Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ÕIGUSKANTSLERI SEADUS

(terviktekst jaan 2007)

Vastu võetud 25.02.1999. a seadusega (RT I 1999, 29, 406), jõustunud 1.06.1999.

Muudetud järgmiste seadustega (vastuvõtmise aeg, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

15.11.2000 (RT I 2000, 92, 597) 1.01.2001

17.04.2001 (RT I 2001, 43, 240) 1.09.2001

6.06.2001 (RT I 2001, 58, 353) 12.07.2001

13.03.2002 (RT I 2002, 30, 176) 6.04.2002

12.06.2002 (RT I 2002, 57, 357) 1.08.2002

29.01.2003 (RT I 2003, 20, 119) 15.03.2003

11.02.2003 (RT I 2003, 23, 142) 1.01.2004

18.12.2003 (RT I 2003, 90, 601) 1.01.2008

15.06.2005 (RT I 2005, 39, 308) 1. 01. 2006

14.12.2005 (RT I 2005, 73, 565) 8. 01. 2006

26.01.2006 (RT I 2006, 7, 42) 4.02.2006

11.10.2006 (RT I 2006, 48, 357) 18.11.2006

15.11.2006 (RT I 2006, 55, 405) 1.01.2007

18.01.2007 (RT I 2007, 11, 52) 18.02.2007

[...]

4. peatükk

JÄRELEVALVE PÕHIÕIGUSTE JA -VABADUSTE JÄRGIMISE ÜLE

[RT I 2003, 23, 142– jõust. 1.01.2004]

1. jagu

Üldsätted

§ 19. Õigus pöörduda õiguskantsleri poole

(1)       Igaühel on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks õiguskantsleri poole taotlusega kontrollida, kas riigiasutus, kohaliku omavalitsuse asutus või organ, avalik-õiguslik juriidiline isik või avalikke ülesandeid täitev füüsiline või eraõiguslik juriidiline isik (edaspidi järelevalvealune asutus) järgib põhiõiguste ja -vabaduste tagamise põhimõtet ning hea halduse tava.

(2)       Igaühel on õigus pöörduda õiguskantsleri poole lepitusmenetluse läbiviimiseks, kui ta leiab, et füüsiline või eraõiguslik juriidiline isik on teda diskrimineerinud:

1)         soo,

2)         rassi,

3)         rahvuse (etnilise kuuluvuse),

4)         nahavärvuse,

5)         keele,

6)         päritolu,

7)         usutunnistuse või usulise veendumuse,

8)         poliitilise või muu veendumuse,

9)         varalise või sotsiaalse seisundi,

10)       vanuse,

11)       puude,

12)       seksuaalse suundumuse või

13)       muu seaduses nimetatud diskrimineerimistunnuse tõttu.

(3)       Avaldusealuses asjas ei tohi olla jõustunud kohtuotsust ega samaaegselt toimuda kohtumenetlust või kohtueelset kohustuslikku kaebemenetlust.

[...]

3. jagu

Lepitusmenetlus diskrimineerimisvaidluse lahendamiseks

§ 355. Diskrimineerimisvaidluse lahendamise pädevus

(1)       Õiguskantsler kontrollib füüsilise või eraõigusliku juriidilise isiku tegevust ning viib läbi lepitusmenetluse isiku avalduse alusel, kes leiab, et teda on diskrimineeritud § 19 lõikes 2 nimetatud tunnuse tõttu.

(2)       Õiguskantsleri pädevusse ei kuulu avaldus, mis käsitleb füüsilise või eraõigusliku juriidilise isiku tegevust:

1)         registreeritud põhikirjaga usuühendustes usu tunnistamisel ja viljelemisel või vaimulikuna töötamisel;

2)         perekonna- või eraelu suhetes;

3)         pärimisõiguse teostamisel.

[...]

6. peatükk

RAKENDUSSÄTTED

[...]

§ 44. Seaduse jõustumine

(1)       Käesolev seadus jõustub 1. juunil 1999. aastal ja samast päevast tunnistatakse kehtetuks õiguskantsleri tegevuse korraldamise seadus (RT I 1993, 25, 436; 1996, 81, 1448; 1999, 16, 271).

(2)       Enne käesoleva seaduse jõustumist õiguskantslerile esitatud avalduste menetlemine lõpetatakse varem kehtinud korras.

 

 

 

©FB

Trascina file per caricare

Chancellor of Justice Act

Passed 25 February 1999 (consolidated text Jan 2007)

(RT1 I 1999, 29, 406), entered into force 1 June 1999, amended by the following Acts:

25.01.2007 entered into force 01.01.2008 - RT I 2007, 16, 77

18.01.2007 entered into force 18.02.2007 - RT I 2007, 11, 52

15.11.2006 entered into force 01.01.2007 - RT I 2006, 55, 405

26.01.2006 entered into force 04.02.2006 - RT I 2006, 7, 42

14.12.2005 entered into force 08.01.2006 - RT I 2005, 73, 565

15.06.2005 entered into force 01.01.2006 - RT I 2005, 39, 308

18.12.2003 entered into force 01.01.2008 - RT I 2003, 90, 601

11.02.2003 entered into force 01.01.2004 - RT I 2003, 23, 142;

29.01.2003 entered into force 15.03.2003 - RT I 2003, 20, 119;

16.06.2002 entered into force 01.08.2002 - RT I 2002, 57, 357;

13.03.2002 entered into force 06.04.2002 - RT I 2002, 30, 176;

06.06.2001 entered into force 12.07.2001 - RT I 2001, 58, 353;

17.04.2001 entered into force 01.09.2001 - RT I 2001, 43, 240;

15.11.2000 entered into force 01.01.2001 - RT I 2000, 92, 597.

[...]

Chapter 4

Supervision over Observance of Fundamental Rights and Freedoms

(11.02.2003 entered into force 01.01.2004 - RT I 2003, 23, 142)

Division 1

(11.02.2003 entered into force 01.01.2004 - RT I 2003, 23, 142)

General Provisions

(11.02.2003 entered into force 01.01.2004 - RT I 2003, 23, 142)

§ 19. Right of recourse to Chancellor of Justice

(1) Everyone has the right of recourse to the Chancellor of Justice in order to have his or her rights protected by way of filing a petition to request verification whether or not a state agency, local government agency or body, legal person in public law, natural person or legal persons in private law performing public duties (hereinafter agency under supervision) adheres to the principles of observance of the fundamental rights and freedoms and to the principles of sound administration.

(2) Everyone has the right of recourse to the Chancellor of Justice for the conduct a conciliation procedure if he or she finds that a natural person or a legal person in private law has discriminated against him or her on the basis of:

1) sex;

2) race;

3) nationality (ethnic origin),

4) colour;

5) language;

6) origin;

7) religion or religious beliefs;

8) political or other opinion;

9) property or social status;

10) age;

11) disability;

12) sexual orientation, or

13) other attributes specified by law.

(3) No court judgment shall have entered into force in the matter of the petition, and at the time of the filing of the petition, the matter shall not be subject to judicial proceedings or mandatory pre-trial complaint proceedings.

(11.02.2003 entered into force 01.01.2004 - RT I 2003, 23, 142)

[...]

Division 3

(11.02.2003 entered into force 01.01.2004 - RT I 2003, 23, 142)

Conciliation Proceedings for Resolution of Discrimination Disputes

(11.02.2003 entered into force 01.01.2004 - RT I 2003, 23, 142)

[...]

§ 355. Competence to resolve discrimination disputes

(1) The Chancellor of Justice exercises supervision over the activities of natural persons and legal persons in private law and conducts conciliatory proceedings based on petitions filed by persons who find that they are discriminated on the basis of an attribute specified in subsection 19 (2).

(2) Petitions concerning the activities of natural persons or legal persons in private law do not fall within the competence of the Chancellor of Justice if they concern:

1) professing and practising of faith or working as a minister of a religion in religious associations with registered articles of association;

2) relations in family or private life;

3) performance of right of succession.

(11.02.2003 entered into force 01.01.2004 - RT I 2003, 23, 142)

[...]

Chapter 6

Implementing Provisions

[...]

§ 44. Entry into force of Act

(1) This Act enters into force on 1 June 1999, and the Chancellor of Justice Activities Organisation Act (RT I 1993, 25, 436; 1996, 81, 1448; 1999, 16, 271) is repealed as of the same date.

(2) Proceedings concerning petitions filed with the Chancellor of Justice before the entry into force of this Act shall be completed pursuant to the procedure which was in force before the entry into force of this Act.

1 RT = Riigi Teataja = State Gazette

2 Riigikogu = the parliament of Estonia

3 Riigi Teatja Lisa = Appendix to the State Gazette

 

©FB

Trascina file per caricare