Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SECRETARIATULUI DE STAT PENTRU CULTE

(Hotărârea nr. 22/2010, M.Of. al României)

 

În vigoare de la 11 ianuarie 2010 până la 14 februarie 2013, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 44/2013.

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 1 alin. (1) lit. g1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. -

(1) Secretariatul de Stat pentru Culte se organizează și funcționează ca structură cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

(2) Secretariatul de Stat pentru Culte elaborează și asigură aplicarea strategiei și politicilor în domeniul vieții religioase.

(3) Secretariatul de Stat pentru Culte are sediul în municipiul București, str. Nicolae Filipescu nr. 40, sectorul 2.

 

Art. 2. -

În activitatea sa, Secretariatul de Stat pentru Culte asigură respectarea și promovarea drepturilor și libertăților fundamentale, consacrate de Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, precum și de tratatele și convențiile internaționale la care România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiinței și a credințelor religioase, și se conduce după principiul fundamental potrivit căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome și egale în fața autorităților statului.

 

Art. 3. -

Secretariatul de Stat pentru Culte are ca obiectiv general dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile administrației publice centrale și locale și cultele religioase recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educațional, prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de respect și cooperare între cultele recunoscute de lege.

 

Art. 4. –

(1) Secretariatul de Stat pentru Culte are următoarele atribuții:
1. asigură relațiile statului cu toate cultele și asociațiile religioase din România;
2. sprijină toate cultele și asociațiile religioase, potrivit statutelor de organizare și funcționare ale acestora, în vederea participării lor la viața socială și spirituală a țării, urmărește ca în relațiile dintre culte și asociații religioase să fie excluse orice forme, mijloace și acțiuni de învrăjbire religioasă;
3. mediază în situațiile litigioase care apar între culte și între culte și asociațiile religioase;
4. monitorizează aplicarea actelor normative interne și internaționale referitoare la respectarea libertății religioase;
5. asigură legătura dintre cultele religioase și ministere, celelalte organe ale administrației publice centrale și locale, în vederea respectării libertății și autonomiei cultelor, a prevenirii și înlăturării oricăror abuzuri, prin aplicarea legii; sprijină autoritățile administrației publice locale pentru rezolvarea problemelor specifice care apar în raporturile lor cu cultele și asociațiile religioase și, totodată, acordă asistență cultelor și asociațiilor religioase, la solicitarea acestora, în soluționarea problemelor pe care acestea le supun autorităților administrației publice locale;
6. analizează cererile de înființare de noi culte, întocmește documentațiile cerute de lege și face propuneri Guvernului în vederea recunoașterii acestora;
7. acordă aviz consultativ în vederea obținerii calității de asociație religioasă;
8. propune Guvernului recunoașterea statutului de utilitate publică pentru organizații neguvernamentale cu activitate în domeniul vieții religioase, cu respectarea normelor legale;
9. avizează solicitările și prelungirile de viză pentru cetățenii străini care desfășoară activități religioase în România;
10. ține evidența personalului monahal al cultelor recunoscute fără venituri în vederea includerii în sistemul național al asigurărilor de sănătate;
11. colaborează cu sistemul educațional și avizează, alături de autoritățile publice cu competențe în domeniul învățământului, planurile de învățământ și programele analitice pentru predarea religiei, elaborate de cultele recunoscute;
12. sprijină cultele recunoscute în organizarea și desfășurarea activităților de asistență religioasă și socială în armată, penitenciare, spitale, în cămine de bătrâni, case de copii și în alte instituții, precum și în familii care se confruntă cu nevoi speciale;
13. sprijină cultele recunoscute în activitatea de evidență, păstrare, conservare, restaurare și punere în valoare a bunurilor culturale mobile și imobile, aflate în proprietatea sau în folosința cultelor, în condițiile legii;
14. ia act de alegerea sau numirea persoanelor care urmează să ocupe funcții de conducere, precum și a personalului clerical și laic din cadrul cultelor religioase, inclusiv din învățământul teologic neintegrat în învățământul public, în vederea alocării sprijinului financiar de la bugetul de stat pentru salarizarea personalului cultelor religioase, potrivit legii;
15. ține evidența unităților de cult ale cultelor religioase recunoscute care solicită sprijin pentru salarizarea personalului clerical;
16. inițiază acțiuni de relații externe cu instituții de stat similare din alte țări și organizații internaționale neguvernamentale care se ocupă de garantarea și respectarea libertății religioase, precum și a celorlalte drepturi fundamentale ale omului și participă la manifestările organizate de acestea;
17. elaborează studii și sinteze documentare referitoare la viața religioasă din România, precum și despre activitatea cultelor și organizațiilor religioase din alte țări; organizează dezbateri, cu participarea specialiștilor români și străini, privind teoria și practica laică și ecleziastică în acest domeniu;
18. gestionează resursele financiare publice alocate pentru completarea fondurilor necesare salarizării personalului clerical și neclerical, potrivit legii;
19. acordă sprijin financiar, în condițiile legii, pentru:
a) construirea, în condițiile aprobării documentațiilor tehnico- economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum și repararea lăcașurilor de cult care aparțin cultelor religioase recunoscute din România;
b) proiectarea, restaurarea și conservarea lăcașurilor de cult care sunt monumente istorice și care aparțin cultelor recunoscute din România;
c) restaurarea și conservarea bunurilor din patrimoniul cultural național mobil ale cultelor religioase recunoscute în România;
d) completarea fondurilor proprii necesare întreținerii și funcționării unităților de cult cu venituri mici sau fără venituri;
e) amenajarea și întreținerea muzeelor cultural-religioase;
f) achiziționarea de imobile necesare desfășurării activităților unităților de cult și de asistență socială și medicală susținute de acestea;
g) sprijinirea activităților de asistență socială și medicală organizate de cultele religioase recunoscute din România în spitale, centre de plasamente, cămine pentru bătrâni și alte forme de asistență;
h) susținerea unor acțiuni cu caracter intern și internațional realizate de cultele religioase recunoscute din România;
i) construirea, amenajarea și repararea clădirilor având destinația de așezăminte de asistență socială și medicală ale unităților de cult;
j) construirea, amenajarea și repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;
k) construirea, amenajarea și repararea sediilor unităților de învățământ teologic proprietate a cultelor recunoscute;
l) împrejmuirea lăcașurilor de cult și a cimitirelor, proprietate a unităților de cult;
20. controlează modul de utilizare a fondurilor primite de către culte de la bugetul de stat, potrivit destinației stabilite și cu respectarea prevederilor legale;
21. sprijină cultele religioase, la cerere, în organizarea evidenței contabile, statistice, în concordanță cu legislația de specialitate, asigurând colaborarea acestora cu instituțiile de sinteză.

(2) Secretariatul de Stat pentru Culte îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege, precum și însărcinări date de primul-ministru.

 

Art. 5. –

Secretariatul de Stat pentru Culte elaborează proiecte de acte normative din domeniul vieții religioase și avizează proiecte de acte normative elaborate de ministere și alte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, cu implicații în viața cultelor și asociațiilor religioase.

 

Art. 6. –

(1) Conducerea Secretariatului de Stat pentru Culte se exercită de către un secretar de stat numit prin decizie a primului-ministru.

(2) Secretarul de stat are calitatea de ordonator terțiar de credite.

(3) Secretarul de stat conduce întreaga activitate a Secretariatului de Stat pentru Culte și îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, alte autorități publice și organizații, precum și cu persoane fizice și juridice din țară și din străinătate.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale secretarul de stat emite ordine, avize și instrucțiuni.

 

Art. 7. –

(1) Secretariatul de Stat pentru Culte preia personalul cu atribuții în domeniul cultelor din fostul Minister al Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național.

(2) Personalul necesar desfășurării activității Secretariatului de Stat pentru Culte este alcătuit din funcționari publici și personal contractual, care sunt numiți, respectiv angajați, cu respectarea dispozițiilor legale, prin ordin al secretarului de stat, în limita numărului maxim de posturi prevăzut la art. 10 alin. (1).

(3) Personalul Secretariatului de Stat pentru Culte este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului din aparatul de lucru al Guvernului.

 

Art. 8. –
Finanțarea activității Secretariatului de Stat pentru Culte se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

 

Art. 9. –
Preluarea patrimoniului aferent atribuțiilor în domeniul cultelor se va face printr-un protocol de predare-preluare, încheiat între Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și Secretariatul de Stat pentru Culte, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

Art. 10. –

(1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu este de 32, exclusiv demnitarul și cabinetul acestuia.

(2) Structura organizatorică a Secretariatului de Stat pentru Culte este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Statul de funcții, structura organizatorică detaliată, atribuțiile și sarcinile structurilor din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare propriu, care se aprobă prin ordin al secretarului de stat în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


PRIM-MINISTRU

EMIL BOC


Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,

Mihai Constantin Șeitan

Ministrul finanțelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

București, 6 ianuarie 2010. Nr. 22.

 

ANEXĂ

Structura organizatoricăa secretariatului de stat pentru culte

Numărul maxim de posturi:
32, exclusiv demnitarul
și cabinetul acestuia