Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O ZMIERNENÍ NIEKTORÝCH MAJETKOVÝCH KRÍVD SPÔSOBENÝCH CIRKVÁM A NÁBOŽENSKÝM SPOLOČNOSTIAM

(Zákon 97/2002 Z.z., z 5. februára 2002,)

 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z.z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

 

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z.z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

"(3) Predmetom vrátenia sú aj pozemky, ktoré sú súčasťou lesného pôdneho fondu v národnom parku. S pozemkami sa vydávajú aj hospodárske budovy a ostatné stavby slúžiace lesnej výrobe, nachádzajúce sa v rozhodujúcom období na týchto pozemkoch, bez ohľadu na neskoršiu zmenu ich skutočného využitia.".

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

2. Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

"(2) Oprávnenou osobou po Nemeckej evanjelickej a.v. cirkvi v Slovenskej republike a jej cirkevných organizačných jednotkách podľa odseku 1 je na vydanie veci podľa § 4 ods. 2 písm. i) Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku a jej cirkevné organizačné jednotky.".

3. V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

"i) prevzatia podľa opatrenia Povereníctva financií a Povereníctva školstva a kultúry z 20. apríla 1960 č. 53/774/60 a rozhodnutia Mestského národného výboru v Bratislave, finančného odboru, z 10. januára 1961 č. 293/1961, v spojení s rozhodnutím Obvodného národného výboru Bratislava-Staré Mesto z 27. februára 1961.".

4. § 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

"(4) S lesnými pozemkami sa vydajú aj investičné lesné cesty vybudované z prostriedkov štátu, ako aj hospodárske budovy a ostatné stavby slúžiace lesnej výrobe vybudované z prostriedkov štátu, nachádzajúce sa na lesných pozemkoch v rozhodujúcom období vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností, bez ohľadu na neskoršiu zmenu ich skutočného využitia.".

5. V § 5 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: "Na vydanie veci uvedenej v § 1 ods. 3 a v § 4 ods. 2 písm. i) a v odseku 4 vyzve oprávnená osoba povinnú osobu písomne najneskôr do 31. decembra 2002, inak právo zaniká.".

6. V § 7 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová "sú súčasťou lesného pôdneho fondu v národnom parku".

 

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2002.

 

Rudolf Schuster v.r.

Jozef Migaš v.r.

Mikuláš Dzurinda v.r.