Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Kriminaalmenetluse koodeks

(terviktekst aprill 2004) (kehtetu)

Vastu võetud 6. jaanuaril 1961. a (ENSV ÜT 1961, 1, 4 ja lisa; terviktekst RT I 2002, 85, 503),jõustunud 1. aprillil 1961. a.,muudetud järgmiste seadustega:07.04.2004 jõust. 01.05.2004 - RT I 2004, 27, 176;17.12.2003 jõust. 01.01.2004 - RT I 2003, 88, 590;17.12.2003 jõust. 01.01.2004 - RT I 2003, 83, 558;17.12.2003 jõust. 01.01.2004 - RT I 2003, 83, 557;12.02.2003 jõust. 21.03.2003 - RT I 2003, 26, 156;22.01.2003 jõust. 01.03.2003 - RT I 2003, 13, 67; 

I osa

Üldsätted

1. peatükk

Põhisätted

[...]

§ 13. Õigusemõistmine isikute võrdõiguslikkuse alusel seaduse ja kohtu ees

Õigusemõistmist kriminaalasjades teostatakse põhimõttel, et isikud on seaduse ja kohtu ees võrdsed, olenemata päritolust, sotsiaalsest ja varalisest seisundist, rassilisest ja rahvuslikust kuuluvusest, soost, haridusest, keelest, suhtumisest religioonisse, tegevusalast ja -laadist, elukohast ja muudest asjaoludest.

lasjas leiduvate tõenditega üldises korras.

[...]

X osa

Rahvusvaheline koostöö

35. peatükk

Rahvusvaheline koostöö kriminaalmenetluse alal

[...]

§ 4132. Abistamise ulatus

(1)        Välisriigis mõistetud karistuse või muu mõjutusvahendi kohaldamisel on keelatud abistada, kui

1)         taotluse aluseks olev otsus ei ole lõplik ega jõustunud;

2)         otsust ei ole teinud sõltumatu ja erapooletu kohus;

3)         otsus on tehtud tagaselja;

4)         süüdistatavale ei ole tagatud kaitseõigust või kui kriminaalmenetlust ei ole korraldatud talle arusaadavas keeles;

5)         isikut on karistatud tema rassi, rahvuse, usuliste või poliitiliste tõekspidamiste pärast;

6)         tegu, mille toimepanemise eest on mõistetud karistus või kohaldatud muud mõjutusvahendit, ei too Eesti seaduse kohaselt kaasa karistust või Eesti seadus ei näe ette sellist karistust või mõjutusvahendit;

7)         Eesti kohus on samas süüdistuses isiku süüdi mõistnud, tema suhtes on kriminaalmenetlus jäetud algatamata või kriminaalmenetlus on lõpetatud või

8)         Eesti seaduste kohaselt on kohtuotsuse täitmine aegunud.

(2)        Kui välisriigis tehtud konfiskeerimisotsus puudutab kolmandaid isikuid, ei ole seda lubatud täita, kui

1)         kolmandale isikule ei ole antud võimalust oma huve kaitsta või

2)         kui otsus ei ole kooskõlas Eesti seaduse alusel samas asjas tehtud tsiviilõigusliku otsusega.

(22.03.2000 jõust. 17.04.2000 - RT I 2000, 29, 173)

[...]

 

©FB

Trascina file per caricare

Code of Criminal Procedure

(consolidated text April 2004)

Passed 6 January 1961(ENSV ÜT1 1961, 1, 4 and appendix; consolidated text RT2 I 2002, 85, 503),

entered into force 1 April 1961,amended by the following Acts:07.04.2004 entered into force 01.05.2004 - RT I 2004, 27, 176;17.12.2003 entered into force 01.01.2004 - RT I 2003, 88, 590;17.12.2003 entered into force 01.01.2004 - RT I 2003, 83, 558;17.12.2003 entered into force 01.01.2004 - RT I 2003, 83, 557;12.02.2003 entered into force 21.03.2003 - RT I 2003, 26, 156;22.01.2003 entered into force 01.03.2003 - RT I 2003, 13, 67;

Part I

General Provisions

Chapter 1

Fundamental Provisions

[...]

§ 13. Administration of justice on basis of equality of persons before law and courts

Justice in criminal matters is administered according to the principle of equality of persons before the courts regardless of the persons’ origin, social status, financial situation, race, nationality, gender, education, language, attitude towards religion, field and type of activity, place of residence and other circumstances.

[...]

Part X

International Co-operation

Chapter 35

International Co-operation In Field of Criminal Procedure

§ 4132. Scope of assistance

(1)        It is prohibited to provide assistance upon imposition of a punishment or other sanction imposed in a foreign state if

1)         the judgment which is the basis for the application is not final or has not entered into force;

2)         the judgment is not made by an independent and impartial court;

3)         the judgment is made on default;

4)         the right of defence is not ensured to the accused or criminal proceedings are not conducted in a language which he or she understands;

5)         the person is punished because of his or her race, nationality, religious or political values;

6)         an act for the commission of which a punishment or other sanction has been imposed, which does not bring about punishment pursuant to Estonian law or for which Estonian law does not prescribe such punishment or sanction;

7)         an Estonian court has convicted a person of the same charge, with respect to him or her criminal proceedings have not been commenced or criminal proceedings have been terminated or

8)         pursuant to Estonian acts execution of the court judgment has expired.

(2)        If a judgment to confiscate made in a foreign state pertains to a third person, it shall not be executed if

1)         the third person has not been given the opportunity to protect his or her interests or

2)         the judgment is not in accordance with a civil law judgment made in the same matter pursuant to Estonian law.

(22.03.2000 entered into force 17.04.2000 - RT I 2000, 29, 173)

[...]

©FB

 

 
Trascina file per caricare