Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

GUVERNUL

CU PRIVIRE LA DIZOLVAREA SERVICIULUI DE STAT PENTRU PROBLEMELE CULTELOR PE LÎNGĂ GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

(Hotărîre Nr. 1130, din  16.10.2007 Publicat: 26.10.2007 în Monitorul Oficial Nr. 168-170 art Nr: 1176)

 

MODIDFICAT HG736 din 03.10.12, MO212-215/12.10.12 art.779; în vigoare 12.10.12

În scopul executării prevederilor Legii nr. 125-XVI din 11 mai 2007 privind cultele religioase şi părţile lor componente (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 127-130, art. 546), Guvernul

 

HOTĂRĂŞTE:

 

1. Se dizolvă Serviciul de Stat pentru Problemele Cultelor pe lîngă Guvernul Republicii Moldova, cu derularea procedurii de lichidare.

 

2. Serviciul de Stat pentru Problemele Cultelor pe lîngă Guvernul Republicii Moldova, în termen de 2 luni, va transmite Ministerului Justiţiei dosarele de înregistrare a cultelor religioase şi a părţilor lor componente, aflate în arhiva acestuia, precum şi registrul cultelor religioase şi a părţilor lor componente.

 

3. Documentele prezentate pentru înregistrarea cultelor şi a părţilor lor componente, nesoluţionate pînă la dizolvare, se transmit Ministerului Justiţiei, în termen de 15 zile, pentru a fi soluţionate în conformitate cu Legea privind cultele religioase şi părţile lor componente.

4. Serviciul de Stat pentru Problemele Cultelor pe lîngă Guvernul Republicii Moldova, va înainta Ministerului Finanţelor, în termen de 1 lună, propuneri privind alocarea mijloacelor suplimentare, necesare pentru finalizarea procedurii de lichidare.

 

5. În procesul dizolvării, bunurile materiale şi financiare ale Serviciului de Stat pentru Problemele Cultelor pe lîngă Guvernul Republicii Moldova vor fi transmise Ministerului Justiţiei, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin cu modificările şi completările ulterioare Hotărîrea Guvernului nr.688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 10, art. 45),.

 

6. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

 

7. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.758 din 13 octombrie 1994 “Privind aprobarea Regulamentului provizoriu cu privire la înregistrarea părţilor componente ale cultelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.13, art. 111) şi Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 25 februarie 2003 “Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi statelor de personal ale Serviciului de Stat pentru Problemele Cultelor pe lîngă Guvernul Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.30-34, art. 216).

 

PRIM-MINISTRU

Vasile TARLEV


Contrasemnează:

Ministrul justiţieiVitalie Pîrlog

Ministrul finanţelor Mihail Pop

Ministrul economiei şi comerţului  Igor Dodon


Nr. 1130. Chişinău, 16 octombrie 2007.

 

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.1130, din 16 octombrie 2007

 

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE CE SE OPEREAZĂ ÎN UNELE HOTĂRÎRI ALE GUVERNULUI

[Pct.1 abrogat prin HG736 din 03.10.12, MO212-215/12.10.12 art.779; în vigoare 12.10.12]

 

2. Punctul 1) al modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 129 din 15 februarie 2000, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.670 din 15 iunie 2007 “Cu privire la crearea Departamentului de administrare judecătorească” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 86-89, art.702), va avea următorul cuprins:

“1) la punctul 2, cifra “112” se substituie cu cifra “108;”.

 

 

Республика
Молдова

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО

O ликвидации Государственной службы по проблемам культов при Правительстве Республики Молдова 

(Постановление Nr. 1130,, от 16.10.2007 Опубликован: 26.10.2007 в M. O. Nr. 168-170 статья №: 1176)

 

ИЗМЕНЕНО ПП736 от 03.10.12, МО212-215/12.10.12 ст.799

В целях выполнения положений Закона о религиозных культах и их составных частях № 125-XVI от 11 мая 2007 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 127-130, ст.546) Правительство

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Ликвидировать Государственную службу по проблемам культов при Правительстве Республики Молдова с последующим проведением процедуры ликвидации.

 

2. Государственной службе по проблемам культов при Правительстве Республики Молдова в 2-месячный срок передать Министерству юстиции дела о регистрации религиозных культов и их составных частей, находящиеся в ее архиве, а также Регистр религиозных культов и их составных частей.

 

3. Документы, представленные для регистрации религиозных культов и их составных частей, не рассмотренные до начала процедуры ликвидации, передать в 15-дневный срок Министерству юстиции для рассмотрения в соответствии с Законом о религиозных культах и их составных частях.

 

4. Государственной службе по проблемам культов при Правительстве Республики Молдова представить Министерству финансов в месячный срок предложения о выделении дополнительных финансовых средств, необходимых для завершения процедуры ликвидации.

 

5. В процессе ликвидации материальные и финансовые ценности Государственной службы по проблемам культов при Правительстве Республики Молдова передать Министерству юстиции согласно Положению о порядке передачи государственных предприятий, организаций, учреждений, их подразделений, зданий, сооружений, основных средств и других активов, утвержденному Постановлением Правительства № 688 от 9 октября 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1996 г., №10, ст.45), с последующими изменениями и дополнениями.

 

6. Утвердить изменения и дополнения, которые вносятся в отдельные постановления Правительства (прилагаются).

 

7. Признать утратившими силу Постановление Правительства № 758 от 13 октября 1994 г. «Об утверждении Временного положения о регистрации составных частей культов» (Официальный монитор Республики Молдова, 1994 г., № 13, ст.111) и Постановление Правительства № 201 от 25 февраля 2003 г. «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Государственной службы по проблемам культов при Правительстве Республики Молдова» (Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., № 30-34, ст.216).

 

Премьер-министр

Василе ТАРЛЕВ

 

Контрассигнуют:

министр юстиции

Виталие Пырлог

министр финансов

Михаил Поп

министр экономики и торговли

Игорь Додон

 

№ 1130. Кишинэу, 16 октября 2007 г.

 

Утверждены

Постановлением Правительства № 1130 от 16 октября 2007 г.

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

[Пкт.1 утратил силу согласно ПП736 от 03.10.12, МО212-215/12.10.12 ст.799]

 

2. Пункт 1) Изменений и дополнений, которые вносятся в Постановление Правительства № 129 от 15 февраля 2000 г., утвержденных Постановлением Правительства № 670 от 15 июня 2007 г. «О создании Департамента судебного администрирования» (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 86-89, ст.702), изложить в следующей редакции:

«1) в пункте 2 цифры «112» заменить цифрами «108».