Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Kriminaalmenetluse seadustik

(terviktekst jaan 2007)

Vastu võetud 12. veebruaril 2003. a.(RT I 2003, 27, 166; terviktekst RT I 2004, 65, 456), jõustunud 1. juulil 2004. a., muudetud järgmiste seadustega:

24.01.2007 jõust.25.02.2007 - RT I 2007, 12, 66;

17. 3. peatükk01.2007 jõust.18.02.2007 - RT I 2007, 11, 51;

13.12.2006 jõust.01.02.2007 - RT I 2007, 2, 7;

06.12.2006 jõust.30.03.2007 - RT I 2007, 1, 2;

13.12.2006 jõust.01.01.2015 - RT I 2006, 63, 466;

13.12.2006 jõust.01.02.2007 - RT I 2006, 63, 466;

11.10.2006 jõust.18.11.2006 - RT I 2006, 48, 360;

27.09.2006 jõust.01.01.2007 - RT I 2006, 46, 333;

14.06.2006 jõust.16.07.2006 - RT I 2006, 31, 234;

14.06.2006 jõust.16.07.2006 - RT I 2006, 31, 233;

19.04.2006 jõust.25.05.2006 - RT I 2006, 21, 160;

15.03.2006 jõust.14.04.2006- RT I 2006, 15, 118;

15.12.2005 jõust.01.01.2006- RT I 2005, 71, 549;

07.12.2005 jõust.01.01.2006- RT I 2005, 68, 529;

15.06.2005 jõust.01.01.2006- RT I 2005, 39, 308;

15.06.2005 jõust.21.07.2005- RT I 2004, 39, 307.

[...]

3. peatükk

Tõendamine

[...]

2. jagu

Tunnistaja ülekuulamine

[...]

§ 72. Ütluste andmisest keeldumine kutsetegevuse tõttu

(1)       Õigus tunnistajana keelduda kutsetegevuses teatavaks saanud asjaolude kohta ütluste andmisest on:

1)         Eestis registreeritud usuorganisatsiooni vaimulikul;

2)         kaitsjal ja notaril, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti;

3)         tervishoiutöötajal ja farmatseudil isiku päritolusse, kunstlikku viljastamisse, perekonnasse või tervisesse puutuvate asjaolude puhul;

4)         isikul, kellele on seadusega pandud ameti- või kutsesaladuse hoidmise kohustus.

(2)       Õigus ütluste andmisest keelduda on ka käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3 nimetatud isikute erialasel abipersonalil.

(3)       Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikutel ja nende erialasel abipersonalil ei ole õigust keelduda ütluste andmisest, kui ütluste andmist taotleb kahtlustatav või süüdistatav.

(4)       Kui kohus menetlustoimingu põhjal veendub, et käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud isiku keeldumine ütluste andmisest ei seondu tema kutsetegevusega, võib ta kohustada nimetatud isikut ütlusi andma.

[...]

8. jagu

Tõendite kogumine jälitustoiminguga

[...]

§ 112. Jälitustoiminguga tõendite kogumise üldtingimused

(1)       Jälitustoiming ei tohi ohustada isiku elu, tervist ja vara ega keskkonda.

(2)       Jälitustoiminguga koguvad tõendeid Politseiamet ja Kaitsepolitseiamet omal algatusel või muu uurimisasutuse taotlusel. Politseiamet kogub jälitustoiminguga tõendeid vahetult või tema hallatavate asutuste kaudu. Käesoleva seadustiku §-des 115 ja 117 nimetatud jälitustoimingutega koguvad tõendeid ka Maksu- ja Tolliamet ning Piirivalveamet.

(17.12.2003 jõust.01.01.2004 - RT I 2003, 88, 590)

(3)       Käesoleva seadustiku § des 116, 118 ja 119 nimetatud jälitustoimingutega võib tõendeid koguda eeluurimiskohtuniku loal. Käesoleva seadustiku §-des 115 ja 117 nimetatud jälitustoimingutega võib tõendeid koguda menetlust juhtiva prokuröri loal.

(19.05.2004 jõust.01.07.2004 - RT I 2004, 46, 329)

(4)       Kui jälitustoimingu tegemist taotleb teine uurimisasutus, teatab jälitustoimingu teinud asutus selle taotluse täitmisest uurimisasutusele kirjalikult ja edastab talle vajaduse korral koos jälitusprotokolliga jälitustoimingus tehtud foto, filmi, heli- või videosalvestise või muu teabetalletuse.

(5)       Riigikogu ning valla- ja linnavolikogu liikme, kohtuniku, prokuröri, advokaadi ja vaimuliku ning Riigikogu valitava ja nimetatava ametiisiku võib tema nõusolekul kaasata jälitustoimingusse eeluurimiskohtuniku loal üksnes juhul, kui kuritegu on suunatud tema või tema lähedase vastu.

[...]

19. peatükk

Rahvusvaheline koostöö kriminaalmenetluses

 1. jagu

Üldsätted

[...]

§ 436. Rahvusvahelise kriminaalmenetlusalase koostöö lubamatus

(1)       Eesti Vabariik keeldub rahvusvahelisest koostööst, kui:

1)         see võib ohustada Eesti Vabariigi julgeolekut, avalikku korda või muid olulisi huve;

2)         see on vastuolus Eesti õiguse üldpõhimõtetega;

3)         on alust arvata, et abi taotletakse isiku süüdistamiseks või karistamiseks tema rassi, rahvuse, usuliste või poliitiliste tõekspidamiste pärast või kui isiku seisund võib halveneda mõnel nimetatud põhjusel.

(2)       Kui taotletakse tunnistaja ja eksperdi kutsumist välisriigi kohtusse, ei või taotlust täita, kui taotlev riik ei taga käesoleva seadustiku §-s 465 sätestatud alustel isiku puutumatuse nõude täitmist.

20. peatükk

Rakendussätted

§ 509. Seadustiku jõustumine

(1)       Käesolev seadustik jõustub 2004. aasta 1. juulil.

(2)       Käesoleva seadustiku rakenduskord sätestatakse rakendusseaduses.

(28.06.2004 jõust.01.07.2004 - RT I 2004, 54, 387)

1 RT = Riigi Teataja = the State Gazette

2 Riigikogu = the Parliament of Estonia

 

 

©FB

 

Trascina file per caricare

Code of Criminal Procedure

Passed 12 February 2003 (consolidated text Jan 2007)

(RT1I 2003, 27, 166; consolidated text RT I 2004, 65, 456),entered into force 1 July 2004, amended by the following Acts:24.01.2007 entered into force 25.02.2007 - RT I 2007, 12, 66;17.01.2007 entered into force 18.02.2007 - RT I 2007, 11, 51;13.12.2006 entered into force 01.02.2007 - RT I 2007, 2, 7;06.12.2006 entered into force 30.03.2007 - RT I 2007, 1, 2;13.12.2006 entered into force 01.01.2015 - RT I 2006, 63, 466;13.12.2006 entered into force 01.02.2007 - RT I 2006, 63, 466;11.10.2006 entered into force 18.11.2006 - RT I 2006, 48, 360;27.09.2006 entered into force 01.01.2007 - RT I 2006, 46, 333;14.06.2006 entered into force 16.07.2006 - RT I 2006, 31, 234;14.06.2006 entered into force 16.07.2006 - RT I 2006, 31, 233;19.04.2006 entered into force 25.05.2006 - RT I 2006, 21, 160;15.03.2006 entered into force 14.04.2006 - RT I 2006, 15, 118;15.12.2005 entered into force 01.01.2006 - RT I 2005, 71, 549;07.12.2005 entered into force 01.01.2006 - RT I 2005, 68, 529;15.06.2005 entered into force 01.01.2006 - RT I 2005, 39, 308;15.06.2005 entered into force 21.07.2005 - RT I 2004, 39, 307.

[...]

Chapter 3

Proof

[...]

Division 2

Hearing of Witnesses

§ 72. Refusal to give testimony by reason of professional activities

(1)       The following persons have the right to refuse to give testimony as witnesses concerning the circumstances which have become known to them in their professional activities:

1)         the ministers of religion of the religious organisations registered in Estonia;

2)         counsels and notaries unless otherwise provided by law;

3)         health care professionals and pharmacists regarding circumstances concerning the descent, artificial insemination, family or health of a person;

4)         persons on whom the obligation to maintain a professional secret has been imposed by law.

(2)       The professional support staff of the persons specified in clauses (1) 1)–3) of this section also have the right to refuse to give testimony.

(3)       The persons specified in subsection (1) of this section and their professional support staff do not have the right to refuse to give testimony if their testimony is requested by the suspect or accused.

(4)       If on the basis of a procedural act the court is convinced that the refusal of a person specified in subsection (1) or (2) of this section to give testimony is not related to his or her professional activities, the court may require the person to give testimony.

[...]

Division 8

Collection of Evidence by Surveillance Activities

[...]

§ 112. General conditions for collection of evidence by surveillance activities

(1)       Surveillance activities shall not endanger the life, health or property of persons or the environment.

(2)       Evidence is collected by surveillance activities by the Police Board and the Security Police Board on their own initiative or at the request of an investigative body. The Police Board collects evidence by surveillance activities directly or through the bodies administered by the Police Board. Evidence is collected by the surveillance activities specified in §§ 115 and 117 of this Code also by the Tax and Customs Board and Border Guard Administration.

(17.12.2003 entered into force 01.01.2004 - RT I 2003, 88, 590)

(3)       The permission of a preliminary investigation judge is necessary for the collection of evidence by the surveillance activities specified in §§ 116, 118 and 119 of this Code. The permission of a prosecutor who directs the proceedings is necessary for the collection of evidence by the surveillance activities specified in §§ 115 and 117 of this Code.

(19.05.2004 entered into force 01.07.2004 - RT I 2004, 46, 329)

(4)       If the conduct of surveillance activities is requested by another investigative body, the body which conducts the activities shall give written notification of the compliance with the request to the investigative body and, if necessary, send the photographs, films, audio and video recordings and other data recordings made in the course of the surveillance activities to the investigative body together with the surveillance report.

(5)       A member of the Riigikogu or a rural municipality or city council, a judge, prosecutor, advocate, minister of religion or an official elected or appointed by the Riigikogu may be involved in surveillance activities with his or her consent and with the permission of a preliminary investigation judge only if a criminal offence is directed against him or her or a person close to him or her.

[...]

 

Chapter 19

International Co-operation in Criminal Procedure

Division 1

General Provisions

[...]

§ 436. Prohibition on international co-operation in criminal procedure

(1)       The Republic of Estonia refuses to engage in international co-operation if:

1)         it may endanger the security, public order or other essential interests of the Republic of Estonia;

2)         it is in conflict with the general principles of Estonian law;

3)         there is reason to believe that the assistance is requested for the purpose of bringing charges against or punishing a person on account of his or her race, nationality or religious or political beliefs, or if the situation of the person may deteriorate for any of such reasons.

(2)       If a witness or expert is requested to be summoned to a foreign court, the request shall not be complied with if the requesting state fails to ensure compliance with the requirement of immunity on the bases provided for in § 465 of this Code.

[...]

Chapter 20

Implementing Provisions

§ 509. Entry into force of this Code

(1)       This Code enters into force on 1 July 2004.

(2)       The procedure for the implementation of this Code shall be provided for in the implementation Act thereof.

(28.06.2004 entered into force 01.07.2004 - RT I 2004, 54, 387)

1 RT = Riigi Teataja = the State Gazette

2 Riigikogu = the Parliament of Estonia

 

 

 

 

 

©FB

Trascina file per caricare