Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Правилник о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама

 

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 28. Закона о црквама и верским заједницама (''Службени гласник РС'', бр. 36/2006), члана 55. тачка 2. и члана 58. тачка 2. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Општинско веће општине Алибунар на Двадесеттрећој седници одржаној дана 07. марта 2013. године доноси

 

ПРАВИЛНИК

О РАСПОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

 

Основне одредбе

Члан 1.

Овим Правилником о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама (у даљем тексту: Правилник) уређује се круг овлашћених субјеката, начин, намена, поступак и критеријуми за доделу буџетских средстава општине Алибунар за дотације црквама и верским заједницама које делују на територији Општине Алибунар.

Буџетска средства из става 1. Овог члана планирају и обезбеђују се на годишњем нивоу у буџету Општине Алибунар и воде се на посебном буџетском Разделу 3 – Општинска управа, глава 3.18, функција 840 – ''Верске заједнице''.

 

Члан 2.

Право на доделу средстава путем редовног конкурса у смислу овог Правилника имају цркве и верске заједнице које су уписане у Регистар цркава и верских заједница при министарству Владе Републике Србије надлежном за послове вера, на основу Закона о црквама и верским заједницама (''Службени гласник РС'', бр. 36/2006) и Правилника о садржини и начину вођења Регистра цркава и верских заједница (''Службени гласник РС'', бр. 64/2006), а које делују на територији Општине Алибунар.

 

Начин расподеле средстава

Члан 3.

Средства се додељују путем редовног конкурса, који расписује Комисија, а коју образује председник Општине Алибунар.

Путем редовник конкурса додељује се 100% од планираних и расположивих средстава у буџету Општине Алибунар на годишњем нивоу, од којих се за градитељску делатност додељује 70%, а за остале намене из члана 4. овог Правилника 30% планираних и расположивих средстава.

У случају потребе, Комисија може расписати и ванредни конкурс на предлог председника Општине Алибунар.

 

Намена средстава за распоређивање

Члан 4.

Средства се распоређују за обављање градитељске, добротворне и научне делатности овлашћених субјеката из члана 2. овог Правилника, које они обављају у складу са законом и другим прописима, а нарочито за:

- инвестиционе радове на црквеним објектима,

- обнову постојећих црквених објеката који су без обнове дужи временски период, а посебно црквених објеката који су споменици културе,

- обнова парохијских домова и верских објеката-споменика,

- уређење и ревитализација простора верских гробаља,

- изградњу и обнову капела,

- обнову икона, верских и сакралних предмета,

- стављање нових фасада и кречење црквених објеката,

- обнову кровова који прокишњавају на црквеним објектима,

- санирање влаге на црквеним зидовима,

- изградњу нових и обнову пропалих ограда око црквених објеката,

- организовање традиционалних годишњица које су посвећене имену које црква носи,

- организовање црквених манифестација,

- научна истраживања везана за цркву.

 

Додела средстава за ванредне ситуације

Члан 5.

У изузетним, ванредним и непредвидивим приликама, без конкурса на основу поднетог образложеног захтева, цкрвама и верским заједницама из члана 2. овог Правилника, могу се доделити средства из буџетске резерве.

Одлуку по захтеву из става 1. овог члана доноси Општинско веће општине Алибунар.

 

Расписивање конкурса

Члан 6.

Конкурс за доделу средстава, којим се обавештавају овлашћени субјекти из члана 2. овог Правилника да поднесу писмену пријаву, објављује се на огласној табли Општинске управе, која се налази у згради на адреси Трг слободе број 4 у Алибунару, затим на званичној интернет презентацији (интернет-сајту) Општине Алибунар, а обавештење о расписаном конкурсу објављује се у средствима јавног информисања на језицима који су у службеној употреби у Општини Алибунар.

Конкурс расписује посебна Комисија, коју образује председник Општине Алибунар.

Конкурс садржи податке о томе ко може да учествује на конкурс, податке о висини средстава која се додељују у целини и по наменама, као и друге податке важне за спровођење конкурсног поступка.

 

Члан 7.

Пријава на конкурс се подноси на јединственом обрасцу, чију садржину утврђује Комисија.

 

Одлучивање о додели средстава

Члан 8.

О додели средстава, на предлог Комисије, одлучује председник Општине посебним решењем.

Решење из става 1. овог члана је коначно и против њега се не може употребити правно средство.

 

Критеријуми распоређивања средстава

Члан 9.

Средства се додељују у складу са Планом о распоређивању средстава, а на основу критеријума утврђених овим Правилником.

 

Члан 10.

Приликом расподеле средстава на основу редовног конкурса, између појединачних субјеката из члана 2. овог Правилника предност има субјект са већим бројем објеката или са већим бројем верника.

 

Члан 11.

Приликом одређивања висине учешћа у додели финансијских средстава за градитељске радове код сваке појединачне пријаве, полази се од следећих критеријума:

- да ли је верски објекат под заштитом као културно благо,

- у каквом се стању налази објекат – да ли су хитни инвестициони захвати и да ли је због руинираности угрожена безбедност верника,

- да ли су из других извора прикупљена средства, па је потребан само део средстава да би се затворила финансијска конструкција неопходна за обнову објекта,

- аргументовано мишљење надлежних органа о неопходности инвестирања (мишљење Завода за заштиту споменика културе, или надлежне организационе јединице за урбанизам Општинске управе),

- карактер хитности за инвестиционе захвате у сваком конкретном случају, што се остварује непосредним увидом – изласком на терен од стране сарадника и стручних лица надлежног органа Општине и других стручних институција.

 

Члан 12.

Приликом одређивања висине учешћа у додели финансијских средстава за добротворне и научне делатности, код сваке појединачне пријаве, полази се од следећих критеријума:

- карактер и значај црквене манифестације,

- карактер стручних и научних скупова, добротворно-хуманитарних делатности и значај стручних и научних скупова, односно значај пројекта везаног за ту делатност.

 

Пренос средстава корисницима

Члан 13.

Општинска управа општине Алибунар – Одељење за буџет и финансије преноси додељена средства на рачун корисника, у складу са динамиком прилива средстава у буџет Општине Алибунар на основу налога за пренос, који даје председник Општине Алибунар.

 

Обавеза наменског коришћења средстава

Члан 14.

Корисник је дужан да додељена средства корисни искључиво за намену за коју су она додељена, а неутрошена средства да врати у корист буџета Општине Алибунар.

Корисник средстава је у обавези да на својим позивницама, брошурама и осталом штампаном материјалу, или на други одговарајући начин објави да је у финансирању учествовала Општина Алибунар.

Корисник средстава је у обавези да на крају календарске године поднесе Општинској управи – Одељењу за буџет и финансије извештај о наменски утрошеним средствима, са пратећом документацијом.

У случају сумње да додељена средства нису наменски коришћена, председник Општине Алибунар ће покренути поступак пред органом надлежним за буџетску инспекцију Општине Алибунар, ради контроле законитог и наменског коришћења додељених средстава.

Уколико се утврди да се додељена средства нису наменски користила, пријаве тих корисника неће се у наредној буџетској години узимати у разматрање приликом њиховог учешћа на конкурсу за доделу средстава.

Уколико су одобрена средства ненаменски утрошена, корисници средстава су дужни да врате пренета – уплаћена средства.

Уколико корисник средстава не достави извештај из става 3. овог члана, у наредној буџетској години неће му бити додељена средства, односно неће бити разматрано њихово учешће на конкурсу.

 

Завршне одредбе

Члан 15.

Овај Правилник ступа на снагу даном доншења и биће објављен у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

 

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

 

Број: 400-78/13-06

Датум: 07. март 2013. године

 

АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Јовановић, с.р.