Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

REPUBLICA MOLDOVA

GUVERNUL

 

APROBAREA REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA MODUL DE TRANSMITERE A BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ

(Hotărîre Nr. 901, din 31.12.2015 Publicat: 06.01.2016 în M. O. Nr. 1, art Nr: 2)

 

MODIFICAT HG939 din 29.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1018


În temeiul art.14 alin.(7) din Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.124-125, art.611), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul

 

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, conform anexei nr.1.

 

2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.


PRIM-MINISTRU INTERIMAR

Gheorghe BREGA


Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul economiei
Stephane Christophe Bridе

Ministrul finanţelor

Anatol Arapu


Nr. 901. Chişinău, 31 decembrie 2015.

 

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 901
din 31 decembrie 2015

 

REGULAMENT
CU PRIVIRE LA MODUL DE TRANSMITERE A BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ

I. DISPOZIŢII GENERALE

 

1. Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică (în continuare – Regulament) stabileşte procedura de transmitere a instituţiilor bugetare/publice la autogestiune, întreprinderilor de stat/municipale, subdiviziunilor lor, terenurilor, mijloacelor fixe, inclusiv bunurilor distincte, clădirilor, edificiilor şi altor active proprietate publică (în continuare – bunuri proprietate publică), şi anume:

1) din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv a Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia şi invers;

2) din administrarea unei autorităţi a administraţiei publice (minister, autoritate publică autonomă, agenţie, altă autoritate administrativă centrală sau autoritate a administraţiei publice locale, inclusiv Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia), instituţii bugetare/publice la autogestiune în administrarea altei autorităţi a administraţiei publice;

3) în cadrul unei şi aceleiaşi autorităţi a administraţiei publice, în cazul transmiterii bunurilor de la o instituţie bugetară/publică la autogestiune, întreprindere de stat/municipală, către altă instituţie bugetară/publică la autogestiune, întreprindere de stat/municipală, aflate în administrarea autorității respective;
4) din proprietatea unei unităţi administrativ-teritoriale în proprietatea altei unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia.

 

2. Bunurile proprietate publică nu pot fi transmise cu titlu gratuit în proprietatea uniunilor profesionale, organizaţiilor nonguvernamentale, obşteşti, religioase şi altor organizaţii private sau societăţilor comerciale (în continuare – persoane juridice de drept privat), a persoanelor fizice, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege.

 

3. Bunurile ce constituie proprietate a întreprinderilor, organizaţiilor, altor persoane fizice sau juridice private se transmit în administrarea sau proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale (în administrarea autorităţilor publice) cu titlu gratuit, la decizia organului de administrare împuternicit de proprietar, cu acordul autorităţii publice care primeşte.

 

4. În calitate de iniţiatori ai transmiterii bunurilor proprietate publică pot fi autorităţile publice sau persoanele juridice, care au în administrare bunuri proprietate publică.

 

5. Transmiterea bunurilor proprietate publică, cu excepţia valorilor mobiliare, se efectuează prin documentele primare - actul de transmitere și factura. Actul de transmitere se va perfecta conform prevederilor prezentului Regulament, iar factura – conform instrucțiunii aprobate de Ministerul Finanțelor. Excluderea acestora din contabilitatea părţii care transmite şi reflectarea lor în contabilitatea părţii care primeşte, precum și reînregistrarea lor, se efectuează în modul stabilit de legislaţie.

 

6. Transmiterea valorilor mobiliare proprietate publică se efectuează în modul stabilit de Comisia Națională a Pieței Financiare.

 

7. În cazurile în care, în urma transmiterii întreprinderii de stat/municipale, a subdiviziunilor ei sau a unor bunuri distincte se schimbă fondatorul întreprinderii, mărimea capitalului social sau alte date, întreprinderea respectivă este obligată să opereze, în termen de 30 zile calendaristice de la data predării-primirii, modificările şi completările necesare în documentele de constituire şi să le prezinte, în modul stabilit, pentru înregistrarea de stat.

 

8. Anterior transmiterii, bunurile imobile, care sînt parte componentă a altor bunuri imobile, urmează a fi separate de la acestea, cu respectarea procedurii stabilite în art.17 din Legea nr.354-XV din 28 octombrie 2004 cu privire la formarea bunurilor imobile. Bunurile imobile care sînt parte componentă a altor bunuri proprietate publică cu statut de monument de istorie şi cultură, nu pot fi separate de la acestea.

 

II. ADOPTAREA DECIZIEI PRIVIND TRANSMITEREA BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ

 

9. Temei pentru transmiterea bunurilor proprietate publică constituie decizia de transmitere, adoptată de organul împuternicit, în conformitate cu legislaţia şi prevederile punctului 10 din prezentul Regulament.

Decizia de transmitere poate fi cumulată cu deciziile privind reorganizarea autorităţilor publice sau cu privire la crearea, reorganizarea sau lichidarea instituțiilor bugetare/publice la autogestiune sau întreprinderilor de stat/municipale.

 

10. Decizia de transmitere a bunurilor proprietate publică se adoptă de:

1) Guvern – în cazul:

a) trecerii bunurilor proprietate publică a statului din domeniul public în domeniul privat al proprietăţii publice a statului și invers;

b) transmiterii bunurilor din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale/ Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, cu acordul consiliului local respectiv /Adunării Populare;

[Pct.10 subpct.1), lit.b) modificată prin HG939 din 29.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1018]
c) transmiterii instituțiilor bugetare/publice la autogestiune, întreprinderilor de stat, societăților comerciale cu cotă de stat și bunurilor imobile proprietate publică a statului din administrarea unei autorităţi a administraţiei publice centrale/ autoritate publică autonomă în administrarea altei autorităţi a administraţiei publice centrale/autorități publice autonome, inclusiv organizaţiilor nonguvernamentale de drept public, constituite prin legi speciale;

2) Autoritatea publică centrală – în cazul:

a) transmiterii bunurilor proprietate publică de stat în cadrul unei şi aceleiaşi autorităţi a administraţiei publice centrale, în cazul transmiterii bunurilor de la o autoritate publică autonomă, întreprindere de stat sau subdiviziunilor lor, către alta, subordonate autorității respective cu informarea obligatorie a Agenţiei Proprietăţii Publice subordonată Ministerului Economiei (în continuare – Agenția Proprietății Publice). În cazul dezacordului uneia sau ambelor părţi (întreprinderi de stat) cu transmiterea proprietăţii, autoritatea publică centrală este în drept să adopte decizia de transmitere şi să aprobe actul de transmitere fără acordul uneia sau ambelor părţi;
b) transmiterii bunurilor proprietate publică de stat, cu excepția celor prevăzute în subpunctul 1) litera c) din prezentul punct, din administrarea sa în administrarea altei autorităţi publice centrale, cu acordul sau la solicitarea acesteia din urmă, cu informarea obligatorie a Agenţiei Proprietăţii Publice. În cazul dezacordului uneia din părţile antrenate în transmiterea respectivă, decizia definitivă o adoptă Guvernul, iar actul de transmitere poate fi aprobat fără acordul părții care și-a exprimat dezacordul.

3) Autoritatea administraţiei publice locale – în cazul:

a) trecerii bunurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale din domeniul public în domeniul privat al proprietăţii publice a unităţii administrativ-teritoriale și invers;

b) transmiterii bunurilor din proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale în proprietatea publică a statului, la propunerea Guvernului;

c) transmiterii bunurilor din proprietatea sau administrarea unei unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întîi în proprietatea sau administrarea altei unităţi administrativ-teritoriale de acelaşi nivel, precum şi în cadrul aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale în cazul transmiterii bunurilor de la o autoritate publică autonomă, întreprindere municipală către altă autoritate publică autonomă, întreprindere municipală, administrată de autoritatea publică respectivă. În cazul dezacordului uneia sau ambelor părţi (autoritate publică autonomă, întreprindere municipală) cu transmiterea proprietăţii, autoritatea administrației publice locale este în drept să adopte decizia de transmitere şi să aprobe actul de transmitere fără acordul uneia sau ambelor părţi;

d) transmiterii bunurilor din proprietatea sau administrarea unei unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întîi în proprietatea sau administrarea unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea din acelaşi raion şi invers.

4) Agenţia Proprietăţii Publice – în cazul:

a) transmiterii fondului locativ proprietate publică a statului din gestiunea economică a societăţilor comerciale, fondate în procesul privatizării, în gestiunea persoanelor juridice abilitate cu atribuții de gestionare a fondului locativ;

b) transmiterii bunurilor proprietate publică a statului din gestiunea economică a societăţilor comerciale, fondate în procesul privatizării, în administrarea/gestiunea Agenţiei.
În cazul dezacordului societăţii comerciale cu transmiterea proprietăţii, care o deţine cu drept de gestiune, Agenţia Proprietăţii Publice este în drept să adopte decizia de transmitere şi să aprobe actul de transmitere unilateral.

În decizia de transmitere a bunurilor imobile se indică caracterul transmiterii bunurilor (cu titlu gratuit sau oneros), adresa, numărul cadastral (după caz), numărul de bunuri, suprafaţa şi alte caracteristici, obligaţia organizaţiei, instituţiei, întreprinderii de stat/municipale căreia s-au transmis bunurile imobile pentru înregistrare, în modul stabilit de legislaţie, precum şi dreptul său asupra bunurilor imobile.
12. Decizia de transmitere a bunurilor proprietate publică, întreținerea cărora este sau va fi finanțată integral sau parțial din bugetul public național, cu excepţia transmiterii bunurilor proprietate publică în cadrul unei şi aceleiaşi autorităţi a administraţiei publice, se adoptă prin coordonare prin coordonare cu Ministerul Finanțelor.

[Pct.12 modificat prin HG939 din 29.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1018]

 

III. INSTITUIREA COMISIEI DE TRANSMITERE ȘI ATRIBUȚIILE EI

 

13. Comisia de transmitere a bunurilor proprietate publică (în continuare – Comisia de transmitere) se nominalizează, de regulă, în decizia de transmitere sau, după caz, în decizie se indică autoritatea împuternicită pentru instituirea Comisiei.

 

14. Comisia de transmitere se instituie de autoritatea publică care transmite bunurile, pe perioada efectuării transmiterii, dintr-un număr impar, nu mai mic de trei persoane, din reprezentanţi ai părţii care transmite şi care primeşte, după caz, din reprezentanţi ai autorităţilor publice şi ai altor instituţii interesate.

 

15. Comisia de transmitere are următoarele atribuții:

examinarea bunurilor supuse transmiterii la locul amplasării acestora;

în caz de necesitate, asigurarea efectuării inventarierii bunurilor antrenate în transmitere;

asigurarea perfectării, după caz, a bilanțului, bilanțului consolidat sau de repartiție;

perfectarea actelor de transmitere;

înaintarea actelor de transmitere spre aprobare autorităților publice antrenate în transmitere;

prezentarea actelor de transmitere aprobate părţii care transmite şi care primeşte;

alte atribuții prevăzute în decizia de transmitere.

 

16. După finalizarea procedurii de transmitere a bunurilor actul juridic prin care a fost instituită comisia de transmitere devine caduc.

 

IV. MODUL DE TRANSMITERE A BUNURILOR
PROPRIETATE PUBLICĂ

 

17. Termenele de efectuare a transmiterii bunurilor, inclusiv de perfectare a actelor de transmitere se stabilesc în decizia cu privire la transmiterea bunurilor sau în decizia de nominalizare a Comisiei de transmitere.

 

18. Actul de transmitere a instituției bugetare/publice la autogestiune, întreprinderii de stat/municipale, subdiviziunilor lor se perfectează conform modelului prezentat în anexa nr.1 la prezentul Regulament.

 

19. Actul de transmitere a terenului, mijloacelor fixe şi altor active proprietate publică se perfectează conform modelului prezentat în anexa nr.2 la prezentul Regulament.

 

20. Transmiterea instituțiilor bugetare/publice la autogestiune, întreprinderilor de stat/municipale, subdiviziunilor lor se efectuează conform ultimelor situaţii financiare, fără suspendarea activităţii, dacă în decizia de transmitere nu este prevăzut altfel.

 

21. Instituțiile bugetare/publice la autogestiune, întreprinderile de stat/municipale se transmit împreună cu toate activele şi pasivele, alocările bugetare, datoriile, precum şi cu toate documentele care confirmă dreptul de proprietate, posesie sau folosinţă asupra terenului, bunurilor imobile și mobile, obiectele de proprietate intelectuală, licențele, autorizațiile, documentele contabile, tehnice, contractuale, documentația de proiect şi deviz, inclusiv cartea tehnică a construcției şi alte documente necesare pentru activitatea acestora. 

 

22. În procesul transmiterii Comisia de transmitere, în caz de necesitate, asigură efectuarea inventarierii patrimoniului instituției bugetare/publice la autogestiune, întreprinderii de stat/municipale, a subdiviziunilor acestora, perfectarea, după caz, a bilanţului, bilanțului consolidat sau de repartiţie, a actului de transmitere şi le prezintă spre aprobare autorităţilor antrenate în transmiterea bunurilor respective.

 

23. În cazurile în care în procesul transmiterii se schimbă doar subordonarea instituției bugetare/publice la autogestiune, întreprinderii de stat/municipale, inventarierea patrimoniului şi perfectarea actului de transmitere a instituției, întreprinderii nu se efectuează, dacă în decizia de transmitere nu este indicat altfel.

 

24. În cazul efectuării inventarierii, procesele-verbale privind rezultatele inventarierii servesc temei pentru perfectarea bilanţului, bilanțului consolidat sau de repartiţie.

 

25. Actul de transmitere serveşte temei pentru perfectarea bilanțului consolidat sau de repartiție a instituției bugetare/publice la autogestiune, întreprinderii de stat/municipale.

 

26. Subdiviziunea instituției bugetare/publice la autogestiune, întreprinderii de stat/municipale, care dispune de bilanţ separat, se transmite în modul analogic transmiterii instituției, întreprinderii, dacă în decizia de transmitere nu este indicat altfel.

 

27. În cazul în care subdiviziunea instituției bugetare/publice la autogestiune, întreprinderii de stat/municipale ce se transmite nu este separată la un bilanţ aparte, Comisia de transmitere urmează să asigure separarea patrimoniului acestei subdiviziuni, prin inventarierea lui şi perfectarea bilanţului de repartiţie.

În bilanţul de repartiţie se includ toate elementele din bilanţul instituției bugetare/publice la autogestiune, întreprinderii de stat/municipale, care ţin direct de activitatea subdiviziunii sau decurg din ea, dacă în decizia de transmitere nu este prevăzut altfel.

Activele circulante şi datoriile pentru subdiviziunea ce se transmite, cu excepţia celei care are bilanţ separat, se determină reieşind din nivelul mediu de asigurare cu mijloace băneşti şi nivelul mediu al creanţelor, în raport cu volumul de producţie şi servicii sau cu numărul personalului instituției bugetare/publice la autogestiune, întreprinderii de stat/municipale în ansamblu şi se calculează conform bilanţului acesteia la data transmiterii.

 

28. Actul de transmitere a instituției bugetare/publice la autogestiune, întreprinderii de stat/municipale, a subdiviziunii acestora și Actul de transmitere a terenului, mijloacelor fixe și altor active proprietate publică se aprobă în termen de 10 zile calendaristice de la data prezentării acestora de Comisia de transmitere, de către autorităţile administrației publice, antrenate în transmiterea bunurilor respective. 

 

29. Actul de transmitere a terenului, mijloacelor fixe și altor active proprietate publică se perfectează în baza datelor informației contabile şi, după caz, a raportului de evaluare, paşapoartelor tehnice şi altor documente tehnice, precum şi documentelor privind înregistrarea precedentă a acestor bunuri, efectuată de organele autorizate, pe numele părţii care transmite.

 

30. Dacă transmiterea bunurilor din careva motive nu a fost realizată în termenele stabilite, Comisia de transmitere este obligată să informeze autoritatea, prin decizia căreia aceasta a fost instituită.

 

V. DISPOZIŢII FINALE

 

31. În cazul în care bunul imobil care urmează a fi transmis nu este înregistrat în cadastrul bunurilor imobile, instituţia bugetară/publică la autogestiune sau întreprinderea de stat/municipală ce primeşte imobilul este obligată să asigure înregistrarea cadastrală a acestuia, conform prevederilor legale.

 

32. Schimbările în relaţiile de muncă, care au apărut în legătură cu transmiterea instituțiilor bugetare/publice la autogestiune, întreprinderilor de stat/municipale şi subdiviziunilor lor, se vor efectua în conformitate cu legislaţia muncii, decizia de transmitere şi contractele de muncă.

33. Societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar public, structurile private se pot conduce de prevederile prezentului Regulament, la decizia organelor de conducere.

 

34. Prevederile prezentului Regulament pot fi utilizate și în cazul transmiterii bunurilor proprietate publică cu titlu oneros, inclusiv în urma privatizării.

 

35. După adoptarea deciziei de transmitere a bunurilor proprietate publică din administrarea unei autorităţi publice în administrarea altei autorităţi publice, partea care transmite nu are dreptul să efectueze excluderi din mijloacele fixe şi circulante, precum şi din documentele bunurilor care se transmit.

36. Distrugerea, descompletarea, înstrăinarea sau alte acţiuni care conduc la diminuarea valorii patrimoniului supus transmiterii, precum şi eschivarea de la transmiterea bunurilor atrage răspundere în condiţiile legii.

 

37. Litigiile apărute în urma transmiterii bunurilor proprietate publică se soluţionează pe cale amiabilă sau în instanţele judecătorești ale Republicii Moldova.

 

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 901
din 31 decembrie 2015

 

LISTA
HOTĂRÎRILOR GUVERNULUI CARE SE ABROGĂ

 

1. Hotărîrea Guvernului nr.688 din 9 octombrie 1995 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe și altor active” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.10, art.45).

2. Hotărîrea Guvernului nr. 502 din 30 mai 2000 „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.688 din 9 octombrie 1995” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.65-67, art.586).

+++
3. Compartimentul IV din modificările şi completările operate în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1376 din 10 decembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.155-157, art.1426).

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

ПРАВИТЕЛЬСТВО

 

OБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТОВ ПУБЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(Постановление Nr. 901m,от 31.12.2015 Опубликован: 06.01.2016 в M. O. Nr. ,1 статья №:2)

 

ИЗМЕНЕНО ПП939 от 29.07.16, МО247-255/05.08.16 ст.1018


На основании части (7) статьи 14 Закона № 121-XVI от 4 мая 2007 года об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 90-93, ст. 401), с последующими изменениями и дополнениями, Закона № 523-XIV от 16 июля 1999 года о публичной собственности административно-территориальных единиц (Официальный монитор Республики Молдова, 1999 г., № 124-125, ст. 611), с последующими изменениями и дополнениями, Правительство

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке передачи объектов публичной собственности согласно приложению № 1.

 

2. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства согласно приложению № 2.

 

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ

ОБЯЗАННОСТИ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА

Георге БРЕГА

 

Контрасигнуют:
зам. премьер-министра,
министр экономики
Стефан Кристоф БРИД

министр финансов
Анатол АРАПУ


№ 901. Кишинэу, 31 декабря 2015 г.

 

Приложение № 1

к Постановлению Правительства

№ 901 от 31 декабря 2015 г.

 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТОВ ПУБЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. Положение о порядке передачи объектов публичной собственности (в дальнейшем – Положение) устанавливает процедуру передачи бюджетных/публичных учреждений на самоуправлении, государственных/муниципальных предприятий, их подразделений, земельных участков, основных средств, включая обособленное имущество, зданий, сооружений, и других активов публичной собственности (в дальнейшем – объекты публичной собственности), а именно:

1) из публичной собственности государства в публичную собственность административно-территориальных единиц, в том числе автономно-территориального образования Гагаузия, и наоборот;

2) из ведения одного органа публичного управления (министерства, самостоятельного органа публичного управления агентства, другого центрального административного органа или органа местного публичного управления, в том числе автономно-территориального образования Гагаузия), бюджетного/публичного учреждения на самоуправлении, в ведение другого органа публичного управления;

3) в рамках одного и того же органа публичного управления, в случае передачи имущества от одного бюджетного/публичного учреждения на самоуправлении, государственного/муниципального предприятия другому бюджетному/публичному учреждению на самоуправлении, государственному/муниципальному предприятию, находящемуся в управлении данного органа;

4) из собственности одной административно-территориальной единицы в собственность другой административно-территориальной единицы, в том числе автономно-территориального образования Гагаузия.

 

2. Объекты публичной собственности не могут передаваться безвозмездно в собственность профессиональным союзам, неправительственным, общественным, религиозным и другим частным организациям или коммерческим обществам (в дальнейшем – юридические лица частного права), физическим лицам, за исключением случаев, специально предусмотренных законом.

3. Объекты, являющиеся собственностью предприятий, организаций, других частных физических или юридических лиц, передаются в ведение или собственность государства или административно - территориальных единиц (в ведение органов публичного управления) безвозмездно, по решению органа управления, уполномоченного собственником, с согласия принимающего органа публичной власти.


4. В качестве инициаторов передачи объектов публичной собственности могут выступать органы публичного управления или юридические лица, которые имеют в ведении публичную собственность.


5. Передача объектов публичной собственности, за исключением ценных бумаг, осуществляется на основании первичных документов - акта передачи и накладной. Акт передачи составляется согласно требованиям настоящего Положения, а накладная – согласно инструкции, утвержденной Министерством финансов. Их исключение из бухгалтерского учета передающей стороны и отражение в бухгалтерском учете принимающей стороны, а также их перерегистрация осуществляются в порядке, установленном законодательством.

6. Передача ценных бумаг объектов публичной собственности осуществляется в порядке, установленном Национальной комиссией по финансовому рынку.


7. В случаях когда вследствие передачи государственного/ муниципального предприятия, его подразделений или некоторых обособленных объектов меняется учредитель предприятия, изменяется размер уставного капитала или другие данные, это предприятие обязано в течение 30 календарных дней от даты передачи-приемки внести необходимые изменения и дополнения в учредительные документы и представить их, в установленном порядке, для государственной регистрации.


8. До начала передачи объекты недвижимого имущества, которые являются составной частью других объектов недвижимого имущества, должны быть отделены от них с соблюдением процедуры, установленной в статье 17 Закона № 354-XV от 28 октября 2004 года о формировании объектов недвижимого имущества. Объекты недвижимого имущества, которые являются составной частью других объектов публичной собственности со статусом культурно-исторического памятника, не могут быть разделены от данных объектов.

 

II. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ ОБЪЕКТОВ ПУБЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 

9. Основанием для передачи объектов публичной собственности является решение о передаче, принятое уполномоченным органом в соответствии с законодательством и пунктом 10 настоящего Положения.

Решение о передаче может быть объединено с решениями о реорганизации органов публичного управления либо о создании, реорганизации или ликвидации бюджетных/публичных учреждений на самоуправлении или государственных/муниципальных предприятий.


10. Решение о передаче объектов публичной собственности принимается:

1) Правительством - в случае:

а) перехода объектов публичной собственности государства из публичной сферы в частную сферу публичной собственности государства и наоборот;

b) передачи объектов из публичной собственности государства в публичную собственность административно-территориальных единиц/ автономно-территориального образования Гагаузия, с согласия местного совета/Народного Собрания;

[Пкт.10 подпкт.1), пкт.b) изменен ПП939 от 29.07.16, МО247-255/05.08.16 ст.1018]

с) передачи бюджетных/публичных учреждений на самоуправлении, государственных предприятий, коммерческих обществ с государственной долей и недвижимого имущества публичной собственности государства из ведения одного органа центрального публичного управления самостоятельного органа публичного управления в ведение другого органа центрального публичного управления/самостоятельного органа публичного управления, в том числе негосударственных организаций публичного права, созданных специальными законами;

2) центральным органом публичного управления - в случае:

а) передачи объектов публичной собственности государства в рамках одного и того же органа центрального публичного управления в случае передачи имущества от самостоятельного органа публичного управления, государственного предприятия или его подразделений другому самостоятельному органу публичного управления, государственному предприятию или его подразделениям, подчиненным данному органу, с обязательным уведомлением Агентства публичной собственности, подведомственного Министерству экономики (в дальнейшем – Агентство публичной собственности). В случае несогласия одной или обеих сторон (государственных предприятий) с передачей собственности, центральный орган публичного управления вправе принять решение о передаче и утвердить акт передачи без согласия одной или обеих сторон;
b) передачи объектов публичной собственности государства, за исключением объектов, указанных в литере с) подпункта 1) настоящего пункта, из своего ведения в ведение другого центрального отраслевого органа, с согласия или по требованию последнего, с обязательным уведомлением Агентства публичной собственности. В случае несогласия одной из сторон, участвующих в данной передаче, окончательное решение принимает Правительство, а акт передачи может утверждаться без согласия стороны, которая выразила свое несогласие;

3) органом местного публичного управления - в случае:

а) перехода объектов публичной собственности административно-территориальной единицы из публичной сферы в частную сферу публичной собственности административно-территориальной единицы и наоборот;

b) передачи объектов из публичной собственности административно-территориальной единицы в публичную собственность государства, по предложению Правительства;

с) передачи объектов из собственности или управления одной административно-территориальной единицы первого уровня в собственность или ведение другой административно-территориальной единицы того же уровня, а также в рамках одной и той же административно-территориальной единицы в случае передачи объектов от самостоятельного органа публичного управления, муниципального предприятия другому автономному органу публичного управления, муниципальному предприятию, администрируемому соответствующим органом управления. В случае несогласия одной или обеих сторон (самостоятельный орган публичного управления, муниципальное предприятие) с передачей собственности, орган местного публичного управления вправе принять решение о передаче и утвердить акт приемки-передачи без согласия одной или обеих сторон;

d) передача объектов из собственности или ведения одной административно-территориальной единицы первого уровня в собственность или ведение административно-территориальной единицы второго уровня того же района и наоборот;

4) Агентством публичной собственности - в случае:

а) передачи жилого фонда публичной собственности государства из хозяйственного ведения коммерческих обществ, созданных в процессе приватизации, в ведение юридических лиц с полномочиями по управлению жилищным фондом.
b) передачи объектов публичной собственности государства из хозяйственного ведения коммерческих обществ, созданных в процессе приватизации, в управление/ведение Агентства.
В случае несогласия коммерческого общества с передачей имущества, которым он владеет на правах управления, Агентство публичной собственности вправе принять решение о передаче и утвердить акт передачи в одностороннем порядке.

 

11. В решении о передаче объектов недвижимого имущества указываются, при необходимости, характер передачи объектов (безвозмездное/возмездное), адрес, кадастровый номер, количество объектов, площадь и другие характеристики, обязательство организации, учреждения, государственного/муниципального предприятия, которому были переданы объекты недвижимого имущества для регистрации в порядке, установленном законодательством, а также их право на объекты недвижимого имущества.


12. Решение о передаче объектов публичной собственности, содержание которых финансируется или будет финансироваться полностью или частично из национального публичного бюджета за исключением передачи объектов публичной собственности в рамках одного и того же органа центрального публичного управления, принимается по предварительному согласованию с Министерством финансов.

[Пкт.12 изменен ПП939 от 29.07.16, МО247-255/05.08.16 ст.1018]

 

III. СОЗДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПЕРЕДАЧЕ И ЕЕ ПОЛНОМОЧИЯ

 

13. Комиссия по передаче объектов публичной собственности (в дальнейшем – Комиссия по передаче) назначается, как правило, в решении о передаче или, по необходимости, в решении указывается орган, уполномоченный для создания Комиссии.


14. Комиссия создается органом публичного управления, который передает объекты, на период осуществления передачи, из нечетного числа, не менее трех человек, представителей передающей и принимающей сторон и, при необходимости, представителей органов публичного управления и других заинтересованных учреждений.

 

15. Комиссия по передаче имеет следующие полномочия:

осмотр передаваемых объектов по месту их расположения;

в случае необходимости, обеспечение проведения инвентаризации объектов, подлежащих передаче;
обеспечение составления, по необходимости, баланса, консолидированного или разделительного баланса;

составление актов передачи;

предоставление актов передачи на утверждение органам публичного управления, заинтересованным в передаче;

представление утвержденных актов передачи стороне, которая передает, и стороне, которая принимает;

другие полномочия, предусмотренные в решении о передаче.


16. После завершения процедуры передачи объектов юридический акт, посредством которого была создана Комиссия по передаче, считается недействительным.

 

IV ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТОВ ПУБЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 

17. Сроки осуществления передачи объектов, в том числе составления актов передачи, устанавливаются в решении о передаче объектов или в решении о назначении Комиссии по передаче.


18. Акт передачи бюджетного/публичного учреждения на самоуправлении, государственного/муниципального предприятия, их подразделений оформляется согласно образцу, представленному в приложении №1 к настоящему Положению.


19. Акт передачи земельного участка, основных средств и других активов публичной собственности оформляется согласно образцу, представленному в приложении № 2 к настоящему Положению.


20. Передача бюджетных/публичных учреждений на самоуправлении, государственных/муниципальных предприятий, их подразделений осуществляется согласно данным последних финансовых отчетов, без приостановления деятельности, если в решении о передаче не предусмотрено иное.


21. Бюджетные/публичные учреждения на самоуправлении, государственные/муниципальные предприятия передаются вместе со всеми активами и пассивами, бюджетными ассигнованиями, долгами, а также со всеми документами, которые подтверждают право собственности, владения или пользования на земельный участок, объекты недвижимого и движимого имущества, объекты интеллектуальной собственности, лицензиями, авторизациями, бухгалтерскими, техническими, договорными документами, проектно-сметной документацией, в том числе техническим паспортом на сооружение и другими документами, необходимыми для их деятельности.


22. В процессе передачи Комиссия, в случае необходимости, обеспечивает проведение инвентаризации имущества бюджетного/публичного учреждения на самоуправлении, государственного/муниципального предприятия, их подразделений, составление, по необходимости, баланса, консолидированного или разделительного баланса, акта передачи и представляет на утверждение органам, участвующим в передаче данных объектов.


23. В случаях, когда в процессе передачи меняется только подчиненность бюджетного/публичного учреждения на самоуправлении, государственного/муниципального предприятия, инвентаризация имущества и составление акта передачи учреждения, предприятия не производится, если в решении о передаче не указано иное.


24. В случае проведения инвентаризации, протоколы о результатах инвентаризации служат основанием для составления баланса, консолидированного или разделительного баланса.


25. Акт передачи служит основанием для составления консолидированного или разделительного баланса бюджетного/публичного учреждения на самоуправлении, государственного/муниципального предприятия.


26. Подразделение бюджетного/публичного учреждения на самоуправлении, государственного/муниципального предприятия, имеющее отдельный баланс передается в порядке, аналогичном порядку передачи учреждения, предприятия, если в решении о передаче не указано иное.


27. В случае, когда передаваемое подразделение бюджетного/публичного учреждения на самоуправлении, государственного/муниципального предприятия не выделено на отдельный баланс, Комиссия по передаче должна обеспечить выделение имущества этого подразделения путем его инвентаризации и составления разделительного баланса.

В разделительный баланс включаются все статьи баланса бюджетного/публичного учреждения на самоуправлении, государственного/муниципального предприятия, которые имеют прямое отношение к деятельности подразделения или вытекают из нее, если в решении о передаче не предусмотрено иное.

Оборотные активы и задолженность передаваемого подразделения, за исключением подразделений, которые имеют отдельный баланс, определяются исходя из среднего уровня обеспечения денежными средствами и среднего уровня долговых обязательств в соотношении с объемом продукции и услуг или численностью персонала бюджетного/публичного учреждения на самоуправлении, государственного/муниципального предприятия в целом, и рассчитываются согласно его балансу на дату передачи.


28. Акт передачи бюджетного/публичного учреждения на самоуправлении, государственного/муниципального предприятия, их подразделений, а также акт передачи земельного участка, основных средств и других активов публичной собственности утверждаются в течение 10 календарных дней от даты их представления Комиссией по передаче, органами публичного управления, участвующими в передаче данных объектов.


29. Акт передачи земельного участка, основных средств и других активов публичной собственности составляется на основании бухгалтерских данных и, по необходимости, оценочного акта, технических паспортов и других технических документов, а также документов о предшествующей регистрации этих объектов, произведенной уполномоченными органами на имя стороны, которая передает.


30. Если передача объектов по каким-либо причинам не была осуществлена в установленные сроки, Комиссия обязана проинформировать орган, по решению которого она была создана.

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

31. В случае, когда объект недвижимого имущества, который передается, не зарегистрирован в реестре недвижимого имущества, бюджетное/публичное учреждение на самоуправлении или государственное/муниципальное предприятие, которое принимает недвижимость, обязано обеспечить его кадастровую регистрацию согласно законодательству.

32. Изменения в трудовых отношениях, возникшие в связи с передачей бюджетных/публичных учреждений на самоуправлении, государственных/муниципальных предприятий и их подразделений, разрешаются в соответствии с трудовым законодательством, решением о передаче и трудовыми договорами.


33. Коммерческие общества с полностью или преимущественно публичным капиталом, частные структуры могут руководствоваться требованиями настоящего Положения, по решению руководящих органов.


34. Требования настоящего Положения могут использоваться и в случае безвозмездной передачи объектов публичной собственности, в том числе в результате приватизации.


35. После принятия решения о передаче объектов публичной собственности из управления одного органа публичного управления в управление другого органа публичного управления передающая сторона не вправе производить изъятия из основных и оборотных средств, а также из документации передаваемых объектов.


36. Порча, разукомплектование, отчуждение или другие действия, которые приводят к уменьшению стоимости передаваемого имущества, а также уклонение от передачи имущества, влечет ответственность в соответствии с законом.


37. Споры, возникающие в результате передачи объектов публичной собственности, разрешаются по взаимному согласию или в судебных инстанциях Республики Молдова.


Приложение № 2
к Постановлению Правительства
№ 901 от 31 декабря 2015 г.

 

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ, КОТОРЫЕ ПРИЗНАЮТСЯ УТРАТИВШИМИ СИЛУ

 

1. Постановление Правительства № 688 от 9 октября 1995 г. «Об утверждении Положения о порядке передачи государственных предприятий, организаций, учреждений, их подразделений, зданий, сооружений, основных средств и других активов» (Официальный монитор Республики Молдова, 1996 г., № 10, ст.45);


2. Постановление Правительства № 502 от 30 мая 2000 г. «О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства № 688 от 9 октября 1995 г.» (Официальный монитор Республики Молдова, 2000 г., № 65-67, ст.586);


3. Пункт IV изменений и дополнений, которые вносятся в отдельные Постановления Правительства Республики Молдова, утвержденных Постановлением Правительства № 1376 от 10 декабря 2001 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2001 г., № 155-157, ст. 1426).