Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

REGULAMENTUL DE APLICARE A DISPOZITIILOR PENTRU PERSOANELE JURIDICE (ASOCIATII SI FUNDATII) DIN 06.02.1924

(în M.Of. al României, În vigoare de la 19 aprilie 1924 până la 30 aprilie 2000)

 

CAPITOLUL 1

DISPOZITII GENERALE

 

Art. 1. -

Asociatiile si Fundatiile, fara scop lucrativ sau patrimonial, create si organizate de particulari, vor dobindi personalitatea juridica pe baza legii promulgata prin Decretul regal Nr. 452 din 3 februarie 1924 si in conditiile stabilite de prezentul regulament. (Legea art. 1).

 

Art. 2. -

Persoanele juridice existente la promulgarea legii vor continua sa functioneze potrivit dispozitiilor legilor, hotaririlor sau actelor care le-au constituit, intrucit nu vor fi contrare dispozitiilor de ordine publica, prevazuta de legea persoanelor juridice. (Legea art. 2).

 

Art. 3. -

De la data promulgarii legii pentru persoanele juridice, orice modificare de statute ori acte constitutive sau transformare a caracterului asociatiei sau asezamintului, orice modificare a organelor de administratie si de control, de incetarea sau dizolvarea persoanei juridice, de lichidare si de atribuire de bunuri atit ale persoanelor juridice de drept privat, existente, cit si ale celor ce se vor forma in viitor, nu se vor putea face decit in conformitate cu dispozitiile acelei legi. (Legea art. 8).

 

Art. 4. -

Persoanele juridice de drept privat nu pot primi liberalitati decit daca vor fi autorizate in acest scop prin decret regal, dat pe baza unui jurnal al consiliului de ministri, in urma raportului ministrului sub controlul caruia cade scopul institutiei. (Legea art. 10)

 

Art. 5. -

Sint scutite de autorizare contributiile sau donatiile, initiale, cotizatiile periodice si subventiile Statului roman, ale judetelor, comunelor si in genere a tuturor persoanelor de drept public, precum si darurile manuale in bani sau obiecte.

In aceste din urma cazuri, directia persoanei juridice va fi obligata sa faca sa se emita chitante individuale dintr-un registru cu matca. (Legea art. 32).

 

Art. 6. -

In ce priveste contributiile primite in bani, efecte sau articole de orice natura, pe calea apelului la caritatea publica, se va proceda in conformitate cu dispozitiile prevazute in legea pentru reglementarea si controlul apelurilor la contributia benevola a publicului, promulgata in Monitorul Oficial nr. 51 din 8 iunie 1923. (Legea art. 32).

 

CAPITOLUL 2

DOBINDIREA PERSONALITATII JURIDICE SI INSCRIEREA PERSOANELOR JURIDICE

 

Art. 7. -

Personalitatea juridica se acorda asociatilor si asezamintelor fara scop lucrativ sau patrimonial de catre tribunalul civil in circumscriptia caruia s-au constituit, pe baza cererii celor direct interesati. (Legea art. 86).

 

Art. 8. -

Cererea pentru dobindirea personalitatii juridice va fi semnata:

a) Pentru asociatii de catre membrii fondatori, de catre directie sau de 7 asociati;

b) Pentru fundatii, numai de fondator, cind fundatia este facuta prin acte intre vii, iar dupa moartea sa si pentru fundatiile testamentare, de organele de directie si administratie, sau de ministerul in competenta caruia cade scopul asociatiei sau asezamintului.

Cererea se va prezenta tribunalului de toti semnatarii sau de unul din ei. (Legea art. 86 si 87).

 

Art. 9. -

Cererea de dobindire a personalitatii juridice va trebui sa cuprinda:

1. Titlu sau denumirea persoanei juridice;

2. Obiectul si scopul;

3. Sediul sau principal si sucursalele (filialele), de vor fi;

4. Numele, profesiunea si domiciliul persoanelor care sub orice titlu sint insarcinate cu directia sau administratia;

5. Data actelor de constituire a fundatiei sau asociatiei. (Lege art. 85).

 

Art. 10. -

La cererea de dobindire a personalitatii juridice se vor alatura:

a) Copii legalizate in 3 exemplare de pe actul autentic de constituire si de pe statute, iar daca scopul persoanei juridice cade in competenta a doua sau mai multe ministere, se vor alatura inca un numar suficient de exemplare din aceste acte;

b) Copie de pe actele de numirea sau de alegerea organelor de directie si administratie, cind acestea au fost desemnate dupa constituire;

c) Copie certificata de pe procesul-verbal al sedintei, cind adoptarea statutelor sau numirea organelor de administratie s-a facut intr-o adunare generala. (Lege art. 87).

 

Art. 11. -

Tribunalul constatind ca formele si cerintele articolelor de mai sus sint indeplinite, va cere prin adresa avizul ministerului in competenta caruia cade scopul asociatiei sau asezamintului, inaintindu-i totodata si un exemplar de statute si act constitutiv.

In cazul cind scopul persoanei juridice cade in competenta a doua sau mai multe ministere, se va cere si avizul acestora. (Lege art. 3 si 89).

 

Art. 12. -

Ministerul respectiv odata sesizat va proceda la cercetarile necesare, dindu-se avizul sau in termen de 15 zile libere de la primirea adresei tribunalului.

Avizul ministerului va cuprinde informatiile necesare asupra unitatii asociatiei sau asezamintului, cit si daca actul constitutiv si statutele contin toate dispozitiile necesare pentru a asigura realizarea scopului si o buna administratie a fondurilor.

Daca asociatia sau asezamintul in momentul cind se cere dobindirea personalitatii juridice e deja in activitate, se va arata si felul activitatii ei in raport cu scopul si cu dispozitiile statutelor sau regulamentelor, in baza carora a functionat.

Odata cu avizul, ministerul va restitui tribunalului exemplarul de statut si act constitutiv ce i s-a trimis. (Legea art. 3 si 89).

 

Art. 13. -

Dupa primirea avizului ministerului competent sau dupa expirarea termenului prevazut la articolul precedent, tribunalul fixeaza ziua de judecata, citind pe ministerul competent si pe persoanele ce au semnat cererea, la sediul declarat al asociatiei sau asezamintului. (Legea art. 3 si 89).

 

Art. 14. -

La termen tribunalul va cerceta in camera de consiliu daca actele depuse pentru dobindirea personalitatii juridice indeplinesc conditiile prevazute de legea si regulamentul persoanelor juridice si, dupa ascultarea partilor si a concluziilor delegatului ministerului competent si ale ministerului public, va pronunta sentinta in sedinta publica.

In caz de admitere a cererii, va ordona si inscrierea persoanei juridice in registrul respectiv.

Neprezentarea concluziilor orale sau scrise ale ministerului competent se considera in favoarea constituirii persoanei juridice. (Legea art. 3 si 89).

 

Art. 15. -

Sentinta se da fara drept de opozitie si cu apel in termen de 10 zile de la pronuntare.

Apelul se declara de partile interesate, de ministerul public sau de ministerul respectiv la grefa tribunalului si se judeca cu aceeasi procedura ca si la tribunal, in termen de cel mult 15 zile de la declararea lui.

Decizia Curtii nu este supusa opozitiei, ci numai recursului in termene de 15 zile de la pronuntare. (Legea art. 7).

 

Art. 16. -

Hotarirea judecatoreasca de admitere ramasa definitiva va fi inscrisa in registrul special al persoanelor juridice prin ingrijirea grefierului.

Numai dupa indeplinirea acestei formalitati persoana juridica va avea fiinta legala. (Legea art. 4 si 90).

 

Art. 17. -

Inscrierea in registru va cuprinde dupa actele din dosar, toate datele prevazute la art. 9 si 10 din Regulament, precum si data si numarul hotaririi care i-au dat fiinta si ordonat inscrierea.

Mentiune despre aceasta inscriere se va face pe toate cele 3 exemplare de statute si acte constitutive prevazute la art. 10 litera a. (Lege art. 91).

 

Art. 18. -

Dupa inscrierea deciziei definitive in registrul persoanei juridice, grefa este obligata:

a) A face sa se publice fara intirziere textul acestei inscrieri in Monitorul Oficial si in 2-3 ziare mai raspindite, la staruinta si pe contul celor interesati;

b) Sa comunice ministerului competent o copie de pe decizia de inscriere, insotita de un exemplar din statute si din actul constitutiv, cu mentiunea prevazuta de ultimul alineat din art. precedent.

Un al doilea exemplar de pe statute si de pe actul constitutiv se va elibera directiei persoanei juridice, iar cel de al treilea exemplar se va pastra la dosarul respectiv. (Legea art. 92).

 

Art. 19. -

Organele de directie sau lichidatorii persoanei juridice si orice persoana interesata va declara imediat grefei spre inscriere in registrul persoanelor juridice si spre publicare:

Orice modificare a statutelor si in general a organizarii sau scopului persoanei juridice si incetarea, dizolvarea sau lichidarea ei;

Orice modificare privind compunerea, atributiile, schimbarea de domiciliu, numirea si inlocuirea organelor de directie, administratie si lichidare.

Persoanele desemnate mai sus se vor ingriji totodata si de publicarile necesare. Odata cu declaratiile de inscriere se vor remite grefierului si toate actele justificative necesare in sprijinirea cererii. (Lege art. 93).

 

Art. 20. -

In caz de schimbare de domiciliu, toate inscrierile si inregistrarile ulterioare cerute de lege se vor face la grefa tribunalului noului domiciliu.

In acest caz, directia persoanei juridice va cere tribunalului vechiului sediu ca, pe baza actului care hotaraste schimbarea domiciliului, sa radieze inscrierea in registrul sau si in acelasi timp sa se comunice tribunalului noului sediu, spre inscrierea din nou, copie certificata de pe toate notele inscrise in registrul de la tribunalul vechiului sediu pina la data mutarii domiciliului asociatiei sau asezamintului. (Lege art. 93).

 

Art. 21. -

Un asezamint creat de o persoana juridica nu poate avea o personalitate distincta de aceea a persoanei juridice care l-a creat, decit daca i se recunoaste formal aceasta, in conditiile statornice de lege.

Nu se poate recunoaste personalitatea juridica asociatiilor si fundatiilor care au un obiect ilicit, contra ordinei publice sau bunelor moravuri sau care sint formate in vederea unui asemenea scop. (Lege art. 5 si 6).

 

CAPITOLUL 3

CONSTITUIREA, ORGANIZAREA, FUNCTIONAREA SI INCETAREAPERSOANELOR JURIDICE

 

Art. 22. -

Organizatiile care pot dobindi personalitatea juridica, in baza legii, se deosebesc in asociatii si fundatii. (Lege art. 31).

 

Art. 23. -

Asociatia este conventia prin care mai multe persoane pun in comun, in mod permanent, contributia lor materiala, cunostintele si activitatea lor pentru realizarea unui scop care nu urmareste foloase pecuniare sau patrimoniale.

Scopul acestui fel de asociatii poate fi pur ideal, sa corespunda intereselor generale ale colectivitatii, sau numai unei categorii sociale din care asociatii fac parte, sau in fine sa corespunda intereselor personale nepatrimoniale ale asociatilor. (Lege art. 31).

 

Art. 24. -

Fundatia este actul prin care o persoana fizica sau juridica constituie un patrimoniu distinct si autonom de patrimoniul sau propriu si-l destina, in genere, in mod permanent realizarii unui scop ideal de interes obstesc. (Lege art. 66).

 

A. Constituirea

 

Art. 25. -

Constituirea asociatiilor si fundatiilor intre vii, in vederea dobindirii personalitatii juridice, se va face numai pe baza de acte autentice.

De asemenea vor fi facute in forma autentica: statutele ce vor trebui sa insoteasca actul de constituire al asociatiei, ca si actele sau orice alte alcatuiri ar putea insoti actul de fundatie, precum si orice modificari ulterioare aduse acestor acte. (Lege art. 33 si 67).

 

Art. 26. -

Fundatia testamentara se va constitui printr-una din formele prevazute pentru testamente. (Lege art. 67).

 

Art. 27. -

Actele constitutive vor cuprinde in mod obligatoriu:

Pentru asociatii:

a) Denumirea asociatiei;

b) Sediul principal;

c) Numele si contributiile materiale ale fondatorilor: in numerar, in efecte sau in orice fel de bunuri, cu evaluarea pe pretul curent, constituind patrimoniul initial al asociatiei;

d) Numarul si numele persoanelor care compun asociatia, precum si a acelor care formeaza consiliul de administratie si comisia de control, cu mentiunea profesiunii, domiciliului si nationalitatii lor.

Pentru fundatii:

1. Scopul.

2. Constituirea patrimoniului. (Lege art. 34 si 72).

 

Art. 28. -

Statutele asociatiilor sau fundatiilor vor cuprinde in mod obligatoriu:

a) Denumirea asociatiei sau fundatiei;

b) Scopul si obiectul;

c) Durata;

d) Sediul principal si al filialelor, daca sint;

e) Modul de alcatuire si de functionare a organelor de administratie, directie si de control.

In ce priveste asociatiile, statutele vor specifica si modul de completare a patrimoniului initial, precum si modalitatea stabilirii cotizatiilor periodice. (Lege art. 33, 34 si 73).

 

Art. 29. -

Asociatia pentru a putea dobindi personalitatea juridica, trebuie sa fie compusa din cel putin 20 de membri si sa prezinte in statute o organizare din care sa rezulte vointa cooperativa independenta de vointa asociatilor ca indivizi si constituirea unui patrimoniu distinct si autonom de patrimoniul individual al fiecarui asociat.

Patrimoniul social de fondare sa fie in masura de a realiza cel putin partial scopul pentru care se constituie asociatia.

Statutele asociatiei vor prevedea formalitatile si conditiile de admitere pentru membrii, ca: etate, sex, profesiune etc.

De asemenea, cazurile de excludere, procedura de urmat si organele in drept a o pronunta. In lipsa unor asemenea dispozitii statutare, excluderea nu se poate pronunta decit de adunarea generala cu o majoritate de 2/3 a membrilor prezenti.

Asociatul se poate retrage oricind din asociatie cu conditia de a-si comunica cererea directiei cu cel putin 6 luni inainte de finele anului social (Lege art. 32).

 

Art. 30. -

Se specifica ca, in ce priveste conditiile de admitere ale membrilor in asociatiile cu caracter profesional, statutele vor trebui sa respecte in totul dispozitiile speciale ale art. 2 alin. I, art. 4 si art. 60 din legea asupra sindicatelor profesionale, publicata in Monitorul Oficial nr. 41 din 26 mai 1921 (Lege art. 106).

 

B. Organizarea

 

Art. 31. -

Asociatiile si fundatiile sint conduse de organe de directie si administratie si controlate de organe proprii de verificare, in afara de controlul exercitat conform legii de catre ministerele respective (Lege art. 35).

 

Art. 32. -

Statutele asociatiei sau actele care vor regula organizarea fundatiei vor trebui sa specifice in mod precis alcatuirea si atributiile consiliului de administratie, a directiei si a organelor de control (Lege art. 37 si 72).

 

Art. 33. -

Consiliul de administratie va lucra in marginea drepturilor conferite de statute sau a puterilor delegate lui de adunarea generala.

Privitor la functionarea consiliului de administratie, statutele vor specifica:

a) Numarul membrilor ce urmeaza sa-l compuna, durata numirii sau alegerii lui, modalitatea si epoca reinnoirii;

b) Data cind urmeaza sa aiba loc sedintele si majoritatea cu care se ia hotaririle;

c) Persoana sau persoanele din sinul consiliului care vor reprezenta institutia, in toate actele vietii sale juridice, daca acest drept nu este special rezervat prin statute directiei;

d) Modul cum se vor completa locurile devenite vacante in sinul consiliului pina la tinerea adunarii generale (Lege art. 35).

 

Art. 34. -

Directia persoanei juridice va putea fi incredintata uneia sau mai multor persoane, care vor lucra in conformitate cu dispozitiile statutare, sau in lipsa acestora pe baza hotaririi adunarii generale (Lege art. 35).

 

Art. 35. -

Organele de control vor functiona numai pe baza dispozitiilor statutare sau a actelor care organizeaza functionarea fundatiei, autoritatea ei nefiind subordonata decit adunarii generale, sau altor organe superioare anume specificate in aceste acte (Lege art. 35).

 

Art. 36. -

Cind vreunul din organele de administratie si de control ale asociatiei nu pot functiona din cauza absentei, vacantei, bolii sau oricarei alte cauze de impiedicare a vreunuia din membrii lor si cind statutele nu dispun in consecinta, locurile se vor completa de presedintele tribunalului de la sediul asociatiei, din oficiu sau la cererea celor interesati, dind delegatie provizorie in conditiile statutelor, actului constitutiv si legii asociatiilor ce personal va crede ca ar putea raspunde mai bine acestor chemari si care vor functiona, pina la convocarea adunarii generale, in conditiile stabilite de statut si lege (Lege art. 46).

 

Art. 37. -

Cind organele de administratie si de control, ale fundatiilor n-au fost determinate prin actul de constituire sau cind ele nu mai pot fi completate din orice cauza, atunci numirea lor se va face de Curtea de apel, la cererea ministerului public, a ministerului competent sau la staruinta uneia din partile interesate (Lege art. 74).

 

Art. 38. -

Cind organizarea fundatiei se constata insuficienta pentru a asigura conservarea bunurilor sau realizarea scopului urmarit, ea se poate modifica prin decizia Curtii de apel.

Decizia Curtii se va da pe baza cererii organelor de administratie a fundatiei sau a ministerului competent, dupa ce se va fi luat si avizul comisiei superioare a persoanelor juridice.

Decizia Curtii de apel va stabili si bazele noii organizari, care vor servi la modificarea regulamentului de organizare si functionare a fundatiei, fie la intocmirea unui nou regulament.

Regulamentul se modifica sau se intocmeste de organele de directie si administratie ale fundatiei, se aproba de ministerul care reprezinta interesele generale servite de fundatie si se transcrie in extras in registrul de persoane juridice, indeplinindu-se formalitatile prevazute de regulamentul de fata.

Atit organele de directie si de administratie cit si ministerul si autoritatea judecatoreasca vor da intotdeauna dispozitiilor nelamurite din actul de fundatie interpretarea care poate asigura scopul fundatiei.

Dupa aceeasi procedura, Curtea de apel luind si avizul comisiei superioare a persoanelor juridice, va putea modifica scopul fundatiei in parte realizabil, atunci cind se constata ca el nu mai are caracterul lui primitiv si fundatia nu mai corespunde nevoilor sociale si intentiilor ce fondatorul ar manifesta in mod normal daca i-ar sta in putinta.

La modificarea sau intocmirea regulamentului fundatiei se vor avea in vedere dispozitiile din prezentul regulament privitoare la organizarea si functionarea persoanelor juridice (Lege art. 78 si 79).

 

Art. 39. -

Daca patrimoniul fundatiei nu este suficient sau daca din orice alte cauze fundatia nu poate fi astfel organizata incit sa asigure realizarea scopului pentru care a fost creata, Curtea de apel, cu avizul comisiei superioare a persoanelor juridice, poate dispune, daca actul de fundatie nu se opune, ca patrimoniul ei sa fie trecut la o alta fundatie de drept privat din tara sau institutie de drept public, avind acelasi scop sau un scop cit mai asemanator posibil.

Se vor respecta pe cit posibil dispozitiile fondatorului, conciliabile cu noua situatie.

Hotarirea Curtii se va face pe baza cererii, fie a organelor de directie sau administratie ale fundatiei, fie a ministerului sub controlul caruia cade fundatia.

In asemenea cazuri se va face si radierea din registrul persoanelor juridice a fundatiei dizolvate prin decizia Curtii de apel (Lege art. 76).

 

Art. 40. -

Asociatia, in afara de organele de administratie si de control prevazute la art. 73 din lege, va avea ca organ superior o adunare generala formata din asociatii care intrunesc conditiile prevazute de statute.

Toti asociatii au drept de vot egal (Lege art. 36 si 39).

 

Art. 41. -

Statutele vor stabili:

1. Data tinerii adunarii generale ordinare;

2. Cazurile cind se poate convoca adunarea generala extraordinara;

3. Formalitatile convocarii si organele in drept de a le convoca.

Cind statutele nu dispun, convocarea se va face de directia sau consiliul de administratie, din oficiu sau dupa cererea scrisa sau motivata a cel putin o cincime din numarul asociatilor; de asemenea se va putea face de tribunal in cazurile prevazute la art. 37 din lege.

Convocarea va trebui sa cuprinda ziua, ora si locul unde urmeaza a se tine adunarea, precum si ordinea de zi; in afara de cazurile urgente, constatate de conducere, convocarea va fi comunicata cu cel putin 3 zile libere tuturor partilor interesate;

4. Modul constituirii biroului adunarii;

5. Numarul de membri ce trebuie sa fie prezenti la prima si a doua convocare pentru ca adunarile sa fie considerate valabil constituite, cit si majoritatile cu care se pot lua hotaririle.

Daca statutele nu dispun, sedintele adunarii nu vor putea fi considerate ca valabil constituite decit daca la invitatiile facute au raspuns un numar de membri care dupa prima convocare sa reprezinte majoritatea absoluta din totalul asociatilor.

In caz contrar, adunarea se amina pentru o data stabilita de mai inainte prin ordinea de zi a primei convocari, cind adunarea va putea avea loc cu oricare va fi numarul asociatilor prezenti.

Hotaririle adunarilor generale se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti, in afara de cazurile mai jos specificate:

a) Excluderea asociatilor, cind hotarirea se va lua cu o majoritate de 2/3 din numarul membrilor prezenti;

b) Deciziile privitoare la dizolvarea asociatiei sau la schimbarea scopului social se iau cu majoritate de 2/3 din numarul total al asociatilor prezenti si absenti.

6. Modul de votare:

7. Atributiile adunarii generale (Lege art. 36, 39 si 49).

 

Art. 42. -

Cad in competenta adunarii generale toate actele care nu sint rezervate in mod special prin statute organelor de administratie si de control.

In mod special insa ramin adunarii generale urmatoarele atributii:

1. Verificarea si aprobarea bilantului si a contului de gestiune;

2. Descarcarea de gestiune a consiliului de administratie;

3. Stabilirea prestatiilor si a cotizatiilor la care vor fi supusi asociatii;

4. Alegerea si revocarea organelor de administratie si de control;

5. Aprobarea si modificarea bugetului (Lege art. 38).

 

Art. 43. -

Statutele vor stabili carui organ al asociatiei ii apartine dreptul de a hotari intemeierea de noi filiale, de asemenea asupra modului de functionare al acestor filiale si raporturile dintre filiale si centrala lor (Lege art. 34).

 

Art. 44. -

Statutele asociatiei sau actele care dispun organizarea fundatiilor vor determina data incheierii anului financiar, cind se vor intocmi bilantul si contul de gestiune (veniturile si cheltuielile).

Cind statutele nu fixeaza data incheierii bilantului, acesta va fi intocmit pe data de 31 decembrie (Lege art. 45).

 

Art. 45. -

Bilantul se va incheia pe baza urmatoarelor acte:

a) Inventarul amanuntit al bunurilor mobile si imobile, cuprinzind felul si valoarea lor, ce se va intocmi la finele fiecarui an social. Se va nota in inventar si toate datoriile ce institutia ar avea de plata la aceasta epoca;

b) Registrul-jurnal, in care se va fi notat in tot cursul anului, pe masura efectuarii lor, toate intrarile si iesirile de bunuri mobile sau imobile care contribuie la sporirea sau micsorarea patrimoniului persoanei juridice (Lege art. 45).

 

Art. 46. -

Bilantul in cele doua parti distincte (activul si pasivul) va cuprinde:

1. Elementele constituind activul persoanei juridice si anume;

a) Numerarul aflat in casa sau depus la diferite institutii financiare;

b) Valoarea efectelor publice aflate in casa sau depuse, spre pastrare la alte institutii;

c) Valoarea mobilelor si diverselor instalatii proprii;

d) Valoarea diverselor articole si materiale ce s-ar afla in depozitele institutiei la facerea inventarului, de asemenea valoarea mobilierului, instrumentelor, vehiculelor si altor bunuri asemanatoare etc., care ajuta la atingerea scopului persoanei juridice etc.

2. Elemente constituind pasivul persoanei juridice si anume;

3. Datoriile ce institutia a contractat;

4. Restul formind patrimoniul net al persoanei juridice va figura in bilant:

a) Sub forma unui fond global sau a diverse fonduri speciale prevazute de statute sau actul de fundatie, si

b) Excedentul eventual al anului (Lege art. 45).

 

Art. 47. -

Contul de gestiune (venituri si cheltuieli) intocmit pe baza dispozitiilor speciale prevazute de statute va cuprinde:

1. La venituri

a) Excedentul reportat din anul precedent;

b) Veniturile proprii ale persoanei juridice, si anume: cotizatiile membrilor, taxele cu care contribuie cei ce se folosesc de pe urma operei intreprinsa de institutie, dobinzile si cupoanele rezultate din plasarea sumelor disponibile, veniturile imobilelor precum si ale tuturor intreprinderilor economice proprii;

c) Valoarea subventiilor periodice acordate de diferite institutii publice sau private;

d) Sumele provenite din diverse venituri intimplatoare: donatii, contributii, produsul serbarilor si al apelurilor adresate caritatii publice etc.;

e) Deficitul eventual al anului.

2. La cheltuieli

3. Deficitul eventual reportat din anul precedent;

4. Sumele ce s-au cheltuit, in special pentru realizarea scopului persoanei juridice;

5. Sumele cheltuite cu administratia in general (salarii, iluminat, incalzit, chirii, etc.) si cu intretinerea sau amortizarea mobilelor sau imobilelor institutiei;

6. Excedentul eventual al anului (Lege art. 45).

 

Art. 48. -

Directia sau administratia persoanei juridice, concomitent cu incheierea bilantului si a contului de gestiune pe anul expirat, va proceda la intocmirea bugetului de cheltuieli si venituri pentru anul ce urmeaza (Lege art. 45).

 

Art. 49. -

Bugetul se va intocmi pe capitole si articole, deosebindu-se sumele dupa criteriile prevazute la art. 44 din lege si art. 47 din regulament, privitoare la intocmirea contului de gestiune.

La inregistrarea incasarilor si platilor in general si la aprobarea si ordonantarea cheltuielilor in special, se va tine seama de alocatiile bugetare (Lege art. 45).

 

Art. 50. -

Bilantul, contul de gestiuni si bugetul, dupa ce au fost verificate de organele de control prevazute de statutele persoanei juridice, se vor supune aprobarii adunarii generale sau altor organe speciale prevazute in actul de fundatie sau prin legi speciale (Lege art. 38).

 

Art. 51. -

In termen de trei luni dupa inchiderea bilantului, o copie in doua exemplare dupa conturile prevazute la articolul precedent se va inainta ministerului sub controlul si autoritatea caruia se gaseste persoana juridica.

Ministerul, dupa ce va verifica conturile primite, va inapoia directiei persoanei juridice un exemplar vizat, iar celalalt exemplar se va pastra in arhiva ministerului (Lege art. 45).

 

Art. 52. -

De asemenea, dupa tinerea adunarii generale in care s-a aprobat bilantul si bugetul asociatiei, se va inainta ministerului respectiv si o copie certificata de pe procesul-verbal al sedintei (Lege art. 45).

 

C. Incetarea personalitatii

 

Art. 53. -

Asociatiile si fundatiile isi pierd personalitatea juridica in urmatoarele cazuri:

I. De plin drept:

a) Cind scopul social este indeplinit;

b) Cind scopul social nu mai poate fi realizat;

c) Cind asociatia sau fundatia fiind insolvabila este nevoita sa lichideze.

Pentru persoanele juridice sub forma de asociatie se mai adauga urmatoarele cazuri:

1. Cind a expirat termenul pentru care asociatia a fost constituita;

2. Cind organele de administratie si control nu mai pot fi constituite in conformitate cu statutele;

3. Cind numarul asociatilor va fi scazut sub limita fixata de statute sau de lege.

II. Prin judecata:

a) Cind mijloacele ce se intrebuinteaza pentru realizarea scopului sau insusi scopul au devenit ilicite, contrare bunelor moravuri sau ordinii publice;

b) Cind asociatia sau fundatia, fara a fi indeplinit formalitatile legale necesare pentru transformarea scopului social, urmareste un alt scop decit acela pentru care s-a constituit si pe care l-a declarat;

c) Cind patrimoniul fundatiei este insuficient si Curtea de apel va fi hotarit trecerea la o alta fundatie;

d) Pentru asociatii si cind adunarea generala ia hotariri contrare dispozitiilor statutare sau ale legii.

III. Prin hotarirea puterii executive, in cazurile prevazute de art. 25 si 26 din lege.

1. Prin vointa partilor, in cazul cind adunarea generala a asociatiei va fi hotarit dizolvarea in modul si conditiile prevazute de lege (Lege art. 53).

2. Lichidarea

 

Art. 54. -

Lichidarea patrimoniului persoanelor juridice de drept privat se va face in conformitate cu dispozitiile art. 55-56 din lege. (Lege art. 54-65).

 

Art. 55. -

In caz de dizolvare a persoanei juridice, lichidatorii se vor numi dupa cum urmeaza:

a) Prin sentinta care hotaraste dizolvarea, in caz cind aceasta a avut loc prin judecata;

b) De tribunalul civil de la sediul social, in camera de consiliu, la staruintele ministerului public, sau a oricarui interesat, in cazurile cind dizolvarea a avut loc de drept sau pe baza hotaririi puterii executive;

c) De adunarea generala a asociatiei cind dizolvarea s-a facut pe baza hotaririi acestui organ. In caz cind adunarea generala de lichidare n-a numit lichidatorii, lichidarea patrimoniului se face de chiar organele de directie sau administratie (Lege art. 54).

 

E. Radierea inscrierii si destinatia bunurilor

 

Art. 56. -

Radierea persoanei juridice din registrul de persoane juridice se face pe baza actului care a constatat, declarat sau hotarit dizolvarea sau in urma mutarii sediului persoanei juridice (Lege art. 30).

 

Art. 57. -

Oricare ar fi cauza incetarii personalitatii juridice, patrimoniul persoanei juridice rezultat pe urma lichidarii, va primi destinatia indicata in actul de fundatie sau in statute (Lege art. 27).

 

Art. 58. -

La asociatii, in caz de tacere a statutelor, destinatia o va hotari adunarea generala care a avut loc inaintea dizolvarii.

In lipsa unei dispozitii statutare sau a unei hotariri a adunarii generale sau in fata unei hotariri luate in contra dispozitiilor statutare sau ale legii, destinatia patrimoniului o va hotari comisia superioara a persoanelor juridice dupa ce va lua si avizul ministerului sub autoritatea si controlul caruia cadea persoana juridica desfiintata.

In toate aceste cazuri, bunurile ramase nu vor putea fi atribuite decit unei persoane juridice de drept privat din tara cu scop identic sau similar, sau persoane juridice de drept public reprezentind in Stat interesele servite de persoana juridica desfiintata (Lege art. 27).

 

Art. 59. -

In cazul cind persoana juridica a fost dizolvata prin judecata sau prin hotarirea puterii executive, potrivit art. 53 (&11 alin. a si b si III) din regulament, atunci patrimoniul ei va trece la fondul de asistenta sociala (Lege art. 28).

 

CAPITOLUL 4

UNIUNILE SI FEDERATIILE DE PERSOANE JURIDICE

 

Art. 60. -

Doua sau mai multe persoane juridice se pot constitui in uniuni sau federatiuni, spre realizarea unui scop unitar si apropiat de scopul social al fiecarei persoane juridice in parte.

Aceste asociatii de persoane juridice nu pot dobindi personalitatea juridica decit de la Curtea de apel in circumscriptia careia urmeaza ca uniunea sau federatia sa-si aiba sediul principal.

Personalitatea juridica nu se poate acorda decit daca se constata, din punctul vedere al realizarii scopului general urmarit, necesitatea uniunii sau federatiei.

Nu se poate recunoaste personalitatea juridica unei colectivitati de asociatii sau asezaminte necunoscute ca persoane juridice (Lege art. 5 si 102).

 

Art. 61. -

Procedura de urmat pentru dobindirea personalitatii juridice si inscrierea acestor asociatii de persoane juridice este cea prevazuta la capitolul II din prezentul regulament pentru asociatii.

Se specifica ca pentru dobindirea personalitatii juridice, in afara de avizul ministerului competent, se va cere in toate cazurile in mod obligatoriu si avizul comisiei superioare a persoanelor juridice (Lege art. 102 si 103).

 

Art. 62. -

Reprezentantii uniunii sau federatiei sint obligati ca in cererea de recunostere si inscriere, in afara de stipulatiile prevazute pentru asociatii, sa indice numarul, numele si sediul persoanelor juridice care o formeaza, alaturind si copii de pe deciziile prin care s-a recunoscut fiecareia personalitatea juridica (Lege art. 103).

 

Art. 63. -

Uniunile si federatiile se vor constitui printr-un act constitutiv in forma autentica, insotit de statutele respective, conformindu-se dispozitiilor prevazute in prezentul regulament pentru constituirea, organizarea si incetarea functionarii persoanelor juridice sub forma de asociatii (Lege art. 3 si 103).

 

Art. 64. -

Statutele acestor uniuni sau federatii vor cuprinde intre altele:

a) Regulile dupa care persoanele juridice aderente vor fi reprezentate in consiliul de administratie si in adunarile generale, cit si modalitatea numirii si alegerii organelor de control;

b) Conditiile sub care se pot primi adeziunile persoanelor juridice, stabilite astfel incit sa contribuie la unificarea conducerii si activitatii institutiilor asociate (Lege art. 104).

 

CAPITOLUL 5

SUPRAVEGHERE SI CONTROL

 

Art. 65. -

In afara de controlul instituit prin statute sau actul constitutiv, Statul are un drept general si permanent de supraveghere si control asupra tuturor persoanelor juridice de drept privat fara scop lucrativ, asociatii, fundatii, uniuni sau federatii.

Acest control are ca scop pe deoparte ca persoanele juridice sa functioneze si sa se administreze potrivit cu scopul si dispozitiile statutelor, actelor constitutive si regulamentelor, iar pe de alta parte ca ele sa nu lucreze impotriva bunelor moravuri, ordinii publice si sigurantei Statului (Lege art. 15).

 

Art. 66. -

Actiunea generala de supraveghere si control se exercita de:

1. Ministerul sub autoritatea si controlul caruia cade persoana juridica dupa distinctia de la art. 16 din lege, prin delegatii si inspectorii sai, precum si prin comisia superioara a persoanelor juridice;

2. Ministerul public;

3. Delegatii autoritatilor judetene si comunale, insa numai pentru persoanele juridice pe care le subventioneaza (Lege art. 15).

 

Art. 67. -

Cind scopul persoanei juridice cade in competenta a doua sau mai multe ministere, fiecare din ele au exercitiul actiunii de control si supraveghere.

Cind scopul nu este suficient caracterizat din punctul de vedere al componentei organelor de control, atunci persoanele juridice cad sub supravegherea ministerului de interne (Legea art. 21).

 

Art. 68. -

Cu ocazia exercitarii controlului, delegatii si inspectorii ministerelor vor avea sa se informeze si sa cerceteze daca activitatea persoanei juridice si administrarea fondurilor ei se face in conformitate cu statutele si actele de fondare si in marginea hotaririlor si aprobarilor date de organele superioare instituite prin aceste acte sau prin legi speciale.

De asemenea, daca institutiile create corespund si-si desfasoara actiunea potrivit conditiilor statornicite prin actele lor de baza si daca aceasta activitate nu este contrara conditiilor generale de ordine publica din Constitutie si din legile tarii (Lege art. 15 si 18).

 

Art. 69. -

Delegatii ministerelor, judetelor sau comunelor, sau inspectorii ministerelor, vor face cel putin de doua ori pe an o inspectie amanuntita a activitatii persoanelor juridice subventionate, consemnind cele constatate intr-un raport, pe care il vor inainta ministerului competent.

Pentru persoanele juridice nesubventionate aceasta inspectie se va face cel putin odata pe an, prin delegati speciali ai ministerului competent, din oficiu, sau dupa cererea organelor de directie sau administratie a persoanelor juridice. (Lege, art. 16 si urm.).

 

Art. 70. -

Fiecare minister va face sa se tina un registru special pe intregul minister sau pe directii, in care vor inscrie toate persoanele juridice recunoscute si subordonate controlului si supravegherii lor.

In acelasi registru se va inscrie:

1) Toate modificarile aduse actelor dupa care se conduc persoanele juridice.

2) Data si totalul bilantului si contului de gestiune ce persoanele juridice sint datoare sa le incheie si sa le inainteze anual ministerului.

3) Datele la care s-au facut diverse inspectii. (Lege, art. 92).

Numirea delegatilor, drepturile si indatoririle lor

 

Art. 71. -

Autoritatile de stat, judet sau comuna, de cite ori subventioneaza o persoana juridica, vor avea dreptul de a-si numi delegatul lor permanent pe linga organele de directie sau administratie a acestei institutii.

Cu ocazia acordarii subventiilor, autoritatile respective vor putea cere persoanelor juridice, pe cale de conventii, adoptarea unui program de activitate si introducerea in statutele sau regulamentele lor a modificarilor necesare pentru a asigura aducerea la indeplinire a programului convenit, in marginea scopului social stabilit prin actul de constituire al persoanei juridice subventionate. (Lege, art. 16).

 

Art. 72. -

Autoritatile interesate nu vor putea numi pe linga fiecare din persoanele juridice ce subventioneaza decit un delegat.

Aceeasi persoana poate fi delegata de mai multe autoritati si in acelasi timp ea poate sa indeplineasca aceasta functie pe linga mai multe persoane juridice.

Delegatii vor putea fi numiti dintre functionarii superiori ai autoritatii care exercita controlul sau membrii comitetelor ori ai comisiilor care functioneaza pe linga minister. (Lege, art. 17).

 

Art. 73. -

Delegatii autoritatilor vor colabora cu organele de directie si administratie a persoanelor juridice pe baza instructiunilor primite de la autoritatea sau autoritatile care i-au numit.

In acest scop, delegatii vor participa cu vot consultativ, la hotaririle luate de comitetele de directie sau administratie, opiniile lor contrarii inscriindu-se in procesul-verbal de sedinta.

Directorii sau administratorii sint obligati sa convoace pe delegati la sedinte, inaintindu-le totodata si ordinea de zi, iar in caz de lipsa lor de la sedinte sa le comunice deciziile luate. (Lege, art. 18).

 

Art. 74. -

In afara de indatoririle prevazute in prezentul regulament delegatii autoritatilor de stat, judet sau comuna au indatorirea speciala de a supraveghea ca activitatea persoanelor juridice sa se desfasoare potrivit programului convenit.

La trebuinte si pentru aducerea la indeplinire a indatoririlor lor, delegatii vor putea face uz de drepturile conferite lor prin art. 18 si 19 din lege. (Lege, art. 18 si 19).

Despre inspectori

 

Art. 75. -

La toate persoanele juridice nesubventionate controlul se va exercita de inspectori sau alti functionari superiori delegati de ministerul competent, din oficiu, sau la cererea organelor de administratie a institutiilor respective. (Lege, art. 21).

 

Art. 76. -

Inspectorii nu fac observatii si nici nu dau indicatii directe organelor de directie si administratie a persoanelor juridice controlate. Ei numai constata faptele pe care le consemneaza in rapoarte scrise, insotite dupa cazuri si de procesele-verbale incheiate la fata locului.

Rapoartele se vor inainta ministerului competent spre a decide sau a deferi cazul celorlalte organe administrative sau organelor judecatoresti prevazute de lege. (Lege, art. 21).

 

CAPITOLUL 6

COMPETENTA SI PROCEDURA

 

I. Pentru tribunale

 

Art. 77. -

Sint de competenta tribunalului civil in circumscriptia caruia functioneaza asociatia sau fundatia:

a) Cererile asociatilor si fundatiilor de a li se acorda personalitatea juridica;

b) Cererile de dizolvarea asociatiilor sau fundatiilor facute de ministerul public sau ministerul competent in cazurile urmatoare:

1. Cind scopul sau actiunea asociatiei a devenit ilicit, contrar bunelor moravuri sau ordinii publice.

2. Cind scopul urmareste prin mijloace ilicite contrarii bunelor moravuri si ordinii publice.

3. Cind fundatia, fara a fi autorizata, dupa cum se arata in art. 38 din acest regulament, relativ la transformarea scopului, urmareste un alt scop decit acel pentru care s-a constituit si pe care l-a declarat.

4. Cind deciziile adunarii generale sint luate cu violarea dispozitiilor statutare, actelor constitutive sau legii;

c) Cererea ministerului respectiv de a pronunta dizolvarea in caz cind persoana juridica pierzindu-si personalitatea de plin drept, nu poate consimti sa inceteze activitatea sa.

In cazurile prevazute sub punctele a si b, tribunalul hotarind dizolvarea va numi prin aceeasi hotarire si pe lichidatori;

d) Cererile ministerului public sau a oricarui interesat de a se numi lichidatori in cazurile de dizolvare de drept a persoanei juridice;

e) Cererile privitoare la autorizarea convocarii adunarii generale si la prezidarea ei;

f) Cererile privitoare la completarea locurilor prin delegatie in cazul cind organele de directie, de administratie sau de control nu pot functiona din cauza vacantei, absentei, bolii sau oricarei alte cauze de impiedicare a vreunuia din membrii lor;

g) Cererile privitoare la litigiile dintre asociati si asociatie in cazurile prevazute de art. 47 si urmatorii din lege;

h) Cererile pentru orice alt diferend s-ar ivi in timpul functionarii sau lichidarii, afara de cele prevazute de mai sus;

i) Autorizarea lichidatorilor de a remite celor in drept bunurile si sumele de bani ramase de la lichidarea activului asociatiilor, impreuna cu registrele si actele apartinind acestora. (Lege, art. 3, 37, 46, 47, 53, 54, 64, 74 si urmatoarele, 83, 84 si urmatoarele, 96).

 

Art. 78. -

Judecata cererilor prevazute la litera a, din art. precedent se va face conform rinduielilor cuprinse in cap. 2 din acest regulament.

In cazurile prevazute la punctele b, c, g si h de sub acelasi articol, se face de urgenta si cu precadere, termenul primei infatisari neputind fi mai lung de 15 zile libere de la primirea citatiei.

Hotarirea tribunalului se va pronunta fara opozitie, insa cu drept de apel.

Termenul de apel va fi de 20 de zile de la pronuntare.

Celelalte cereri se vor rezolva in camera de consiliu. (Lege, art. 84 si urmatoarele, 96).

 

Art. 79. -

In cazurile prevazute la litera h de sub art. 77 procedura va fi aceea a dreptului comun, insa pentru toate instantele termenele vor fi cele prevazute de art. 901-905 din actualul Cod comercial, din vechiul regat, care in privinta acestor termene se va aplica pe intreg teritoriul statului roman. (Lege, art. 97).

 

Art. 80. -

Tribunalul va fi compus din ministerul public, care va pune concluzii ca parte alaturata, in toate chestiunile ce intereseaza persoanele juridice, iar ca parte principala, in cazurile cind legea ii atribuie acest rol. (Lege, art. 98).

 

Art. 81. -

Tribunalul este competent a judeca in prima instanta, cu apel la Curte, contraventiile prevazute de art. 2, 7, 23 si 94 din lege.

Termenul de apel este de 20 de zile libere, socotite de la pronuntare sau comunicare. (Lege, art. 2, 7, 23, 94).

 

Art. 82. -

Tribunalul este de asemenea competent a judeca in prima si ultima instanta contestatiile facute de orice interesat contra bilantului intocmit si publicat de lichidatori. (Lege, art. 65).

 

Art. 83. -

La tribunalele cu mai multe sectiuni sau complete, rezolvarea tuturor cererilor si afacerilor prevazute in acest paragraf vor fi de competenta sectiunii I civilo-corectionala sau a completului prezidat de presedintele tribunalului. (Lege, art. 3, 88 si urm.).

 

II. Pentru Curti

 

Art. 84. -

Sint de competenta Curtii de apel din circumscriptia careia functioneaza asociatia sau fundatia:

a) Cererile facute de ministerul competent pentru numirea administratorilor necesari, in caz cind actul de fondare n-a determinat organele de directie si administratie ale persoanei juridice.

In caz cind domiciliul fondatorului nu ar fi in circumscriptia Curtii unde functioneaza persoana juridica, cererea va putea fi adresata si Curtii in circumscriptia careia domiciliaza fondatorul.

b) Cererile facute de ministerul public, de ministerul competent sau de una din partile interesate pentru numirea de administratori, in caz cind directia sau administratia instituita de fondatori nu mai poate fi din orice cauza, inlocuita, completata sau continuata;

c) Cererile facute de ministerul public sau de ministerul sub autoritatea si controlul caruia cade fundatia sau asociatia pentru revocarea organelor de directie si administratie, in caz cind s-ar constata ca ele nu se conforma legilor tarii actelor de fondare sau de constituire sau daca se constata ca averile ce le sint incredintate se risipesc, se deterioreaza sau se intrebuinteaza la alte scopuri decit acelea prevazute prin actele de fondare sau constituire;

d) Cererile organelor de directie si administratie pentru modificarea organizarii statornicita de fonduri, daca aceasta se constata indispensabil pentru conservarea bunurilor si realizarea scopului fundatiei;

e) Cererile pentru modificarea scopului devenit numai in parte realizabil a conditiilor si sarcinilor fundatiilor.

In aceste cazuri, judecata se va face cu citarea fondatorului sau ereziilor in linie directa, iar decizia va arata si modificarile de introdus;

f) Cererile facute de ministerul public, ministerul competent, sau de organele de directie si administratie spre a desemna o alta asociatie sau fundatie catre care intentioneaza a trece patrimoniul persoanei juridice a carei fiinta a incetat in cazurile cind fundatia nu poate fi organizata asa incit sa corespunda scopului sau sau daca patrimoniul ei este insuficient. (Lege, art. 22, 74-76, 78 si 79).

 

Art. 85. -

In toate cazurile de mai sus judecata se va face in camera de consiliu sau cu un complet separat de cel de sedinta, la staruinta organelor de directie si administratie, a ministerului public sau a ministerului interesat.

Curtea va putea dispune ascultarea si a oricarei persoane va crede necesar si va uza de mijloacele de proba si informatie prevazute de procedura civila.

Hotarirea Curtii va fi motivata si fara opozitie; ea se va pronunta in sedinta publica, in prezenta ministerului public. (Lege, art. 95).

 

Art. 86. -

Apelurile facute contra sentintelor tribunalelor in cazurile prevazute de art. 15 din acest regulament si art. 90 din lege vor fi judecate de Curte de urgenta, cu precadere, inaintea oricarei afaceri si fara drept de opozitie. (Lege, art. 90).

 

Art. 87. -

Cererile pentru dobindirea personalitatii juridice a uniunilor sau federatiile de persoane juridice, sint de asemenea de competenta Curtii de apel. (Lege, art. 102).

 

Art. 88. -

Pentru uniunile sau federatiile carora Curtea le-a acordat personalitatea juridica, grefa Curtii e datoare a tine un registru special de persoane juridice, in care se vor inscrie toate aceste uniuni sau federatii.

Acest registru va contine aceleasi indicatii ca si registrele prevazute pentru persoanele juridice la tribunal. (Lege, art. 8).

 

Art. 89. -

La Curtile cu mai multe sectiuni sau complete, rezolvarea tuturor cererilor si afacerilor va fi de competenta sectiunii I sau a completului prezidat de presedintele Curtii. (Lege, art. 3 si 88 urm.).

 

CAPITOLUL 7

COMISIA SUPERIOARA A PERSOANELOR JURIDICE

 

Art. 90. -

Pe linga ministerul justitiei, functioneaza o comisie superioara a persoanelor juridice, compusa din:

1. I.P.S.S. Mitropolitul Primat, ca presedinte;

2. Ministerul justitiei, care prezideaza in caz de lipsa sau impiedicarea I.P.S.S. Mitropolitului Primat;

3. Ministrul departamentului sau ministrii departamentelor in competenta carora cade scopul asociatiei sau fundatiei interesate in chestiunea dedusa inaintea comisiei;

4. Prim-presedintele Inaltei Curti de casatie si justitie sau in caz de impiedicare de cel mai vechi presedinte de sectiune al acelei Inalte Curti;

5. Presedintele Inaltei Curti de conturi si, in caz de impiedicare, un consilier delegat de presedinte;

6. Directorul general sau administratorul institutiei de stat care serveste interesul similar celui servit de asociatia sau fundatia adusa inaintea comisiei;

7. Presedintele Academiei Romane si in caz de impiedicare un membru delegat de presedinte;

8. Un efor al Eforiei spitalelor civile;

9. Doi efori epitropi sau administratori ai uneia din cele mai importante persoane juridice din tara numiti de ministerul justitiei si prin decret regal;

10. Un rector de universitate numit de ministru;

11. Doi din cei mai reputati juristi din tara;

12. Directorul general al serviciului judiciar din ministerul justitiei care va indeplini si functia de secretar al comisiei.

Procurorul general al Curtii de casatie face parte din comisie numai cu vot consultativ. In caz de impiedicare, el va fi inlocuit in comisie de magistratul desemnat de legea organizarii judecatoresti.

Mandatul membrilor numiti de ministrul justitiei se da pe o perioada de cinci ani. (Lege, art. 99 si 100).

 

Art. 91. -

Comisia se convoaca de ministrul justitiei ori de cite ori va fi nevoie.

Sedintele ei se tin in localul ministerului justitiei.

Convocarea se face prin invitatii scrise.

Comisia nu poate lucra decit cu cel putin 7 membri.

Hotaririle ei se iau numai cu majoritate de 5 voturi.

Ele se dau in scris si motivat. (Lege, art. 101).

 

Art. 92. -

Procurorul general al inaltei Curti de casatie face parte din comisie ca reprezentant al ministerului public.

In aceasta calitate el pune concluzii inaintea comisiei ca parte alaturata, in toate chestiunile ce intereseaza o persoana juridica. (Lege, art. 98).

 

Art. 93. -

Atributiile comisiei superioare a persoanelor juridice sint urmatoarele:

1. Judeca apelurile pe care organele de directie si administratie ale persoanelor juridice le pot face in caz de nemultumire contra hotaririi delegatului ministerului respectiv de a suspenda executarea unei decizii luata de acele organe.

Termenul de apel este de trei zile libere si curge de la comunicarea procesului-verbal de suspendare.

Hotarirea comisiei superioare este definitiva.

Ea va fi comunicata organelor persoanei juridice, care va fi datoare a o executa in cel mult 15 zile de la primire.

2. Se pronunta asupra diferendului dintre delegatul ministerului respectiv si organelor de directie si administratie ale persoanelor juridice, in caz cind delegatul ministerului a luat masura suspendarii unei decizii a organelor de directie si ele refuza a repune in discutie chestiunile care fac obiectul deciziei suspendate pentru a primi solutia conforma cu actele de fondare, a regulamentelor, conventiilor, Constitutiei si legilor tarii sau in cazul cind suspendarea se mentine si trebuie executata.

In acest caz, comisia superioara poate da o decizie care sa oblige persoana juridica.

3. A-si da avizul, dupa cererea consiliului de ministri sau ministerului de justitie, daca o persoana juridica desfasoara o activitate impotriva bunelor moravuri, a ordinii publice sau a sigurantei statului si daca trebuie sa se interzica functionarea pina la intrarea ei in legalitate sau daca trebuie sa se hotarasca dizolvarea ei.

Tot comisia, la cererea consiliului de ministri sau a ministerului justitiei, va aprecia si-si va da avizul asupra urgentei acestor masuri.

5. In caz de incetare a personalitatii juridice sau a retragerii autorizatiei si in caz ca nici statutele, nici adunarea generala nu au dat indicatii asupra destinatiei patrimoniului ramas sau cind acele indicatii sau hotariri ar fi contrare dispozitiilor legii, comisia e chemata a-si da avizul de modul intrebuintarii acelui patrimoniu, hotarind carei persoane juridice de drept privat sau public cu scop analog trebuie atribuit.

Aceleasi atributii revin comisiei si in caz cind fundatia nu poate fi organizata asa incit sa corespunda scopului sau sau daca patrimoniul ei este insuficient.

6. A-si da avizul sau dupa cererea Curtii de apel cind aceasta e chemata a se pronunta dupa staruinta organelor de directie si administratie ale fundatiilor daca pentru conservarea bunurilor si realizarea scopului este necesara modificarea organizarii statornicite de fondator.

7. A-si da avizul la propunerea Curtii de apel, asupra cererii de modificare a scopului unei fundatii devenit numai in parte realizabil atunci cind se constata ca nu mai are caracterul lui primitiv si fundatia nu mai corespunde nevoilor sociale si intentiilor ce fondatorul ar manifesta in mod normal daca i-ar sta in putinta.

8. A-si da avizul la cererea Curtii de apel daca poate fi admisibila cererea de dobindirea personalitatii juridice, a uniunilor sau federatiilor formate din doua sau mai multe persoane juridice.

9. A-si da avizul asupra cererilor adresate Curtilor de apel pentru modificarea sau suprimarea din actul de fondare a conditiilor si sarcinilor care ar putea compromite realizarea scopului fundatiei.

10. A-si da avizul asupra oricaror altor chestiuni ce-i vor fi supuse de ministerul justitiei. (Lege, art. 99).

 

Art. 94. -

Comisia este tinuta sa cheme pe reprezentantul autorizat al persoanei juridice interesate spre a o asculta.

Invitatia se va face in scris. Neprezentarea persoanei juridice nu da dreptul la o a doua chemare. (Lege, art. 101).

 

Art. 95. -

Delegatia permanenta pe care comisia poate sa o aleaga din sinul sau, conform art. 101 din lege, este competenta a culege toate informatiile si elementele ce ar fi necesare comisiei pentru pregatirea deciziilor sale, a face orice cercetari si anchete si a priveghea executarea acestor decizii.

Membrii delegatiei pot fi insarcinati de asemenea de a studia in prealabil chestiunile aduse inaintea comisiei si a face eventual cuvenitul raport.

Comisia superioara a persoanelor juridice tine urmatoarele registre:

1. Un registru de intrare in care se trec toate chestiunile primite de la ministerul justitiei spre a fi cercetate de comisie.

2. Un registru in care se trec in ordinea numerica toate deciziile pronuntate de comisia superioara.

3. Un registru general in care dupa tablourile primite de la departamentele respective, secretarul comisiei va inscrie separat asociatiile si fundatiile, cazind sub prevederile legii pentru persoanele juridice.

Acest registru va cuprinde in rubrici deosebite:

1. Titlul sau denumirea persoanelor juridice.

2. Obiectul si scopul.

3. Sediul si sucursalele.

4. Data constituirii.

5. Actul pe temeiul caruia s-a obtinut personalitatea juridica.

6. Numele, profesiunea si nationalitatea persoanelor care compun organele de directie si administratie.

7. Averea mobila si imobila ce poseda, si

8. Modificari ulterioare. (Lege, art. 101).

 

CAPITOLUL 8

DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

 

Art. 96. -

In ce priveste asociatiile sau sindicatele profesionale, se vor aplica legile speciale in dispozitiile ce nu sint contrare dispozitiilor de ordine publica din legea de fata. (Lege, art. 106).

 

Art. 97. -

Din momentul promulgarii legii pentru persoanele juridice inceteaza competenta tuturor autoritatilor care acordau pina in prezent personalitatea juridica, acest drept fiind exclusiv rezervat tribunalelor civile. (Lege, art. 106).

 

Art. 98. -

Persoanele juridice de drept privat, existente la data promulgarii legii de fata, sint obligate ca in termen de 6 luni de la aceasta data sa comunice grefei tribunalului in circumscriptia caruia functioneaza administratia lor principala, urmatoarele acte:

a) Titlurile pe temeiul carora au dobindit personalitatea juridica;

b) Copie certificata de pe actul constituirii asociatiei, fundatiei sau uniunii;

c) Copie de pe statutele sau regulamentele dupa care se administreaza aceste persoane juridice;

d) Copie de pe bilantul si darea de seama a ultimului an;

e) Un memoriu cuprinzind informatiile specificate la art. urmator.

Copiile actelor prevazute la alin. b si c si memoriul vor fi semnate de organele de directie sau administratie. (Lege, art. 2).

 

Art. 99. -

Memoriul inaintat va cuprinde urmatoarele indicatii:

1. Denumirea si scopul persoanei juridice constituite.

2. Data intemeierii de fapt a asociatiei sau fundatiei.

3. Data si autoritatea de la care a dobindit personalitatea juridica cu specificarea titlului respectiv.

4. Sediul principal, precum si sediile diverselor filiale care erau in fiinta la finele anului social expirat.

5. Data cind se incheie anual conturile persoanei juridice.

6. Numarul persoanelor care alcatuiau asociatia la finele anului social expirat.

7. Averea persoanei juridice, specificindu-se valoarea si felul bunurilor din care e formata.

8. Totalul veniturilor si cheltuielilor pe anul expirat.

9. Numele persoanelor care compun consiliul de administratie si comisia de control cu mentionarea profesiunii domiciliului si nationalitatii lor.

10. Un scurt istoric al activitatii persoanei juridice de la infiintare si pina la finele anului expirat. (Lege, art. 2).

 

Art. 100. -

Persoanele juridice de drept privat care mai inainte de publicarea acestui regulament vor fi facut deja grefei tribunalului comunicarea ceruta de art. 2 din lege si in conformitate cu publicatia ministerului justitiei data cu ocazia promulgarii legii sint scutite de a face o noua comunicare, afara de acelea pentru care tribunalul va fi gasit ca actele si datele comunicate nu au fost complete, in care caz vor fi obligate a se conforma dispozitiilor regulamentului de fata. (Lege, art. 2).

 

Art. 101. -

Administratiile sindicatelor profesionale existente la promulgarea legii, sint scutite de formalitatile prevazute la articolele precedente, urmind ca inscrierea lor in registrul de persoane juridice de pe linga tribunale sa se faca pe baza comunicarilor judecatoriilor de ocol respective. (Lege, art. 2).

 

Art. 102. -

In acelasi termen de 6 luni prevazut la art. 98, organele de directie sau administratie ale persoanelor juridice existente, sint datoare sa inainteze ministerului sub autoritatea si controlul caruia functioneaza si dupa instructiunile acestuia, urmatoarele acte:

1. Copie certificata de directie de pe actul constitutiv si de pe statute sau regulament.

2. Un inventar de averea mobila si imobila ce poseda.

3. Bilantul si contul de gestiune (venituri si cheltuieli) ale anului social precedent. (Lege, art. 2).