Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci

(Zákon č. 251/2017 Sb. ze dne 19. července 2017)

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zpravodajských službách

Čl. I

V § 11 odst. 3 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 204/2015 Sb. a zákona č. 219/2015 Sb., se za slova „České republiky8),“ vkládají slova „národním bodu pro identifikaci a autentizaci9) kromě údajů poskytnutých národnímu bodu pro identifikaci a autentizaci držitelem prostředku pro elektronickou identifikaci,“.

Poznámka pod čarou č. 9 zní:

9) Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o občanských průkazech

Čl. II

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 395/2005 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 456/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 195/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 4 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Pro účely elektronické identifikace se za vydavatele občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) považuje ministerstvo.“.

2. V § 17 odst. 2 se na konci textu písmene r) doplňují slova „podle § 8a a datum a čas zablokování funkce autentizace podle § 16 odst. 9“.

3. V § 17a se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Správa základních registrů je pro ministerstvo zpracovatelem údaje v evidenci občanských průkazů v rozsahu datum a čas zablokování funkce autentizace podle § 16 odst. 9.“.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.

4. V § 17a odst. 8 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

5. V § 17b odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „referenční“ zrušuje.

6. Nadpis části sedmé zní: „VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY“.

7. § 18c se včetně nadpisu zrušuje.

8. V § 18d se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Správa základních registrů využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence občanských průkazů údaje v rozsahu podle § 17 odst. 2 písm. a), c) až m), o), p), r), s), u), v), x) a z).“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

9. V § 18d odst. 5 se slova „a 2“ nahrazují slovy „až 3“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o informačních systémech veřejné správy

Čl. III

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 104/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb. a zákona č. 205/2017 Sb., se mění takto:

  1. V § 2 písm. x) se slova „je uznán podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES a byl vydán v rámci systému elektronické identifikace alespoň se značnou úrovní záruky“ nahrazují slovy „byl vydán v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace“.
  2. V § 9 odst. 4 větě první se slova „prostřednictvím portálu veřejné správy“ zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. IV

V příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb. a zákona č. 206/2017 Sb., položka 22 včetně poznámek pod čarou č. 19 až 22, 24, 26, 26b, 26c, 26d, 26e, 26f, 26g a 81 až 83 zní:

„Položka 22

a) Přijetí žádosti o uznání odborné kvalifikace19)

2 000

b) Vydání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti19) nebo vydání20) osvědčení o způsobilosti k provozování odborné činnosti, oprávnění k provádění nebo provozování odborné činnosti nebo opakovaně udělované povolení nebo úřední oprávnění

1 000

c) Vydání Evropského profesního průkazu pro usazení v České republice81) a přijetí žádosti o vydání Evropského profesního průkazu82) pro usazení v jiném členském státě Evropské unie než Česká republika

1 000

d) Přijetí žádosti o udělení povolení k restaurování kulturní památky nebo její části, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými díly („povolení k restaurování“)21) a přijetí žádosti o udělení povolení k provádění archeologických výzkumů („povolení k provádění archeologických výzkumů“)83)

2 000

e) Udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností22) nebo udělení oprávnění k činnostem vybraných pracovníků

500

f) Prodloužení platnosti dokladů uvedených v písmenu b)

50

g) Přijetí žádosti o udělení státního souhlasu právnické osobě působit jako soukromá vysoká škola24)

100 000

h) Přijetí žádosti o udělení statusu kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru a kvalifikované služby vytvářející důvěru

25 000

i) Přijetí žádosti o udělení akreditace pro správu kvalifikovaného systému elektronické identifikace nebo žádosti o změnu této akreditace

100 000

j) Podání žádosti o udělení pověření k provádění akreditace, o udělení pověření k provádění atestací nebo o udělení souhlasu se změnou atestačních podmínek26)

10 000

k) Podání žádosti o udělení autorizace podle zákona upravujícího ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (oprávnění ověřovat dosažení odborné způsobilosti vyžadované k získání osvědčení o profesní kvalifikaci nebo profesních kvalifikacích) za každou kvalifikaci

1 500

l) Podání žádosti o prodloužení platnosti autorizace uvedené v písmenu k)

500

m) Přijetí žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání podle zákona o vysokých školách26c) Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem vnitra nebo Ministerstvem obrany

3 000

n) Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle zákona o sociálních službách26b)

1 000

o) Přijetí žádosti o udělení akreditace nebo oprávnění k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

5 000

p) Přijetí žádosti o změnu akreditace k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

4 000

q) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti akreditace nebo oprávnění k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

4 000

r) Přijetí žádosti o vydání osvědčení o odborné způsobilosti podle zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi

1 000

s) Přijetí žádosti o udělení tuzemského povolení podle zákona o vysokých školách26d) k poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky

100 000

t) Přijetí žádosti o rozšíření tuzemského povolení podle zákona o vysokých školách26e) k poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky

50 000

u) Přijetí žádosti o udělení tuzemského oprávnění podle zákona o vysokých školách26f) k poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky

100 000

v) Přijetí žádosti o rozšíření tuzemského oprávnění podle zákona o vysokých školách26g) k poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky

50 000

19) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

20) Například zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

21) § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

22) § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

24) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

26) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

26b) § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

26c) § 89 až 90a a § 95 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

26d) § 93a odst. 3 a § 93f zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

26e) § 93f odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

26f) § 93a odst. 5 a § 93h zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

26g) § 93h odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

81) § 24a odst. 2 písm. a) zákona č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

82) § 24b zákona č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

83) § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámka pod čarou č. 23 se zrušuje.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o léčivech

Čl. V

V zákoně č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 75/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 70/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 80/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 66/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se za § 19a vkládá nový § 19b, který včetně nadpisu zní:

㤠19b

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy

(1) Správní orgán vykonávající státní správu v oblasti humánních léčiv a správní orgán vykonávající státní správu v oblasti veterinárních léčiv využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze základního registru obyvatel údaje v rozsahu

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Správní orgán vykonávající státní správu v oblasti humánních léčiv a správní orgán vykonávající státní správu v oblasti veterinárních léčiv využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel údaje v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,

d) rodné číslo,

e) adresa místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,

f) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který o omezení svéprávnosti rozhodl, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení omezení svéprávnosti,

g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který fyzická osoba nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

h) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Správní orgán vykonávající státní správu v oblasti humánních léčiv a správní orgán vykonávající státní správu v oblasti veterinárních léčiv využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému cizinců údaje v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) místo a stát narození,

d) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, je-li tímto místem sídlo správního orgánu, rovněž údaj o tom, že se jedná o adresu úřadu, popřípadě adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,

e) číslo a platnost oprávnění k pobytu na území České republiky,

f) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky,

g) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který rozhodl o omezení svéprávnosti,

h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, ve kterém k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil,

j) státní občanství, popřípadě státní příslušnost.

(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(5) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o základních registrech

Čl. VI

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 456/2016 Sb. a zákona č. 460/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 5 se slova „elektronicky čitelným dokladem3) umožňujícím elektronickou identifikaci a autentizaci“ nahrazují slovy „s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci umožňujícím přístup se zaručenou identitou“.

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.

2. V § 18 odst. 1 písm. c) se slova „trvalého pobytu“ nahrazují slovem „pobytu12)“.

3. V § 18 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo informačním systému cizinců“.

4. V § 51 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

l) adresa pracoviště orgánu veřejné moci, které vykonává úkon podle odstavce 5 písm. d), vyjádřená referenční vazbou (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní identifikace.“.

5. V § 51 odst. 5 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

d) výčet a popis úkonů orgánů veřejné moci vykonávaných v rámci agendy na žádost subjektu, který není orgánem veřejné moci, identifikátor úkonu, vymezení subjektu, který může podat žádost, a forma úkonu,“.

Dosavadní písmena d) až j) se označují jako písmena e) až k).

6. V § 51 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

l) adresa pracoviště orgánu veřejné moci, které vykonává úkon podle písmene d), vyjádřená referenční vazbou (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní identifikace, nebo údaj o převedení výkonu úkonu podle písmene d) na jiný orgán veřejné moci.“.

7. V § 51 odst. 7 písm. a) se za slova „odstavce 1 písm. a)“ vkládají slova „a l)“ a slova „a odstavce 5 písm. a) a f)“ se nahrazují slovy „ , odstavce 5 písm. a), g) a l) a editorem identifikátoru úkonu podle odstavce 5 písm. d)“.

8. V § 51 odst. 7 písm. b) se slova „až e) a g) až j)“ nahrazují slovy „ , c), e), f) a h) až k) a editorem údajů podle odstavce 5 písm. d) s výjimkou identifikátoru úkonu“.

9. V § 52 odst. 5 se text „písm. h)“ nahrazuje textem „písm. i)“.

10. V § 52b odst. 4 se slova „uvedené v § 51 odst. 1, s výjimkou údajů podle písmen a) a d)“ nahrazují slovy „uvedené v § 51 odst. 1, s výjimkou údajů podle písmen a), d) a l)“.

11. V § 54 odst. 1 písm. a) se text „písm. f)“ nahrazuje slovy „písm. g) a l), identifikátoru úkonu podle § 51 odst. 5 písm. d)“.

12. V § 54 odst. 4 se za slova „kód agendy“ vkládají slova „a identifikátor úkonu podle § 51 odst. 5 písm. d)“.

13. V § 55 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e) adresu pracoviště orgánu veřejné moci, které vykonává úkon podle § 51 odst. 5 písm. d), nebo údaj o převedení výkonu úkonu podle § 51 odst. 5 písm. d) na jiný orgán veřejné moci.“.

  1. V § 56 odst. 2 se text „písm. f)“ nahrazuje textem „písm. g)“.
  2. Za § 59 se vkládá nový § 59a, který zní:

㤠59a

Oprávnění osoby obstarat si s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci výpis ze zápisu vedeného v elektronické podobě v základním registru nebo potvrzení o tom, že určitý údaj v základním registru není veden, podle zákona o informačních systémech veřejné správy není ustanoveními § 58 až 59 dotčeno. Věta první se použije obdobně na oprávnění osoby poskytnout s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci výpis ze zápisu vedeného v elektronické podobě v základním registru nebo potvrzení o tom, že určitý údaj v základním registru není veden, anebo údaje vedené o ní v základním registru podle zákona o informačních systémech veřejné správy.“.

Čl. VII

Přechodná ustanovení

1. Policie České republiky do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona označí v základním registru obyvatel údaj o adrese místa pobytu jako adresu úřadu, pokud je stejným způsobem označen v informačním systému cizinců.

2. Orgán veřejné moci, který byl zaregistrován pro výkon agendy, oznámí Ministerstvu vnitra údaj podle § 51 odst. 1 písm. l) zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Ohlašovatel agendy oznámí Ministerstvu vnitra údaj podle § 51 odst. 5 písm. d) zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou identifikátoru úkonu do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o zdravotních službách

Čl. VIII

V zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 437/2012 Sb., zákona č. 66/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 147/2016 Sb., zákona č. 189/2016 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb. a zákona č. 206/2017 Sb., se za § 69 vkládají nové § 69a a 69b, které včetně nadpisů znějí:

㤠69a

Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví

(1) Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví je informační systém veřejné správy, který umožňuje oprávněným osobám nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené v elektronické podobě.

(2) Oprávněnými osobami podle odstavce 1 jsou

a) poskytovatelé a poskytovatelé sociálních služeb, v případě, že poskytují zdravotní služby,

b) poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a

c) národní kontaktní místa pro elektronické zdravotnictví zřízená ostatními členskými státy Evropské unie.

(3) Správcem národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví je Ministerstvo zdravotnictví.

§ 69b

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy

(1) Správce národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví využívá při poskytování služby národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví ze základního registru obyvatel údaje v rozsahu

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Správce národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví využívá při poskytování služby národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví z informačního systému evidence obyvatel údaje v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví,

d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,

e) rodné číslo,

f) adresa místa trvalého pobytu.

(3) Správce národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví využívá při poskytování služby národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví z informačního systému cizinců údaje v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví,

d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě že se narodil na území České republiky, místo a okres narození,

e) rodné číslo,

f) druh a adresa místa pobytu na území České republiky.

(4) Správce národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví využívá při poskytování služby národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v odstavci 1, 2 nebo 3 údaje v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,

b) rodné číslo,

c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území se narodil.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z údajů podle odstavců 1 až 4 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o hazardních hrách

Čl. IX

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 46 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „To neplatí v případě, že provozovatel při registraci provede identifikaci v souladu se zákonem upravujícím některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu bez fyzické přítomnosti osoby žádající o registraci tak, že ověří totožnost prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace.“.

2. V § 77 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „To neplatí v případě, že provozovatel při registraci provede identifikaci v souladu se zákonem upravujícím některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu bez fyzické přítomnosti osoby žádající o registraci tak, že ověří totožnost prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace.“.

ČÁST DEVÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. X

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2018, s výjimkou části páté, která nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

v z. Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.