 

V.

SVOBODA PRI NAVEZOVANJU IN OHRAN.JANJU STIKOV

 

Budisticna kongregacija Dharmaling in njene pravne osebe iz drugega odstavka 2. tocke ter njihovi predstavniki lahko svobodno navezujejo in ohranjajo stike ter sodelujejo z budisticnimi ali drugimi ustanovami, organizacijami, skupnostmi m drugimi pravnimi in tizicnimi osebami v Rcpubliki Sloveniji in po svetu.

 

VI.

SVOBODA PRI DOSTOPU DO MEDIJEV IN USTANAVLJANJU LASTNIH MEDIJEV

 

Budisticna kongregacija Dharmaling ima enako svobodo, enake pogoje in enake pravice pri ustanavljanju in lastnistvu medijev kakor druge pravne osebe v Republiki Sloveniji.

Budisticna kongregacija Dharmaling ima enako kakor druge pravne osebe mo:lnost dostopa do javnih in drugih medijev.

 

VII.

SVOBODA PRI USTANAVLJANJU ZORUZENJ

 

Pravne osebe Budisticne kongregacije Dharmaling lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ustanavljajo zdruZenja.

V skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pripadniki Budisticnc kongregacije Dharmaling svobodno ustanavljajo svoja zdruzenja z nameni in cilji, ki so povezani z delovanjem Budisticne kongregacije Dharmaling, in v njih svobodno in javno delujejo.

Budisticna kongregacija Dharmaling in njene pravne osebe lahko ustanavljajo fundacije, ki se ustanavljajo in delujejo v skladu s pravnim redom Republike Slovenije.

 

VIII.

SVOBODA USTANAVLJANJA IZOBRAZEVALNIH IN VZGOJNIH USTANOV

 

Budisticna kongregacija Dharmaling ima pravico ustanavljati izobrazevalne in vzgojne ustanove, dijaske in studentske domove ter druge podobne ustanovc tcr v njih svobodno izvajati izobra.Zevalno in vzgojno dejavnost po lastnih statutih skladno z ustavnim in pravnim redom Republike Slovenije.

Drzava podpira te ustanove pod enakimi pogoji, kakor podpira druge tovrstnc zasebne ustanove.

Status dijakov, studentov in gojencev teh ustanov je izenacen s statusom dijakov, studentov in gojencev v drugihjavnih ustanovah.

 

IX.

PROSTORI IN STAVBE ZA VERSKE OBREDE

 

Budisticna kongregacija Dhannaling ima v skladu z zakonodajo Republike Slovenije pravico graditi in vzdrzevati prostore in stavbc za verske obrede ter za druga zbiranja in ima pravico do prostega dostopa do nj i h.

 

X.

SPLOSNE PRAVICE IN VERSKA DEJAVNOST V BOLNISNICAH, DOMOVIH ZA OSTARELE, OBOROZENIH SILAH, POLICI.JI IN V POSEBNIH USTANOVAH

 

V Republiki Sloveniji je zagotovljeno celovito spostovanje verske svobode posameznikov in skupin posameznikov v bolniSnicah, zdravilisCih, zaporih, vojasnicah in drugih ustanovah, kjer je gibanje oseb, ki se v njih nahajajo, omejeno ali onemogoceno.

Budisticna kongregacija Dharmaling ima pravico v teh ustanovah v skladu s podrocnimi predpisi zagotavljati versko duhovno oskrbo.

 

XI.

IZENACITEV DOBRODELNIH ORGANIZACIJ BUDISTICNE KONGREGACIJE DHARMALING Z DRUGIMI DOBRODELNIMI ORGANIZACIJAMI

 

Budisticna kongregacija Dharmaling in njene pravne osebe itnl:lio v skladu z ustavnim in pravnim redom Republike Slovenije pravico ustanavljati ustanove oz1roma organizacije, ki se ukvarjajo z dobrodelnostjo in druzbeno solidarnostjo.

Dobrodelne in socialne ustanove Budisticne kongregacije Dharmaling in organizacije, ki se ukvarjajo z dobrodelnos jo

skladu s slovensko zakonod"jO, so glede olajsav, pomoCi in drugih spodbujevalnih

ukrepov izenacene z drugimi podobnimi dobrodelnimi organizacijami v drzavi.

 

 

Lama Shenphen Thubten Rinpoce predstojnik

BUDISTICNA KONGREGACIJA

DHARMALING

Dr. Lovro Sturm predsednik

KOMISIJA VLADE RS

ZA RESE V ANJE ODPRTIII

VPRASANJ VERSKIII SKUPNOSTI

 

 

V Ljubljani, 4. julija 2008