Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Reklaamiseadus1

Vastu võetud 12. märtsil 2008. a

[...]

2. peatükk

Üldnõuded reklaamile

§ 3. Reklaami põhinõuded

(1)       Reklaam peab tavalise tähelepanu korral olema selgelt eristatav muust teabest ning selle sisu, kujundus ja esitlusviis peavad tagama arusaamise, et tegemist on reklaamiga.

(2)       Reklaamis peab selgelt eristatavalt sisalduma reklaami tellija nimi, tema registreerimisel olev või registreeritud Eesti või Euroopa Ühenduse kaubamärk või domeeninimi.

(3)       Eraldi etappidena avalikustatud reklaamile kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatut 15. päevast reklaami esimese etapi avalikustamisest arvates.

(4)       Reklaam ei tohi:

1)         olla vastuolus heade kommete ja tavadega;

2)         kutsuda üles käituma õigusvastaselt või rikkuma üldisi moraalinorme, õigustada õigusrikkumist ega alavääristada õiguskuulekat käitumist;

3)         kutsuda üles vägivaldsele käitumisele ega õhutada vägivalla kasutamist;

4)         kutsuda üles inimese tervist ega keskkonda kahjustavale tegevusele;

5)         eksponeerida tehnoloogiat ja seadmeid viisil, mis võib soodustada reaalsusele mittevastava ohutustunde tekkimist või põhjustada ohtlikku käitumist;

6)         kutsuda üles avalikku korda ega riigi julgeolekut ohustavale tegevusele, samuti toetada ega soodustada nimetatud tegevust;

7)         kasutada ära õnnetusjuhtumi või eriolukorra mõju isiku otsustusvõimele;

8)         tugineda inimeste ebausul ega kasutada ära reklaami sihtgrupi vanusest tulenevat kergeusklikkust;

9)         otseselt ega kaudselt alavääristada või muul viisil halvustada isikut, tema nime, kaubamärki, geograafilist tähist, tegevust, tegevusala, kaupa, teenust ega üritust;

10)       sisaldada halvustamist ega diskrimineerimist rahvuse, rassi, vanuse, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitilise ega muu veendumuse tõttu, samuti varalise, sotsiaalse seisundi ega muude asjaolude tõttu;

11)       esitada valeteavet;

12)       otseselt ega kaudselt sisaldada tunnust, mis on üldtuntud kui teist isikut, kaupa või teenust muudest samalaadsetest eristav tunnus, kui teise isiku, kauba või teenuse reklaam on antud ajal, kohas või viisil keelatud;

13)       sisaldada teise isiku, kauba või teenuse reklaami, kui sellise isiku, kauba või teenuse reklaam on antud ajal, kohas või viisil keelatud;

14)       jätta muljet, et esitataval teabel on teaduslik alus, kui see tegelikult puudub;

15)       sisaldada sõnu «keskkonnasõbralik» ja «ökoloogiliselt ohutu» ning muid sama tähendusega sõnu või väljendeid, kui puudub sellekohane tõendusmaterjal;

16)       väita ega jätta muljet, et kaubal või teenusel on eriomadused, kui sellised omadused on iseloomulikud kõigile samalaadsetele kaupadele või sama liiki teenustele;

17)       viidata kauba või teenuse haigust, talitlushäireid ega väärarendeid ravivale, leevendavale või tõkestavale omadusele, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel;

18)       eirata soolise võrdõiguslikkuse põhimõtet soolise võrdõiguslikkuse seaduse mõistes, alavääristada üht sugu ega kujutada üht sugupoolt domineeriva või allutatuna;

19)       kujutada isikuid seksuaalobjektina, sisaldada sobimatut alastust ega kasutada seksuaalse alatooniga väljendeid ja kujundeid;

[...]

7. peatükk

Rakendussätted

[...]

§ 52. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2008. aasta 1. novembril.

1 EÜ Nõukogu direktiiv 84/450/EMÜ, mis käsitleb eksitava reklaamiga seotud liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamist (EÜT L 250, 19.09.1984, lk 17–20), mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 97/55/EÜ, millega muudetakse direktiivi 84/450/EMÜ eksitava reklaami kohta, arvates selle hulka võrdleva reklaami (EÜT L 290, 23.10.1997, lk 18–23) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 84/450/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ebaausate kaubandustavade direktiiv) (ELT L 149, 11.06.2005, lk 22–39).

 

©FB

Trascina file per caricare

Advertising Act1

Passed 12 March 2008

Chapter 1

General Provisions

[...]

Chapter 2

General requirements for advertising

§ 3. Basic requirements for advertising

(1)       Advertising shall, given ordinary attention, be readily distinguished from other information and the content, design and presentation of advertising shall ensure that it is recognised as advertising.

(2)       Advertising shall contain the clearly distinguishable name, the trade mark or domain name of the person who commissions advertising which is under registration or has been registered in Estonia or the European Community.

(3)       The provisions of subsection (2) of this section apply to advertising published in separate stages from 15th day as of the publication of the first stage of the advertising.

(4)       Advertising shall not:

1)         be contrary to good morals and customs;

2)         call on to act unlawfully or violate prevailing standards of decency, justify offences or degrade lawful behaviour;

3)         call on to behave violently or incite violent behaviour;

4)         call on to activities harmful to human health or the environment,

5)         exhibit technology and equipment in a manner which may contribute to arising of feeling of safety not corresponding to the reality or cause dangerous behaviour;

6)         call on to activities endangering public order and national security or support or favour such activities;

7)         take advantage of the effect of an accident or emergency situation on a person's capacity to exercise will;

8)         play on people’s superstition or take advantage of the credulity of the target group arising from age;

9)         directly or by implication degrade or in some other manner denigrate a person, a person’s name, trade mark, geographical indication, activity, area of activity, goods, service or event;

10)       contain denigration or discrimination on the grounds of nationality, race, age, colour, sex, language, origin, religion, political or other opinion, financial or social status or other circumstances;

11)       provide inaccurate information;

12)       contain directly or by implication a feature which is a well-known feature distinguishing another person, product or service from other similar persons, products or services if advertising of the other person, product or service is prohibited at such time, place or in such manner;

13)       contain advertising of another person, product or service if advertising of such person, product or service is prohibited at such time, place or in such manner;

14)       suggest that the information presented has a scientific basis it does not possess;

15)       contain the words ''environment-friendly'' or ''ecologically safe'' or other words or expressions with the same meaning if there is no corresponding evidence;

16)       claim or suggest that the goods or services have special features if such features are characteristic to all similar goods or services of the same type;

17)       refer to properties of the goods or services which prevent, treat or cure diseases, malfunctioning or malformations, except in the cases provided by law;

18)       ignore the principle of gender equality within the meaning of the Gender Equality Act, derogate one sex or depict one sex as a dominating or subordinate sex;.

19)       depict persons as sexual objects, contain inappropriate nudity or use expressions or images with a sexual undertone;

20)       contain visual or audible presentation of a sexual act.

[...]

Chapter 7

Implementing Provisions

[...]

§ 52. Entry into force of Act

This Act enters into force on 1 November 2008.

1 Council Directive 84/450/EEC relating to the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning misleading advertising (OJ L 250, 19.09.1984, pp. 17–20), as amended by Directive 97/55/EC of European Parliament and of the Council amending Directive 84/450/EEC concerning misleading advertising so as to include comparative advertising (OJ L 290, 23.10.1997, pp. 18–23) and Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council (Unfair Commercial Practices Directive) (OJ L 149, 11.06.2005, pp. 22–39).

2 RT = Riigi Teataja = State Gazette

 

©FB

Trascina file per caricare