Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O NAVRÁTENÍ VLASTNÍCTVA K NEHNUTEĽNÝM VECIAM CIRKVÁM A NÁBOŽENSKÝM
SPOLOČNOSTIAM A PRECHODE VLASTNÍCTVA K NIEKTORÝM NEHNUTEĽNOSTIAM

(Zákon, 161/2005 Z.z., zo 17. marca 2005, Uverejnené v Zbierke zákonov č. 68/2005 strana 1336)

 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

 

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

 

§ 1

Predmet zákona

Tento zákon upravuje navrátenie vlastníctva k nehnuteľným veciam, ktoré nebolo vydané podľa osobitného predpisu, 1) a prechod vlastníctva k niektorým nehnuteľným veciam.

 

DRUHÁ ČASŤ

NAVRÁTENIE VLASTNÍCTVA

 

§ 2

Oprávnené osoby

(1) Vlastnícke právo sa vracia k nehnuteľným veciam, ktoré tvoria

a) poľnohospodársku pôdu, 2)

b) hospodárske budovy a iné stavby patriace k pôvodnej hospodárskej usadlosti,

c) lesný pôdny fond, 3) hospodárske stavby a ostatné stavby súvisiace s ním,

d) podiely spoločnej nehnuteľnosti. 4)

(2) Právo na navrátenie vlastníctva k nehnuteľným veciam podľa odseku 1 môže uplatniť oprávnená osoba, ktorou je registrovaná cirkev a náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky vrátane ich útvarov, ktoré majú právnu subjektivitu, 5) ktorých nehnuteľná vec prešla do vlastníctva štátu, obce v období od 8. mája 1945, židovským náboženským obciam od 2. novembra 1938 do 1. januára 1990 spôsobom uvedeným v § 3.

 

§ 3

Dôvody navrátenia vlastníctva

(1) Oprávnenej osobe sa navráti vlastníctvo k nehnuteľným veciam, ktoré prešli do vlastníctva štátu alebo obce na základe

a) odňatia bez náhrady postupom podľa nariadenia Slovenskej národnej rady č. 34/1945 Zb. SNR o poštátnení školstva na Slovensku, nariadenia Slovenskej národnej rady č. 47/1945 Zb. SNR o poštátnení majetku pri školách poštátnených nariadením Slovenskej národnej rady č. 34/1945 Zb. SNR a nariadenia Slovenskej národnej rady č. 80/1945 Zb. SNR o poštátnení internátov,

b) odňatia bez náhrady postupom podľa zákona č. 185/1948 Zb. o poštátnení liečebných a ošetrovacích ústavov a o organizácii štátnej ústavnej liečebnej starostlivosti,

c) odňatia bez náhrady postupom podľa zákona č. 142/1947 Zb. o revízii prvej pozemkovej reformy alebo podľa zákona č. 46/1948 Zb. o novej pozemkovej reforme (trvalej úprave vlastníctva k poľnohospodárskej a lesnej pôde),

d) darovacích zmlúv o prevode nehnuteľností uzavretých darcom v tiesni,

e) kúpnych zmlúv o prevode nehnuteľností uzavretých v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok,
f) vyvlastnenia za náhradu, ak nehnuteľnosť existuje a nikdy neslúžila na účel, na ktorý bola vyvlastnená,
g) vyvlastnenia bez vyplatenia náhrady,

h) prevzatia bez právneho dôvodu,

i) prevzatia podľa opatrenia Povereníctva financií a Povereníctva školstva a kultúry z 20. apríla 1960 č. 53/774/60 a rozhodnutia Mestského národného výboru v Bratislave, finančného odboru z 10. januára 1961 č. 293/1961 v spojení s rozhodnutím Obvodného národného výboru Bratislava-Staré Mesto z 27. februára 1961,

j) zákona č. 81/1949 Zb. SNR o úprave právnych pomerov pasienkového majetku bývalých urbárnikov, komposesorátov a podobných právnych útvarov a zákona č. 2/1958 Zb. SNR o úprave pomerov a obhospodarovaní spoločne užívaných lesov bývalých urbarialistov, komposesorátov a podobných útvarov.

(2) Nehnuteľná vec sa vydá oprávnenej osobe v stave, v akom je ku dňu účinnosti tohto zákona.

(3) S lesnými pozemkami sa vydajú aj investičné lesné cesty alebo ich časti podľa osobitného predpisu6) vybudované z prostriedkov štátu. Nehnuteľná vec sa vydá oprávnenej osobe s dokumentáciou, ktorá k tejto prislúcha.

 

§ 4

Povinná osoba

(1) Povinnou osobou je právnická osoba, ktorá ku dňu účinnosti tohto zákona spravuje nehnuteľné veci vo vlastníctve Slovenskej republiky, obce alebo nehnuteľnú vec drží.

(2) Povinná osoba je povinná s nehnuteľnými vecami až do navrátenia vlastníctva k nehnuteľným veciam oprávnenej osobe nakladať so starostlivosťou riadneho hospodára7) a nemôže nehnuteľnú vec previesť odo dňa účinnosti tohto zákona do vlastníctva iného; takýto právny úkon je neplatný. Právo na náhradu škody, ktorú povinná osoba spôsobí oprávnenej osobe porušením týchto povinností, zostáva nedotknuté.

(3) Oprávnená osoba, ktorej bolo navrátené vlastníctvo k nehnuteľnej veci, nemôže proti povinnej osobe uplatňovať iné nároky súvisiace s navrátením vlastníctva k nehnuteľnej veci, než sú uvedené v tomto zákone.

 

§ 5

Lehoty

(1) Právo na navrátenie vlastníctva k nehnuteľným veciam môže uplatniť oprávnená osoba písomnou výzvou voči povinnej osobe do 30. apríla 2006, ak v tejto lehote preukáže skutočnosti podľa § 3. Neuplatnením práva v tejto lehote právo zaniká.

(2) Povinná osoba uzavrie s oprávnenou osobou do 60 dní od doručenia písomnej výzvy dohodu o vydaní nehnuteľnej veci. Ak k prechodu vlastníctva bude potrebné vykonať úkony podľa osobitného predpisu,8) začína plynúť táto lehota po vykonaní týchto úkonov.
(3) Ak povinná osoba nevyhovie písomnej výzve podľa odseku 2 alebo ak jej sídlo nie je známe, môže oprávnená osoba uplatniť svoje nároky na súde v lehote 12 mesiacov od doručenia písomnej výzvy, inak právo zaniká.

 

§ 6

Nehnuteľnosti, ku ktorým sa vlastníctvo nenavracia

Vlastníctvo sa nenavracia k

a) pozemku, na ktorom bol po prevode alebo prechode do vlastníctva štátu zriadený cintorín,

b) pozemku, ktorý bol po prechode alebo prevode do vlastníctva štátu zastavaný; ak bol pozemok zastavaný stavbou, ktorá slúži zariadeniam telesnej kultúry, zdravotníctva, kultúry, na poskytnutie služieb sociálnej starostlivosti alebo sociálnych služieb na pracovnú rehabilitáciu a zamestnávanie telesne postihnutých osôb a na školské účely, nemožno vydať ani priľahlé pozemky slúžiace na tieto účely,

c) pozemku, na ktorom bola zriadená záhradková alebo chatová osada,9)

d) pozemku, na ktorom sú telovýchovné a športové zariadenia,

e) pozemku, ktorý slúži na účely obrany štátu, ťažbu vyhradených nerastov, chráneného areálu, národnej prírodnej pamiatky, chráneného krajinného prvku alebo ich ochranného pásma s tretím stupňom alebo štvrtým stupňom ochrany.

 

TRETIA ČASŤ

PRECHOD VLASTNÍCTVA

 

§ 7

Predmet prechodu vlastníctva

Z vlastníctva Slovenskej republiky, obcí dňom účinnosti tohto zákona prechádza vlastníctvo na

a) Reformovanú kresťanskú cirkev na Slovensku a jej útvary, ktoré majú právnu subjektivitu, 5) podľa prílohy č. 1,

b) Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku a jej útvary, ktoré majú právnu subjektivitu, 5) podľa prílohy č. 2,

c) Rímskokatolícku cirkev, Bratislavsko-trnavskú arcidiecézu podľa prílohy č. 3.

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

§ 8

Konanie

(1) Konanie súvisiace s vydaním nehnuteľných vecí podľa tohto zákona sa oslobodzuje od správnych poplatkov a súdnych poplatkov.

(2) Úhradu nákladov spojených s prípadným zameraním vydaných nehnuteľností zabezpečí štát.

(3) Pri uplatňovaní práva podľa tohto zákona sú dotknuté orgány štátnej správy, obce a iné právnické osoby podľa § 4 povinné spolupracovať a poskytnúť pomoc tomu, kto preukáže, že je oprávnenou osobou.

 

§ 9

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2005.

 

Ivan Gašparovičv. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

 

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam v znení zákona č. 97/2002 Z. z.

2) Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) Zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov.

4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 217/2004 Z. z.

5) Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z.

6) § 22a zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 12/2004 Z. z.

7) § 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z.

8) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

9) § 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Príloha č. 1

k zákonu č. 161/2005 Z. z.

K. ú.

Stav podľa pozemkovej knihy


1. K. ú. Višňové, okres Revúca

Číslo PK vložky: 55

Parc. č. 2 kostol a okolie (výmera 40 štv. siah)

List vlastníctva č. 77, parc. č. 2, výmera 334 m2 kostol.

2. K. ú. Otročok, okres Revúca

Číslo PK vložky: 320

Parc. č. 35/a kostol a okolie (výmera 629 m2)

List vlastníctva č. nie je.

3. K. ú. Žiar, okres Revúca

Číslo PK vložky: 2

Parc. č. 31 kostol a okolie (výmera 1497 štv. siah)

List vlastníctva č. 168, parc. č. 31, výmera 4729 m2.

4. K. ú. Rašice, okres Revúca

Číslo PK vložky: 68

Parc. č. 1 kostol (výmera 46 siah)

List vlastníctva č. 161, parc. č. 1, výmera 154 m2.

5. K. ú. Behynce, okres Revúca

Číslo PK vložky: 2

Parc. č. 53 kostol (výmera 48 štv. siah)

List vlastníctva č. 106, parc. č. 1, výmera 579 m2.

6. K. ú. Stránska, okres Rimavská Sobota

Číslo PK vložky: 1

Parc. č. 1 reformátsky dom (448 štv. siah)

List vlastníctva č. 225 pre parcelu súboru E č. 1.

7. K. ú. Hubovo, okres Rimavská Sobota

Číslo PK vložky: 1

Parc. č. 60/b kostol a zvonica (výmera 100 štv. siah)

Číslo vložky 53

Parc. č. 60/a fara (výmera 302 štv. siah)

List vlastníctva č. 469 (pôvod parcely 60/a, 60/b

parcely súboru E : 833/2 ost. p. 8344 m2, list vlastníctva č. 539.

8. K. ú. Polina, okres Revúca

Číslo PK vložky: 378

Parc. č. 1189/1 cintorín (výmera 4316 m2)

List vlastníctva č. 359 pre parcelu súboru E č. 1189/1.


Príloha č. 2

k zákonu č. 161/2005 Z. z.

K. ú.

Stav podľa pozemkovej knihy


1. K. ú. Prešov
Prešovské kolégium Východného dištriktu na Slovensku s pozemkom
List vlastníctva č. 8387, výmera 6878 m2.
2. K. ú. Bratislava
Pozemok a stavba, Zámočnícka ul. 10, Bratislava, nehnuteľnosti pozemku a stavby LV č. 1656, parcelné č. 42, súpisné č. 1405/1.
3. K. ú. Gelnica
Budova a pozemok
List vlastníctva č. 1, výmera 429 m2.

Príloha č. 3
k zákonu č. 161/2005 Z. z.
1. K. ú. Staré Mesto, okres Bratislava I Kapitulská ulica
Číslo PK vložky: 1041
Parcely č. 470 dom o výmere 1841 m2, č. 471 záhrada o výmere 282 m2, č. 472 záhrada o výmere 578 m2
List vlastníctva č. 45 (Seminár Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty UK)
Parcely č. 470 zastavaná plocha dom súpisné číslo 321 o výmere 1841 m2, č. 471 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 282 m2, č. 472 záhrady o výmere 578 m2
2. K. ú. Staré Mesto, okres Bratislava I Kapitulská ulica
Číslo PK vložky: 1043
Parcely č. 451 záhrada o výmere 119 m2, č. 452 dom o výmere 356 m2
List vlastníctva č. 3395 (Seminár Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty UK)
Parcely č. 451 záhrada o výmere 119 m2, č. 452 zastavaná plocha dom súpisné číslo 1309 o výmere 356 m2
3. K. ú. Staré Mesto, okres Bratislava I Kapitulská ulica
Číslo PK vložky: 14573 (pôvodná PKV č. 1042)
Parcela č. 433 dom o výmere 382 m2 List vlastníctva č. 2858
Parcela č. 433 zastavaná plocha dom súpisné číslo 100301 o výmere 382 m2
4. K. ú. Staré Mesto, okres Bratislava I Kapitulská ulica
Číslo PK vložky: 340 (pôvodná PKV č. 1047)
Parcela č. 444 dom o výmere 197 m2
List vlastníctva č. 1656
Parcela č. 444 zastavaná plocha dom súpisné číslo 100119 o výmere 197 m2