Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Sporazum

med Slovensko skofovsko konferenco

lO

Vlado Republike Slovcnije

o duhovni oskrbi vojaskih oseh v Slovenski vojski

 

Slovenska skofovska konferenca in Ylada Rcpublikc Slovenije sta se na osnovi Ustave Republike Slovenije, ki zagotavlja cclovito postovanje

med katerimi zavzema svoboJa vesti in veroizpovedi (41. Clen Ustave RS) ter njeno neposreùno urcmicevanje na podlagi Ustave (15. clen Ustave RS) pomembno mesto, in v skladu z naéclom svobodnc!,>a delovanja verskih skupnosti (7. cl en Ustave RS) ter z 10. Clenom Soglas ja Komisije Vlade Republ.ike Slovenije za resite v oJprtih vprasanj Rimskokatoliske cerkve in Komisije Slovenske skofovske konference:: za ureditev odnosov z drzavo z dnc 1. fcbma.rja 1999, ki doloéa, da ima Katoliska cerkev v skladu s podroèno zakonodajo pravico do pastoralnega

ddovanja v lJStan ovah, kjer je gibanje nseb, ki se v n jih naJ1ajajo, omejeno ali

oncmogoceno, tcr v zcl ji, da bina cimbolj trajen nacin uredili duhovno oskrbo vojaskih oseb (v nadal jevanju DOV) katoliske vere v Slovenski vo jski (v nadaljevanju SV), sporazumeli o naslednjem:

 

 

1. Clen

1.1. Za ùuhovno oskrbo vo jaskih oscb katol.iskc verc se do poln opravne ustanovitve vojaskega vikariata (ordinariata) in ustreznega mcdnarodnega sporaztuna med RepubWm Slovenijo in Sv. seddem ustanovi sluzba za DOV v SV (vikariat).

1.2. Sluzba DOV v SV (vikariat), ki jo vodi vo jaski vikar, ima iste pristojnosti kot jih ima vo jask.i vikar (ali vo jaski ordinarii) po veljavnih cerkvenih prcdpisih.

 

2. Clen

2.1. Ouhovnn oskrbo opravljajo: vo jaski vikar, namestnik vojas kega vikarja, pumocnik vo jaskt:ga vikarja, vojaski kaplani in dmg1 pastoralni delavci.

2.2. Vo jaskeE,>a vikarja in namestnika vojaskega vikarja imenuje in odpoklice

Slovenska skofovska konferenca, pomoenika vojasktga vikarja, vo jaske kaplane in dmge pastoralne del avce imenuje in odpoldice vojaskih vikar v sugla5ju 5 pristojnirrll ccrkvcnimi oblas tmi.

2.3. Imenovanje in odpoklic vseh navedenih pastoralnih delavcev se opravi v soglasju z Ministrstvom za obrambo.

2.4. Vojaski vikar precllaga osebo za zaposlitev na formacijsko mesto tajnika Sluzbe za DOV v SV, ki je civilna oseba.

 

3. Clen

3.1. Imenovane in precllagane pastoralne delavce Ministrstvo za obrambo zaposli na ustrezno fonnacijsko mesto v Sluzbi za DOV v SV, v skladu s predpisi, ki urejajo zaposlovanje v SV.

3.2. Vsi zaposleni pastoralni delavci so se dolzni ravnati po predpisih in pravilih vojaske sluzbe razen pri pastoralnem delu, kjer se ravnajo po cerkvenih predpisih.

3.3. Vsi zaposleni pas toralni delavci so za svoje pastoralno delovanje odgovomi vojaskemu vikarju, v ostalih zadevah, k.i se t.icejo SV, pa poveljujocemu castniku.

3.4. V primeru krsitve vojaske discipline se pastoralnemu delavcu izrece d.i sciplinski ukrep po predhodno pridobljenem mnenju vo jaskega vikarja.

 

4. Clen

Vojaski vikar je odgovoren za pastoralo:

vojaskih oseb in civilnih usluzbencev Minis trstva za obrambo, ki so katoliske vere;

clanov njihovih dmzin, ki zivijo v istem gospodinjstvu, tudi ce so polnoletni.

 

5. Clen

5.1. Vojaski kaplani koordinirajo, izvajajo in so v celoti odgovorni za duhovno oskrbo v posameznih enotah SV in v vsem, kar zadeva strogo cerkvene dejavnosti, ob upos tevanju internih aktov Ministrstva za obrambo.

5.2. Vojaski kaplani us klajujejo delo pastoralnih delavcev v podrejenih enotah.

 

6. Clen

6.1. Ministrstvo za o brambo je na predlog vojaskega vikarja dolzno poskrbeti za primerne materialne in prosto rske pogoje za delovanje DOV v SV.

6.2. Okvir in oblike delovanja DOV v SV doloci na predlog vojaskega vikarja minister za obrambo.

6.3. Ministrstvo za obrambo dopolni interne akte Ministrstva za obrambo in SV, ki bodo omogocili izva janje DOV v SV.

6.4. N a precllog Slovenske skofovske konference se v upravnem delu Ministrstva za obrambo zaposli oseba, ki je odgovoma za koordinacijo dela med SV in upravnim delom Ministrstva za obrambo na podrocju DOV.

 

7. Clen

Morcbitne:: n tjasnosti iz tcga spor.azuma ali njegovega izva1ania basta oba roJpl nika

 

V Ljubljaru, 21. septembet 2000.

 

Dr. Anton Sttes predsednik

Komisije Sl ovcnskc skofovske konferencc za urcditev odnosov z dr.avo

 

Komisije Vlade Republikc SlovenijL

za rditcv odprtih vpra5anj

Rimsko katoliske ccrhe