Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Republica Moldova

 

GUVERNUL

CU PRIVIRE LA MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA


HOTĂRÎRII GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA NR. 740 DIN 11 IUNIE 2002

(Hotărîre Nr. 1741, din  31.12.2002 Publicat: 31.12.2002 în M. O. Nr. 198 art Nr: 1894)

 

Guvernul Republicii Moldova

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 740 din 11 iunie 2002 "Cu privire la edificiile şi locaşurile de cult" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 79-81, art. 838) se modifică după cum urmează:

 

1. Alineatul întîi al punctului 2 se expune în următoarea redacţie:

"va asigura înregistrarea după cultele respective a dreptului de proprietate asupra edificiilor şi locaşurilor de cult în care funcţionează părţile componente ale cultelor religioase, conform certificatelor de înregistrare, dacă legea sau statutul lor nu prevede altă modalitate. Excepţie fac edificiile şi locaşurile de cult care constituie monumente ocrotite de stat;".

 

2. Hotărîrea se completează cu un nou punct - 3, cu următorul conţinut:

"3. Autorităţile administraţiei publice locale, la cererea reprezentanţilor cultelor religioase, vor perfecta în conformitate cu legislaţia în vigoare titlurile de autentificare a drepturilor deţinătorului de teren pentru terenurile aferente edificiilor şi locaşurilor de cult."

 

3. Punctul 3 devine punctul 4 şi se expune în următoarea redacţie:

"4. Ministerul Culturii va perfecta, în comun cu organele ierarhic superioare ale cultelor religioase, înregistrate pe teritoriul republicii, actele de folosinţă gratuită a edificiilor de cult cu statut de monumente ocrotite de stat (specificate în anexă) în care funcţionează părţile componente ale cultelor respective."

 

PRIM-MINISTRU AL REPUBLICII MOLDOVA          

Vasile TARLEV

 

Contrasemnată:

Ministrul culturii                    

Veaceslav Madan

Ministrul justiţiei              

Ion Morei

 

Chişinău, 31 decembrie 2002, Nr. 1741.

 

Республика Молдова

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО

OВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА № 740 ОТ 11 ИЮНЯ 2002 Г.

(Постановление Nr. 1741, от  31.12.2002 Опубликован : 31.12.2002 в M. O. Nr. 198 статья № : 1894 )

 

Правительство Республики Молдова

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

В Постановление Правительства Республики Молдова № 740 от 11 июня 2002 г. "О культовых зданиях и сооружениях" (Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., № 79-81, ст. 838) внести следующие изменения:

 

1. Абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

"обеспечить регистрацию за соответствующими культами права собственности на культовые здания и сооружения, в которых действуют их составные части, согласно регистрационным сертификатам, если законом или положением о их деятельности не предусмотрены другие способы. Исключение составляют культовые здания и сооружения, являющиеся памятниками, охраняемыми государством".

 

2. Дополнить постановление новым пунктом 3 следующего содержания:

"3. Органам местного публичного управления по заявкам религиозных культов оформлять и выдавать в соответствии с действующим законодательством документы, удостоверяющие право собственности на земли, прилегающие к культовым зданиям и сооружениям".

 

3. Пункт 3 считать пунктом 4 и изложить в следующей редакции:

"4. Министерству культуры оформить совместно с вышестоящими органами религиозных культов, зарегистрированными в Республике Молдова, документы на бесплатное использование культовых зданий, имеющих статус памятников, охраняемых государством (согласно приложению), в которых действуют составные части соответствующих культов".

 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Василе ТАРЛЕВ

 

Контрассигнуют:

министр культуры          

Вячеслав МАДАН

министр юстиции          

Ион МОРЕЙ

 

Кишинэу, 31 декабря 2002 г.№ 1741.