Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Republica Moldova

 

GUVERNUL

CU PRIVIRE LA APROBAREA REGULAMENTULUI, STRUCTURII ŞI STATELOR DE PERSONAL ALE SERVICIULUI DE STAT PENTRU PROBLEMELE CULTELOR PE LÎNGĂ GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

(Hotărîre Nr. 201, din 25.02.2003 Publicat: 04.03.2003 în M. O.Nr. 30-34, art Nr: 216)


Abrogată prin HG1130 din 16.10.07, MO168-170/26.10.07 art.1176

 

Întru realizarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.979-XII din 24 martie 1992 despre culte şi a articolului 325 din Codul de procedură civilă (nr.1220-XV din 12 iulie 2002), precum şi în scopul atribuirii în competenţa Serviciului de Stat pentru Problemele Cultelor a tuturor chestiunilor vizînd confesiunile în vederea unei mai bune conlucrări a statului cu cultele, comunităţile şi asociaţiile religioase, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:

 

1. Se aprobă:

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Stat pentru Problemele Cultelor pe lîngă Guvernul Republicii Moldova, conform anexei nr.1;

structura Serviciului de Stat pentru Problemele Cultelor, conform anexei nr.2.

 

2. Se stabileşte efectivul-limită al Serviciului de Stat pentru Problemele Cultelor în număr de 8 unităţi cu fondul anual de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.

 

3. Se abrogă:

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.737 din 21 noiembrie 1993 "Cu privire la personalul scriptic şi Regulamentul Serviciului de Stat pentru Problemele Cultelor";

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.629 din 11 septembrie 1995 "Cu privire la reducerea personalului scriptic al Serviciului de Stat pentru Problemele Cultelor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.68-69, art.540).

 

PRIM-MINISTRU AL REPUBLICII MOLDOVA

Vasile TARLEV

 

Contrasemnată:

Ministrul finanţelor Zinaida Grecianîi

Ministrul muncii

şi protecţiei sociale Valerian Revenco

Ministrul justiţiei Vasile Dolghieru

 

Chişinău, 25 februarie 2003. Nr. 201.

Anexa nr.1

la Hotărîrea Guvernului

Republicii Moldova nr. 201

 

REGULAMENTUL

PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIULUI DE STAT PENTRU PROBLEMELE CULTELOR PE LÎNGĂ

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

din 25 februarie 2003

 

CAPITOLUL I.

DISPOZIŢII GENERALE

 

1. Serviciul de Stat pentru Problemele Cultelor (în continuare - Serviciul) este organul de stat, care asigură relaţiile statului cu toate cultele, comunităţile şi asociaţiile religioase din Republica Moldova şi care în activitatea sa se subordonează Guvernului.

 

2. Serviciul are statut de persoană juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi denumirea sa în limba de stat, de foaie cu antet şi cont trezorerial. Cheltuielile pentru întreţinerea Serviciului sînt finanţate de la bugetul de stat.

 

3. În activitatea sa, Serviciul se conduce de Constituţia Republicii Moldova, Legea despre culte, alte acte legislative, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, de decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile şi ordonanţele Guvernului, de prezentul regulament şi de alte acte normative.

 

4. Sarcinile de bază ale Serviciului sînt următoarele:

- elaborarea şi realizarea politicii de stat în domeniul activităţii confesionale;

- monitorizarea situaţiei privind religiile;

- exercitarea controlului asupra respectării şi executării legislaţiei despre culte, elaborarea şi realizarea programelor de stat în domeniul activităţii Serviciului privind aplicarea legislaţiei, înaintarea unor proiecte de perfecţionare a ei;

- contribuirea la dezvoltarea spirituală a cetăţenilor Republicii Moldova, la realizarea garanţiilor lor constituţionale privind libertatea gîndirii, conştiinţei şi opiniilor, asigurarea condiţiilor şi posibilităţilor de a confesa religia, de a avea locuri accesibile pentru oficierea serviciilor divine;

- favorizarea participării cultelor înregistrate la mişcările şi forurile religioase internaţionale legale, susţinerea relaţiilor cu centrele religioase internaţionale şi organizaţiile religioase de peste hotare;

- colaborarea internaţională în domeniul problemelor ce ţin de competenţa Serviciului.

 

CAPITOLUL II. ATRIBUŢIILE PRINCIPALE ALE SERVICIULUI

 

5. Serviciul de Stat pentru Problemele Cultelor are următoarele atribuţii:

- susţine toate cultele înregistrate conform legislaţiei în vigoare şi asigură participarea lor la viaţa socială, spirituală şi culturală a ţării, urmăreşte ca în relaţiile dintre culte să fie excluse orice forme, mijloace şi acţiuni de învrăjbire religioasă şi mediază, la solicitarea acestora, în situaţiile litigioase care apar;

- primeşte şi examinează cererile de înregistrare şi reînregistrare a cultelor şi comunităţilor religioase;

- supraveghează în modul stabilit ca documentele de constituire ale cultelor, parvenite pentru înregistrare, să nu conţină prevederi sau activităţi ce atentează la independenţa, integritatea şi securitatea Republicii Moldova, la ordinea publică, să nu fie legate de activităţi politice sau alte acţiuni care ar putea aduce atingere Constituţiei Republicii Moldova, Legii despre culte şi legislaţiei în vigoare;

- înregistrează cultele, comunităţile, asociaţiile şi fundaţiile religioase în temeiul documentelor de constituire, statutelor (regulamentelor) de organizare şi funcţionare prezentate, în vederea autorizării lor ca persoane juridice, potrivit legii;

- eliberează certificate, duplicate, extrase din Registrul cultelor;

- ţine în evidenţă cultele şi comunităţile, asociaţiile, fundaţiile religioase, înregistrate în Republica Moldova, reorganizarea sau lichidarea acestora, modificarea documentelor lor de constituire;

- retrage certificatul pe cale judiciară în caz de nerespectare a condiţiilor şi clauzelor înregistrării sau reînregistrării cultului, comunităţii, asociaţiei sau fundaţiei religioase autorizate;

- perfectează documentele pentru înaintare în organele judicătoreşti în caz de suspendare a activităţii;

- aprobă regulamentele pentru organele disciplinare ale cultelor;

- pune în modul stabilit la dispoziţia persoanelor fizice şi juridice, informaţii privind activitatea cultelor şi comunităţilor religioase din republică;

- îşi exprimă acordul sau dezacordul pentru activitatea religioasă a cetăţenilor străini şi pentru delegarea în străinătate a cetăţenilor Republicii Moldova, la cererea cultelor;

- asigură legătura dintre culte şi ministere, celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei publice în vederea asigurării libertăţii şi autonomiei cultelor, prevenirii şi contracarării oricăror abuzuri, prin aplicarea legii; sprijină autorităţile administraţiei publice locale în rezolvarea problemelor specifice, care apar în relaţiile lor cu cultele şi asociaţiile religioase şi, totodată, acordă asistenţă cultelor, la solicitarea acestora, în soluţionarea problemelor pe care acestea le înaintează autorităţilor administraţiei publice locale;

- înregistrează la cererea cultelor instituţii teologice de învăţămînt, sprijină activitatea acestora şi învăţămîntul moral-religios în şcolile de stat de toate gradele, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

- susţine cultele în desfăşurarea activităţii de caritate şi de binefacere şi în asigurarea asistenţei religioase în unităţile militare, de poliţie, spitale, penitenciare, aziluri şi orfelinate, conlucrînd cu ministerele şi organizaţiile interesate;

- în comun cu Ministerul Culturii şi autorităţile administraţiei publice locale, acordă sprijin cultelor religioase în activităţile de evidenţă, păstrare, conservare, restaurare şi valorificare a bunurilor culturale mobile şi imobile, cu prioritate a acelora ce fac parte din patrimoniul cultural naţional, aflate în proprietatea sau în folosinţa cultelor;

- sprijină constituirea şi activitatea unor asociaţii şi fundaţii cu caracter religios pentru conservarea şi restaurarea unor monumente de cultură, artă religioasă cu valoare patrimonială, pentru organizarea pelerinajului, altor activităţi cu caracter religios ce nu contravin legislaţiei în vigoare;

- sprijină organizarea de către culte a activităţilor şi manifestărilor pentru cunoaşterea şi promovarea culturii religioase, inclusiv a expoziţiilor, simpozioanelor, sesiunilor de comunicări, spectacolelor artistice şi festivalurilor;

- în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, sprijină cultele în iniţierea şi desfăşurarea unor acţiuni în plan extern şi de promovare a relaţiilor între cultele din Republica Moldova şi cele de peste hotare, precum şi în organizarea şi funcţionarea comunităţilor religioase ale conaţionalilor din străinătate;

- iniţiază acţiuni împreună cu instituţii de stat similare din alte ţări şi organizaţii internaţionale neguvernamentale, care se ocupă de problemele drepturilor şi libertăţilor religioase şi participă la manifestările promovate de acestea;

- realizează sinteze documentare privind viaţa religioasă din Republica Moldova, drepturile şi libertăţile cultelor, pe care le pune la dispoziţia Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului, organelor administraţiei publice centrale şi locale interesate, ambasadelor ţării noastre în străinătate, precum şi ambasadelor străine în Republica Moldova, la cererea acestora; elaborează studii şi materiale documentare referitoare la viaţa religioasă din alte ţări, la organizarea şi activitatea organizaţiilor şi asociaţiilor religioase internaţionale;

- examinează petiţiile cultelor, comunităţilor religioase, cetăţenilor referitor la încălcările legislaţiei cu privire la libertatea conştiinţei;

- îndeplineşte în modul stabilit alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

- prezintă propuneri în vederea perfecţionării şi armonizării legislaţiei despre culte, avizează proiecte de acte normative elaborate de ministere şi alte organe centrale ale administraţiei publice cu privire la problemele ce vizează cultele religioase;

- examinează în modul stabilit demersurile organelor de stat şi ale instanţelor judecătoreşti.

 

CAPITOLUL III. DREPTURILE SERVICIULUI

 

6. Serviciul, în limitele competenţei sale, are dreptul:

- să întreţină relaţii de cooperare, să încheie, după caz, acorduri sau convenţii de colaborare între stat şi cultele religioase recunoscute de stat;

- să intervină cu propuneri întru anularea hotărîrilor şi altor decizii ale organelor administraţiei publice centrale şi locale, care vin în contradicţie cu legislaţia în vigoare în domeniul cultelor, precum şi să iniţieze chemarea în judecată a persoanelor culpabile de violarea legislaţiei;

- să exercite controlul asupra activităţii instituţiilor cu caracter religios, înfiinţate de culte, după înregistrarea acestora;

- să ceară şi să primească în modul stabilit, în caz de necesitate, de la organele administraţiei publice centrale şi locale şi de la organizaţii religioase informaţii, date statistice, alte materiale privind competenţa Serviciului;

- să colaboreze în modul stabilit cu organele şi organizaţiile similare ale altor state, cu organizaţii internaţionale, să iniţieze şi să încheie acorduri internaţionale, conform legislaţiei în vigoare;

- să administreze mijloacele bugetare de care dispune conform legislaţiei în vigoare;

- să organizeze în modul stabilit sesiuni ştiinţifice, conferinţe, seminare, întruniri şi alte măsuri;

- să organizeze în modul stabilit publicarea materialelor referitoare la activitatea sa;

- să fondeze consilii consultative şi de expertiză, constituite din lucrători ai aparatului Servicului, reprezentanţi ai organelor administraţiei publice centrale şi locale, organizaţiilor, instituţiilor ştiinţifice, de învăţămînt şi ai organizaţiilor religioase pentru elaborarea recomandaţiilor privind activitatea Serviciului.

 

CAPITOLUL IV. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII SERVICIULUI

 

7. Serviciul este condus de către director, numit în şi eliberat din funcţie de Guvern. Vicedirectorul este numit în şi eliberat din funcţie prin ordinul directorului Serviciului.

 

8. Directorul Serviciului:

- conduce activitatea Serviciului şi a Consiliului de reprezentanţi, în limitele competenţei sale, emite ordine şi poartă răspundere personală pentru realizarea sarcinilor ce-i revin, pentru utilizarea raţională a mijloacelor bugetare, integritatea mijloacelor financiare şi a valorilor materiale;

- acţionează în numele Serviciului, reprezintă interesele lui în modul stabilit, administrează mijloacele şi averea Serviciului, încheie contracte;

- reprezintă Serviciul în relaţiile cu organele administraţiei publice centrale şi locale, organizaţiile şi asociaţiile religioase, persoanele fizice şi juridice de drept privat, organizaţiile statale şi religioase de peste hotare, în limitele competenţei Serviciului;

- stabileşte competenţa şi responsabilitatea colaboratorilor aparatului Serviciului, aprobă statele de personal şi salariile angajaţilor Serviciului în limitele statelor de personal şi fondului de salarizare, aprobate de Guvern;

- angajează şi eliberează din funcţie, aplică sancţiuni disciplinare şi stimulează lucrătorii aparatului Serviciului conform prevederilor legislaţiei în vigoare;

- poartă răspundere personală pentru îndeplinirea atribuţiilor Serviciului, respectarea prevederilor legislaţiei despre culte şi prezentului regulament.

9. Categoriile şi nivelul de salarizare pentru angajaţii Serviciului de Stat pentru Problemele Cultelor se stabileşte în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.139 din 9 februarie 1998 "Cu privire la salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică ce asigură funcţionarea autorităţilor publice în baza Reţelei Tarifare Unice".

10. Serviciul elaborează şi înaintează Ministerului Finanţelor propuneri la proiectul bugetului anual privind alocaţiile necesare pentru asigurarea activităţii sale.

 

Anexa nr.2

la Hotărîrea Guvernului

Republicii Moldova nr. 201

din 25 februarie 2003

 

STRUCTURA

SERVICIULUI DE STAT PENTRU PROBLEMELE CULTELOR PE LÎNGĂ GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

 

  1. Direcţia monitorizare
  2. Secţia administrativă.

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

ПРАВИТЕЛЬСТВО

 

OБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ, СТРУКТУРЫ И ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРОБЛЕМАМ КУЛЬТОВ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

(Постановление Nr. 201, от 25.02.2003 Опубликован: 04.03.2003 в M. O. Nr. 30-34 статья №: 216)

 

Утратило силу согласно ПП1130 от 16.10.07, МО168-170/26.10.07 ст.1176

 

Во исполнение Закона об изменении и дополнении Закона о культах № 979-ХII от 24 марта 1992 г. и статьи 325 Гражданского процессуального кодекса (№ 1220-XV от 12 июля 2002 г.), а также в целях передачи Государственной службе по проблемам культов всех вопросов, связанных с конфессиями, для более эффективного сотрудничества государства с культами, религиозными общинами и ассоциациями Правительство Республики Молдова

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Утвердить:

Положение об организации и функционировании Государственной службы по проблемам культов при Правительстве Республики Молдова согласно приложению № 1;

структуру Государственной службы по проблемам культов согласно приложению № 2

 

2. Установить предельную численность Государственной службы по проблемам культов в количестве 8 человек с фондом заработной платы согласно действующему законодательству.

 

3. Признать утратившими силу:

Постановление Правительства Республики Молдова № 737 от 21 ноября 1993 г. "О штатной численности и Положении о Государственной службе по проблемам культов".

Постановление Правительства Республики Молдова № 629 от 11 сентября 1995 г. "О сокращении штатной численности Государственной службы по проблемам культов" (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., № 68-69, ст.540).

 

 Премьер-министр

 Республики Молдова Василе ТАРЛЕВ

 Контрассигнуют:

 министр финансов Зинаида ГРЕЧАНЫЙ

 министр труда

 и социальной защиты Валериан РЕВЕНКО

 министр юстиции Василе Долгиеру

 Кишинэу, 25 февраля 2003 г. № 201.

 

Приложение № 1

к Постановлению Правительства

Республики Молдова № 201

от 25 февраля 2003 г.

 

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРОБЛЕМАМ КУЛЬТОВ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

 

ГЛАВА I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. Государственная служба по проблемам культов при Правительстве Республики Молдова (в дальнейшем - Служба) является государственным органом, обеспечивающим связь государства со всеми культами, общинами и религиозными ассоциациями Республики Молдова, который в своей деятельности подчиняется Правительству.

 

2. Служба имеет статус юридического лица, печать с Государственным гербом Республики Молдова и своим наименованием на государственном языке, бланк и расчетный счет. Расходы на содержание Службы финансируются из государственного бюджета.

 

3. В своей деятельности Служба руководствуется Конституцией Республики Молдова, Законом о культах, другими законодательными актами, международными соглашениями, стороной которой Республика Молдова является, указами Президента Республики Молдова, постановлениями и ордонансами Правительства, настоящим положением и другими нормативными актами.

 

4. Основными задачами Службы являются:

подготовка и реализация государственной политики в области конфессиональной деятельности;

мониторизация положения с религиозными культами;

контроль за соблюдением и исполнением действующего законодательства о культах, разработка и выполнение государственных программ в области деятельности Службы по применению законодательства, внесение проектов по его совершенствованию;

содействие духовному развитию граждан Республики Молдова, реализации их конституционных гарантий свободы совести, слова и волеизъявления, условий и возможностей исповедовать религию, иметь доступные места для проведения богослужений;

упрощение участия зарегистрированных религиозных культов в легальных международных религиозных движениях и форумах, поддержание отношений с международными религиозными центрами и зарубежными организациями;

международное сотрудничество в области проблем, относящихся к компетенции Службы.

 

ГЛАВА II.

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СЛУЖБЫ

 

5. Служба выполняет следующие обязанности:

поддерживает все культы, зарегистрированные согласно действующему законодательству, и обеспечивает их участие в социальной, духовной и культурной жизни страны, следит за тем, чтобы во взаимоотношениях между культами были исключены любые формы, средства и действия религиозной вражды, выступает посредником в конфликтных ситуациях, возникающих между культами, по их просьбе;

принимает и изучает заявления на регистрацию и перерегистрацию культов и религиозных общин;

следит, в установленном порядке, чтобы учредительные документы культов, поступающие для регистрации, не содержали положений или мер, угрожающих независимости, целостности и безопасности Республики Молдова, общественному порядку, чтобы не были связаны с политической деятельностью и другими действиями, противоречащими Конституции Республики Молдова, Закону о культах и действующему законодательству;

регистрирует культы, религиозные общины, ассоциации и фонды на основании представленных учредительных документов, уставов (положений) организации и функционирования в целях предоставления им статуса юридического лица согласно закону;

выдает сертификаты, дубликаты и выписки из Реестра культов;

ведет учет культов и религиозных общин, ассоциаций и фондов, зарегистрированных в Республике Молдова, их реорганизации и ликвидации, изменений, вносимых в их учредительные документы;

отзывает сертификат в судебном порядке в случае несоблюдения условий и требований регистрации и перерегистрации культа признанных религиозной общины, ассоциации или фонда;

подготавливает документы для представления в судебные органы в случае приостановления их деятельности;

утверждает положения о дисциплинарных органах культов;

предоставляет в установленном порядке физическим и юридическим лицам информацию о деятельности культов и религиозных общин республики;

выражает, по заявкам культов, свое согласие или несогласие на религиозную деятельность иностранных граждан и делегирование за рубеж граждан Республики Молдова;

обеспечивает взаимоотношения между культами и министерствами, другими органами центрального и местного публичного управления в целях соблюдения свободы и независимости культов, предупреждения и искоренения любых злоупотреблений согласно закону; оказывает поддержку органам местного публичного управления в разрешении специфических проблем, возникающих в их взаимоотношениях с культами и религиозными организациями, и одновременно оказывает поддержку культам, по их просьбе, в разрешении проблем, которые они направляют в органы местного публичного управления;

регистрирует, по заявкам культов, теологические учебные заведения, поддерживает их деятельность, религиозно-нравственное воспитание в государственных школах всех уровней с соблюдением действующего законодательства;

поддерживает культы в их благотворительной деятельности и в обеспечении религиозной деятельности в воинских частях, в органах полиции, больницах и пенитенциарных учреждениях, в домах престарелых, в детских домах, сотрудничая с заинтересованными министерствами и организациями;

совместно с Министерством культуры и органами местного публичного управления оказывает помощь религиозным культам в деятельности по учету, охране, сохранению, реставрации и использованию движимых и недвижимых ценностей, прежде всего относящихся к национальному культурному достоянию, находящихся в собственности или в пользовании культов;

поддерживает создание и деятельность религиозных фондов и ассоциаций для сохранения и реставрации памятников культуры и религиозного искусства, являющихся достоянием, организации церковного паломничества и другой деятельности религиозного характера, не противоречащей действующему законодательству;

поддерживает организацию культами деятельности и манифестаций по изучению и распространению религиозной культуры, в том числе выставок, симпозиумов, концертов, спектаклей, фестивалей;

совместно с Министерством иностранных дел оказывает поддержку культам в инициировании и проведении мероприятий на международном уровне, по развитию отношений между культами из Республики Молдова и из-за рубежа, а также в организации и функционировании религиозных общин наших сограждан за рубежом;

инициирует мероприятия совместно с аналогичными государственными учреждениями из-за рубежа и международными неправительственными организациями, занимающимися вопросами религиозных прав и свобод, участвует в продвигаемых ими мероприятиях;

подготавливает документальные данные о религиозной жизни в Республике Молдова, прав и свобод культов и представляет их Парламенту, Президенту Республики Молдова, Правительству, заинтересованным органам местного и центрального публичного управления, посольствам нашей страны за рубежом, а также зарубежным посольствам, аккредитованным в Республике Молдова, по их просьбе; разрабатывает исследования и готовит документальные материалы о религиозной жизни в других странах, о деятельности международных религиозных организаций и объединений;

рассматривает петиции, поступающие от культов, религиозных общин и граждан, связанные с нарушением законодательства о свободе совести;

исполняет в установленном порядке другие требования, предусмотренные действующим законодательством;

вносит предложения по совершенствованию и гармонизации законодательства о культах, дает заключения на проекты нормативных актов, разработанных министерствами и другими центральными органами публичного управления, по проблемам религиозных культов;

рассматривает в установленном порядке запросы государственных органов и судебных инстанций.

 

ГЛАВА III.

ПРАВА СЛУЖБЫ

 

6. Служба в пределах своей компетенции имеет право:

сотрудничать, заключать договоры или конвенции о сотрудничестве государства с признанными государством культами;

вносить предложения об аннулировании постановлений и других решений центральных органов публичного управления, противоречащих действующему законодательству в области религиозных культов, а также вносить предложения о привлечении к судебной ответственности лиц, нарушающих законодательство о культах;

осуществлять контроль за деятельностью учреждений и предприятий, созданных религиозными культами, после их регистрации;

требовать и получать в установленном порядке, при необходимости, от центральных и местных органов публичного управления, от религиозных организаций статистические данные, другие материалы, относящиеся к компетенции Службы;

сотрудничать в установленном порядке с аналогичными органами и организациями других стран, с международными организациями, заключать с ними договоры о сотрудничестве согласно действующему законодательству;

управлять бюджетными средствами, которыми располагает, согласно действующему законодательству;

организовывать в установленном порядке научные симпозиумы, конференции, семинары, встречи и другие мероприятия;

организовывать в установленном порядке опубликование материалов, связанных с деятельностью Службы;

создавать консультативные и экспертные советы, состоящие из работников аппарата Службы, представителей центральных и местных органов публичного управления, организаций, научных учреждений, работников образования, представителей религиозных и неправительственных организаций для выработки рекомендаций по улучшению работы Службы.

 

ГЛАВА IV.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ

 

7. Службой руководит директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Правительством. Заместитель директора назначается на должность и освобождается от должности приказом директора Службы.

 

8. Директор Службы:

руководит деятельностью Службы и Совета представителей в пределах своей компетенции, издает приказы и несет личную ответственность за выполнение возложенных на него задач, за рациональное использование бюджетных средств, целостность финансовых средств и материальных ценностей;

действует от имени Службы, представляет ее интересы в установленном порядке, распоряжается ее средствами и материальными ценностями, заключает договоры;

представляет Службу в отношениях с центральными и местными органами публичного управления, с религиозными организациями и ассоциациями, юридическими и физическими лицами, зарубежными государственными и религиозными организациями в пределах компетенции Службы;

определяет компетенцию и ответственность работников аппарата Службы, утверждает штатное расписание и заработную плату сотрудников аппарата Службы в пределах штатной численности и фонда заработной платы, утвержденных Правительством;

принимает на работу и увольняет, налагает дисциплинарные взыскания и поощряет работников аппарата Службы согласно положениям действующего законодательства;

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Службу обязанностей, соблюдение законодательства о культах и настоящего положения.

 

9. Категории и уровень заработной платы для работников Государственной службы по проблемам культов устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Республики Молдова № 139 от 9 февраля 1998 г. "О заработной плате государственных служащих и лиц, осуществляющих техническое обслуживание, обеспечивающее деятельность публичных органов, на основании Единой тарифной сетки".

 

10. Служба разрабатывает и представляет Министерству финансов предложения и замечания по проекту годового бюджета по ассигнованиям, необходимым для обеспечения своей деятельности.

 

Приложение № 2

к Постановлению Правительства

Республики Молдова № 201

от 25 февраля 2003 г.

 

СТРУКТУРА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРОБЛЕМАМ КУЛЬТОВ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

 

  1. Управление мониторизации
  2. Административный отдел