Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O STANOVENÍ VZORU FORMULÁŘE PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ Z ÚČETNICTVÍ O VĚCECH VYDANÝCH PODLE ZÁKONA O MAJETKOVÉM VYROVNÁNÍ S CÍRKVEMI A NÁBOŽENSKÝMI SPOLEČNOSTMI

(Vyhláška, 383/2013 Sb., ze dne 22. listopadu 2013)

 

Ministerstvo kultury v dohodě s Ministerstvem financí a Českým statistickým úřadem stanoví podle § 18 odst. 11 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi):

 

§ 1

Vzor formuláře pro předkládání údajů z účetnictví o věcech vydaných podle zákona  č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb., je stanoven v příloze k této vyhlášce.

 

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014. 

ministr kultury

 

FORMULÁŘ PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ Z ÚČETNICTVÍ O VĚCECH VYDANÝCH PODLE ZÁKONA Č. 428/2012 SB., O MAJETKOVÉM VYROVNÁNÍ S CÍRKVEMI A NÁBOŽENSKÝMI SPOLEČNOSTMI A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O MAJETKOVÉM VYROVNÁNÍ S CÍRKVEMI A NÁBOŽENSKÝMI SPOLEČNOSTMI), VE ZNĚNÍ NÁLEZU ÚSTAVNÍHO SOUDU, VYHLÁŠENÉHO POD Č. 177/2013 SB.

 

Údaje za rok  

 

ODDÍL 1: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE POVINNÉ OSOBY

Název

IČO

Ulice, č.p./č.o.

Obec

PSČ

 

 

ODDÍL 2: ČLENĚNÍ VYDANÝCH VĚCÍ

Řádek

č.

Název položky a její členění

Ocenění (Kč)

Počet

 
 

1 Kč

Při pořízení

Před vyřazením

 

 

 

1

2

3

4

5

 

1

Dlouhodobý hmotný  nemovitý majetek

 

 

 

 

 

2

Pozemky (z řádku 1)

 

 

 

 

 

3

z toho:

Stavební pozemky

 

 

 

 

 

4

Lesní pozemky

 

 

 

 

 

5

Zahrady, pastviny, louky

 

 

 

 

 

6

Rybníky a další vodní plochy

 

 

 

 

 

7

Zastavěná plocha

 

 

 

 

 

8

Ostatní pozemky

 

 

 

 

 

9

Stavby (z řádku 1)

 

 

 

 

 

10

z toho:

Bytové domy a bytové jednotky

 

 

 

 

 

11

Budovy pro služby obyvatelstvu

 

 

 

 

 

12

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Komunikace a veřejné osvětlení

 

 

 

 

 

14

Jiné inženýrské sítě

 

 

 

 

 

15

Ostatní stavby

 

 

 

 

 

16

z řádku 15

Nemovité kulturní památky, kromě církevních staveb

 

 

 

 

 

17

Církevní stavby 

 

 

 

 

 

18

Technické zhodnocení nemovité kulturní památky a církevní stavby oceněné 1 Kč

 

 

 

 

 

19

Ostatní dlouhodobý hmotný nemovitý majetek (z řádku 1)

 

 

 

 

 

20

Dlouhodobý hmotný movitý majetek

 

 

 

 

 

21

Kulturní předměty (z řádku 20)

 

 

 

 

 

22

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (kromě souboru movitých věcí z řádku 21)

 

 

 

 

 

23

Majetek neuvedený v řádku 21 a 22

 

 

 

 

 

24

Ostatní majetek výše neuvedený

 

 

 

 

 
        

 

 

 

 

ODDÍL 3: DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Řádek

č.

Druh pozemku nebo stavby

Katastrální území

Parcelní číslo

 

1

2

3

 

Stavební pozemky

 

 

 

Lesní pozemky

 

 

 

Zahrady, pastviny, louky

 

 

 

Rybníky a další vodní plochy

 

 

 

Zastavěná plocha

 

 

 

Ostatní pozemky

 

 

 

Bytové domy a bytové jednotky

 

 

 

Budovy pro služby obyvatelstvu

 

 

 

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

 

 

 

Komunikace a veřejné osvětlení

 

 

 

Jiné inženýrské sítě

 

 

 

Ostatní stavby - nemovité kulturní památky, kromě církevních staveb

 

 

 

Ostatní stavby - církevní stavby

 

 

 

 

ODDÍL 4: ÚDAJE O VYHOTOVENÍ FORMULÁŘE

Kontaktní údaje osoby odpovědné za správnost uvedených údajů

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

Datum vyhotovení formuláře

Podpis

 

 

 

Poznámky k vyplňování formuláře:

Formulář se vyplňuje vždy v plném rozsahu. Neexistuje-li důvod pro vyplnění položek (řádků) nebo údajů v jednotlivých sloupcích, uvede se kód „x“.

 

Koddílu 2

Strukturalizace věcí ve sloupci 1 vychází především z členění, které je použito v příloze účetní závěrky podle ustanovení § 45 odst. 1 písm. g) a h) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů.

Údaje týkající se ocenění jsou prioritně uváděny ve výši zavedení předmětného majetku do účetnictví. S ohledem na skutečnost, že některé druhy majetku jsou oceňovány ve výši 1 Kč, uvádí se toto ocenění rovněž  ve formuláři.

Při ocenění uváděném ve sloupcích 2, 3 a 4 se postupuje takto:

a) ve sloupci 2 se ocenění ve výši 1 Kč uvádí pouze u věcí takto oceňovaných podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; v případě věcí, které byly u povinné osoby součástí souboru, jenž byl oceněn ve výši 1 Kč, se uvede 1 Kč u každé věci,

b) ve sloupci 3 se jako ocenění uvede pořizovací cena nebo reprodukční pořizovací cena, popř. ocenění vlastními náklady,

c) ve sloupci 4 se v případě věcí, které byly odpisovány, uvede ocenění uvedené ve sloupci 3 snížené o uplatněné oprávky účtované do doby před vyřazením.

V případě nemovitého majetku je ke každému parcelnímu číslu přiřazována číslice „1“. Součet těchto čísel v jednotlivých řádcích formuláře je uváděn ve sloupci 5.

 

Koddílu 3

V rámci jednotlivých druhů pozemků nebo staveb se každá vydaná věc uvádí samostatně na jednotlivých řádcích. Proto povinné osoby uvádějí v položce „Řádek č.“ čísla jdoucí chronologicky za sebou tak, aby bylo možné identifikovat tento majetek podle parcelního čísla ve tvaru zlomku. Údaje uváděné na jednotlivých řádcích jsou prioritně vykazovány na základě parcelního čísla, tzn., že na jednotlivých řádcích jsou vždy uváděny jednotlivé druhy majetku, a to podle stanoveného členění. Ve sloupci „Řádek č.“ je uváděna postupná číselná řada od čísla 1.  

Ve sloupci 2 se uvádí kód katastrálního území a název katastrálního území.

Ve sloupci 3 se uvádí parcelní číslo ve tvaru zlomku, který se skládá z kmenového čísla v čitateli a z čísla poddělení ve jmenovateli.