Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Republica Moldova

 

GUVERNUL

CU PRIVIRE LA MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

(Hotărîre Nr. 129, din 15.02.2000, Publicat : 24.02.2000 în M. O., Nr. 19-20, art Nr : 210)

 

 Abrogată prin HG736 din 03.10.12, MO212-215/12.10.12 art.779; în vigoare 12.10.12


NOTĂ:

În tot textul Hotărîrii Guvernului sintagma "Institutul Republican de Expertiză Judiciară şi Criminalistică de pe lîngă Ministerul Justiţiei" se substituie prin sintagma "Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei" prin HG1052 din 12.09.06, MO150 -152/22.09.06 art.1139

În tot textul Hotărîrii Guvernului cuvintele "Institutul republican de cercetări ştiinţifice de expertiză judiciară şi criminologie pe lingă Ministerul Justiţiei" se substituie prin cuvintele " Institutul Republican de Expertiză Judiciară şi Criminologie de pe lîngă Ministerul Justiţiei" prin HG512 din 21.06.01, MO68/29.06.01 art.542

În tot textul Hotărîrii Guvernului sintagma "Institutul Republican de Expertiză Judiciară şi Criminologie de pe lîngă Ministerul Justiţiei" se substituie prin sintagma "Institutul Republican de Expertiză Judiciară şi Criminalistică de pe lîngă Ministerul Justiţiei" prin HG1147 din 22.09.03 MO208/03.10.03 art.1201


În temeiul Legii Republicii Moldova cu privire la Guvern, Guvernul Republicii Moldova

 

HOTĂRĂŞTE:

 

1. Se aprobă:

Regulamentul Ministerului Justiţiei, conform anexei nr.1;

Structura aparatului central al Ministerului Justiţiei, conform anexei nr. 2;

Lista instituţiilor subordonate Ministerului Justiţiei, conform anexei nr. 3 (se anexează);

[Pct.1 al.4) introdus prin HG325 din 18.03.02, MO43/28.03.02, art.404]

Lista întreprinderilor monitorizate de către Ministerul Justiţiei, conform anexei nr. 31.
[Pct.1 al.5) introdus prin HG693 din 17.11.09, MO171-172/27.11.09 art.816]

2. Se stabileşte numărul-limită de personal al aparatului central al Ministerului Justiţiei în număr de 113 unităţi (cu excepţia personalului de deservire şi pază a clădirii), cu fondul anual de retribuire a muncii în limita alocaţiilor, aprobate prin legea bugetului de stat pe anul respectiv.
[Pct.2 modificat prin HG958 din 15.10.10, MO206-209/22.10.10 art.1069]

[Pct.2 modificat prin HG1130 din 16.10.07, MO168-170/26.10.07 art.1176]

[Pct.2 modificat prin HG670 din 15.02.07, MO86-89/22.06.07 art.702]

[Pct.2 modificat prin HG163 din 15.02.07, MO25-28/23.02.07 art.177]

[Pct.2 modificat prin HG605 din 23.06.05, MO89/01.07.05 art.667]

[Pct.2 modificat prin HG1080 din 30.09.04, MO181/01.10.04 art.1263]

[Pct.2 modificat prin HG674 din 28.05.02, MO71/06.06.02, art.765]

[Pct.2 modificat prin HG325 din 18.03.02, MO43/28.03.02, art.404]

3. Se permite Ministerului Justiţiei să aibă 2 viceminiştri şi un colegiu compus din 9 persoane.

[Pct.3 modificat prin HG605 din 23.06.05, MO89/01.07.05 art.667]

[Pct.3 modificat prin HG709 din 25.07.01, MO86-88/27.07.01 art.752]

4. Se stabileşte că regulamentele cu privire la Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei, Centrul de Informaţii Juridice, Centrul pentru armonizarea legislaţiei, Departamentul instituţiilor penitenciare, Departamentul de administrare judecătorească, Serviciul Stare Civilă se aprobă de către Guvern.

[Pct.4 modificat prin HG958 din 15.10.10, MO206-209/22.10.10 art.1069]

[Pct.4 modificat prin HG693 din 17.11.09, MO171-172/27.11.09 art.816]

[Pct.4 modificat prin HG670 din 15.02.07, MO86-89/22.06.07 art.702]

[Pct.4 modificat prin HG190 din 21.02.07, MO29-31/02.03.07 art.205]

[Pct.4 modificat prin HG605 din 23.06.05, MO89/01.07.05 art.667]

[Pct.4 modificat prin HG1080 din 30.09.04, MO181/01.10.04 art.1263]

[Pct.4 modificat prin HG1147 din 22.09.03, MO208/03.10.03, art.1201]

[Pct.4 în redacţia HG325 din 18.03.02, MO43/28.03.02 art.404]

[Pct.4 modificat prin HG956 din 10.09.01, MO110/13.09.01 art. 1004]

[Pct.4 modificat prin HG398 din 06.06.01, MO59-61/07.06.01 art.424]

[Pct.5 abrogat prin HG1080 din 30.09.04, MO181/01.10.04 art.1263]

[Pct.5 modificat prin HG1263 din 18.12.00, MO166/31.12.00 art.1380]

6. În scopul susţinerii asociaţiilor obşteşti în desfăşurarea activităţii acestora, pe lîngă Ministerul Justiţiei se constituie Comisia de Certificare. 

Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei de Certificare se aprobă de Ministerul Justiţiei.

[Pct.7 exclus prin HG325 din 18.03.02, MO43/28.03.02 art.404]

[Pct.8 abrogat prin HG398 din 06.06.01, MO59-61/07.06.01 art.424]

9. Se abrogă hotărîrile Guvernului Republicii Moldova, conform anexei nr.4.

[Pct.9 modificat prin HG325 din 18.03.02, MO43/28.03.02 art.404]


PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA Dumitru BRAGHIŞ


Contrasemnată:
Ministrul justiţieiValeria Şterbeţ

Ministrul finanţelor Mihail Manoli


Chişinău, 15 februarie 2000. Nr. 129.

 

Anexa nr. 1

la Hotărîrea Guvernului

Republicii Moldova nr. 129

din 15 februarie 2000

 

REGULAMENTUL

Ministerului Justiţiei

 

I. PRINCIPII GENERALE

 

1. Ministerul Justiţiei este organul central al administraţiei publice de specialitate, care exercită conducerea, coordonarea şi controlul în domeniile de competenţă, asigură realizarea politicii de stat în sfera justiţiei şi în activitatea sa se subordonează Guvernului.

[Pct.2 abrogat prin HG1080 din 30.09.04, MO181/01.10.04 art.1263]

[Pct.2 modificat prin HG928 din 01.08.03, MO170/08.08.03 art.970]

[Pct.2 modificat prin HG398 din 06.06.01, MO59-61/07.06.01 art.424]

[Pct.2 modificat prin HG1263 din 18.12.00, MO166/31.12.00 art.1380]

 

3. În activitatea sa Ministerul Justiţiei se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, de Legea cu privire la Guvern, alte legi şi hotărîri ale Parlamentului, decrete ale Preşedintelui, de hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, precum şi de prezentul regulament.

În limitele competenţei sale Ministerul Justiţiei organizează promovarea politicii Guvernului, realizarea hotărîrilor şi dispoziţiilor sale şi controlează executarea lor în instituţiile din subordine.

 

4. Sarcinile principale ale Ministerului Justiţiei sînt:

asigurarea realizării politicii de stat în domeniul justiţiei;

coordonarea activităţii privind realizarea reformei judiciare şi de drept;

asigură elaborarea şi realizarea politicii de stat în domeniul justiţiei;

[Pct.4 alineat introdus prin HG163 din 15.02.07, MO25-28/23.02.07 art.177]

contribuirea la asigurarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor;

elaborarea proiectelor de legi şi hotărîri ale Guvernului în domeniul justiţiei, efectuarea expertizei juridice şi avizarea proiectelor legilor şi altor acte normative prezentate Guvernului; perfecţionarea legislaţiei şi pregătirea propunerilor privind codificarea ei; contribuirea la ridicarea calităţii proiectelor actelor normative elaborate de ministere şi departamente; crearea şi dezvoltarea sistemului de stat al informaţiei juridice;

asigurarea executării hotărîrilor instanţelor judecătoreşti şi altor organe, precum şi a sancţiunilor de drept penal şi activităţii de probaţiune;

[Pct.4 al.6) modificat prin HG44 din 12.01.07, MO10-13/26.01.07 art.61]

contribuirea la asigurarea condiţiilor adecvate pentru funcţionarea instanţelor judecătoreşti;

asigurarea procedurilor de înregistrare în limitele competenţelor stabilite de legislaţie;

realizarea activităţii de armonizare a legislaţiei cu recomandările Consiliului Europei.

monitorizarea procesului de armonizare a legislaţiei pe plan naţional prin întocmirea rapoartelor periodice privind situaţia armonizării legislaţiei şi a implementării planurilor naţionale anuale de armonizare a legislaţiei.

[Pct.4 al.10) introdus prin HG190 din 21.02.07, MO29-31/02.03.07 art.205]

[Pct.4 în redacţia HG1080 din 30.09.04, MO181/01.10.04 art.1263]

[Pct.4 al.2) modificat prin HG928 din 01.08.03, MO170/08.08.03 art.970]

[Pct.4 al.6) modificat prin HG928 din 01.08.03, MO170/08.08.03 art.970]

 

5. Numărul de personal şi structura aparatului central ale Ministerului Justiţiei se aprobă de Guvern.

 

6. Ministerul Justiţiei, organele şi instituţiile acestuia formează sistemul ministerului.

 

7. Ministerul Justiţiei este persoană juridică, dispune de conturi în instituţiile bancare (inclusiv valutare), ştampilă cu Stema de Stat şi cu denumirea sa.

 

II. FUNCŢIILE MINISTERULUI JUSTIŢIEI

 

8. În conformitate cu sarcinile ce-i revin, Ministerul Justiţiei exercită următoarele funcţii:

1) pregăteşte proiecte de legi şi proiecte de hotărîri ale Guvernului în domeniul justiţiei, avizează şi efectuează expertiza juridică la proiectele de legi şi alte acte normative prezentate Guvernului, efectuează expertiza juridică şi înregistrarea de stat a actelor normative departamentale ce vizează drepturile şi interesele legitime ale cetăţenilor sau cele cu caracter interdepartamental;

[Pct.8 subpct.1) modificat prin HG1080 din 30.09.04, MO181/01.10.04 art.1263]

2) elaborează, ţinînd cont de propunerile ministerelor şi departamentelor, proiectele planurilor de perfecţionare a legislaţiei;

 2)1 coordonează activitatea de examinare şi racordare a legislaţiei naţionale în conformitate cu expertizele Consiliului Europei, examinează practica aplicării legislaţiei Uniunii Europene în domeniul justiţiei şi elaborează, în modul stabilit, propuneri de perfecţionare a legislatiei naţionale;

[Pct.8 subpct.2)1 introdus prin HG1080 din 30.09.04, MO181/01.10.04 art.1263]

2)2 examinează conformitatea legislaţiei interne cu prevederile legislaţiei comunitare, sesizînd organul competent asupra contradicţiilor;

[Pct.8 subpct.2)2 introdus prin HG190 din 21.02.07, MO29-31/02.03.07 art.205]

2)3 creează şi actualizează în permanenţă baza de date privind conţinutul legislaţiei comunitare;

[Pct.8 subpct.2)3 introdus prin HG190 din 21.02.07, MO29-31/02.03.07 art.205]

 2)4 organizează şi ţine evidenţa deciziilor şi hotărîrilor Curţii Europene a Drepturilor Omului, pronunţate în cauzele în care Republica Moldova are calitatea de pîrît;

[Pct.8 subpct.2)4 introdus prin HG813 din 23.07.07, MO107-111/27.07.07 art.851]

2)5 pregăteşte şi transmite spre publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova rezumatele deciziilor şi hotărîrilor Curţii Europene a Drepturilor Omului, inclusiv partea dispozitivă a acestora, pronunţate în cauzele în care Republica Moldova are calitatea de pîrît.

[Pct.8 subpct.2)5 introdus prin HG813 din 23.07.07, MO107-111/27.07.07 art.851]

3) înfăptuieşte munca de sistematizare şi codificare a legislaţiei, pregăteşte propuneri cu privire la modificarea ei;

4) coordonează activitatea organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice în vederea elaborării proiectelor de legi şi alte acte normative, acordîndu-le ajutor metodic la elaborarea proiectelor de legi şi hotărîri ale Guvernului;

5) întocmeşte şi pregăteşte pentru editare culegeri de legi, coduri, prezintă propuneri privind editarea literaturii juridice;

5)1 înfăptuieşte republicarea actelor normative, asigurînd corectitudinea lor;

[Pct.8 subpct.5)1 introdus prin HG1080 din 30.09.04, MO181/01.10.04 art.1263]

6) acumulează, sistematizează şi păstrează actele normative, pe baza cărora se formează şi este ţinut Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova;

[Pct.8 subpct.7) abrogat prin HG127 din 07.02.07, MO21-24/16.02.07 art.141]
[Pct.8 subpct.7) modificat prin HG605 din 23.06.05, MO89/01.07.05 art.667]

8) asigură Parlamentul, Guvernul, organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, organele publice locale, instanţele judecătoreşti, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile cu informaţie juridică, prestează persoanelor juridice şi fizice servicii legate de informaţia juridică;

9) asigură şi coordonează activitatea în domeniul realizării reformei judiciare şi de drept;
10) întreprinde măsuri menite să creeze condiţiile necesare activităţii instanţelor judecătoreşti; asigură activitatea organizatorică, materială şi financiară;

11) organizează gestiunea statistică judiciară şi analizează datele statistice, pregăteşte relatări despre statistica judiciară;

[Pct.8 subpct.12) exclus prin HG958 din 15.10.10, MO206-209/22.10.10 art.1069]

[Pct.8 subpct.12) modificat prin HG44 din 12.01.07, MO10-13/26.01.07 art.61]

13) asigură exercitarea legislaţiei privind executarea sentinţelor privative de libertate, organizează paza, transferul sub escortă şi escortarea condamnaţilor, întreprinde măsuri ce asigură activitatea instituţiilor penitenciare; determină structura organizatorică şi atribuţiile Departamentului instituţiilor penitenciare, formează rezerva de cadre;

[Pct.8 subpct.13) modificat prin HG1080 din 30.09.04, MO181/01.10.04 art.1263]
131) realizează controlul asupra exercitării legislaţiei în vigoare privind înregistrarea de stat a actelor de stare civilă;
[Pct.8 subpct.131) introdus prin HG693 din 17.11.09, MO171-172/27.11.09 art.816]

14) în limitele competenţei sale:

eliberează şi retrage licenţele pentru exercitarea profesiei de avocat;

aprobă Regulamentul Comisiei pentru licenţierea profesiei de avocat; ţine registrul licenţelor pentru exercitarea profesiei de avocat şi aprobă forma licenţelor;

publică anual listele avocaţilor, avocaţilor stagiari şi avocaţilor care acordă asistenţă juridică din oficiu;
înregistrează şi ţine registrul birourilor de avocaţi şi aprobă forma registrului acestora;

determină, în comun cu autorităţile interesate, mărimea şi modul de remunerare a avocaţilor care acordă asistenţă juridică din oficiu;

[Pct.8 subpct.14) în redacţia HG1080 din 30.09.04, MO181/01.10.04 art.1263]
15) în limitele competenţei sale:
eliberează şi retrage licenţele pentru activitatea notarială;

supraveghează şi efectuează controlul activităţii notariale şi al modului de întocmire a actelor notariale;
aprobă, în condiţiile Legii cu privire la notariat, actele normative necesare pentru desfăşurarea activităţii notariale;

contribuie la asigurarea practicii notariale unice şi a analizei statistice a actelor notariale, precum şi elaborează recomandări metodologice privind aplicarea uniformă a legislaţiei ce reglementează activitatea notarială tuturor instituţiilor care realizează activitate notarială;

stabileşte numărul necesar de notari publici şi notari stagiari;

[Pct.8 subpct.15), al.5) în redacţia HG215 din 23.03.10, MO41-43/26.03.10 art.278]

[Pct.8 subpct.15), al.6) exclus prin HG215 din 23.03.10, MO41-43/26.03.10 art.278]

ţine Registrul de Stat al Notarilor;
selectează şi atestează cadrele notariale;
ţine registrul gajului;
ţine arhiva notarială de stat;
ţine evidenţa dosarelor succesorale şi a testamentelor;
[Pct.8 subpct.15) în redacţia HG1080 din 30.09.04, MO181/01.10.04 art.1263]
[Pct.8 subpct.15) în redacţia HG1263 din 18.12.00, MO166/31.12.00 art.1380]

15)1 în limitele competenţei sale:

supraveghează şi efectuează controlul activităţii interpreţilor şi traducătorilor;

ţine Registrul de stat al interpreţilor şi traducătorilor;

publică extrase din Registrul de stat al interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi;

[Pct.8 subpct.15)1 introdus prin HG459 din 05.08.09, MO124-125/14.08.09 art.526; în vigoare 20.09.09]
152) în limitele competenţei sale:

eliberează şi retrage licenţele pentru activitatea de executor judecătoresc;

elaborează şi aprobă actele normative necesare organizării şi funcţionării sistemului de executare silită;
supraveghează şi efectuează controlul activităţii executorilor judecătoreşti;

deţine Registrul executorilor judecătoreşti;

stabileşte şi actualizează anual numărul executorilor judecătoreşti.

[Pct.8 subpct.152) introdus prin HG958 din 15.10.10, MO206-209/22.10.10 art.1069]

[Pct.8, subpct.16)-19) abrogate prin HG398 din 06.06.01, MO59-61/07.06.01]

[Pct.8 subpct.19) modificat prin HG1263 din 18.12.2000, MO166/31.12.2000 art.1380]

20) înregistrează partidele şi alte organizaţii social-politice şi efectuează controlul asupra respectării de către acestea a legislaţiei în vigoare, suspendează activitatea acestora în cazul încălcării prevederilor statutare şi a legislaţiei, ţine registrul partidelor politice şi înregistrează simbolica acestora; participă la examinarea cauzelor de către instanţele de judecată privind suspendarea sau lichidarea partidelor şi organizaţiilor social-politice, precum şi intentează din proprie iniţiativă astfel de cauze în condiţiile legii;

21) înregistrează asociaţiile obşteşti, fundaţiile, asociaţiile de patronat şi efectuează controlul corespunderii activităţii acestora scopurilor şi sarcinilor statutare;

iniţiază în instanţa de judecată suspendarea activităţii sau lichidarea acestor organizaţii în cazul comiterii încălcărilor legislaţiei;

asigură desfăşurarea activităţii Comisiei de Certificare pe lîngă Ministerul Justiţiei şi executarea hotărîrilor acesteia;

211) înregistrează cultele religioase şi părţile lor componente, precum şi simbolurile acestora; aprobă regulamentele instanţelor de disciplină bisericească; ţine registrul cultelor religioase şi al părţilor lor componente; acţionează în instanţa de judecată în vederea suspendării sau încetării activităţii cultelor religioase sau a părţilor lor componente; asigură legătura dintre organele de stat şi cultele religioase şi părţile lor componente în probleme referitoare la instituţiile religioase;

înaintează propuneri, în modul stabilit, referitoare la încheierea acordurilor şi convenţiilor de cooperare cu orice cult religios sau cu părţile componente ale acestuia; avertizează cultele religioase şi părţile lor componente despre necesitatea înlăturării încălcărilor Legii privind cultele religioase şi părţile lor componente;

[Pct.8 subpct.211) introdus prin HG1130 din 16.10.07, MO168-170/26.10.07 art.1176]

212) asigură coordonarea şi monitorizarea înregistrării de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali;

[Pct.8 subpct.212) introdus prin HG693 din 17.11.09, MO171-172/27.11.09 art.816]

22) asigură finanţarea asistenţei juridice, acordate de către avocaţii numiţi din oficiu şi controlează utilizarea mijloacelor repartizate conform destinaţiei;

[Pct.8 subpct.22) modificat prin HG1080 din 30.09.04, MO181/01.10.04 art.1263]

23) asigură activitatea Reprezentantului Guvernului Republicii Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, precum şi a reprezentanţilor Guvernului în Parlament şi Curtea Constituţională;
[Pct.8 subpct.23) în redacţia HG1080 din 30.09.04, MO181/01.10.04 art.1263]

[Pct.8 subpct.23) modificat prin HG928 din 01.08.03, MO170/08.08.03 art.970]

24) organizează cercetări ştiinţifice în domeniul criminologiei şi al expertizei judiciare; conduce activitatea instituţiilor de expertiză judiciară; organizează, în comun cu Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei, cu instituţiile ştiinţifice, ministerele şi departamentele de resort, conferinţe şi consfătuiri ştiinţifice privind problemele dezvoltării ştiinţei juridice;

[Pct.8 subpct.25) abrogat prin HG1080 din 30.09.04, MO181/01.10.04 art.1263]
[Pct.8 subpct.25) modificat prin HG895 din 03.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1069]
[Pct.8 subpct.25) modificat prin HG1263 din 18.12.00, MO166/31.12.00 art.1380]

26) prezintă, în modul stabilit, propuneri vizînd încheierea tratatelor internaţionale între Republica Moldova şi alte state cu privire la asistenţa juridică şi poartă tratativele respective; încheie acorduri privind colaborarea juridică cu organele respective ale statelor străine şi organizaţiile internaţionale; organizează îndeplinirea tratatelor privind asistenţa juridică, precum şi a altor tratate, acorduri şi convenţii internaţionale în partea ce ţine de competenţa Ministerului Justiţiei; pregăteşte propuneri privind aderarea Republicii Moldova la actele internaţionale în domeniul dreptului, furnizează, la cererea organizaţiilor internaţionale, informaţii privind legislaţia, practica judiciară şi notarială; colaborează cu organismele internaţionale în domeniul justiţiei;

261) este responsabil de aplicarea apostilei pe actele oficiale, date prin lege în competenţa sa;
[Pct.8 al.261) introdus prin HG163 din 15.02.07, MO25-28/23.02.07 art.177]
[Pct.8 subpct.27) abrogat prin HG1080 din 30.09.04, MO181/01.10.04 art.1263]
[Pct.8 subpct.27) modificat prin HG1263 din 18.12.00, MO166/31.12.00 art.1380]

28) creează rezerve de cadre ale Ministerului Justiţiei, organizează activitatea de perfecţionare a colaboratorilor Ministerului Justiţiei, consultanţilor, şefilor de cancelarie din instanţele judecătoreşti, cadrelor din instituţiile subordonate Ministerului Justiţiei, participă la elaborarea programelor didactice pentru pregătirea şi ridicarea nivelului profesional al cadrelor;
[Pct.8 subpct.28) modificat prin HG958 din 15.10.10, MO206-209/22.10.10 art.1069]

[Pct.8 subpct.28) modificat prin HG1080 din 30.09.04, MO181/01.10.04 art.1263]

29) elaborează propuneri privind asigurarea materială şi socială a lucrătorilor Ministerului Justiţiei şi instituţiilor din subordine;

30) asigură instanţele judecătoreşti, organizaţiile şi instituţiile din subordine cu acte normative, comentarii, îndrumări şi literatură juridică, necesare pentru exercitarea obligaţiunilor profesionale;
 31) înfăptuieşte, din contul bugetului de stat, asigurarea tehnico-materială a instanţelor judecătoreşti; prezintă Guvernului şi organelor administraţiei publice locale recomandări privind aprovizionarea instanţelor judecătoreşti cu încăperi de serviciu, mijloace de transpot şi alt utilaj necesar;
32) finanţează, în modul stabilit, aparatul central, Direcţia de justiţie a unităţii teritoriale autonome cu statut special Găgăuzia, precum şi asigură controlul şi prezentarea dărilor de seamă de către instanţele judecătoreşti şi instituţiile din subordine;

[Pct.8 subpct.32) modificat prin HG958 din 15.10.10, MO206-209/22.10.10 art.1069]

[Pct.8 subpct.32) în redacţia HG1080 din 30.09.04, MO181/01.10.04 art.1263]

33) examinează propuneri, cereri şi reclamaţii ale cetăţenilor, adresate Ministerului Justiţiei, şi întreprinde măsuri în vederea soluţionării lor;

[Pct.8 subpct.34)-37) abrogate prin HG970 din 07.08.03, MO196/12.09.03, art.1117]

[Pct.8, subpct.34-37) introduse prin HG956 din 10.09.01, MO110/13.09.01 art. 1004]

 38) exercită controlul asupra procesului de iniţiere de către autorităţile administraţiei publice centrale a elaborării proiectelor privind introducerea în legislaţie a modificărilor şi completărilor ce rezultă din hotărîrile Curţii Constituţionale.

[Pct.8, subpct.38) introdus prin HG1662 din 23.12.02, MO185/31.12.02 art.1819]

39) participă la elaborarea concepţiilor, strategiilor, programelor şi a planurilor naţionale în domeniul justiţiei, monitorizează şi evaluează implementarea şi impactul politicilor sectoriale elaborate de minister;

[Pct.8 subpct.39) introdus prin HG163 din 15.02.07, MO25-28/23.02.07 art.177]

40) asigură racordarea politicilor în domeniul justiţiei la priorităţile şi necesităţile de integrare europeană ale ţării.

[Pct.8 subpct.40) introdus prin HG163 din 15.02.07, MO25-28/23.02.07 art.177]

 

III. DREPTURILE MINISTERULUI JUSTIŢIEI

 

9. În scopul îndeplinirii sarcinilor încredinţate, Ministerul Justiţiei are dreptul:

1) să primească de la organele centrale de specialitate şi alte autorităţi administrative, de la instituţii ştiinţifice şi de învăţămînt avize asupra proiectelor de legi, elaborate de Ministerul Justiţiei, hotărîrilor Guvernului şi altor documente, precum şi avize asupra statutelor şi regulamentelor organizaţiilor obşteşti;

2) să instituie din reprezentanţi ai organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, instituţiilor şi organizaţiilor, de comun acord cu conducătorii acestora, comisii (grupuri de lucru) pentru elaborarea proiectelor de legi şi hotărîri ale Guvernului vizînd domeniul justiţiei;

[Pct.9 subpct.2) modificat prin HG1080 din 30.09.04, MO181/01.10.04 art.1263]

3) să antreneze la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul justiţiei (inclusiv prin contract) experţi, consilieri, consultanţi din ţară şi de peste hotare;

[Pct.9 subpct.3) modificat prin HG1080 din 30.09.04, MO181/01.10.04 art.1263]

4) să dea explicaţii şi recomandări organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice privind tehnica elaborării proiectelor de acte normative;

 5) să recepţioneze de la organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, de la alte instituţii şi organizaţii interesate informaţia necesară asupra proiectelor de acte normative elaborate de acestea, să sistematizeze informaţia şi să prezinte Guvernului proiectele planurilor pentru perfecţionarea legislaţiei;

 6) să coordoneze şi să numească executanţii lucrărilor de testare, estimare şi evaluare a bazelor de date şi programelor computerizate de prelucrare a informaţiilor juridice;

7) să presteze servicii juridico-informaţionale contra plată persoanelor juridice şi fizice;

8) să prezinte Guvernului propuneri cu privire la numirea organelor centrale de specialitate concrete ale administraţiei publice responsabile de elaborarea proiectelor de acte normative inclusiv a unor proiecte de acte normative ce urmează a fi elaborate întru executarea hotărîrilor Curţii Constituţionale;

[Pct.9 subpct.8) modificat prin HG1662 din23.12.02, MO185/31.12.02 art.1819]

9) să creeze, să reorganizeze şi să lichideze, în modul stabilit, structurile din subordonarea Ministerului Justiţiei.

 

IV. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII MINISTERULUI JUSTIŢIEI

 

10. În fruntea Ministerului Justiţiei se află ministrul, numit în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Ministrul justiţiei are locţiitori, numiţi în funcţie şi destituiţi din funcţie de Guvern la propunerea ministrului. Locţiitorii ministrului se supun nemijlocit ministrului şi organizează activitatea şi lucrările de procedură ale Ministerului Justiţiei, în limitele împuternicirilor ce le revin.

 

11. În cadrul Ministerului Justiţiei se formează un colegiu, compus din ministru (preşedinte), prim-viceministru şi viceministru, alţi colaboratori ai Ministerului Justiţiei şi şeful Direcţiei de justiţie a Găgăuziei (Gagauz-Yeri). Componenţa personală a colegiului se aprobă de către Guvern.

 

12. Ministrul justiţiei:

1) conduce unipersonal sfera de activitate, ce i-a fost încredinţată, şi poartă răspundere pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin Ministerului Justiţiei, pentru folosirea raţională a mijloacelor bugetare, păstrarea mijloacelor financiare şi valorilor materiale, autenticitatea indiciilor evidenţei şi celor din dările de seamă;

2) repartizează atribuţiile între locţiitorii ministrului;

3) stabileşte gradul de responsabilitate a viceminiştrilor, a conducătorilor de departamente, direcţii şi secţii ale Ministerului Justiţiei pentru conducerea domeniilor de activitate ale Ministerului Justiţiei, pentru activitatea instituţiilor subordonate Ministerului Justiţiei;

4) participă, în calitate de membru, în activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, beneficiază de alte drepturi în condiţiile legii;

5) la propunerea Adunării Populare a Găgăuziei numeşte şi eliberează din funcţie şeful Direcţiei de justiţie a unităţii teritoriale autonome cu statut special a Găgăuziei (Gagauz-Yeri);

[Pct.12 subpct.5) modificat prin HG1080 din 30.09.04, MO181/01.10.04 art.1263]

6) prezintă, în modul stabilit, spre examinare Guvernului proiecte de acte normative elaborate de minister;

7) formează comisiile pentru licenţierea profesiei de avocat, de executor judecătoresc şi licenţierea activităţii notariale;

[Pct.12 subpct.7) modificat prin HG958 din 15.10.10, MO206-209/22.10.10 art.1069]

[Pct.12 subpct.7) în redacţia HG1080 din 30.09.04, MO181/01.10.04 art.1263]

8) angajează în serviciu şi eliberează din funcţie conducătorii de departamente, direcţii şi secţii, alţi colaboratori ai ministerului şi cadre de conducere ale instituţiilor din subordine;

[Pct.12 subpct.8) modificat prin HG127/07.02.07, MO21-24/16.02.07 art.141]

[Pct.12 subpct.8) modificat prin HG605/23.06.05, MO89/01.07.05 art.667]

[Pct.12 subpct.8) modificat prin HG1080 din 30.09.04, MO181/01.10.04 art.1263]

[Pct.12 subpct.8) modificat prin HG1263 din 18.12.00, MO166/31.12.00 art.1380]

9) stimulează şi aplică sancţiuni disciplinare conducătorilor de departamente, direcţii şi secţii, altor colaboratori ai Ministerului Justiţiei, lucrătorilor de conducere ai instituţiilor din subordine;

[Pct.12 subpct.9) modificat prin HG1080 din 30.09.04, MO181/01.10.04 art.1263]

[Pct.12 subpct.9) modificat prin HG1263 din 18.12.00, MO166/31.12.00 art.1380]

10) numeşte notarii în funcţie, suspendă activitatea acestora şi îi eliberează din funcţie; aplică sancţiuni disciplinare notarilor; stabileşte competenţa teritorială a notarilor; 

[Pct.12 subpct.10) în redacţia HG1080 din 30.09.04, MO181/01.10.04 art.1263]

[Pct. 12 subpct.10) în redacţia HG1263 din18.12.00, MO166/31.12.00 art.1380]
101) învesteşte în funcţie executorii judecătoreşti, suspendă şi încetează activitatea acestora, aplică sancţiuni disciplinare în cazurile stabilite de lege;

[Pct.12 subpct.101) introdus prin HG958 din 15.10.10, MO206-209/22.10.10 art.1069]

11) angajează în serviciu, înaintează în grad, retrage din grad şi trece în rezervă prin ordin efectivul militar al Departamentului instituţiilor penitenciare;

[Pct.12 subpct.11) modificat prin HG1080 din 30.09.04, MO181/01.10.04 art.1263]

12) convoacă şedinţele colegiului Ministerului Justiţiei şi le prezidează;

13) introduce în structura aprobată a aparatului central al Ministerului Justiţiei modificări, determinate de necesitatea folosirii noilor forme de organizare şi a tehnicii administrării eficiente, în limitele fondului de retribuire a muncii stabilit de Guvern şi numărul maxim de lucrători ai organului de administraţie;

14) aprobă regulamente ale departamentelor, direcţiilor şi secţiilor Ministerului Justiţiei şi altor instituţii din subordine;

[Pct.12 subpct.15) exclus prin HG958 din 15.10.10, MO206-209/22.10.10 art.1069]

16) aprobă structura, statele de funcţii şi devizul de cheltuieli ale Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei;

17) semnează, în modul stabilit, tratate şi acorduri internaţionale cu privire la asistenţa juridică;

18) îndeplineşte alte împuterniciri ce-i sînt stabilite prin lege.

În lipsa ministrului justiţiei funcţiile acestuia le îndeplineşte unul dintre viceminiştri.

 

13. În baza şi întru îndeplinirea legilor, decretelor şi ordonanţelor Preşedintelui Republicii Moldova, a hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, Ministerul Justiţiei emite ordine şi alte acte, organizează şi controlează executarea lor.

Ordinele şi alte acte ale Ministerului Justiţiei, organizarea expertizelor judiciare, realizarea statisticii judiciare şi alte chestiuni date în competenţa sa sînt executorii pentru ministere, departamente, serviciile de stat, inspectorate, organele executive ale administraţiei publice locale, întreprinderi, instituţii şi organizaţii.

[Pct.13 al.2) modificat prin HG398 din 06.06.01, MO59-61/07.06.01 art.424]

În caz de necesitate, Ministerul Justiţiei emite, în comun cu alte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice, ordine şi alte acte.

 

14. Colegiul Ministerului Justiţiei examinează problemele principale ce ţin de activitatea Ministerului Justiţiei, ia în dezbatere informaţiile preşedinţilor instanţelor judecătoreşti, rapoartele conducătorilor, dările de seamă ale conducătorilor unităţilor structurale ale ministerului şi altor instituţii din subordine, discută problemele selectării şi formării cadrelor, verifică îndeplinirea hotărîrilor, proiectelor celor mai importante ordine şi altor acte ale Ministerului Justiţiei.

Deciziile colegiului se execută, de regulă, prin ordine ale ministrului justiţiei.

[Pct.14 modificat prin HG398 din 06.06.01, MO59-61/07.06.01 art.424]

 

Anexa nr.2

la Hotărîrea Guvernului nr.129

din 15 februarie 2000

 

STRUCTURA

APARATULUI CENTRAL AL MINISTERULUI JUSTIŢIEI

 

Conducerea

Cabinetul ministrului (cu statut de direcţie)

Direcţia generală legislaţie

Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană

Direcţia agent guvernamental

Direcţia apostilă

Direcţia notariat şi avocatură

Direcţia organizaţii necomerciale

Direcţia executori judecătoreşti

Direcţia economico-financiară şi administrativă

Secţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor

Secţia resurse umane

Secţia secretariat

[Anexa nr.2 modificată prin HG958 din 15.10.10, MO206-209/22.10.10 art.1069]

[Anexa nr.2 modificată prin HG215 din 23.03.10, MO41-43/26.03.10 art.278]

[Anexa nr.2 modificată prin HG781 din 30.11.09, MO174-176/04.12.09 art.865]

[Anexa nr.2 modificată prin HG693 din 17.11.09, MO171-172/27.11.09 art.816]

[Anexa nr.2 modificată prin HG1130 din 16.10.07, MO168-170/26.10.07 art.1176]

[Anexa nr.2 în redacţia HG163 din 15.02.07, MO25-28/23.02.07 art.177]

[Anexa nr.2 modificată prin HG670 din 15.06.07, MO86-89/22.06.07 art.702] 

[Anexa nr.2 în redacţia HG605 din 23.06.05, MO89/01.07.05 art.667]

[Anexa nr.2 în redacţia HG1080 din 30.09.04, MO181/01.10.04 art.1263]

[Anexa nr.2 în redacţia HG325 din 18.03.02, MO43/28.03.02 art.404]

[Anexa nr.2 modificată prin HG398 din 06.06.01, MO59-61/07.06.01]

 

Anexa nr. 3

la Hotărîrea Guvernului

Republicii Moldova nr. 129

din 15 februarie 2000

 

 

LISTA

INSTITUŢIILOR SUBORDONATE MINISTERULUI JUSTIŢIEI

 

Departamentul instituţiilor penitenciare

Departamentul de administrare judecătorească 

Serviciul Stare Civilă

Centrul de Informaţii Juridice

Centrul de armonizare a legislaţiei

Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei

Direcţia de justiţie a Unităţii teritoriale autonome cu statut special Găgăuzia (Gagauz-Yeri)

[Anexa nr.3 modificată prin HG958 din 15.10.10, MO206-209/22.10.10 art.1069]

[Anexa nr.3 modificată prin HG215 din 23.03.10, MO41-43/26.03.10 art.278]

[Anexa nr.3 modificată prin HG693 din 17.11.09, MO171-172/27.11.09 art.816]

[Anexa nr.3 modificată prin HG670 din 15.06.07, MO86-89/22.06.07 art.702]

[Anexa nr.3 modificată prin HG190/21.02.07, MO29-31/02.03.07 art.205]

[Anexa nr.3 modificată prin HG163 din 15.02.07, MO25-28/23.02.07 art.177]
[Anexa nr.3 modificată prin HG127 din 07.02.07, MO21-24/16.02.07 art.141]

[Anexa nr.3 în redacţia HG605 din 23.06.05, MO89/01.07.05 art.667]

[Anexa nr.3 modificată prin HG1080 din 30.09.04, MO181/01.10.04 art.1263]

[Anexa nr.3 modificată prin HG1147 din 22.09.03, MO208/03.10.03, art.1201]

[Anexa nr.3 în redacţia HG325 din 18.03.02 MO43/28.03.02 art.404; anexa nr.3 devine anexa nr.4]

 

Anexă nr. 31
la Hotărîrea Guvernului
nr. 129 din 15 februarie 2000

 

LISTA 
ÎNTREPRINDERILOR MONITORIZATE DE CĂTRE MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

Î. S. „Camera Înregistrării de Stat”

[Anexa nr.31 introdusă prin HG693 din 17.11.09, MO171-172/27.11.09 art.816]

 

Anexa nr. 4

la Hotărîrea Guvernului

Republicii Moldova nr. 129

din 15 februarie 2000

 

LISTA

HOTĂRÎRILOR GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA CARE SE ABROGĂ

 

1. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 13 iulie 1994 "Cu privire la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova".

2. Punctul 2 din Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.751 din 3 noiembrie 1995 (Monitorul Oficial, 1996, nr.11-12, art.52).

3. Punctul 6 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.830 din 18 decembrie 1995 "Cu privire la Departamentul Legislaţie" (Monitorul Oficial, 1996,nr.17-18, art.122).

4. Punctul 10 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.865 din 28 decembrie 1995 "Cu privire la chestiunile ce ţin de transferarea Direcţiei instituţiilor penitenciare în subordinea Ministerului Justiţiei" (Monitorul Oficial, 1996, nr.19, art.138).

5. Punctul 7 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.356 din 24 iunie 1996 "Cu privire la Direcţia de justiţie a formaţiunii teritoriale autonome cu statut special a Găgăuziei (Gagauz-Yeri)" (Monitorul Oficial, 1996, nr.49-50, art.414).

6. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.829 din 3 septembrie 1997 "Cu privire la reprezentarea Guvernului Republicii Moldova în Comisia Europeană a Drepturilor Omului şi în Curtea Europeană a Drepturilor Omului" (Monitorul Oficial 1997, nr.72-73, art.734).

7. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.446 din 9 aprilie 1998 "Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 13 iulie 1994" (Monitorul Oficial, 1998, nr.40-41, art.318).

8. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1183 din 8 decembrie 1998 "Pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 13 iulie 1994" (Monitorul Oficial, 1998, nr.111-113, art.1116).

Республика Молдова

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(Опубликован: 24.02.2000 в Monitorul Oficial Nr. 19-20 статья №: 210 Дата вступления в силу: 24.02.2000)

 

О МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

 

Утратила силу согласно ПП736 от03.10.12, МО212-215/12.10.12 ст.799


Примечание: - По всему тексту слова "Республиканский институт судебной экспертизы и криминалистики при Министерстве юстиции" заменить словами "Национальный центр судебных экспертиз при Министерстве юстиции", согласно ПП1067 от 18.09.06, МО150-152/22.09.06 ст.1149

Примечание: - По всему тексту слова "Республиканский научно-исследовательский институт по судебной экспертизе и криминологии при Министерстве юстиции" заменить словами "Республиканский институт судебной экспертизы и криминологии при Министерстве юстиции"согласно ПП512 от 21.06.2001, MO68/29.06.2001 ст. 542

Примечание: - По всему тексту слова "Республиканский научно-исследовательский институт по судебной экспертизе и криминологии при Министерстве юстиции" заменить словами "Республиканский институт судебной экспертизы и криминологии при Министерстве юстиции"согласно ПП1147 от 22.09.03, MO208/03.10.03 ст.1201

На основании Закона Республики Молдова о Правительстве Правительство Республики Молдова

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Утвердить:

положение о Министерстве юстиции согласно приложению №1;

структуру центрального аппарата Министерства юстиции согласно приложению №2.

перечень учреждений, подведомственных Министерству юстиции, согласно приложению №3 (прилагается);

Список предприятий, мониторизируемых Министерством юстиции, согласно приложению № 31;
[Пкт.1 абз.5 введен ПП693 от 17.11.09, MO171-172/27.11.09 ст.816]

[Пкт.1 изменен ПП325 от 18.03.2002, MO43/28.03.2002 ст.404]

 

2. Установить предельную численность центрального аппарата Министерства юстиции в количестве 113 единиц (кроме персонала по обслуживанию и охране здания) с годовым фондом оплаты труда в пределах ассигнований, утвержденных законом о государственном бюджете на соответствующий год.
[Пкт.2 изменен ПП958 от 15.10.10, MO206-209/22.10.10 ст.1069]

[Пкт.2 изменен ПП1130 от 16.10.07, МО168-170/26.10.07 ст.1176]

[Пкт.2. изменен ПП670 от 15.06.07, МО86-89/22.06.07 ст.702]

[Пкт.2. изменен ПП163 от 15.02.07, МО25-28/23.02.07 ст.177]

[Пкт.2. изменен ПП605 от 23.06.05, МО89/01.07.05 ст.667]

[Пкт.2 изменён ПП1263 от 18.12.2000, MO166/31.12.2000 ст.1380]

[Пкт.2 изменён ПП674 от 28.05.2002, MO71/06.06.2002 ст.765]

[Пкт.2 изменён ПП325 от 18.03.2002, MO43/28.03.2002 ст.404]

 

3. Разрешить Министерству юстиции иметь двух заместителей министра, и коллегию в составе 9 человек.

[Пкт.3 изменен ПП605 от 23.06.05, МО89/01.07.05 ст.667]

[Пкт.3 изменён ПП709 от 25.07.2001, MO 86-88/27.07.2001 ст.752]

[Пкт.3 изменён Пост. Прав. 698/20.07.01, МО 86/27.07.01 ст. 748]

 

4. Установить, что положения о Национальном центре судебных экспертиз при Министерстве юстиции, Центре правовой информации, Центре по гармонизации законодательства Департаменте пенитенциарных учреждений, Службе гражданского состояния и Депараменте судебного администрирования утверждаются Правительством.
[Пкт.4 изменен ПП958 от 15.10.10, MO206-209/22.10.10 ст.1069]

[Пкт.4 изменен ПП693 от 17.11.09, MO171-172/27.11.09 ст.816]

[Пкт.4 изменен ПП670 от 15.06.07, МО86-89/22.06.07 ст.702]

[Пкт.4. изменен ПП190 от 21.02.07, МО29-31/02.03.07 ст.205]

[Пкт.4 изменен ПП605 от 23.06.05, МО89/01.07.05 ст.667]

[Пкт.4 изменён ПП1080 от 30.09.04, MO181/01.10.04 cт.1263]

[Пкт.4 в редакции ПП325 от 18.03.2002, MO43/28.03.2002 ст.404]

[Пкт.5 признан утратившим силу ПП1080 от 30.09.04, MO181/01.10.04 cт.1263]

[Пкт.5 в редакции ПП1263 от 18.12.2000, MO166/31.12.2000 ст.1380]

 

6. Для содействия общественным объединениям в осуществлении ими своей деятельности при Министерстве юстиции создается сертификационная комиссия.

Положение о деятельности сертификационной комиссии утверждается министром юстиции.

[Пкт.7 исключён ПП325 от 18.03.2002, MO43/28.03.2002 ст.404]

[Пкт.8 исключен ПП398 от 06.06.2001, MO 59-61/07.06.2001 ст.424]

 

9. Признать утратившими силу постановления Правительства Республики Молдова согласно приложению N 4.

[Пкт.9 изменён ПП325 от 18.03.2002, MO43/28.03.2002 ст.404]

 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Думитру БРАГИШ

 

Контрассигнуют:

министр юстиции Валерия ШТЕРБЕЦ

министр финансов Михаил МАНОЛИ

Кишинэу, 15 февраля 2000 г. N 129.

 

Приложение № 1

к Постановлению Правительства

Республики Молдова

N 129 от 15 февраля 2000 г.

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

О МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. Министерство юстиции является центральным отраслевым органом публичного управления, который осуществляет руководство, координацию и контроль в сфере его компетенции, обеспечивает реализацию государственной политики в области юстиции и в своей деятельности подчиняется Правительству.

[Пкт.2 признан утратившим силу ПП1080 от 30.09.04, MO181/01.10.04 cт.1263]

[Пкт.2 изменен ПП928 от 01.08.03, MO170/08.08.03, ст.970]

[Пкт.2 изменен ПП398 от 06.06.2001, MO 59-61/07.06.2001 ст.424]

[Пкт.2 изменен ПП1263 от 18.12.2000, MO166/31.12.2000 ст.1380]

 

3. В своей деятельности Министерство юстиции руководствуется Конституцией Республики Молдова, Законом о Правительстве, другими законами, постановлениями Парламента, указами Президента, постановлениями и распоряжениями Правительства, а также настоящим положением.

В пределах своей компетенции Министерство юстиции организует проведение политики Правительства, реализацию своих постановлений и распоряжений и проверяет их исполнение подведомственными учреждениями.

 

4. Основными задачами Министерства юстиции являются:

обеспечение реализации государственной политики в области юстиции;

координация работы по реализации судебно-правовой реформы;

обеспечивает разработку и продвижение политики государства в области юстиции

участие в обеспечении прав и законных интересов граждан;

разработка проектов законов и постановлений Правительства в области юстиции, проведение юридической экспертизы и дача заключений по проектам законов и других нормативных актов, представленных Правительству; совершенствование законодательства и подготовка предложений по его кодификации; содействие повышению качества подготовки проектов нормативных актов, разработанных министерствами и департаментам; создание и развитие государственной системы правовой информации;

обеспечение исполнения решений судебных и других органов, а также уголовных наказаний осуществления деятельности в области пробации;

содействие обеспечению соответствующих условий функционирования судебных инстанций;

обеспечение процедур регистрации в пределах полномочий, установленных законодательством;

реализация деятельности по приведению законодательства в соответствие с рекомендациями Совета Европы.

мониторинг процесса гармонизации законодательства на национальном уровне путем составления периодических докладов о положении с гармонизацией законодательства и внедрением ежегодных национальных планов по гармонизации законодательства.

[Пкт.4. абз. введен ПП190 от 21.02.07, МО29-31/02.03.07 ст.205]

[Пкт.4. изменен ПП163 от 15.02.07, МО25-28/23.02.07 ст.177]

[Пкт.4 изменен ПП44 от 12.01.07, МО10-13/26.01.07 ст.61]

[Пкт.4 в редакцииПП1080 от 30.09.04, MO181/01.10.04 cт.1263]

[Пкт.4 абз.2 и 6 изменен ПП928 от 01.08.03, MO170/08.08.03, ст.970]

 

5. Штатная численность и структура центрального аппарата Министерства юстиции утверждаются Правительством.

 

6. Министерство юстиции, его органы и учреждения образуют систему Министерства.

 

7. Министерство юстиции является юридическим лицом, имеет счета в банковских учреждениях (в том числе валютные), печать с изображением Государственного герба и со своим наименованием.

 

II. ФУНКЦИИ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ

 

8. В соответствии с возложенными на него задачами Министерство юстиции осуществляет следующие функции:

1) подготавливает проекты законов и проекты решений Правительства в области юстиции, дает заключения и проводит юридическую экспертизу по проектам законов и других нормативных актов, представляемым в Правительство, осуществляет юридическую экспертизу и государственную регистрацию ведомственных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы граждан или носящих межведомственный характер;

[Пкт.8 подпкт.1) изменен ПП1080 от 30.09.04, MO181/01.10.04 cт.1263]

2) разрабатывает с учетом предложений министерств и департаментов проекты планов совершенствования законодательства;

21) координирует деятельность по рассмотрению и приведению национального законодательства в соответствие с экспертизами Совета Европы, изучает практику применения законодательства Европейского Союза в области юстиции и разрабатывает в установленном порядке предложения по совершенствованию национального законодательства;

[Пкт.8 подпкт.2)1 введен ПП1080 от 30.09.04, MO181/01.10.04 cт.1263]

22) рассматривает соответствие внутреннего законодательства с законодательством Сообщества и информирует компетентный орган о разногласиях;

23 ) создает и постоянно актуализирует информационную базу содержания законодательства Сообщества;

[Пкт.8 подпкт.22)-23) введены ПП190 от 21.02.07, МО29-31/02.03.07 ст.205]

2)4 организует и ведет учет решений и поста­новлений Европейского суда по правам человека по делам, в которых Республика Молдова выступает в качестве ответчика;
[Пкт.8 подпкт.2)4 введен ПП813 от 23.06.07, МО107-111/27.07.07 ст.851]

2)5 подготавливает и передает для опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова краткое изложение решений и постановлений Европейского суда по правам человека, в том числе их резолютивную часть, по делам, в которых Республика Молдова выступает в качестве ответчика.

[Пкт.8 подпкт.2)5 введен ПП813 от 23.06.07, МО107-111/27.07.07 ст.851]

3) проводит работу по систематизации и кодификации законодательства, подготавливает предложения о внесении в него изменений;

4) координирует деятельность центральных отраслевых органов публичного управления по разработке проектов законов и других нормативных актов, оказывает им методическую помощь в подготовке проектов законов и постановлений Правительства;

5) составляет и подготавливает к изданию сборники законов, кодексы, вносит предложения по изданию юридической литературы;

5)1 проводит повторное опубликование нормативных актов, обеспечивая их правильность;

[Пкт.8 подпкт.5)1 введен ПП1080 от 30.09.04, MO181/01.10.04 cт.1263]

6) накапливает, систематизирует и хранит нормативные акты, на базе которых формируется и ведется Государственный реестр юридических актов Республики Молдова;
[Пкт.8 подпкт.7) утратил силу ПП127 от 07.02.07, МО21-24/16.02.07 ст.141]

[Пкт.8. подпкт.7) изменен ПП605 от 23.06.05, МО89/01.07.05 ст.667]

8) обеспечивает Парламент, Правительство, центральные отраслевые и местные органы публичного управления, судебные инстанции, предприятия, учреждения и организации правовой информацией; оказывает юридическим и физическим лицам услуги, связанные с правовой информацией;

9) обеспечивает и координирует работу по реализации судебно-правовой реформы;

10) предпринимает определенные меры по созданию необходимых условий для работы судебных инстанций; обеспечивает организационную, хозяйственную и финансовую деятельность;

11) организует ведение судебной статистики и анализирует статистические данные, готовит обзоры судебной статистики;

[Пкт.8 подпкт.12) исключен ПП958 от 15.10.10, MO206-209/22.10.10 ст.1069]

[Пкт.8 подпкт.12) изменен ПП44 от 12.01.07, МО10-13/26.01.07 ст.61]

13) обеспечивает выполнение законодательства об исполнении приговоров о лишении свободы, организует охрану, конвоирование и этапирование осужденных, принимает меры по обеспечению деятельности пенитенциарных учреждений; определяет организационную структуру и функции Департамента пенитенциарных учреждений, создает резерв кадров;

[Пкт.8 подпкт.13) изменен ПП1080 от 30.09.04, MO181/01.10.04 cт.1263]

131) осуществляет проверку выполнения действующего законодательства о государственной регистрации документов гражданского состояния;

[Пкт.8 подпкт.131) введен ПП693 от 17.11.09, MO171-172/27.11.09 ст.816]

14) в пределах своей компетенции:

выдает и отзывает лицензии на занятие адвокатской деятельностью;

утверждает Положение о Комиссии по лицензированию адвокатской деятельности; ведет реестр лицензий на занятие адвокатской деятельностью и утверждает форму лицензий;

ежегодно публикует списки адвокатов, адвокатов-стажеров и адвокатов, оказывающих юридическую помощь по назначению;

регистрирует, ведет реестр адвокатских бюро и утверждает его форму;

устанавливает совместно с заинтересованными органами размер и порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих юридическую помощь по назначению;

[Пкт.8 подпкт.14) в редакции ПП1080 от 30.09.04, MO181/01.10.04 cт.1263]

15) в пределах своих полномочий:

выдает и отзывает лицензии на нотариальную деятельность;

осуществляет надзор и проверяет нотариальную деятельность и порядок составления нотариальных актов;

утверждает согласно Закону о нотариате нормативные акты, необходимые для осуществления нотариальной деятельности;

способствует обеспечению единой нотариальной практики и осуществляет статистический анализ нотариальных актов, а также разрабатывает методологические рекомендации по единообразному применению законодательства, регулирующего нотариальную деятельность, всеми лицами, осуществляющими нотариальную деятельность;

устанавливает необходимую численность публичных нотариусов и нотариусов-стажеров;
[Пкт.8 подпкт.15) абз.5 изменен ПП215 от 23.03.10, MO41-43/26.03.10 ст.278]

[Пкт.8 подпкт.15) абз.6 исключен ПП215 от 23.03.10, MO41-43/26.03.10 ст.278]

ведет Государственный реестр нотариусов;

осуществляет отбор и аттестацию нотариальных кадров;

ведет реестр залога;

ведет государственный нотариальный архив;

осуществляет учет наследственных дел и завещаний;

[Пкт.8 подпкт.15) в редакции ПП1080 от 30.09.04, MO181/01.10.04 cт.1263]

[Пкт.15 в редакции ПП1263 от 18.12.2000, MO166/31.12.2000 ст.1380]

151) в пределах своих полномочий:

осуществляет надзор и контроль за деятельностью синхронных переводчиков и переводчиков;
ведет Государственный регистр синхронных перевод­чиков и переводчиков;
публикует выписки из Государственного регистра синхронных переводчиков и переводчиков, обладающих разрешением на деятельность.

[Пкт.8 подпкт.151 введен ПП459 от 05.08.09, МО124-126/14.08.09 ст.526; в силу с 20.09.09]

152) в пределах своей компетенции:

выдает и отзывает лицензии на осуществление деятельности судебного исполнителя;

разрабатывает и утверждает нормативные акты, необходимые для организации и функционирования системы принудительного исполнения;

осуществляет надзор и проверяет осуществление деятельности судебного исполнителя;

ведет Регистр судебных исполнителей;

устанавливает и актуализирует необходимую численность судебных исполнителей.

[Пкт.8 подпкт.152 введен ПП958 от 15.10.10, MO206-209/22.10.10 ст.1069]

[Пкт.8 подпкт.16-19 утратили силу ПП398 от 06.06.2001, MO 59-61/07.06.2001 ст.424]

20) регистрирует партии и другие общественно-политические организации и осуществляет контроль за соблюдением ими действующего законодательства, приостанавливает их деятельность в случае нарушения уставных положений и законодательства, ведет реестр политических партий и регистрирует их символику; участвует в рассмотрении судебными инстанциями дел о приостановлении деятельности или ликвидации партий и общественно-политических организаций, а также прекращает по собственной инициативе такие дела в соответствии с законом;

21) регистрирует общественные объединения, фонды, объединения патронатов и осуществляет контроль соответствия их деятельности уставным целям и задачам;

инициирует в судебной инстанции приостановление деятельности или ликвидацию этих организаций в случае нарушения ими законодательства;

обеспечивает деятельность сертификационной комиссии при Министерстве юстиции и выполнение ее решений;

211) регистрирует религиозные культы и их составные части, а также их символику; утверждает положения о церковных дисциплинарных инстанциях; ведет регистр религиозных культов и их составных частей; вносит в судебную инстанцию иск о приостановлении или прекращении деятельности религиозного культа или его составной части; обеспечивает связь между государственными органами и религиозными культами и их составными частями по вопросам, связанным с религиозными учреждениями; вносит в установленном порядке предложения относительно заключения соглашений и конвенций о сотрудничестве с любым религиозным культом или его составной частью; уведомляет религиозные культы и их составные части о необходимости устранения нарушений Закона о религиозных культах и их составных частях

[Пкт.211) введен ПП1130 от 16.10.07, МО168-170/26.10.07 ст.1176]

212) обеспечивает координацию и мониторинг госу­­дарственной регистрации юридических лиц и индиви­дуальных предпринимателей;

[Пкт.8 подпкт.212) введен ПП693 от 17.11.09, MO171-172/27.11.09 ст.816]

22) обеспечивает финансирование юридической помощи, оказываемой назначенными бюро адвокатами, и контролирует использование выделенных средств по назначению;

[Пкт.8 подпкт.22) изменен ПР080/30.09.04, MO181/01.10.04 cт.1263]

[Пкт.8 подпкт.22) изменен ПП1080 от 30.09.04, MO181/01.10.04 cт.1263]

23) обеспечивает деятельность представителя Правительства Республики Молдова в Европейском суде по правам человека, а также представителей Правительства в Парламенте и Конституционном суде;

[Пкт.8 подпкт.23) в редакции ПП1080 от 30.09.04, MO181/01.10.04 cт.1263]

[Пкт.8 подпкт.23) изменен ПП928 от 01.08.03, MO170/08.08.03, ст.970]

24) организует научные исследования в îбласти криминологии, криминалистики и судебной экспертизы; руководит деятельностью учреждений судебной экспертизы; организует совместно с Национальним центром судебных экспертиз при Министерстве юстиции, научными учреждениями, соответствующими министерствами и департаментами научные конференции и совещания по вопросам развития правовой науки;

[Пкт.8 подпкт.25) признан утратившим силу ПП1080 от 30.09.04, MO181/01.10.04 cт.12633]

[Пкт.8 подпкт.25) изменен ПП895 от 03.08.04, MO138-146/13.08.04 cт.1069]

[Пкт.25 изменен ПП1263 от 18.12.2000, MO166/31.12.2000 ст.1380]

26) вносит в установленном порядке предложения о заключении международных договоров между Республикой Молдова и другими государствами о правовой помощи и ведет соответствующие переговоры;

заключает соглашения о правовом сотрудничестве с соответствующими органами иностранных государств и международными организациями;

организует выполнение договоров о правовой помощи, а также других международных договоров, соглашений и конвенций в части, относящейся к компетенции Министерства юстиции;
подготавливает предложения о присоединении Республики Молдова к международным актам в области права, выдает по просьбе международных организаций информацию о законодательстве, судебной и нотариальной практике; сотрудничает с международными организациями в области юстиции;

261) является ответственным за проставление апостиля на официальных документах, отнесенных законом к его компетенции

[Пкт.8 подпкт.261)введен ПП163 от 15.02.07, МО25-28/23.02.07 ст.177]

[Пкт.8 подпкт.27) признан утратившим силу ПП1080 от 30.09.04, MO181/01.10.04 cт.1263]

[Пкт.27 изменен ПП1263 от 18.12.2000, MO166/31.12.2000 ст.1380]

28) создает резерв кадров Министерства юстиции, организует работу по повышению квалификации сотрудников Министерства юстиции, кадров подведомственных Министерству юстиции учреждений, консультантов, заведующих канцеляриями судебных инстанций, кадров подведомственных Министерству юстиции учреждений, участвует в разработке учебных программ для подготовки и повышения профессионального уровня кадров;
[Пкт.8 подпкт.28) изменен ПП958 от 15.10.10, MO206-209/22.10.10 ст.1069]

[Пкт.8 подпкт.28) изменен ПП1080 от 30.09.04, MO181/01.10.04 cт.1263]

29) разрабатывает предложения о материальном и социальном обеспечении работников Министерства юстиции и подведомственных учреждений;

30) обеспечивает судебные инстанции, подведомственные учреждения и организации нормативными актами, комментариями, справочниками и юридической литературой, которые необходимы для выполнения профессиональных обязанностей;

31) осуществляет за счет государственного бюджета материально- техническое обеспечение судебных инстанций; представляет Правительству и органам местного публичного управления рекомендации по обеспечению судебных инстанций служебными помещениями, транспортными средствами и другим необходимым оснащением;

32) финансирует в установленном порядке центральный аппарат, Управление юстиции автономного территориального образования с особым статусом Гагагузия (Гагауз-Ери), a также обеспечивает контроль и представление статистической отчетности судебных инстанций и подведомственных учреждений;

[Пкт.8 подпкт.32) изменен ПП958 от 15.10.10, MO206-209/22.10.10 ст.1069]

[Пкт.8 подпкт.32) в редакции ПП1080 от 30.09.04, MO181/01.10.04 cт.1263]

33) рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, направляемые Министерству юстиции, и принимает меры по их разрешению.

[Пкт.8 подпкт.34-37 признан утратившим силу ПП970 от 07.08.03, MO196/12.09.03 ст.1117]
[Пкт.8 подпкт.34-37 введены ПП956 от 10.09.2001, MO110/13.09.2001 ст. 1004]

38) осуществляет контроль за инициированием органами центрального публичного управления проектов о внесении изменений и дополнений в законодательство, вытекающих из постановлений Конституционного суда

[Подпкт.38 введён ПП1662 от 23.12.2002, MO185/31.12.2002 ст.1819]

[Пкт.8 изменен ПП1263 от 18.12.2000, MO166/31.12.2000 ст.1380]

39) принимает участие в разработке национальных концепций, стратегий, программ и планов в области юстиции, осуществляет мониторинг и оценку внедрения и воздействия секторальных политик, разработанных министерством;

40) обеспечивает соотнесение политик в области юстиции с приоритетами и потребностями европейской интеграции страны";

[Пкт.8 подпкт.39-40)введены ПП163 от 15.02.07, МО25-28/23.02.07 ст.177]

 

III. ПРАВА МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ

 

9. В целях выполнения возложенных на него задач Министерство юстиции имеет право:

1) получать от центральных отраслевых и других административных органов, научных учреждений и учебных заведений заключения по разрабатываемым Министерством юстиции проектам законов, решений Правительства и других документов, а также заключения по уставам и положениям общественных организаций;

 2) образовывать из числа представителей центральных отраслевых органов публичного управления, учреждений и организаций по договоренности с их руководителями комиссии (рабочие группы) для разработки проектов законов и решений Правительства в области юстиции;

[Пкт.9 подпкт.2) изменен ПП1080 от 30.09.04, MO181/01.10.04 cт.1263]

3) привлекать к разработке проектов нормативных актов в области юстиции (в том числе по контракту) экспертов, советников, консультантов из страны и из-за рубежа;

[Пкт.9 подпкт.3) изменен ПП1080 от 30.09.04, MO181/01.10.04 cт.1263]

4) давать разъяснения и рекомендации центральным отраслевым органам публичного управления по технике подготовки проектов нормативных актов;

5) получать от центральных отраслевых органов публичного управления, других заинтересованных учреждений и организаций необходимую информацию о подготавливаемых ими проектах нормативных актов, систематизировать эту информацию и представлять Правительству проекты планов по совершенствованию законодательства;

6) координировать и назначать исполнителей работ по тестированию, определять и оценивать базы данных и компьютерных программ по переработке юридической информации;

7) оказывать за плату информационно-правовые услуги юридическим и физическим лицам;

8) вносить в Правительство предложения о назначении конкретных центральных отраслевых органов публичного управления ответственными за разработку проектов нормативных актов в том числе некоторых проектов нормативных актов, которые должны быть разработаны во исполнение постановлений Конституционного суда;

[Подпкт.8 дополнён ПП1662 от 23.12.2002, MO185/31.12.2002 ст.1819]

9) создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке структуры, находящиеся в ведении Министерства юстиции.

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ

 

10. Министерство юстиции возглавляет министр, назначаемый в соответствии с действующим законодательством.

Министр юстиции имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Правительством по его предложению.

Заместители министра подчиняются непосредственно министру и организуют деятельность и делопроизводство Министерства юстиции в пределах возложенных на них полномочий.

 

11. В Министерстве юстиции образуется коллегия в составе министра (председатель), первого заместителя и заместителей министра, других сотрудников Министерства юстиции и начальника управления юстиции Гагаузии (Гагауз-Ери). Персональный состав коллегии утверждается Правительством.

 

12. Министр юстиции:

1) осуществляет руководство порученной ему сферой деятельности на основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство юстиции задач, рациональное использование бюджетных средств, сохранность финансовых средств и материальных ценностей, достоверность показателей учета и отчетности;

2) распределяет обязанности между заместителями министра;

3) устанавливает степень ответственности заместителей министра, руководителей департаментов, управлений и отделов Министерства юстиции за руководство сферами деятельности Министерства юстиции, за работу подведомственных Министерству юстиции учреждений;

4) участвует в качестве члена в деятельности Высшего совета магистратуры, используя эти права в соответствии с законом;

5) по представлению Народного собрания Гагаузии назначает на должность и освобождает от должности начальника управления юстиции автономного территориального образования с особым правовым статусом Гагаузия (Гагауз Ери);

6) вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительства проекты нормативных актов, подготовленные министерством;

7) создает комиссии по лицензированию адвокатской деятельности, деятельности судебного исполнителя и лицензированию нотариальной деятельности;

[Пкт.12 подпкт.7) изменен ПП958 от 15.10.10, MO206-209/22.10.10 ст.1069]

[Пкт.12 подпкт.8) изменен ПП127 от 07.02.07, МО21-24/16.02.07 ст.141]

[Пкт.12 подпкт.8) изменен ПП605 от 23.06.05, МО89/01.07.05 ст.667]

8) принимает на работу и освобождает от работы руководителей департаментов, управлений и отделов, других сотрудников министерства и руководящие кадры подведомственных учреждений, а также преподавательские кадры Республиканского центра по подготовке и повышению квалификации кадров в системе Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры;

[Пкт.12 подпкт.8) изменен ПП1080 от 30.09.04, MO181/01.10.04 cт.1263]

[Подпкт. 8) Пкт.12 изменен ПП1263 от 18.12.2000, MO166/31.12.2000 ст.1380]

9) поощряет и налагает дисциплинарные взыскания на руководителей департаментов, управлений и отделов, других сотрудников Министерства юстиции, руководящих работников подведомственных учреждений ;

[Пкт.12 подпкт.9) изменен ПП1080 от 30.09.04, MO181/01.10.04 cт.1263]

[Пкт.12 подпкт.9) измененПП1263 от 18.12.2000, MO166/31.12.2000 ст.1380]

[Пкт.12 подпкт.10) изменен в редакции ПП1263 от 18.12.2000, MO166/31.12.2000 ст.1380]
10) назначает на должность нотариуса, приостанавливает его деятельность и освобождает от занимаемой должности нотариуса; налагает дисциплинарные взыскания на нотариусов; устанавливает территориальную компетенцию нотариусов;

[Пкт.12 подпкт.10) в редакции ПП1080 от 30.09.04, MO181/01.10.04 cт.1263]

101) наделяет полномочиями судебного исполнителя, приостанавливает его деятельность и освобождает от занимаемой должности, налагает дисциплинарные взыскания в случаях, установленных законом;

[Пкт.12 подпкт.101) изменен ПП958 от 15.10.10, MO206-209/22.10.10 ст.1069]
11) принимает на службу, повышает в звании и лишает звания, переводит приказом в резерв военный персонал Департамента пенитенциарных учреждений;

[Пкт.12 подпкт.11) изменен ПП1080 от 30.09.04, MO181/01.10.04 cт.1263]

12) созывает заседания коллегии Министерства юстиции и председательствует на них;

13) вносит в утвержденную структуру центрального аппарата Министерства юстиции изменения, вызываемые необходимостью использования новых организационных форм и эффективной техники управления, в пределах установленного Правительством фонда оплаты труда и предельной численности работников органа управления;

14) утверждает положения о департаментах, управлениях, отделах Министерства юстиции и других подведомственных учреждениях;

[Пкт.12 подпкт.15) исключен ПП958 от 15.10.10, MO206-209/22.10.10 ст.1069]

16) утверждает структуру, штатное расписание и смету расходов Национального центра судебных экспертиз при Министерстве юстиции;

17) подписывает в установленном порядке международные договоры и соглашения о правовой помощи;

18) осуществляет другие полномочия, предоставленные ему законом.

При отсутствии министра юстиции его функции выполняет один из его заместителей.

 

13. На основании и во исполнение законов, указов и распоряжений Президента Республики Молдова, постановлений и распоряжений Правительства Министерство юстиции издает приказы и другие акты, организует и проверяет их исполнение.

 Приказы и другие акты Министерства юстиции организации судебных экспертиз, ведения судебной статистики и другим вопросам, относящимся к его компетенции, подлежат исполнению министерствами, департаментами, государственными службами, инспекциями, исполнительными органами местного публичного управления, предприятиями, учреждениями и организациями.

В случае необходимости Министерство юстиции издает совместно с другими центральными отраслевыми органами публичного управления приказы и другие акты.

[Пкт.13 изменён ПП398 от 06.06.2001, MO 59-61/07.06.2001 ст.424]

 

14. Коллегия Министерства юстиции рассматривает основные вопросы, связанные с деятельностью Министерства юстиции, заслушивает информацию председателей судебных инстанций, доклады руководителей отчеты руководителей структурных единиц министерства и других подведомственных ему учреждений, обсуждает вопросы подбора и формирования кадров, проверки выполнения решений, проектов важнейших приказов и других актов Министерства юстиции.

Решения коллегии, как правило, проводятся в жизнь приказами министра юстиции.

[Пкт.14 изменен ПП398 от 06.06.2001, MO 59-61/07.06.2001 ст.424]

[Приложение №2-3 в редакции ПП605 от 23.06.05, МО89/01.07.05 ст.667]

 

Приложение № 2

к Постановлению Правительства

№ 129 от 15 февраля 2000 г.

 

СТРУКТУРА

ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ

 

Руководство
Аппарат министра (со статусом управления)

[Поз. изменено ПП215 от 23.03.10, MO41-43/26.03.10 ст.278]

Главное управление законодательства

Управление международных отношений и европейской интеграции

[Поз. в редакции ПП693 от 17.11.09, MO171-172/27.11.09 ст.816]

Управление правительственного агента

[Поз. введено ПП693 от 17.11.09, MO171-172/27.11.09 ст.816]

Управление апостиля

[Поз. введено ПП693 от 17.11.09, MO171-172/27.11.09 ст.816]

Управление нотариата и адвокатуры

Управление неком­мерческих организаций

[Поз. изменено ПП781 от 30.11.09, MO174-176/04.12.09 ст.865]

[Поз."Управление культов" исключено ПП781 от 30.11.09, MO174-176/04.12.09 ст.865]

[Поз. введена ПП1130 от 16.10.07, МО168-170/26.10.07 ст.1176]

Управление судебных исполнителей

[Поз. введена ПП958 от 15.10.10, MO206-209/22.10.10 ст.1069]

Финансово-экономическое и административное управление

Отдел анализа, мониторинга и оценки политик

Отдел кадров

Отдел секретариата

[Приложение №2 изменено ПП670 от 15.06.07, МО86-89/22.06.07 ст.702]

[Приложение №2 в редакции ПП163 от 15.02.07, МО25-28/23.02.07 ст.177]

 

Приложение № 3

к Постановлению Правительства

Республики Молдова

№ 129 от 15 февраля 2000 г.

 

СПИСОК

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ЮСТИЦИИ

 

Департамент пенитенциарных учреждений

[Поз. "Исполнительный департамент" исключена ПП958 от 15.10.10, MO206-209/22.10.10 ст.1069]

Департамент судебного администрирования

[Поз. введена ПП670 от 15.06.07, МО86-89/22.06.07 ст.702]

Служба гражданского состояния

[Поз. введено ПП693 от 17.11.09, MO171-172/27.11.09 ст.816]

Центр правовой информации

Центр по гармонизации законодательства

[Поз. введена ПП190 от 21.02.07, МО29-31/02.03.07 ст.205]

Национальный центр судебных экспертиз при Министерстве юстиции

Управление юстиции автономно-территориального образования с особым статусом Гагаузия (Гагауз-Ери)
[Приложение №3 изменено ПП127 от 07.02.07, МО21-24/16.02.07 ст.141]

[Приложение №3 изменено ПП163 от 15.02.07, МО25-28/23.02.07 ст.177]

 

Приложение № 31
к Постановлению Правительства
№ 129 от 15 февраля 2000 г.

 

СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ,
МОНИТОРИЗИРУЕМЫХ МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ

 

ГП «Государственная регистрационная палата

[Приложение №31 введено ПП693 от 17.11.09, MO171-172/27.11.09 ст.816]

 

Приложение № 4

к Постановлению Правительства

Республики Молдова

N 129 от 15 февраля 2000 г.

 

ПЕРЕЧЕНЬ

УТРАТИВШИХ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

 

1. Постановление Правительства Республики Молдова N 500 от 13 июля 1994 г. "О Министерстве юстиции Республики Молдова".

2. Пункт 2 изменений, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Республики Молдова, утвержденных Постановлением Правительства Республики Молдова N751 от 3 ноября 1995 г. (Официальный монитор, 1996 г., N11-12, ст.52).

3. Пункт 6 Постановления Правительства Республики Молдова N830 от 18 декабря 1995 г. "О Департаменте законодательства" (Официальный монитор, 1996 г., N17-18, ст.122).

4. Пункт 10 Постановления Правительства Республики Молдова N865 от 28 декабря 1995 г. "О вопросах, связанных с передачей Управления пенитенциарных учреждений в подчинение Министерства юстиции" (Официальный монитор, 1996 г., N19, ст.138).

5. Пункт 7 Постановления Правительства Республики Молдова N356 от 24 июня 1996 г. "Об управлении юстиции автономного территориального образования с особым статусом Гагаузия (Гагауз-Ери)" (Официальный монитор, 1996 г., N49-50, ст.414).

6. Постановление Правительства Республики Молдова N829 от 3 сентября 1997 г. "О представлении Правительства Республики Молдова в Европейской комиссии по правам человека и в Европейском суде по правам человека" (Официальный монитор, 1997 г., N72-73, ст.734).

7. Постановление Правительства Республики Молдова N446 от 9 апреля 1998 г. "О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства Республики Молдова N500 от 13 июля 1994 г." (Официальный монитор, 1998 г., N40-41, ст.318).

8. Постановление Правительства Республики Молдова N1183 от 8 декабря 1998 г. "О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства Республики Молдова N500 от 13 июля 1994 г." (Официальный монитор, 1998 г., N111-113, ст.1116).