Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Reklaamiseadus

(terviktekst mai 2004)

Vastu võetud 11. juunil 1997. a.(RT I 1997, 52, 835),jõustunud 1. jaanuaril 1998. a.,muudetud järgmiste seadustega:12.05.2004 jõust.27.05.2004 - RT I 2004, 45, 315;08.04.2004 jõust.01.05.2004 - RT I 2004, 27, 177;19.06.2002 jõust.01.09.2002 - RT I 2002, 63, 387;19.06.2002 jõust.01.08.2002 - RT I 2002, 61, 375;05.06.2002 jõust.01.07.2002 - RT I 2002, 53, 336;09.05.2001 jõust.01.01.2002 - RT I 2001, 50, 284;14.02.2001 jõust.01.05.2001 - RT I 2001, 23, 127;25.02.1999 jõust.01.01.2000 - RT I 1999, 30, 415;18.02.99 jõust.27.03.99 - RT I 1999, 27, 388. 

1. peatükk

Üldsätted

§ 1. Seaduse ülesanne

(1)        Reklaamiseadus sätestab reklaami mõiste, kehtestab reklaami üldnõuded, reklaami piirangud ning nende ulatuse, reklaami eritingimused ning reguleerib reklaamialase tegevuse järelevalvet ja kehtestab vastutuse käesoleva seaduse rikkumise eest.

(19.06.2002 jõust.01.08.2002 - RT I 2002, 61, 375)

(2)        Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.

(19.06.2002 jõust.01.08.2002 - RT I 2002, 61, 375)

§ 2. Reklaami mõiste

(1)        Käesolevas seaduses käsitletakse reklaamina teavet, mis avalikustatakse toodete või teenuste müügi suurendamise, ürituse või idee edendamise või mõnes muus vallas mõne muu soovitud tagajärje saavutamise eesmärgil ning mida reklaami avalikustaja tasu eest või mõnel muul vastaval kaalutlusel levitab.

(2)        Reklaami avalikustajana käsitletakse käesolevas seaduses reklaami avalikku esitajat, üldsusele näitajat, üldsusele ülekandjat, tootjat, vahendajat või tellijat.

§ 3. Reklaami põhinõuded

(1)        Reklaami sisu, kujundus ja esitlusviis peavad olema sellised, mis üldsuse tavalise tähelepanu juures tagavad arusaamise, et tegemist on reklaamiga.

(2)        Reklaamis peab sisalduma selgelt eristatav teave reklaami avalikustaja kohta. Selline teave peab reklaamis sisalduma tekstina või Eestis registreeritud kaubamärgi kaudu.

2. peatükk

Reklaami üldnõuded

[...]

§ 5. Kõlvatu reklaam

(1)        Kõlvatu on reklaam, mis on vastuolus heade kommete ja tavadega või mis kutsub üles käituma seadusvastaselt või rikkuma üldisi moraalinorme või mis sisaldab sellist tegevust. Kõlvatu reklaam on keelatud.

(2)        Kõlvatuks loetakse reklaami eelkõige juhul, kui reklaam:

1)         esitab, kutsub üles või toetab diskrimineerimist rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, ea, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste tõttu, samuti varalise või sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu;

2)         kutsub üles vägivaldsele käitumisele või õhutab vägivalla kasutamist eesmärgi saavutamiseks või eesmärgi saavutamise viisi valikul;

3)         alavääristab õiguskuulekat käitumist või õigustab otseselt või kaudselt õiguserikkumist kui eesmärgi saavutamise vahendit;

4)         tugineb inimeste ebausul, hirmul või kaastundel;

5)         sisaldab otsest visuaalset või sõnalist väljendust seksuaalakti, sobimatu alastuse või antisotsiaalse seksuaalkäitumise kohta või

6)         esitab valeteateid teise isiku või tema toodete või teenuste või muude asjaolude kohta.

[...]

5. peatükk

[...]

§ 27. Rakendussäte

Käesolev seadus jõustub 1998. aasta 1. jaanuaril.

1 RT = Riigi Teataja = State Gazette

 

©FB

 

 
Trascina file per caricare

Advertising Act

(consolidated text May 2004)

Passed 11 June 1997 (RT1 I 1997, 52, 835),entered into force 1 January 1998,amended by the following Acts:12.05.2004 entered into force 27.05.2004 - RT I 2004, 45, 315;08.04.2004 entered into force 01.05.2004 - RT I 2004, 27, 177;19.06.2002 entered into force 01.09.2002 - RT I 2002, 63, 387;19.06.2002 entered into force 01.08.2002 - RT I 2002, 61, 375;05.06.2002 entered into force 01.07.2002 - RT I 2002, 53, 336;09.05.2001 entered into force 01.01.2002 - RT I 2001, 50, 284;14.02.2001 entered into force 01.05.2001 - RT I 2001, 23, 127;25.02.1999 entered into force 01.01.2000 - RT I 1999, 30, 415;18.02.99 entered into force 27.03.99 - RT I 1999, 27, 388.

Chapter 1

General Provisions

§ 1. Purpose of Act

(1)        The Advertising Act provides the definition of advertising, establishes general requirements for advertising, restrictions on advertising and their extent, and special conditions for advertising, regulates supervision over advertising and establishes liability for violation of this Act.

(19.06.2002 entered into force 01.08.2002 - RT I 2002, 61, 375)

(2)        The provisions of the Administrative Procedure Act (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336) apply to administrative proceedings prescribed in this Act, taking account of the specifications provided for in this Act.

(19.06.2002 entered into force 01.08.2002 - RT I 2002, 61, 375)

§ 2. Definition of advertising

(1)        For the purposes of this Act, information which is made public for the purpose of increasing the sale of products or services, promoting an event or idea, or achieving other desired results in other areas and which an advertiser disseminates for a fee or other consideration is deemed to be advertising.

(2)        For the purposes of this Act a person who presents, exhibits or transmits advertising to the public, or produces, distributes or commissions advertising is deemed to be an advertiser.

§ 3. Basic requirements for advertising

(1)        The content, design and presentation of advertising shall be such that, given ordinary attention by the public, it is recognised as advertising.

(2)        Advertising shall contain clearly distinguishable information concerning the advertiser. Such information shall be contained in an advertisement as text or conveyed by a trade mark registered in Estonia.

 

Chapter 2

General Requirements for Advertising

[...]

§ 5. Offensive advertising

(1)        An advertisement is offensive if it is contrary to good morals and customs, calls on people to act unlawfully or to violate prevailing standards of decency, or if it contains such activities. Offensive advertising is prohibited.

(2)        An advertisement is considered offensive in particular if the advertisement:

1)         presents, incites or endorses discrimination on the grounds of nationality, race, colour, sex, age, language, origin, religion, political or other opinion, and financial or social status or other circumstances;

2)         calls on people to behave violently or incites violent behaviour in order to achieve an objective or in choosing the manner in which to achieve an objective;

3)         degrades lawful behaviour or directly or indirectly justifies violation of the law as a means of achieving an objective;

4)         plays on superstition, fear or sympathy;

5)         contains any direct statement or visual presentation regarding a sexual act, inappropriate nudity or socially unacceptable sexual behaviour; or

6)         presents false information concerning other persons, their products or services, or other facts.

[...]

Chapter 5

[...]

§ 27. Implementing provision

This Act enters into force on 1 January 1998.

1 RT = Riigi Teataja = State Gazette

 

©FB

Trascina file per caricare