Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

SPORAZUM

MED EVANGELICANSKO CERKVIJO V REPUBLIKI SLOVENIJI IN

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE

O DUHOVNI OSKRBI VOJASKIH OSEB V SLOVENSKI VOJSKI

 

Evangelicanska cerkev v Republiki Sloveniji in Vlada Republike Slovenije sta se na osnovi Ustave Republike Slovenije, ki zagotavlja celovito spostovanje clovekovih pravic, med katerimi zavzema svoboda vesti in veroizpovedi (41. cl. Ustave RS) in njeno neposredno uresnicevanje na podlagi Ustave (15. cl. Ustave RS) pomembno mesto, in v soglasju z 9. clenom Sporazuma o pravnem polozaju Evangelicanske cerkve v Republiki Sloveniji z dne 25. januarja 2000, ki doloca, da ima Evangelicanska cerkev

v Republiki Sloveniji pravico do pastoralnega delovanja v ustanovah, kjer je gibanje oseb, ki se v njih nahajajo, omejeno ali onemogoceno (tudi v vojasnicah), ter v zelji, da bi na cimbolj trajen nacin uredili duhovno oskrbo (v nadaljevanju DOV) vojaskih oseb evangelicanske vere v Slovenski vojski (v nadaljevanju SV), sporazumeli o naslednjem:

 

1. clen

1.1 Za duhovno oskrbo vojaskih oseb evangelicanske vere se v okviru Sluzbe za DOV zanje organizira duhovna oskrba.

1.2 Za vojaske osebe evangelicanske vere je v celoti odgovoren evangelicanski duhovnik, ki zaseda formacijsko mesto namestnika vikarja.

 

2. 2. clen

2.1 Duhovno oskrbo za vojaske osebe evangelicanske vere opravljajo: namestnik vojaskega vikarja, vojaski kaplan ter drugi pastoralni delavei.

2.2 Namestnika vojaskega vikarja,vojaskega kaplana in druge pastoralne delavce imenuje in odpoklice Zbor duhovnikov.

2.3  Imenovanje in odpoklic vseh navedenih pastoralnih delavcev se opravi v soglasju z Ministrstvom za obrambo.

 

3. clen

3.1 Imenovane in predlagane pastoralne delavce Ministrstvo za obrambo zaposli na ustrezno formacijsko mesto v Sluzbi za DOV v SV.

3.2  Vsi zaposleni pastoralni delavci se pri pastoralnem delu vkljucijo v obstojeco strukturo SV in pri svojem delu upostevajo poleg ustreznih cerkvenih dokumentov Pravila sluzbe v SV in druge interne akte Ministrstva za obrambo.

3.3  Vsi zaposleni pastoralni delavci so za svoje pastoralno delovanje odgovorni namestniku vojaskega vikarja,v ostalih zadevah, ki se ticejo sv, pa poveljujocemu castniku.

3.4  V primeru vojaskih disciplinskih prekrskov pastoralnemu delavcu vojaski predstojnik izrece disciplinski ukrep po predhodno pridobljenem mnenju namestnika vojaskega vikarja.

 

4. clen

Namestnik vojaskega vikarja je odgovoren za pastoralo:

- vojaskih oseb in civilnih usluzbencev Ministrstva za obrambo, ki so evangelicanske vere;

- clanov njihovih druzin, ki zivijo v  istem gospodinjstvu, tudi ce so polnoletni.

 

5. clen

5.1 Vojaski kaplan koordinira, izvaja in je v celati odgovoren za duhovno oskrbo v posameznih enotah SV in v vsem, kar zadeva strogo cerkvene dejavnosti, ob upostevanju internih aktov Ministrstva za obrambo.

5.2  Vojaski kaplan usklajuje delo pastoralnih delavcev v podrejenih enotah.

 

6. clen

6.1 Ministrstvo za obrambo v dogovoru z namestnikom vojaskega vikarja poskrbi za primerne materialne in prostorske pogoje za pastoralno delovanje.

6.2  Ministrstvo za obrambo v dogovoru z namestnikom vojaskega vikarja poskrbi za formacijo, status in temu primerne dohodke za zaposlene pastoralne delavce.

6.3 Okvir in oblike pastoralnega delovanja na predlog namestnika vikarja doloci minister za obrambo.

6.4 Ministrstvo za obrambo dopolni interne akte Ministrstva za obrambo in SV, ki bodo omogocili izvajanje pastoralne dejavnosti.

 

7. clen

Morebitne nejasnosti iz tega sporazuma ali njegovega izvajanja bosta oba podpisnika usklajeno resevala.

 

 

V Ljubljani, 20. oktobra 2000

 

 

Geza ERNISA senior Evangelicanske cerkve v Republiki Sloveniji

Mag. Rudi SELIGO predsednik Mesane komisije

Vlade Republike Slovenije in Evangelicanske cerkve