Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Republica Moldova

GUVERNUL

 

PRIN APROBAREA REGULAMENTULUI PROVIZORIU CU PRIVIRE LA
ÎNREGISTRAREA PĂRŢILOR COMPONENTE ALE CULTELOR

(Hotărîre Nr. 758, din 13.10.1994)

 

Publicat : 17.11.1994 în Monitorul Oficial Nr. 13 art Nr : 111

Abrogată prin HG1130 din 16.10.07, MO168-170/26.10.07 art.1176

 
În conformitate cu articolul 24 al Legii Republicii Moldova nr.979-XII din 24 martie 1992 "Despre culte", Guvernul Republicii Moldova

 

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul provizoriu cu privire la înregistrarea părţilor componente ale cultelor (se anexează).

2. Se obligă Serviciul de Stat pentru Problemele Cultelor pe lîngă Guvernul Republicii Molodova, comitetele executive şi primăriile oraşelor să legalizeze constituirea organizaţiilor religioase în strictă conformitate cu cadrul normativ existent.

 

PRIM-MINISTRU

AL REPUBLICII MOLDOVA

 

Andrei SANGHELI

Chişinău, 13 octombrie 1994, nr. 758

Aprobate

prin Hotărîrea Guvernului

Republicii Moldova

nr.758 din 13 octombrie 1994

 

REGULAMENT

PROVIZORIU CU PRIVIRE LA ÎNREGISTRAREA PĂRŢILOR COMPONENTE ALE CULTELOR

 

Regulamentul provizoriu cu privire la înregistrarea părţilor componente ale cultelor (denumit în continuare Regulamentul) stabileşte modul şi principiile de înregistrare a părţilor componente ale cultelor, recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare prin decizii guvernamentale, şi se aplică pînă la aprobarea unei noi legi despre culte sau modificarea celei în vigoare.

 

I. PRINCIPII GENERALE

 

1. Părţi componente ale cultelor, care cad sub incidenţa prevederilor prezentului Regulament, sînt comunităţile religioase, mănăstirile, confreriile şi misiunile religioase (misiile), şcolile teologice de orice grad (denumite în continuare organizaţii religioase).

 

2. Comunităţile religioase se fondează pe principii benevole de către cetăţenii Republicii Moldova în scopul profesării credinţei în comun şi satisfacerii altor cerinţe religioase.

Organizaţiile religioase se fondează de către centrele şi direcţiile cultelor respective.

 

3. Organizaţiile religioase devin persoane juridice şi dispun de drepturi şi obligaţiuni numai după înregistrarea lor în conformitate cu prezentul Regulament şi alte acte normative în vigoare.

 

II. ÎNREGISTRAREA ORGANIZATIILOR RELIGIOASE

 

4. Înregistrarea organizaţiilor religioase se efectuează de către Serviciul de Stat pentru Problemele Cultelor de lîngă Guvernul Republicii Moldova (În continuare -Serviciul de Stat).

 

5. Pentru a fi înregistrate, comunităţile religioase prezintă Serviciului de Stat, prin intermediul centrului cultului religios din care fac parte, următoarele documente:

1) prosecul-verbal al adunării de constituire;

2) lista fondatorilor, cu semnăturile a cel puţin 10 dintre aceştia;

3) statutul comunităţii, adoptat de către fondatori;

4) confirmarea din partea primăriei (preturii) din localitatea de reşedinţă, din care să rezulte existenţa comunităţii, şi avizul comitetului executiv raional;

5) consimţămîntul în scris al cultului religios, recunoscut de către stat, din care face parte comunitatea;

6) cererea de înregistrare în numele organului de conducere al comunităţii.

La înregistrare, mănăstirile, confreriile şi misiunile (misiile) religioase, şcolile teologice prezintă Serviciului de Stat numai statutele lor şi consimţămîntul în scris al cultului religios din care fac parte.

 

6. Statutul organizaţiilor religioase trebuie să cuprindă următoarele specificări:

1) denumirea, reşedinţa şi zona de activitate, apartenenţa la confesiunea respectivă;

2) scopurile, sarcinile şi formele principale de activitate ale organizaţiei religioase;

3) drepturile şi obligaţiile membrilor organizaţiei religioase;

4) modul de constituire a organizaţiei religioase, structura organelor de conducere;

5) modul de constituire a organelor de conducere, de control financiar şi competenţele lor;

6) sursele din care se formează fondurile, relaţiile materiale dintre organizaţia religioasă şi confesiunea respectivă;

7) dreptul de a fonda întreprinderi de producţie, mijloace de informare a maselor;

8) modul de introducere a modificărilor şi completărilor în statut;

9) procedura de lichidare a organizaţiei religioase.

 

7. Serviciul de Stat primeşte de la organizaţiile religioase documentele specificate în punctul 5 al prezentului Regulament, controlează corespunderea lor prevederilor legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova şi, întermen de 15 zile de la data prezentării documentelor, adoptă decizia privind înregistrarea şi eliberarea certificatului de înregistrare (modelul certificatului de anexează).

 

8. Serviciul de Stat respinge cererea de înregistrare, în caz dacă:

1) documentele de constituire nu corespund prevederilor legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova;

2) la crearea de înregistrare nu au fost anexate documentele specificate în punctul 5 al prezentului Regulament.

 

9. Decizia de respingere a înregistrării se aduce la cunoştinţa prganizaţiei religioase, care este în drept să apeleze la instanţele de judecată.

10. Întreprindereile fondate de către organizaţiile religioase devin persoane juridice din momentul înregistrării lor la Camera Înregistrării de stat pe lîngă Ministerul Justiţiei in conformitate cu Legea Republicii Moldova "Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi".

 

ANEXĂ

LA REGULAMENTUL PROVIZORIU CU PRIVIRE

a înregistrarea părţilor componente

ale cultelor

 

REPUBLICA MOLDOVA

SERVICIUL DE STAT

PENTRU PROBLEMELE CULTELOR

PE LÎNGĂ GUVERNUL

REPUBLICII MOLDOVA

____________________________________

CERTIFICAT

de înregistrare nr.

 

În conformitate cu statutul cultului__________________________________________

 

Denumirea organizaţiei religioase________________________

Comfesiunea cultului __________________________________

Organul de conducere al organizaţiei______________________

 

Aprobat 199__

Organizaţiei i se acordă dreptul de persoană juridică

Nr. Eliberat 199__

 

Республика Молдова

ПРАВИТЕЛЬСТВО

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ
 СОСТАВНЫХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ КУЛЬТОВ

(Постановление Nr. 758 от 13.10.1994 Опубликован: 17.11.1994 в M. O. Nr. 013, статья №: 111)

 

Утратило силу согласно ПП1130 от 16.10.07, МО168-170/26.10.07 ст.1176
В соответствии со статьей 24 Закона Республики Молдова N 979-XII от 24 марта 1992 г. "О культах" Правительство Республики Молдова

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Утвердить Временное положение о регистрации составных частей культов (прилагается).

2. Обязать Государственную службу по проблемам культов при Правительстве Республики Молдова, районные исполнительные комитеты и примэрии городов узаконить образование религизных организаций в строгом соответствии с существующими нормативами.

 

Премьер-министр

Республики Молдова Андрей САНГЕЛИ

г.Кишинэу, 13 октября 1994 г.N 758

 

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

О РЕГИСТРАЦИИ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ КУЛЬТОВ

 

Временное положение о регистрации составных частей культов (в дальнейшем - Положение) устанавливает порядок и принципы регистрации составных частей всех культов,признанных правительственными решениями в соответствии с действующим законодательством, и применяется до утверждения нового закона о культах или внесения изменений в ныне действующий.

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. Составными частями культов, которые подпадают под действие настоящего положения, являются религиозные общины, монастыри, братства и религиозные миссии, теологические школы всех уровней (в дальнейшем - религиозные организации).

 

2. Религиозная община является добровольным объединением граждан Республики Молдова, созданным в целях совместного отправления религиозных обрядов и удовлетворения других религиозных потребностей.

Религиозные организации учреждаются религиозными центрами и управлениями соответствующих культов.

 

3. Религиозные организации становятся юридическими лицами и обладают их правами и обязанностями только после регистрации в соответствии с настоящим положением и другими действующими нормативными актами.

 

II. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

 

4. Регистрация религиозных организаций осуществляется Государственной службой по проблемам культов при Правительстве Республики Молдова (в дальнейшем - Государственная служба).

 

5. Для регистрации религиозная община представляет Государственной службе через центр религиозного культа, в состав которого входит, следующие документы:

1) протокол учредительного собрания;

2) список учредителей в количестве не менее 10 человек с их подписями;

3) устав общины, принятый учредителями;

4) подтверждение примэрии (претуры) места нахождения, существования религиозной общины и заключение районного исполнительного комитета;

5) письменное согласие религиозного культа, признанного государством составной частью которого она является;

6) заявление о регистрации от имени руководящего органа общины.

Монастыри, религиозные братства, религиозные миссии, теологические школы всех уровней представляют для регистрации Государственной службе только свои уставы и письменное согласие религиозного центра, частью которого являются.

 

6. Устав религиозной организации должен содержать следующие сведения:

1) название, местонахождение и зона деятельности, принадлежность к соответствующей конфессии;

2) цели, задачи и основные формы деятельности религиозной организации;

3) права и обязанности членов религиозной организации;

4) порядок образования религиозной организации, структура, органы управления;

5) порядок образования органов управления, финансового контроля и их компетенция;

6) источники формирования фондов, материальные отношения между религиозной организацией и соответствующей конфессией;

7) право создавать производственные предприятия, средства массовой информации;

8) порядок внесения изменений и дополнений в устав;

9) процедура ликвидации религиозной организации.

 

7. Государственная служба принимает от религиозных организаций документы, предусмотренные в пункте 5 настоящего положения, проверяет их соответствие действующему законодательству Республики Молдова и в срок 15 дней со дня представления документов принимает решение о регистрации и выдаче регистрационных свидетельств (форма свидетельства прилагается).

 

8. Государственная служба может отказать в регистрации, если:

1) документы об учреждении не соответствуют требованиям действующего законодательства Республики Молдова;

2) к заявлению о регистрации не приложены документы, предусмотренные в пункте 5 настоящего положения.

 

9. Решение об отказе в регистрации передается для ознакомления религиозной организации, которая имеет право обжаловать отказ в судебных инстанциях.

 

10. Предприятия, созданные религиозными организациями,становятся юридическими лицами с момента регистрации их Государственной палатой при Министерстве юстиции в соответствии с Законом Республики Молдова "О предпринимательстве и предприятиях"

 

Приложение

к Временному положению о

регистрации составных частей

культов

 

REPUBLICA MOLDOVA

SERVICIUL DE STAT

PENTRU PROBLEMELE CULTELOR

PE LINGA GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

----------------------------------

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА

ПО ПРОБЛЕМАМ КУЛЬТОВ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

CERTIFICAT

СВИДЕТЕЛЬСТВО

 In conformitate cu

 statutul cultului

 В соответствии с

 уставом культа

 ___________________________________

 ___________________________________

 ___________________________________

 ___________________________________

 Aprobat 199____

 Утвержден 199____

 nr_______

 N________

 Denumirea organizatiei religioase

 Наименование религиозной организации

 Denumirea organizatiei religioase

 Наименование религиозной организации________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 Confesiunea cultului

 Вероисповедание культа____________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 Organul de conducere al organizatiei

 Орган управления организацией_____________________________________

 _________________________________________________________________

 Organizatiei i se se acorda dreptul de persoana juridica

 Организации предоставляется право юридического лица.

 Eliberat 199____

 Выдано 199____

 Director Gh. ARMASU

 Директор Г. АРМАШ