Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Kriminaalkoodeks[kehtetu]

(terviktekst mai 2002)

(Kehtetu - 12.06.2002 jõust.01.09.2002 - RT I 2002, 56, 350) Vastu võetud 7. mail 1992. a.(RT 1992, 20, 288; terviktekst RT I 2001, 73, 452), jõustunud 1. juunil 1992. a, muudetud järgmiste seadustega: 15.05.2002 jõust.01.07.2002 - RT I 2002, 44, 284; 20.03.2002 jõust.18.04.2002 - RT I 2002, 32, 189; 13.03.2002 jõust.06.04.2002 - RT I 2002, 30, 176; 17.10.2001 jõust.01.01.2002 - RT I 2001, 87, 526; 01.10.2001 jõust.01.11.2001 - RT I 2001, 85, 510. (Tõlgitud on peatükid 4, 7, 8 ja 11)

[...]

11. peatükk

Kuriteod avaliku korra ja ühiskondliku julgeoleku vastu

[...]

§ 2011. Avaliku korra rikkumine või rünne isikule või tema õigustele usutalituse täitmise näol

(1) Grupi organiseerimise või juhtimise eest, kui grupi tegevus religioosse õpetuse kuulutamise või usutalituse näol on seotud avaliku korra rikkumisega või kahju tekitamisega isiku tervisele või muu ründega isiku elule või õigustele, samuti isiku kallutamisega keeldumisele kodanikukohustuste täitmisest, - karistatakse rahatrahvi või arestiga või vabadusekaotusega kuni viie aastani.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes tähendatud grupi tegevusest aktiivse osavõtu eest, samuti selle grupi religioosses õpetuses ja usutalituses ettenähtud tegude toimepanemise propageerimise eest - karistatakse rahatrahvi või arestiga või vabadusekaotusega kuni kolme aastani.

(19.05.93 jõust.27.06.93 - RT I 1993, 33, 539)

[...]

©FB

Trascina file per caricare

Criminal Code [repealed]

(consolidated text May 2002)

Passed 7 May 1992 (RT1 1992, 20, 288; consolidated text RT I 2001, 73, 452), entered into force 1 June 1992, amended by the following Acts: 15.05.2002 entered into force 01.07.2002 - RT I 2002, 44, 284; 20.03.2002 entered into force 18.04.2002 - RT I 2002, 32, 189; 13.03.2002 entered into force 06.04.2002 - RT I 2002, 30, 176; 17.10.2001 entered into force 01.01.2002 - RT I 2001, 87, 526; 01.10.2001 entered into force 01.11.2001 - RT I 2001, 85, 510. (Chapters 4, 7, 8 and 11 are translated)

[...]

Chapter 11

Offences against Public Order and Security

[...]

§ 2011. Violation of public order or attacks against person or his or her rights in course of exercise of one’s religion

(1) Forming or leading a grouping whose activities in the course of proclamation of religious doctrine or a religious ceremony are related to violation of public order, damaging the health of persons or other attacks to the life or rights of persons, or inducing a person to refuse to perform his or her civil duties, is punishable by a fine or detention or up to five years’ imprisonment.

(2) Active participation in the activities of a grouping specified in subsection (1) of this section, or promotion of the commission of acts prescribed by the religious doctrines or ceremonies of such grouping, is punishable by a fine or detention or up to three years’ imprisonment.

(19.05.93 entered into force 27.06.93 - RT I 1993, 33, 539)

[...]

©FB

 

 
Trascina file per caricare